Brecon Building_31952.jpg

BA (Anrh) Rheoli Busnes (Menter ac Arloesi) (Ychwanegiad)

Mae'n ofynnol i raddedigion yn y diwydiant bellach allu rheoli prosesau busnes, yn ogystal ag adnabod cyfleoedd yn barhaus, datrys problemau a datblygu llwybrau twf. Bydd y cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y dyfodol fel entrepreneuriaid corfforaethol mewn sefydliad mawr sy'n tyfu neu fel entrepreneur sy'n rhedeg eu busnes eu hun.

Mae'r Cwrs yn cynnwys modiwl 'Dysgu Seiliedig ar Fenter', lle bydd myfyrwyr yn rheoli microfusnes go iawn a thrwy hynny ychwanegu at elfen ddamcaniaethol y cwrs gyda chyfle dysgu ymarferol, ac felly trwy brofiad.

Yn ogystal â llygad am fusnes, nod y cwrs yw datblygu sgiliau a gwybodaeth werthfawr a throsglwyddadwy mewn rheoli menter, cynllunio prosiectau, datblygu cyfleoedd, meddwl yn greadigol ac arloesi.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NN17 Llawn Amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NN17 Llawn Amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am dymor ac yn galluogi myfyrwyr sydd â chymwysterau rhagofyniad lefel 5 i ychwanegu at ddyfarniad gradd BA llawn gydag anrhydedd. Mae'r cwrs yn cynnwys chwe modiwl, pob un â gwerth academaidd o 20 credyd. Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys y canlynol (nodwch nad oes modiwlau dewisol yn y cwrs hwn):

Rheolaeth Gymhwysol

Mae'r modiwl cynhwysfawr hwn yn mynd i'r afael â sawl agwedd ar ymarfer rheoli a'i nod yw rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i'r myfyrwyr gychwyn ar yrfa mewn rheolaeth ganol.

Ymchwil Busnes: Egwyddorion ac Ymarfer

Mae'r modiwl hwn yn arfogi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i ymgymryd â phrosiect ymchwil. Felly bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i'r offer a'r technegau y bydd eu hangen arnynt i gynnal ymchwiliad go iawn i broblemau busnes.

Strategaeth Fusnes

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth gysyniadol a beirniadol o'r ffactorau mewnol ac allanol sy'n effeithio ar ddatblygiad strategaeth fusnes o fewn sefydliad.

Rheoli Arloesi

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar rôl creadigrwydd, dylunio a datblygu cynnyrch a gwasanaeth, arloesi gwybodaeth a thechnoleg ar wahanol lefelau o fusnes.

Moeseg Busnes a Chynaliadwyedd

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r problemau a'r cyfleoedd penodol a brofir wrth fabwysiadu neu anwybyddu moeseg busnes a chyfrifoldeb  corfforaethol cymdeithasol. Nod y modiwl hefyd yw datblygu dealltwriaeth feirniadol o faterion busnes cynaliadwy a sut y gellir eu rheoli, eu hyrwyddo a'u datblygu mewn cyd-destun busnes.

Dysgu Seiliedig ar Fenter (Prosiect)

Mae'r modiwl yn rhoi cyfle i fyfyrwyr syntheseiddio eu dysgu o astudiaethau blaenorol a chymhwyso eu gwybodaeth a'u sgiliau i gefnogi cynaliadwyedd a thwf menter gymdeithasol a fydd yn cael ei lansio a'i reoli ar gampws y Brifysgol.

Dysgu

Cyflwynir y cwrs fel dull cyfun gyda chymysgedd cytbwys o weithgaredd dysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein.

Mae'r cwrs yn cynnwys ymweliad maes â sefydliad go iawn sy'n hyrwyddo cyfleoedd dysgu trwy brofiad.

Disgwylir i fyfyrwyr ymgysylltu'n llawn â'r cwrs a mynychu darlithoedd, gweithdai a thiwtorialau.

Asesiad

Mae'r broses asesu yn amrywiol er mwyn gwella potensial dysgu ac mae'n cynnwys portffolios, traethodau, cyflwyniadau ac adroddiadau.

Nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol yn y cwrs hwn.


Cyfleusterau

Mae campws y Brifysgol yn cynnwys cyfleuster llyfrgell fawr a modern gydag adnoddau dysgu helaeth gyda llawer o fannau tawel i astudio. Mae'r cwrs hefyd yn darparu ystod eang o adnoddau dysgu ychwanegol i fyfyrwyr sy'n hygyrch ar-lein.

Darlithwyr

Arweinydd y Cwrs yw Paul Peachey, sy'n brolio tîm rhagorol o ddarlithwyr. Mae pob darlithydd yn wybodus ac yn gyfeillgar iawn, ac mae pob un yn blaenoriaethu myfyrwyr.

Cefnogaeth

Mae pob darlithydd ar y cwrs hwn yn gweithredu polisi 'drws agored'. Gan amlaf, nid oes angen 'archebu' apwyntiad i gwrdd â darlithydd - oni bai eu bod yn arbennig o brysur ar y pryd, byddant yn cwrdd â chi yn y fan a'r lle.


Cwblhau HND neu gymhwyster cyfwerth yn llwyddiannus hy Gradd Sylfaen. Ystyrir ILM lefel 5 a Diploma Addysg Uwch hefyd.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

• DU llawn amser: £9000

• Rhyngwladol Llawn Amser: £13500

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

• DU llawn amser: I'w gadarnhau

• Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr.

Myfyrwyr y DU a'r UE

Dylid gwneud ceisiadau am bob cwrs proffesiynol yn uniongyrchol trwy ein porth ar-lein MyUSW. Os ydych chi am astudio papur / papurau unigol, nodwch pa bapur / papurau yn adran Datganiad Personol y ffurflen gais.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE. Gan fod ein cwrs ACCA yn gwrs rhan-amser yn unig, efallai y bydd myfyrwyr rhyngwladol am ystyried ein MSc Cyfrifeg Proffesiynol amser llawn (gyda Dysgu ACCA) fel dewis arall.

Ymgeisiwch nawr

Datganiad mynediad

Mae'r cwrs yn fuddiol iawn i'r rheini a allai fod eisiau gweithio i gyflogwr sy'n canolbwyntio ar arloesi a / neu entrepreneuriaeth gorfforaethol.

Sut mae'r cwrs yn fy mharatoi ar gyfer cyflogaeth?

Nid yw'r cwrs yn cynnig lleoliadau. Fodd bynnag, mae'r modiwl Dysgu Seiliedig ar Fenter yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr reoli menter gymdeithasol go iawn o gampws y Brifysgol ac felly mae'n hyrwyddo sgiliau arwain, dadansoddi, trefnu a rheoli mewn lleoliad bywyd go iawn.

Ar ôl graddio, gall myfyrwyr benderfynu cychwyn busnes eu hunain neu gymryd rhan mewn entrepreneuriaeth gorfforaethol, h.y. cymhwyso gweithgaredd entrepreneuraidd o fewn sefydliad. Mae cyflogwyr yn yr amgylchedd busnes modern a chystadleuol yn gofyn fwyfwy am raddedigion sydd â sgiliau, agwedd ac ymagweddau entrepreneuraidd o'r fath.


GWYBODAETH DEFNYDDIOL