Brecon Building_31952.jpg

BA (Anrh) Rheoli Busnes (Rheoli Digwyddiadau) (Ychwanegiad)

MAE EIN MYFYRWYR BUSNES A RHEOLI WEDI RHOI PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AR GYFER ADDYSGU - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Mae'n ofyniad cyfredol i raddedigion yn y diwydiant bellach allu rheoli prosesau busnes, ond hefyd nodi cyfleoedd yn barhaus, datrys problemau a datblygu llwybrau twf. Bydd y cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn rheoli digwyddiadau yn y dyfodol.

Yn ogystal â llygad am fusnes, nod y cwrs yw datblygu sgiliau a gwybodaeth werthfawr a throsglwyddadwy mewn rheoli digwyddiadau, cynllunio, datblygu cyfleoedd, meddwl yn greadigol a threfnu.

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau hanfodol mewn rheolaeth, ymchwil, trefnu a digwyddiadau. Mae galw mawr am y sgiliau hyn gan gyflogwyr mewn amgylchedd sy'n gynyddol gystadleuol.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

 [Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NN18 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2022 Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NN18 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am un tymor ac yn galluogi myfyrwyr sydd â chymwysterau rhagofyniad lefel 5 i 'ychwanegu at' ddyfarniad gradd BA llawn gydag anrhydedd. Mae'r Cwrs yn cynnwys chwe modiwl, pob un â gwerth academaidd o 20 credyd. Mae'r modiwlau hyn yn cynnwys y canlynol (nodwch nad oes modiwlau dewisol yn y cwrs hwn):

  • Rheolaeth Gymhwysol
  • Ymchwil Busnes: Egwyddorion ac Ymarfer
  • Strategaeth Fusnes
  • Moeseg Busnes a Chynaliadwyedd
  • Cynllunio Digwyddiadau Cymhwysol
  • Digwyddiad Byw (Prosiect)

 

Rheolaeth Gymhwysol

Mae'r modiwl cynhwysfawr hwn yn mynd i'r afael â sawl agwedd ar ymarfer rheoli a'i nod yw rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i'r myfyrwyr gychwyn ar yrfa mewn rheolaeth ganol.

Ymchwil Busnes: Egwyddorion ac Ymarfer

Mae'r modiwl hwn yn arfogi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i ymgymryd â phrosiect ymchwil. Felly bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i'r offer a'r technegau y bydd eu hangen arnynt i gynnal ymchwiliad go iawn i broblem fusnes.

Strategaeth Fusnes

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth gysyniadol a beirniadol o'r ffactorau mewnol ac allanol sy'n effeithio ar ddatblygiad strategaeth fusnes o fewn sefydliad.

Moeseg Busnes a Chynaliadwyedd

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r problemau a'r cyfleoedd penodol a brofir wrth fabwysiadu neu anwybyddu moeseg busnes a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Nod y modiwl hefyd yw datblygu dealltwriaeth feirniadol o faterion busnes cynaliadwy a sut y gellir eu rheoli, eu hyrwyddo a'u datblygu mewn cyd-destun busnes.

Cynllunio Digwyddiadau Cymhwysol

Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gynllunio ar gyfer digwyddiad byw. Mae'r gweithgaredd hwn yn cynnwys cynllunio dichonoldeb, marchnata, gweithrediadau, cyllid, dewis lleoliad, trafod ac ati. Sylwch fod datblygiad y sgiliau rheoli a threfnu hyn yn drosglwyddadwy ac yn ddeniadol i gyflogwyr.

Digwyddiad Byw (Prosiect)

Bydd myfyrwyr yn cynllunio, rheoli a darparu digwyddiad byw. O gysyniadoli i werthuso, bydd y myfyriwr yn cymryd rhan mewn sefydliad 'ymarferol' a thrwy hynny gymryd rhan mewn dysgu trwy brofiad ac ymarfer myfyriol.

Dysgu

Cyflwynir y cwrs fel dull cyfun gyda chymysgedd cytbwys o weithgaredd dysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein.

Mae'r cwrs yn cynnwys ymweliad maes â sefydliad go iawn sy'n hyrwyddo cyfleoedd dysgu trwy brofiad.

Disgwylir i fyfyrwyr ymgysylltu'n llawn â'r cwrs a mynychu darlithoedd, gweithdai a thiwtorialau.

Mae pob darlithydd ar y cwrs hwn yn gweithredu polisi 'drws agored'. Gan amlaf, nid oes angen 'archebu' apwyntiad i gwrdd â darlithydd - oni bai eu bod yn arbennig o brysur ar y pryd, byddant yn cwrdd â chi yn y fan a'r lle.

Asesiad

Mae'r broses asesu yn amrywiol er mwyn gwella potensial dysgu ac mae'n cynnwys portffolios, traethodau, cyflwyniadau ac adroddiadau.

Nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol yn y cwrs hwn.

Lleoliadau

Nid yw'r cwrs cyffrous yn cynnig lleoliadau. Fodd bynnag, mae'r modiwl Digwyddiad Byw yn gofyn i fyfyrwyr gynllunio, trefnu a rheoli digwyddiad go iawn ac felly mae'n hyrwyddo sgiliau arwain, dadansoddi, trefnu, myfyriol a rheoli mewn lleoliad bywyd go iawn.

Mae'r sgiliau trosglwyddadwy hyn yn ddeniadol i gyflogwyr mewn ystod o ddiwydiannau.

Cyfleusterau

Mae campws y Brifysgol yn cynnwys cyfleuster llyfrgell mawr a modern gydag adnoddau dysgu helaeth gyda llawer o fannau tawel i'w hastudio. Mae'r cwrs hefyd yn darparu ystod eang o adnoddau dysgu ychwanegol i fyfyrwyr sy'n hygyrch ar-lein.

Darlithwyr

Mae Arweinydd y Cwrs yn Paul Peachey, sy'n falch o frolio tîm rhagorol o ddarlithwyr. Mae pob darlithydd yn wybodus iawn ac yn gyfeillgar iawn, ac mae pob un yn rhoi'r myfyriwr yn flaenllaw yn eu meddyliau.

Cwblhau HND neu gymhwyster cyfwerth yn llwyddiannus hy Gradd Sylfaen. Ystyriwyd iLM lefel 5 a Diploma Addysg Uwch hefyd.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

  • DU llawn amser: £9000
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £13500

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

  • DU llawn amser: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Gall y myfyriwr graddedig geisio cyflogaeth yn y diwydiant digwyddiadau yn benodol. Yn aml gall hyn fodloni eu diddordebau personol yn enwedig yn y celfyddydau (ee gwyliau cerdd, theatr, ac ati).

GWYBODAETH DEFNYDDIOL