Mae Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer cyfleoedd dysgu ac addysgu - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi ennill HND neu gymhwyster cyfwerth, mae'r BA (Anrh) Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) (Atodol) yn caniatáu ichi ychwanegu at radd baglor lawn mewn llai na blwyddyn. 

Bydd y cwrs blwyddyn hwn, sydd â sail i egwyddorion allweddol busnes trwy set o fodiwlau busnes craidd, yn mynd i’r afael â themâu allweddol mewn rheoli adnoddau dynol a fydd yn eich galluogi i wella potensial unigol a sefydliadol. 

Mae eich astudiaethau yn ymchwilio i bwysigrwydd cysylltiadau gweithwyr a'i arwyddocâd ar lwyddiant busnes. Gan ganiatáu ichi adeiladu ar eich gwybodaeth bwnc bresennol, byddwch yn edrych ar sut mae pobl yn cael eu rheoli o fewn sefydliad a sut y gall polisïau a weithredir gyfrannu'n effeithiol at lwyddiant sefydliadol. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NN16 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NN16 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Yn ystod y cwrs BA (Anrh) Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) (Top Up), byddwch yn archwilio agweddau craidd ar fusnes fel strategaeth fusnes a chyfathrebu mewn cyd-destun byd-eang, tra hefyd yn cael cyfle i gynnal ymchwiliad i broblem fusnes. Mae hynny'n caniatáu ichi gymhwyso craffter eich busnes i senario bywyd go iawn. 

Yn ogystal ag astudio pedwar modiwl busnes craidd a fydd yn ehangu eich dealltwriaeth o sut mae busnesau'n gweithredu, byddwch hefyd yn astudio dau fodiwl ychwanegol sy'n arbenigo mewn rheoli adnoddau dynol. 

Modiwlau busnes craidd: 

  • Rheolaeth Gymhwysol
  • Strategaeth Fusnes
  • Ymchwil Busnes: Egwyddorion ac Ymarfer
  • Prosiect Rheoli

Modiwlau adnoddau dynol arbenigol: 

  • Arweinyddiaeth Fyd-eang Gyfoes
  • RAD 4.0 a Dyfodol Gwaith

Dysgu 

Mae yna rai darlithoedd traddodiadol, ond bydd mwyafrif eich dysgu yn dibynnu ar seminarau rhyngweithiol, gyda chefnogaeth deunyddiau astudio ar-lein. Rydym hefyd yn trefnu rhaglen sefydlu, fel y gallwch ddod i adnabod eich tiwtoriaid a myfyrwyr eraill cyn i chi ddechrau astudio ar ddiwrnod cyntaf y tymor. Byddwch yn defnyddio data bywyd go iawn a'r astudiaethau achos diweddaraf i'ch helpu chi i ddysgu, gan wneud eich astudiaethau mor berthnasol â phosibl i'r hyn y byddwch chi'n ei brofi yn y gweithle. 

Ymchwil 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes Cymru. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy draethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, portffolios ac arholiadau 

Cwblhau HND yn llwyddiannus mewn Astudiaethau Busnes neu Fusnes a Chyfrifyddu, Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Busnes, Rheoli Sector Gwasanaeth neu Reoli Manwerthu, neu gymhwyster cyfatebol e.e. Diploma mewn Addysg Uwch neu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM (Lefel 5).

Gwneir ystyriaeth yn unigol ar gyfer cymwysterau amgen a / neu brofiad perthnasol ar yr amod bod myfyrwyr yn gallu dangos digon o wybodaeth a dealltwriaeth gysylltiedig i'w paratoi ar gyfer astudio lefel 6 mewn disgyblaeth fusnes. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos 240 credyd (neu gyfwerth) a gall polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) y Brifysgol ymddangos yn y penderfyniad i gynnig lle ar y cwrs. Dylid cyfeirio at brofiad, cymwysterau a gwybodaeth berthnasol yn natganiad personol yr Ymgeisydd.

Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, gellir dod o hyd i wybodaeth ar wefan y Brifysgol: a bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

DU llawn amser: £9000

Rhyngwladol Llawn Amser: £13500

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

DU llawn amser: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gyrchu / gwneud cais am ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna lawer o gymorth ariannol ar gael gan y Brifysgol a ffynonellau cyllid allanol, a allai ddarparu benthyciadau (y mae'n rhaid eu talu'n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau (nad oes rhaid eu talu’n ôl). 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu a'ch costau byw. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) (Top Up) hwn wedi'i gynllunio i wella'ch cyflogadwyedd ymhellach trwy ychwanegu at eich portffolio presennol o gymwysterau a sgiliau. Mae ychwanegu at gymhwyster HND neu gyfwerth yn rhoi sylfaen wych i chi ddilyn gyrfa mewn busnes tra hefyd yn cael cyfle i gael mynediad at amrywiol gyrff proffesiynol mewn busnes. 

O reolwyr datblygu busnes i gynghorwyr AD, trwy gydol y cwrs byddwch yn agored i senarios a sefyllfaoedd bywyd go iawn a fydd yn eich arfogi â'r sgiliau hanfodol sy'n ofynnol i ddechrau gyrfa lwyddiannus ym maes rheoli adnoddau dynol. 

Ar ddiwedd eich gradd, efallai yr hoffech symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig gyda Meistr trwy Ymchwil neu PhD. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr , gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

Cyrsiau Cysylltiedig