Mae Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer cyfleoedd dysgu ac addysgu - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi ennill HND neu gymhwyster cyfwerth, mae'r BA (Anrh) Rheoli Busnes (Rheoli Cadwyn Gyflenwi) (Atodol) yn caniatáu ichi ychwanegu at radd baglor lawn mewn llai na blwyddyn. 

Yn sail i egwyddorion allweddol busnes trwy set o fodiwlau busnes craidd, byddwch hefyd yn dysgu pwysigrwydd rheoli'r gadwyn gyflenwi yn y byd busnes cyfredol. 

Mae llwyddiant busnesau a sefydliadau, i raddau helaeth, yn dibynnu ar gael perthnasau effeithiol a buddiol â chwsmeriaid, cyflenwyr a rhanddeiliaid eraill. 

Byddwch yn cael cyfle i archwilio buddion cydweithredu wrth reoli cadwyni gyflenwi, yn ogystal ag ymchwilio i bwysigrwydd datblygu a rheoli perthnasau busnes strategol o gontract allanol i e-fasnach. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Bydd y BA (Anrh) Rheoli Busnes (Rheoli Cadwyn Gyflenwi) (Atodol) yn archwilio agweddau craidd ar fusnes fel strategaeth fusnes a chyfathrebu mewn cyd-destun byd-eang, tra hefyd yn cael cyfle i gynnal ymchwiliad i broblem fusnes sy'n eich galluogi gymhwyso eich craffter busnes i senario bywyd go iawn. 

Yn ogystal ag astudio pedwar modiwl busnes craidd a fydd yn ehangu eich dealltwriaeth o sut mae busnesau'n gweithredu, byddwch hefyd yn astudio dau fodiwl ychwanegol sy'n arbenigo mewn rheoli'r gadwyn gyflenwi. Bydd y modiwlau arbenigol hyn yn caniatáu ichi archwilio pwysigrwydd cadwyni cyflenwi effeithlon ac effeithiol a'r perthnasoedd busnes strategol a all fod o fudd i gadwyn gyflenwi o gontract allanol i e-fasnach. 

Modiwlau busnes craidd: 

  • Rheolaeth Gymhwysol
  • Strategaeth Fusnes
  • Ymchwil Busnes: Egwyddorion ac Ymarfer
  • Prosiect Rheoli

Modiwlau rheoli cadwyn gyflenwi arbenigol: 

  • Logisteg a Rheoli Deunyddiau
  • Caffael Masnachol

Dysgu 

Mae yna rai darlithoedd traddodiadol, ond bydd mwyafrif eich dysgu yn dibynnu ar seminarau rhyngweithiol, gyda chefnogaeth deunyddiau astudio ar-lein. Rydym hefyd yn trefnu rhaglen sefydlu, fel y gallwch ddod i adnabod eich tiwtoriaid a myfyrwyr eraill cyn i chi ddechrau astudio ar ddiwrnod cyntaf y tymor. Byddwch yn defnyddio'r data bywyd go iawn a'r astudiaethau achos diweddaraf i'ch helpu chi i ddysgu, gan wneud eich astudiaethau mor berthnasol â phosibl i'r hyn y byddwch chi'n ei brofi yn y gweithle. 

Mae gan y Brifysgol hefyd y Yr Academi Arfer Gorau Caffael sy'n cynnal ymchwil ac ymgynghori. Mae hyn yn golygu bod yr ymchwil ddiweddaraf ac arfer gorau'r diwydiant yn cael eu defnyddio i ddysgu myfyrwyr. 

Asesiad 

Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen, ac fel arfer sefyll arholiadau ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd. 

Cwblhau HND yn llwyddiannus mewn Astudiaethau Busnes neu Fusnes a Chyfrifyddu, Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Busnes, Rheoli Sector Gwasanaeth neu Reoli Manwerthu, neu gymhwyster cyfatebol e.e. Diploma mewn Addysg Uwch neu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM (Lefel 5).

Gwneir ystyriaeth yn unigol ar gyfer cymwysterau amgen a / neu brofiad perthnasol ar yr amod bod myfyrwyr yn gallu dangos digon o wybodaeth a dealltwriaeth gysylltiedig i'w paratoi ar gyfer astudio lefel 6 mewn disgyblaeth fusnes. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos 240 credyd (neu gyfwerth) a gall polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) y Brifysgol ymddangos yn y penderfyniad i gynnig lle ar y cwrs. Dylid cyfeirio at brofiad, cymwysterau a gwybodaeth berthnasol yn natganiad personol yr Ymgeisydd.

Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, gellir dod o hyd i wybodaeth ar wefan y Brifysgol: a bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024 

  • DU llawn amser: £9000
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £14100

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • DU llawn amser: I'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £14950

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r EU

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs rheoli cadwyn gyflenwi hwn wedi'i gynllunio i wella'ch cyflogadwyedd ymhellach trwy ychwanegu at eich portffolio presennol o gymwysterau a sgiliau. Mae ychwanegu at gymhwyster HND (neu gyfwerth) yn rhoi sylfaen wych i chi ddilyn gyrfa mewn busnes tra hefyd yn cael cyfle i gael mynediad at amrywiol gyrff proffesiynol mewn busnes. 

O Uwch Brynwyr i Contractau Allanol, ar ôl cwblhau'r cwrs Busnes a Rheoli Cadwyn Gyflenwi, bydd gan raddedigion y sgiliau a'r arbenigedd angenrheidiol i lansio gyrfa lwyddiannus ym myd busnes. Gan gydnabod yr angen i'n graddedigion allu sefyll allan mewn marchnad swyddi gystadleuol, mae Prifysgol De Cymru wedi datblygu cyfres o fentrau cyflogadwyedd sy'n bodoli ym mhob Cyfadran academaidd. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr , gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

Cyrsiau Cysylltiedig