Business Management.jpg

BA (Anrh) Rheoli Busnes (Top Up)

Y GORAU YNG NGHYMRU AM ANSAWDD ADDYSGU MEWN ASTUDIAETHAU BUSNES - CANLLAW PRIFYSGOLION DA 2021 Y TIMES

Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi ennill HND neu gymhwyster cyfwerth, mae'r radd Astudiaethau Busnes hon yn caniatáu ichi ennill gradd baglor lawn mewn llai na blwyddyn. 

Ar y cwrs BA (Anrh) Rheoli Busnes (Top Up) byddwch yn archwilio strategaeth fusnes a dysgu a datblygu sefydliadol. 

Yna gallwch chi deilwra'ch astudiaethau i gyflawni eich nodau gyrfa trwy gwblhau prosiect ymchwil a dewis o ddetholiad o fodiwlau dewisol, a fydd yn cynnwys y meysydd arbenigol o'ch HND. 

Roedd PDC ar y brig yng Nghymru am ansawdd addysgu mewn Astudiaethau Busnes yng Nghanllaw Prifysgolion Da 2021 Y Times.

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N194 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N194 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Amherthnasol Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A

Yn ystod y cwrs Rheoli Busnes hwn byddwch yn archwilio agweddau craidd ar fusnes fel strategaeth fusnes a chyfathrebu, gan gael cyfle hefyd i gynnal ymchwiliad go iawn i broblem fusnes sy'n eich galluogi i gymhwyso eich craffter busnes i senario bywyd go iawn. 

Modiwlau busnes craidd 

 • Busnes Rhyngwladol 

 • Strategaeth Fusnes 

 • Prosiect Ymchwil Busnes 

 • Cyfathrebu Busnes 

 • Moeseg a Chynaliadwyedd: Theori ac Ymarfer 

 • Modiwl opsiwn 

Dysgu 

Mae yna rai darlithoedd traddodiadol, ond bydd mwyafrif eich dysgu yn dibynnu ar seminarau rhyngweithiol, gyda chefnogaeth deunyddiau astudio ar-lein. Rydym hefyd yn trefnu rhaglen sefydlu, fel y gallwch ddod i adnabod eich tiwtoriaid a myfyrwyr eraill cyn i chi ddechrau studio ar ddiwrnod cyntaf y tymor. Byddwch yn defnyddio data bywyd go iawn a'r astudiaethau achos diweddaraf i'ch helpu chi i ddysgu, gan wneud eich astudiaethau mor berthnasol â phosibl i'r hyn y byddwch chi'n ei brofi yn y gweithle. 

Asesiad 

Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen, ac fel arfer sefyll arholiadau ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd. 

Cwblhau HND neu gymhwyster cyfwerth yn llwyddiannus h.y. Gradd Sylfaen.

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • DU rhan-amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • DU rhan-amser: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am / talu ffioedd dysgu a chostau byw 

Tra'ch bod chi'n astudio bydd gennych ddau brif gost - ffioedd dysgu a chostau byw. Gallwch gyrchu / gwneud cais am ystod o gyllid i helpu gyda'r costau hyn. 

Mae yna lawer o gymorth ariannol ar gael gan y Brifysgol a ffynonellau cyllid allanol, a allai ddarparu benthyciadau (y mae'n rhaid eu talu'n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsariaethau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ariannu eich ffioedd dysgu a'ch costau byw. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol, os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs BA (Anrh) Rheoli Busnes (Top Up) hwn wedi'i gynllunio i wella'ch cyflogadwyedd ymhellach trwy ychwanegu at eich portffolio presennol o gymwysterau a sgiliau. Mae ychwanegu at gymhwyster HND neu gyfwerth yn rhoi sylfaen wych i chi ddilyn gyrfa mewn busnes tra hefyd yn cael cyfle i gael mynediad at amrywiol gyrff proffesiynol mewn busnes. 

Gan gydnabod yr angen i'n graddedigion allu sefyll allan mewn marchnad swyddi gystadleuol, mae Prifysgol De Cymru wedi datblygu cyfres o fentrau cyflogadwyedd sy'n bodoli ym mhob Cyfadran academaidd. Oherwydd union natur busnes, gellir cymhwyso gwybodaeth a sgiliau a enillwyd trwy astudio'r pwnc i unrhyw sector neu ddiwydiant sydd o ddiddordeb i chi; gan ddarparu dewis eang ac amrywiol o opsiynau gyrfa i chi. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr , gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL