Mae Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer cyfleoedd dysgu ac addysgu - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi ennill HND neu gymhwyster cyfwerth, mae'r radd Astudiaethau Busnes hon yn caniatáu ichi ennill gradd baglor lawn mewn llai na blwyddyn. 

Ar y cwrs BA (Anrh) Rheoli Busnes (Atodol) byddwch yn archwilio strategaeth fusnes a dysgu a datblygu sefydliadol. 

Yna gallwch chi deilwra'ch astudiaethau i gyflawni eich nodau gyrfa trwy gwblhau prosiect ymchwil a dewis o ddetholiad o fodiwlau dewisol, a fydd yn cynnwys y meysydd arbenigol o'ch HND. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N194 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N194 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Yn ystod y cwrs Rheoli Busnes hwn byddwch yn archwilio agweddau craidd ar fusnes fel strategaeth fusnes a chyfathrebu, gan gael cyfle hefyd i gynnal ymchwiliad go iawn i broblem fusnes sy'n eich galluogi i gymhwyso eich craffter busnes i senario bywyd go iawn. 

Modiwlau busnes craidd:

 • Rheoli Cymhwysol

Mae'r modiwl cynhwysfawr hwn yn mynd i'r afael â sawl agwedd ar ymarfer rheoli a'i nod yw rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i'r myfyrwyr gychwyn ar yrfa mewn rheolaeth ganol.

 • Ymchwil Busnes: Egwyddorion ac Ymarfer

Mae'r modiwl hwn yn arfogi myfyrwyr â'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i ymgymryd â phrosiect ymchwil. Felly, bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i'r offer a'r technegau y bydd eu hangen arnynt i gynnal ymchwiliad go iawn i broblem fusnes.

 • Strategaeth Fusnes

Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth gysyniadol a beirniadol o'r ffactorau mewnol ac allanol sy'n effeithio ar ddatblygiad strategaeth fusnes o fewn sefydliad.

 • Prosiect Rheoli

Mae'r modiwl yn archwilio cysyniad, damcaniaethau ac arfer rheoli prosiectau sy'n adeiladu ar sgiliau methodoleg ymchwil. Rhoi cyfle i fyfyrwyr syntheseiddio eu dysgu o astudiaethau blaenorol a chymhwyso eu gwybodaeth i weithgaredd prosiect byw.


Dewisiadau modiwl dewisol (2 fodiwl):

 • Egwyddorion Cyllid Corfforaethol
 • Egwyddorion Cyfrifeg
 • Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmer
 • Moeseg Busnes a Chynaliadwyedd
 • Dysgu Seiliedig ar Fenter
 • Rheoli Arloesi
 • Cyd-destun a Heriau Rheoli Adnoddau Dynol
 • HRM 4.0 a Dyfodol Gwaith
 • Strategaeth Farchnata Omni-Sianel
 • Logisteg a Rheoli Deunyddiau
 • Caffael Masnachol

Sylwch nad yw rhai modiwlau dewisol ar gael bob amser.

Dysgu 

Mae yna rai darlithoedd traddodiadol, ond bydd mwyafrif eich dysgu yn dibynnu ar seminarau rhyngweithiol, gyda chefnogaeth deunyddiau astudio ar-lein. Rydym hefyd yn trefnu rhaglen sefydlu, fel y gallwch ddod i adnabod eich tiwtoriaid a myfyrwyr eraill cyn i chi ddechrau studio ar ddiwrnod cyntaf y tymor. Byddwch yn defnyddio data bywyd go iawn a'r astudiaethau achos diweddaraf i'ch helpu chi i ddysgu, gan wneud eich astudiaethau mor berthnasol â phosibl i'r hyn y byddwch chi'n ei brofi yn y gweithle. 


Asesiad 

Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen, ac fel arfer sefyll arholiadau ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cwblhau HND yn llwyddiannus mewn Astudiaethau Busnes neu Fusnes a Chyfrifyddu, Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Busnes, Rheoli Sector Gwasanaeth neu Reoli Manwerthu, neu gymhwyster cyfatebol e.e. Diploma mewn Addysg Uwch neu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM (Lefel 5). 

Gwneir ystyriaeth yn unigol ar gyfer cymwysterau amgen a / neu brofiad perthnasol ar yr amod bod myfyrwyr yn gallu dangos digon o wybodaeth a dealltwriaeth gysylltiedig i'w paratoi ar gyfer astudio lefel 6 mewn disgyblaeth fusnes. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos 240 credyd (neu gyfwerth) a gall polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) y Brifysgol ymddangos yn y penderfyniad i gynnig lle ar y cwrs. Dylid cyfeirio at brofiad, cymwysterau a gwybodaeth berthnasol yn natganiad personol yr Ymgeisydd.

Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, gellir dod o hyd i wybodaeth ar wefan y Brifysgol a bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran .

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • DU llawn amser: £9000
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £14100

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £14950

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid 


Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol, os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r EU

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs BA (Anrh) Rheoli Busnes (Top Up) hwn wedi'i gynllunio i wella'ch cyflogadwyedd ymhellach trwy ychwanegu at eich portffolio presennol o gymwysterau a sgiliau. Mae ychwanegu at gymhwyster HND neu gyfwerth yn rhoi sylfaen wych i chi ddilyn gyrfa mewn busnes tra hefyd yn cael cyfle i gael mynediad at amrywiol gyrff proffesiynol mewn busnes. 

Gan gydnabod yr angen i'n graddedigion allu sefyll allan mewn marchnad swyddi gystadleuol, mae Prifysgol De Cymru wedi datblygu cyfres o fentrau cyflogadwyedd sy'n bodoli ym mhob Cyfadran academaidd. Oherwydd union natur busnes, gellir cymhwyso gwybodaeth a sgiliau a enillwyd trwy astudio'r pwnc i unrhyw sector neu ddiwydiant sydd o ddiddordeb i chi; gan ddarparu dewis eang ac amrywiol o opsiynau gyrfa i chi. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr , gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.