Roedd 100% o'n myfyrwyr BA (Anrh) Animeiddio Cyfrifiadurol yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2022

Mae BA (Anrh) Animeiddio Cyfrifiaduron yn gwrs sydd wedi ennill gwobrau a gydnabyddir yn rhyngwladol lle gallwch ddatblygu eich doniau creadigol, ac ennill y sgiliau ymarferol a thechnegol ar gyfer gyrfa gyffrous ym maes Teledu, Ffilm, Effeithiau Gweledol neu Gemau. Mae cynnwys artistig y cwrs a gynhyrchir gan gyfrifiadur yn cael ei danategu gan arferion artistig a chreadigol cadarn, sy'n eich galluogi i gynhyrchu'r canlyniadau gorau posibl.

Mae graddedigion y cwrs animeiddio cyfrifiadurol wedi gweithio mewn stiwdios mawreddog ledled y byd. Mae'r rhain yn cynnwys ILMSony Pictures Imageworks a Animeiddiad DreamWorks, yn gweithio ar gynyrchiadau fel Stranger Things, The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Spider-Man : No Way Home, Over the Moon, The Lion King, Star Wars (Solo a The Last Jedi), Paddington 2, Ready Player One, Avengers (Infinity War ac Age of Ultron), The Jungle Book, Guardians of the Galaxy, Fantastic Beasts a'r Ffilmiau Harry Potter. Mae ein cyn-fyfyrwyr hefyd yn gweithio mewn stiwdios gemau cyfrifiadurol blaengar fel Rockstar North, Sony Computer Entertainment Europe (PlayStation), Rare (Microsoft), Ubisoft, Splash Damage ac EA Games (DU ac UDA).

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gydnabod gan weithwyr proffesiynol y diwydiant fel un o ddarparwyr addysgol gorau'r DU ar gyfer Animeiddio CG CG a Chelf CG 3D. Mae'n un o ddim ond dau gwrs gradd yn y DU i gynnal Achrediadau ScreenSkills yn y categorïau animeiddio a gemau. Yn 2020, cafodd y radd animeiddio cyfrifiadurol ei graddio ymhlith yr 20 Cwrs Animeiddio 3D Gorau yn y byd gan y sefydliad CG Rhyngwladol "The Rookies" (Gwobrau Myfyrwyr CG gynt), sydd hefyd wedi achredu Prifysgol Cymru yn swyddogol fel Ysgol Ardystiedig ar gyfer Cyfryngau Adloniant Digidol.

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer Animeiddio a Gemau (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Gweld mwy o'n gwaith myfyrwyr ar YouTubeVimeo a USWanimation.com.

Dilynwch y radd Animeiddio Cyfrifiaduron ar TwitterFacebookInstagram a Artstation.

Dilynwch weithgareddau Diwydiannau Creadigol PDC ymlaen Instagram Creadigol PDC a Twitter Creadigol PDC.

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WW26 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WW26 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn cael cyflwyniad i animeiddiad cyfrifiadurol 3D ac egwyddorion celf ddigidol 3D, yna symud ymlaen i animeiddio 3D CG datblygedig a chelf ddigidol 3D ar gyfer gemau, VFX, ffilmiau byrion a hysbysebion. Byddwch yn arbenigo mewn meysydd sy'n cynnwys animeiddio cymeriad / creadur, gwneud ffilmiau byr wedi'u hanimeiddio, Celf CG 3D a CG ar gyfer Gemau / VFX. 

Byddwch chi'n ennill gwybodaeth eang o sgiliau ac yn cael cyfle i ddarganfod beth rydych chi'n ei fwynhau fwyaf. Felly, byddwch chi'n rhagori mewn Celf ac Animeiddio CG 3D, wrth symud tuag at arbenigedd sy'n ymwneud â’r diwydiant, i ddod yn “Myfyriwr CG Arbenigol ”. 

Wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen, bydd gofyn i chi arbenigo fel Animeiddiwr CG 3D neu Artist CG 3D, i ganolbwyntio'ch ymdrechion ar faes ymarfer CG 3D sy'n canolbwyntio ar y diwydiant. Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau sydd wedi'u cynllunio i ddatblygu eich sgiliau CG a'ch galluoedd creadigol “sy’n gysylltiedig â’ch arbenigedd”. Yn ystod prosiectau mawr, byddwch yn cydweithredu â'ch cyfoedion, mewn amgylchedd sy’n efelychu’r byd gwaith ac yn adlewyrchu ymarfer stiwdio. 

Mae gradd Animeiddio Cyfrifiadurol PDC yn rhan o Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, sy'n rhoi'r sgiliau, cyfleoedd a hyfforddiant arbenigol diweddaraf sy'n ofynnol gan ddiwydiannau ffilm, teledu, hysbysebion, VFX a gemau. 

Blwyddyn un: Gradd Animeiddio Cyfrifiaduron 

Cyflwyniad i Animeiddio a Thechnegau Celf CG 3D

Cyflwyniad i hanfodion Animeiddio CG 3D, Modelu, Gweadu a Goleuo

 • Mecaneg Corff a'r Ffurf Ddynol (CG 3D)

Animeiddio'r ffigwr dynol ynghyd â modelu, rigio, croenio ac animeiddio llaw ddynol

 • Creu ac Animeiddio Creaduriaid (CG 3D)

Cyflwyniad i'r biblinell creadur CG gyflawn, o waith paratoi i fodelu, gweadu, rigio ac animeiddio

 • Cymeriadau a Golygfeydd (CG 3D)

Actio ac Animeiddio sy'n Canolbwyntio ar Gymeriad, neu fodelu, gweadu a goleuo Cymeriad a'r Amgylchedd - yn dibynnu ar yr arbenigedd a ddewiswyd

 • Astudiaethau Gweledol: Animeiddio

Yn sail i sgiliau lluniadu a chyfathrebu gweledol, astudiaeth lluniadu dynol a chreadur.

 • Astudiaethau Cyd-destunol: Animeiddio

‘Beth yw animeiddio?’. Byddwn yn edrych ar stori, cymeriad, genre a sinematograffi fel y maent yn berthnasol i animeiddio, gemau a VFX.

Blwyddyn dau: Gradd Animeiddio Cyfrifiaduron 

 • Paratoi a Rhagweld

Datblygu technegau dylunio a pharatoi ar gyfer Celf neu Animeiddio CG 3D, yn dibynnu ar yr arbenigedd a ddewiswyd

 • Creu Cymeriadau, Animeiddio a Gweithredu ar gyfer Gemau

Creu asedau Celf neu Animeiddio CG 3D ar gyfer Gemau, integreiddio â Pheirianau Gemau a phiblinellau

 • Creu Creadur, Animeiddio a Gweithredu ar gyfer Ffilm/Teledu/VFX

Creu asedau Celf neu Animeiddio CG 3D ar gyfer VFX, integreiddio â thechnegau a phiblinellau ôl-gynhyrchu

 • Prosiect Personol (CG 3D)

Rhyddid i ddylunio a chreu eich syniadau eich hun ar gyfer Celf neu Animeiddio CG 3D, yn dibynnu ar yr arbenigedd a ddewiswyd

 • Prosiect Cydweithredol (CG 3D)

Cyfle i weithio gyda myfyrwyr mewn blynyddoedd eraill neu gyrsiau cysylltiedig i greu asedau Celf neu Animeiddio CG 3D, yn dibynnu ar yr arbenigedd a ddewiswyd.

 • Ffurfiau Naratif mewn Animeiddio, Comics a Gemau Cyfrifiadurol

Datblygu sgiliau a dealltwriaeth bellach mewn theori naratif, adrodd straeon ac ymarfer ysgrifennu sgript ar gyfer animeiddio, comics, gemau a vfx

 • Profiad Gwaith/Lleoliad (dewisol)

Gweithio yn y diwydiant, ennill profiad i ddiffinio eich lle yn y diwydiannau animeiddio, gemau neu vfx, adeiladu rhwydweithiau i baratoi ar gyfer eich blwyddyn olaf

Blwyddyn tri: Gradd Animeiddio Cyfrifiaduron 

 • Prosiect Mân (CG 3D)

Cyfle i ddatblygu eich sgiliau arbenigol ymhellach trwy gymryd rhan mewn prosiect Cleient Byw sy'n cynnwys mentora gan rai o brif CG Animeiddio, Gemau a Stiwdios VFX y DU.

 • Rhag-gynhyrchu Prosiect Mawr Terfynol (3D CG)

Datblygu dylunio a gwaith paratoi ar gyfer eich Prosiect Mawr Terfynol, yn dibynnu ar yr arbenigedd a ddewiswyd

 • Cynhyrchiad Prosiect Mawr Terfynol (CG 3D)

Rhyddid i ddatblygu eich sgiliau CG mewn perthynas â rîl sioe, ffilm, gemau neu brosiect vfx-gyfeiriedig terfynol

 • Diwydiant a Chyflogadwyedd

Datblygu eich proffil proffesiynol, adeiladu brand personol, datblygu CV, strategaeth cyfryngau cymdeithasol, deall cyfleoedd diwydiant a chynllunio gyrfa

 • Ymchwil Beirniadol: Animeiddio Cyfrifiadurol (dewisol)

Os ydych chi eisiau archwilio gemau ffantasi trwy ddatblygu eich gwaith celf cysyniad eich hun, neu adrodd straeon chwedlonol yng ngwaith eich hoff gyfarwyddwr animeiddio, defnyddiwch y modiwl hwn i ymchwilio ac ysgrifennu am bwnc o'ch dewis.

 • Sgriptio: Animeiddio Cyfrifiadurol (dewisol)

Dewch i adnabod eich stori, cymeriad, byd a thema, a sut i ddatblygu syniadau sgript mewn diwydiant, trwy animeiddio ac ysgrifennu gemau

 • Profiad Gwaith/Lleoliad (dewisol)

Gweithio yn y diwydiant, ennill profiad i ddiffinio eich lle yn y diwydiannau animeiddio, gemau neu vfx, adeiladu rhwydweithiau i baratoi ar gyfer graddio

Dysgu 

Mae prosiectau ac aseiniadau yn dechrau gyda darlith allweddol, gyda chefnogaeth gweithdai, seminarau a sesiynau goruchwylio prosiectau. Mae beirniadaeth grŵp yn dilyn diwedd pob prosiect, i gael adborth a chyngor at y dyfodol. 

Mae prosiectau'n cychwyn gyda chyflwyniad neu frîff prosiect. Bydd tiwtoriaid yn cyfleu'r hyn maen nhw am ei weld yn y cyflwyniad terfynol. Mae gweithdai meddalwedd hefyd yn cael eu cynnal i ddangos i fyfyrwyr y prosesau sy'n ofynnol i gyflawni eu nodau. 

Bydd gan fyfyrwyr naill ai sesiynau tiwtorial grŵp neu gefnogaeth un i un yn ystod y prosiect, i sicrhau eu bod yn cyflawni'r hyn y mae'r prosiect yn gofyn amdano, ac i fynd i'r afael ag unrhyw faterion sy'n codi. Mae gennym ystafelloedd stiwdio ar gyfer y radd animeiddio cyfrifiadurol, ac rydym yn disgwyl i fyfyrwyr fod yno, gan ddefnyddio cyfleusterau eu hystafelloedd sylfaen, yn ystod sesiynau a amserlennir. 

Mae gan yr holl staff addysgu ymarferol gefndir diwydiant perthnasol, naill ai'n gweithio fel gweithwyr llawrydd, i gwmnïau bach / canolig annibynnol neu mewn amgylcheddau stiwdio mwy. 

Siaradwyr gwadd a dosbarthiadau meistr 

Mae siaradwyr gwadd a dosbarthiadau meistr yn digwydd bob ychydig wythnosau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi cynnal ymweliadau diwydiant gan; Sony ImageWorks, Aardman Animations, Double Negative, Framestore Launchpad Internship, The Mill, Blue Zoo, Jellyfish Pictures, Cloth Cat Animation, PlayFusion, Wales Interactive, RunWild, Argon Effects, Bumpy Box, Painting Practice a Bomper Studio ymhlith eraill. 

Asesiad 

Mae asesu parhaus yn digwydd trwy gydol y cwrs ac mae'n cael ei bwysoli i adlewyrchu'r ymdrech y dylai myfyrwyr ei roi ar wahanol elfennau o’u gwaith. Felly, byddwch chi'n datblygu ymdeimlad o gyfrifoldeb am eich dysgu, a gwerthfawrogiad o'r angen i ymgysylltu â gweithgareddau dysgu dan gyfarwyddyd agored ochr yn ochr â sesiynau a addysgir. 

Mae'r meini prawf asesu yn amrywio ar gyfer aseiniadau unigol. Mae'r rhain wedi'u nodi'n glir fel elfennau ar wahân yn y briffiau gwaith cwrs. 

Hefyd, mae yna elfen asesu eilaidd ar gyfer sylwadau ac adborth, wedi'i hintegreiddio yn y taflenni asesu, i ddarparu adborth pellach ac i diwtoriaid roi adborth arnynt. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gydnabod gan ddiwydiant gan ScreenSkills, y corff sgiliau a arweinir gan ddiwydiant ar gyfer diwydiannau sgrin y DU, ac mae'n cario marc ansawdd ScreenSkills Select sy'n nodi'r cyrsiau sydd fwyaf addas i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau sgrin.

Mae'r cwrs hefyd yn rhan o Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, sy'n rhoi'r sgiliau, cyfleoedd a hyfforddiant arbenigol diweddaraf i fyfyrwyr sy'n ofynnol gan y diwydiannau ffilm, teledu, hysbysebion, VFX a gemau. 

Lleoliadau 

Yn ystod ail a thrydedd flwyddyn y cwrs, mae cyfleoedd lleoliadau gwaith ar gael, wedi'u hasesu neu'n allgyrsiol. Efallai y bydd angen cwrdd â gofyniad sylfaenol i gymryd rhan yn yr ymarfer hwn, trwy gymhwyso a chyflwyno sioe arddangos. 

Lleoliadau Animeiddio Cathod Brethyn 

Darparodd Cloth Cat Animation brofiad gwaith tymor byr i rai o'n myfyrwyr trydedd flwyddyn yn ddiweddar. Felly, cawsant flas ar sut beth yw gweithio yn y diwydiant animeiddio. Hefyd, rhoddodd y stiwdio leoliad â thâl a chyfleoedd interniaeth iddynt ar eu cyfres CG newydd 'Shane the Chef'. Cyflogwyd ein myfyrwyr mewn sawl swydd yn amrywio o animeiddio, goleuo a chynllun CG. Cafodd rhai o'r myfyrwyr gyfnod byr o brofiad gwaith, ac eraill wedi cael lleoliad â chyflog hirach, ac yna cael eu cyflogi gan y stiwdio. 

Mae'r cwrs a'r cwmni wedi gweithio'n agos, gan ganiatáu i fyfyrwyr gael credydau academaidd am waith a grëwyd yn Cloth Cat, a hefyd i hwyluso lleoliadau rhan-amser, lle gall myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau prifysgol mewn trefniant dysgu-yn-y-gweithle gyda chyd-fyfyrwyr  i elwa o weithio mewn stiwdio animeiddio broffesiynol, yn ogystal â pharhau â'u hastudiaethau a'u prosiectau personol. 

Gwyliwch y fideo  hwn  i ddarganfod mwy am leoliad yn Cloth Cat Animation. 

Cynllun Lleoliadau Gwaith dros yr Haf 

Mae'r Cynllun Lleoliadau Gwaith dros yr Haf yn darparu sawl cyfle am leoliad i fyfyrwyr, yn ystod gwyliau’r haf ar ddiwedd eu hail flwyddyn . Mae cwmnïau sy'n ystyried ceisiadau am y cynllun fel arfer yn cynnwys: 

 • Aardman Animations - Stop-mo / CG 
 • A Productions - 2D / CG 
 • Bait Studio - CG / VFX 
 • Bomper Studio - CG 
 • Cloth Cat Animation - Teledu Plant 2D / CG 
 • Exient - Gemau 
 • Jam Creative Studios - CG 
 • Kredenc Studios (Prague) - CG, Teledu Plant 
 • Maverick Media - Trelars Gêm, CG, VFX, Dylunio Symudol, Golygu 
 • Mobile Pie - Gemau 
 • Render Media - CG 
 • Sun and Moon Studios - 2D / CG 
 • Traum Inc - CG & VFX 
 • West Coast Software - Gemau 
 • Wales Interactive - Gemau 


Lleoliadau eraill 

Mae'r cwmnïau canlynol hefyd yn darparu lleoliadau ffurfiol, a hyrwyddir yn flynyddol: 

 • Blue Zoo 
 • Framestore Launchpad Internship 
 • Double NegativeCinesite Studios 
 • The Mill 
 • MPC 
 • Lucasfilm / ILM 

Cystadlaethau 

Anogir myfyrwyr hefyd i gymryd rhan yn y cystadlaethau canlynol, sy'n cynnwys mentora a rhwydweithio sylweddol gyda diwydiant, a chyfleoedd hyrwyddo os cânt eu dewis neu eu rhoi ar y rhestr fer: 

Gwyl BFX 

Tranzfuser (Dare to be Digital gynt) 

Y Rookies (Gwobrau Myfyrwyr CG gynt) 

Teithiau Maes 

Ymweliadau stiwdio 

Bob blwyddyn rydym yn trefnu ymweliadau stiwdio â  Painting Practice / Bad Wolf Studios (Ffilm / VFX), Wales Interactive (Gemau) a Cloth Cat Animation (3D CG Teledu Plant), ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf. Rydym hefyd yn trefnu taith ddeuddydd i Lundain. Felly, byddwch chi'n ymweld â rhai o'r stiwdios VFX ac animeiddio gorau yn y byd. Mewn blynyddoedd blaenorol, rydym wedi ymweld â Double Negative, Framestore Launchpad Internship, Blue Zoo, Jellyfish Pictures a The Mill. Mae staff CG allweddol wedi ateb cwestiynau ac wedi cynghori sut i dorri i mewn i'r diwydiant. Maent hefyd wedi darparu arweiniad cyflogaeth ar gyfer darpar ymgeiswyr. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Gwyliwch y fideo hwn i weld y cyfleusterau sydd ar gael i'n myfyrwyr animeiddio cyfrifiadurol ar waith. 

Mae ein cyfrifiaduron manyleb uchel wedi'u llwytho'n llawn â meddalwedd cynhyrchu CG o safon diwydiant, pecynnau cyfansoddi, ac injans gemau. Bydd gennych fynediad i gyfres 'motion-capture' sy'n cynnwys systemau Vicon 18-camera (sefydlog) ac Xsens (symudol), offer VR gyda systemau HTC Vive ac Oculus Rift, gweithdy saernïo sy'n cynnwys argraffwyr 3D a thorwyr laser, cyfleusterau lluniadu bywyd sydd ag îsl a mulod. 

Ystafell Motion Capture 

Bydd gennych fynediad i'n ystafellmotion capture sy'n cynnwys dwy system , Vicon a Xsens. Mae ganddo hefyd felin beiriant rhedeg, mat damweiniau a grid ar y wal er mwyn gallu cyfeirio atynt. 

Datblygodd y cwmni Vicon, sydd wedi ennill Gwobr yr Academi, dechnoleg motion capture hygyrch sy'n darparu data manwl gywir a dibynadwy. Mae'n system optegol, sy'n dal marcwyr goddefol sydd ynghlwm wrth siwt yr actor, felly bydd yr ystafell motion capture gyda 18 o gamerâu sefydlog yn barod i ddal y data hwn. 

Xsens yw'r arloeswr mwyaf blaenllaw mewn technoleg motion tracking 3D gan ddefnyddio technolegau synhwyrdd ymasiad lle mae'r actorion yn gwisgo synwyryddion i ddal y symudiadau dynol heb fod angen camerâu. Mae'r system hon yn gludadwy a gellir ei defnyddio yn unrhyw le. Mae gennym ddau fath o osodiad, un ar gyfer sefyllfa lle mae pŵer ar gael, ac un arall sy'n cael ei bweru gan fatri i'w ddefnyddio yn yr awyr agored. 

Stiwdios Animeiddio Cyfrifiaduron 

Bydd gennych fynediad i stiwdios animeiddio cyfrifiadurol gyda thaflunyddion 4K, tabledi Wacom Cintiq a meddalwedd cefnogi PCs uchel iawn sy'n cynnwys Autodesk Suite (Maya, 3DS Max, Mudbox, Motionbuilder), Foundry Suite (Nuke, Mari, Modo), Houdini, Zbrush, Topogun, Unreal Engine, Unity, Substance Suite  (Dylunydd, Peintiwr), Realflow, Redshift, Adobe Suite. 

Darlithwyr 

Gareth Hutchinson, Arweinydd Cwrs Animeiddio Cyfrifiaduron 
Corrado Morgana, Rheolwr Pwnc Academaidd 
Philip Duncan, Darlithydd 
Nick Hood, Darlithydd 
Brian Fagence, Darlithydd 
Stan Evens Arddangoswr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol. Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC ar Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffïoedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU: £9000

Rhyngwladol Llawn Amser: £13000

Ffïoedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost 

£ 40 - £ 80 

Gyriant Caled Allanol (mae angen £ 40- £ 80 bob blwyddyn academaidd). 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost 

£ 50 - £ 400 

Tabled Wacom (yn ofynnol ym mhob blwyddyn academaidd.

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost 

£ 150 - £ 200 

Llyfr Braslunio / Deunyddiau lluniadu (yn ofynnol trwy'r holl flynyddoedd academaidd) 

Eitem 

Pecyn (Gwisg ac Offer) 

Cost 

£ 200 

Llyfrau / Cylchgronau (mae angen £ 200 ym mhob blwyddyn academaidd.

Eitem 

Teithiau Maes 

Cost 

£ 500 

Taith Gŵyl FMX (Blwyddyn 2 a 3) 

Eitem 

Arall: Costau teithio amrywiol / mynediad ar gyfer ymweliadau * 

Cost 

£ 50 - £ 100 

Pob blwyddyn academaidd 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae graddedigion animeiddio cyfrifiadurol wedi mynd ymlaen i weithio mewn stiwdios mawreddog sy'n cynnwys: 

 • Sony Pictures Imageworks (UDA) 
 • PDI / Dreamworks (UDA) 
 • Animal Logic (Awstralia) 
 • Core (Canada) 
 • Framestore (DU) 
 • Double Negative (DU) 
 • Cinesite Studios (DU) 
 • CGI Aardman Animations (DU) 

Mae myfyrwyr o'r cwrs Animeiddio Cyfrifiaduron wedi gweithio ar y dilyniannau VFX animeiddiedig trawiadol mewn ffilmiaua chyfresi teledu fel: 

2022 – Stranger Things, The Book of Boba Fett 

2021 – The Mandalorian, Spider-Man : No Way Home, Tom & Jerry, Clifford the Big Red Dog 

2020 – Over the Moon, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, The Midnight Sky, The One And Only Ivan, His Dark Materials

2019 - The Lion King, Lady and the Tramp 

2018 - Christopher Robin, Paddington 2, Solo: A Star Wars Story, Ready Player One, Avengers: Infinity War, Red Sparrow, Annihilation 

2017 - Star Wars: The Last Jedi, Thor: Ragnarok, Wonder Woman, Kingsman: The Golden Circle, Alien Covenant 

2016 - Fantastic Beasts, Jungle Book, Assassin’s Creed, Star Trek Beyond, Suicide Squad, Alice (Through the Looking Glass) 

2015 - Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Specter, Terminator Genisys 

2014 - Guardians of the Galaxy, Hunger Games: Mockingjay, Maleficent, Exodus Gods and Kings, Godzilla 

2013 neu'n gynharach - Gravity, Thor: The Dark World, Furious 6, Total Recall, The Harry Potter Films, The Dark Knight a Dark Knight Rises, The Amazing Spiderman (1, 2 & 3), Les Miserables, Inception, I Am Legend, The Smurfs 1 a 2, Watchmen, Happy Feet 

Gellir dod o hyd i'n graddedigion hefyd mewn ystod o stiwdios gemau cyfrifiadurol blaengar gan gynnwys: 

 • Sony Computer Entertainment 
 • Rockstar North 
 • EA Games (DU ac UDA) 
 • Rare Ltd
 • Creative Assembly 
 • Remedy Entertainment 
 • Splash Damage 
 • FreeStyleGames 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth I'ch helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.