Ar y brig yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn Cwnsela, Seicotherapi a Therapi Galwedigaethol (Complete University Guide 2023)

Mae'r radd Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig yn cynnwys y dysgu a'r hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i ddod yn gynghorydd Lluosistig proffesiynol, gan weithio gyda model integreiddiol. Byddwch yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad i ddarparu cwnsela ar draws pob ystod oedran, o blant a phobl ifanc i oedolion hŷn. Byddwch yn astudio ystod o 'therapïau siarad' traddodiadol, yn ogystal â dulliau creadigol a chyfoes gan weithio wyneb yn wyneb ac ar-lein gyda chleientiaid.
 
Mae lleoliadau gwaith yn rhan bwysig o'r radd gwnsela hon a byddant yn eich paratoi'n llawn ar gyfer dechrau eich gyrfa. Bydd gennych leoliadau ym mhob blwyddyn o'r cwrs, gan gynnwys 100 awr o ymarfer proffesiynol dan oruchwyliaeth. Gall yr oriau hyn gyfrif tuag at y 450 o oriau gyda chleient sydd eu hangen ar gyfer achrediad unigol Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP) ar ôl cymhwyso.

Mae gan yr Ysgol Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig Swyddogion Lleoliadau ymroddedig â chysylltiadau cryf ag ystod eang o asiantaethau cwnsela lleol, cyflogwyr a gwasanaethau cwnsela i roi'r oriau ymarfer dan oruchwyliaeth sy'n ofynnol i chi. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
BB99 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Dinas Casnewydd C
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
BB99 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Dinas Casnewydd C

Blwyddyn Un: Gradd Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig 

 • Cyflwyniad i Ymarfer Plwraliaethol (40 credyd) – Cyflwyniad i therapi Plwraliaethol a thri therapi prif ffrwd arall a fydd yn llunio dull cyfunol o gwnsela. Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth am yr athroniaeth a’r theorïau sy’n sail i’r therapïau hyn ynghyd ag ymchwil berthnasol i ddatblygu dull cwnsela sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Byddwch yn dysgu sgiliau hanfodol, rhinweddau, moeseg a’r gyfraith yng nghyd-destun cwnsela sy’n hanfodol i ymarfer proffesiynol gan sicrhau bod ymarfer yn y dyfodol yn gynhwysol ac yn gallu bodloni anghenion iechyd meddwl unigolion amrywiol.

 • Cyflwyniad i Ddatblygiad Personol a Phroffesiynol (20 credyd) – Cyflwyniad i’r meysydd o ddatblygiad personol a phroffesiynol hanfodol, sy’n gofyn i chi gymryd rhan mewn dulliau dysgu arbrofol gyda chymheiriaid, staff a sefydliadau lleoli. Yn rhan o’r modiwl hwn bydd dau ddiwrnod ‘cwrdd i ffwrdd’ (dibreswyl) lleol a 40 awr ar Leoliad Ymgyfarwyddo.

 • Cyflwyniad i Gwnsela Plant (20 credyd) – Deall datblygiad plentyn, pwysigrwydd chwarae therapiwtig a sut y gallwch ddatblygu perthynas therapiwtig â phlant.

 • Sgiliau Academaidd ac Ymchwil (20 credyd) – Datblygu eich sgiliau academaidd a deall canfyddiadau ymchwil diweddar i gefnogi eich ymarfer sy’n datblygu.

 • Iechyd Meddwl a Llesiant (20 credyd) – Deall iechyd meddwl a llesiant o wahanol safbwyntiau. Cyflwyniad i broblemau iechyd meddwl cyffredin a sut y gallwch weithio gyda’r rhain yn therapiwtig.

Mae pob modiwl ym Mlwyddyn 1 yn fodiwl craidd a rhaid eu cwblhau’n llwyddiannus i barhau â’r cwrs gradd. Byddwch yn derbyn Tystysgrif AB mewn Astudiaethau Cwnsela am gwblhau pob modiwl ac asesiad modiwl ym mlwyddyn 1. Nid yw hyn yn golygu eich bod yn gymwys i ymarfer.

Modiwlau Blwyddyn Dau: Gradd Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig 

 • Datblygu Ymarfer Plwraliaethol (40 credyd) – Ychwanegu at yr hyn a ddysgwyd yn y Flwyddyn Gyntaf i ddatblygu eich defnydd o ddull Plwraliaethol i fodloni anghenion penodol cleientiaid unigol. Byddwch yn datblygu gwybodaeth ymarferol gadarn am integreiddio ystod o sgiliau cynorthwyo sy’n ymateb i newid yn y tymor byr, yn ogystal â chymysgedd o ddulliau cwnsela wyneb-yn-wyneb ac ar-lein, a sut i ddefnyddio eich gwybodaeth am theori, ymchwil, moeseg a’r gyfraith mewn cyd-destun cwnsela proffesiynol.

 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol Mwy Manwl (20 credyd) – Byddwch yn parhau i ddatblygu dulliau ymarfer myfyriol drwy gyfrwng grwpiau datblygu personol a gweithgareddau’n seiliedig ar brofiad. Byddwch yn astudio sgiliau ymarfer proffesiynol megis ysgrifennu nodiadau achos a sut i ddefnyddio eich goruchwyliaeth cwnsela i gefnogi eich gwaith ar leoliad. Yn rhan o’r modiwl hwn bydd diwrnod ‘cwrdd i ffwrdd’ (dibreswyl) lleol a byddwch yn cwblhau 40 awr o ymarfer clinigol â goruchwyliaeth fel rhan o’r 100 awr sy’n ofynnol i gwblhau’r cwrs gradd.

 • Cwnsela’r Glasoed a Phobl Ifanc (20 credyd) – Ychwanegu at eich gwybodaeth am theori datblygu i greu fframwaith diogel ac effeithiol i weithio gyda phobl ifanc, gan ddefnyddio sgiliau ac adnoddau cwnsela sy’n briodol i oedran o fewn fframwaith plwraliaethol gyda chleientiaid ifanc.

 • Cwnsela Ar-lein (20 credyd) – Cyflwyniad i faes ymarfer sy’n datblygu’n gyflym ble byddwch yn dod i wybod y gwahaniaeth rhwng cwnsela wyneb-yn-wyneb a chwnsela ar-lein.

 • Cwnsela Oedolion Hŷn (20 credyd) – Datblygu eich gwybodaeth am theori ac ymchwil sy’n ymwneud â chwnsela oedolion hŷn a mireinio eich sgiliau i weithio gyda’r grŵp hwn o gleientiaid.

Mae’r holl fodiwlau ym Mlwyddyn 2 yn fodiwlau craidd a rhaid eu cwblhau’n llwyddiannus er mwyn parhau â’r cwrs gradd. Byddwch yn cael Diploma AB mewn Astudiaethau Cwnsela ar ôl cwblhau pob modiwl ac asesiad modiwl ym mlwyddyn 1 a 2. Nid yw hyn yn golygu eich bod yn gymwys i ymarfer.


Blwyddyn Tri: Gradd Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig 

 • Gwella ymarfer Plwraliaethol (40 credyd) – ehangu eich gwybodaeth gyfredol am theori ac ymchwil yn y maes cwnsela a defnyddio’r hyn rydych yn ei ddysgu gyda grwpiau o gleientiaid mwy cymhleth a materion iechyd meddwl.

 • Gwella Datblygiad Personol a Phroffesiynol (20 credyd) – byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hunanfyfyrio a gweithgareddau grŵp sy’n eich annog i fod yn fwy hunanymwybodol mewn perthynas ag eraill ac i ddefnyddio hyn pan fyddwch yn gweithio gyda chleientiaid. Yn rhan o’r modiwl hwn bydd diwrnod ‘cwrdd i ffwrdd’ (dibreswyl) lleol a byddwch yn cwblhau 60 awr o ymarfer clinigol dan oruchwyliaeth fel rhan o’r 100 awr sy’n ofynnol i gwblhau’r cwrs gradd.

 • Cwnsela Plant a Phobl Ifanc â Materion Cymhleth (20 credyd) – Byddwch yn myfyrio’n feirniadol ar ymarfer ac ymchwil wrth gwnsela plant a phobl ifanc â materion iechyd meddwl cymhleth a sut i weithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill ac aelodau o’r teulu tra’n cefnogi’r cleientiaid hyn.
 • Integreiddio Dulliau Creadigol (20 credyd) – Gan ddefnyddio ymchwil o sawl persbectif, bydd y modiwl hwn yn rhoi cymhwysedd i chi mewn maes cynyddol boblogaidd a hanfodol o ymarfer cwnsela. Gan ddefnyddio ffyrdd creadigol o weithio’n therapiwtig gyda chleientiaid drwy gydol eu hoes, byddwch yn cynyddu eich hyblygrwydd i wella’r profiad therapiwtig i gleientiaid.
 • Ymarfer sy’n Seiliedig ar Dystiolaeth (20 credyd) - Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o sylfeini ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n llywio cwnsela, ynghyd â’r sgiliau sydd eu hangen i ymateb yn feirniadol i dystiolaeth ymchwil a chynnig dull o gynnal prosiect ymchwil ar raddfa fach.

Ar ôl cwblhau pob modiwl ac asesiad modiwl ym mlwyddyn 1, 2 a 3 yn ogystal ag o leiaf 100 awr o ymarfer clinigol â goruchwyliaeth, byddwch yn derbyn BA Anrhydedd mewn Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig a fydd yn golygu eich bod yn gymwys i ymarfer.

Dim ond argymhelliad yw cymryd rhan mewn therapi personol ar hyn o bryd, ond bydd yn ofynnol i bob myfyriwr gymryd rhan mewn o leiaf 20 awr o therapi personol fel rhan o’r cwrs o 24 Medi ymlaen.

Dysgu 

Nodau'r Cwrs:

 • Datblygu ymarferwyr cwnsela cymwys, sy'n fedrus wrth weithio ar draws yr hyd oes o fewn fframwaith lluosog.
 • Datblygu ymarferwyr cwnsela gyda dealltwriaeth feirniadol o seiliau damcaniaethol eu hymarfer.
 • Datblygu ymarferwyr cwnsela sydd â meddwl moesegol, gyda'r wybodaeth, y sgiliau a'r priodoleddau personol sydd eu hangen i ymarfer yn broffesiynol.
 • Datblygu ymarferwyr cwnsela sydd â dealltwriaeth feirniadol o ymarferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

  Cyflwynir y cymhwyster cwnsela trwy gyfuniad o ymarfer sgiliau: addysgu uniongyrchol (darlithoedd, seminarau a gweithdai); gweithgareddau datblygiad personol, lleoliadau ymarfer ac astudio dan gyfarwyddyd. Gan mai hyfforddiant cwnsela proffesiynol yw hwn, mae'n ofynnol i chi fynychu'r holl ddosbarthiadau ar yr amserlen a phob elfen arall o'r cwrs. 

Mae hyfforddi fel cwnselydd yn cynnwys cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol i helpu'ch dysgu amdanoch chi'ch hun fel person, yn ogystal â dysgu sgiliau ymarferol a theori. Mae datblygiad personol yn digwydd ym mhob rhan o'r cwrs, gan gynnwys mewn gwaith grŵp a gweithgaredd myfyriol. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn ymarferion sgiliau rheolaidd mewn grŵp bach lle byddwch chi'n cymryd eich tro i fod yn 'gleient', cwnselydd neu arsylwr. Bydd angen i chi ddarllen yn eang, gwneud ymchwil llenyddiaeth dan arweiniad a rhoi adolygiadau anffurfiol i'ch tiwtoriaid a'ch cyfoedion. Mae lleoliadau ymarfer ym mhob blwyddyn o'r cwrs tair-blynedd hwn.  

Bydd myfyrwyr fel arfer yn cael 12 awr o oriau cyswllt dros 2 ddiwrnod yr wythnos yn ystod y tymor. Gall hyn amrywio pan fydd digwyddiad preswyl neu ddigwyddiad arbennig. Yn ogystal â’r oriau cyswllt hyn, byddwch yn cwblhau astudiaeth annibynnol, oriau ar leoliad, oriau goruchwylio a therapi personol. Mae gwaith ar leoliad fel arfer yn gyfystyr ag o leiaf hanner diwrnod yr wythnos yn ystod y flwyddyn academaidd.

Asesiad 

Mae dulliau asesu yn amrywio o ran fformat a byddant yn cynnwys asesiadau ysgrifenedig; cyflwyniadau; Astudiaethau achos; asesiadau sgiliau; lleoliadau gwaith ac asesiadau portffolio. I gwblhau'r radd hon yn llwyddiannus mae'n ofynnol i chi basio pob asesiad ar bob modiwl.

Achrediadau 

Mae'r cwrs ar hyn o bryd yn gwneud cais am achrediad gan y Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP). Mae gan y Brifysgol dri chwrs Cwnsela a Seicotherapi wedi'u hachredu gan y BACP. Gweler manylion pellach am bob Cwrs Cwnsela a Seicotherapi sydd ar gael yn PDC. 

Lleoliadau 

Byddwch yn ymgymryd â lleoliadau ym mhob blwyddyn o'r cwrs cwnsela gan gynnwys 100 awr o ymarfer proffesiynol dan oruchwyliaeth, a fydd yn eich paratoi'n llawn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Rydym yn cynghori myfyrwyr yn gryf i weithio mewn ystod o leoliadau ar draws y 100 awr er mwyn cael profiad o weithio gyda gwahanol gleientiaid a gwahanol sefydliadau gan y bydd hyn yn adlewyrchu eu hyfforddiant blwraliaethol ac yn gwella eu cyflogadwyedd. 

Mae gan PDC bartneriaethau hirsefydlog gyda sefydliadau sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol a byddwch yn cael cyfle i wneud cais i unrhyw un o'r sefydliadau hyn fel rhan o'ch profiad lleoliad. Yn ychwanegol, mae Canolfan Therapi PDC yn wasanaeth sy'n cael ei redeg gan PDC i bobl yn yr ardal leol, a allai roi cyfle i gael profiad o leoliad ar y campws. Mae gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion yn PDC, Parth Siarad Casnewydd hefyd yn darparu cyfleoedd lleoliad ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc. 

Bydd angen i chi drefnu eich lleoliadau eich hun fel rhan o'ch datblygiad proffesiynol. Bydd y Swyddog Lleoliadau yn helpu i nodi a gwirio darparwyr lleoliadau posibl ac, ynghyd â thiwtoriaid pwnc, byddant yn eich cefnogi trwy gydol eich lleoliad. 

Teithiau Maes

Mae diwrnodau cwrdd i ffwrdd wedi'u cynllunio ar gyfer pob grŵp blwyddyn fel cyfle i archwilio themâu a ddysgwyd ar y cwrs yn fwy profiadol.

Cyfleusterau 

Ymhlith y cyfleusterau i fyfyrwyr ar ein cyrsiau cwnsela yng Nghasnewydd mae cyfres o ystafelloedd ar gyfer ymarfer sgiliau un i un. Defnyddir y rhain hefyd gan ein gwasanaeth cwnsela mewnol, a all hefyd gynnig cyfleoedd profiad gwaith. 

Mae gennym adnoddau arbenigol ar gyfer technegau cwnsela ar-lein, ynghyd â chyfleusterau recordio fideo pwrpasol i gefnogi'ch holl ddatblygiad sgiliau yn y dosbarth, mewn amser astudio preifat ac ar gyfer asesiadau. Mae gan fyfyrwyr hefyd fynediad llawn at adnoddau llyfrgell ar draws holl gampysau PDC. 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod o gyfleoedd dysgu allgyrsiol fel gweithdai DPP ar y campws a hyfforddiant iechyd meddwl, ac fe'u hanogir i fynychu'r Gynhadledd Blwraliaethol bob gwanwyn. 

Darlithwyr 

Mae'r holl staff addysgu arweiniol yn gynghorwyr a seicotherapyddion gweithredol profiadol, wedi'u hachredu a'u cofrestru gyda'r BACP neu gorff proffesiynol cyfatebol. 

Anna Fox - (MA Cwnsela, PG Dip CBT, PG Dip Seicoleg, Tystysgrif Goruchwyliaeth Ymgynghorol) arweinydd cwrs a thiwtor blwyddyn 3. Mae hi'n therapydd CBT cymwysedig wedi'i hachredu gan BACP gyda dros 12 mlynedd o brofiad cwnsela. Mae'n gweithio mewn practis preifat ac yn y Trydydd sector fel cynghorydd a goruchwyliwr. Ei harbenigedd yw gweithio gyda phlant ac oedolion sydd â niwro-ddargyfeirio.

Michael Kay - (Therapi Cyfunol dip PG) tiwtor blwyddyn 1 ac uwch ddarlithydd. Mae’n aelod cofrestredig o’r BACP ac mae ei bractis cwnsela gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Gofal Sylfaenol), lle mae wedi bod ers 2005.

Dr. Andrew Dale - (PhD Seicoleg Cwnsela, PG Dip Integrative Psychotherapy) blwyddyn 2 tiwtor a darlithydd. Mae'n gweithio mewn practis preifat ac mae ganddo brofiad mewn cwnsela yn y gweithle, y Trydydd Sector ac yn y gwasanaethau iechyd meddwl.

Emma Dalgleish - (Dip PG Cwnsela Dyneiddiol, Dip PG Chwarae Datblygiadol a Therapiwtig, Goruchwyliaeth Dip Ymgynghorol, Tyst Therapi Seicorywiol) yn darlithio ar fodiwlau cwnsela Plant a Phobl Ifanc. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad cwnsela ar draws ystod o sectorau ac ar hyn o bryd mae'n gweithio mewn practis preifat.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.  

Cynnig Lefel A arferol 

BCC ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CC ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 104 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

Mae angen cyfweliad ar gyfer y cwrs hwn. Bydd y rhai sy'n gwneud cais yn cael mwy o fanylion os byddant yn llwyddiannus yn y cam dethol cychwynnol. 

Gofynion Ychwanegol: 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C neu Radd 4 neu uwch, neu eu cyfwerth, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau’r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS. (Mae angen cyfwerth o dramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU)

Fel arfer mae angen o leiaf 50 awr o brofiad gwaith* gyda phlant neu oedolion ag anghenion corfforol, seicolegol, cymdeithasol neu emosiynol. Gall hyn fod, er enghraifft, yn waith cyflogedig amser llawn neu ran-amser mewn lleoliad gofal, neu wirfoddoli sy'n cynnwys cymorth wyneb yn wyneb i blant neu oedolion. Rhaid cwblhau'r profiad gwaith hwn fel arfer cyn i chi gyflwyno'ch cais. Os gallwch, rhaid i chi esbonio'n glir sut yr ydych yn bodloni'r gofyniad hwn yn eich datganiad personol a hefyd darparu geirda ysgrifenedig sy'n cadarnhau eich bod wedi cwblhau'r oriau hyn.

Gellir ystyried mynediad uwch i flwyddyn 2 ar gyfer ymgeiswyr sydd â gradd sylfaen mewn cwnsela. Rhaid cyflwyno tystiolaeth o'r radd sylfaen gyda rhestr modiwlau gyda'r cais

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein rhyngwladol gwefan am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen  IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Aelodaeth BACP* myfyrwyr  - £43 - £86

Ffioedd corff proffesiynol i fyfyrwyr

DBS* - £53.20

Mae'r ffi hwn yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Er ei fod yn ddewisol ar hyn o bryd, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid i chi gofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru cyn pen 30 diwrnod ar ôl i'ch tystysgrif DBS uwch gael ei chyhoeddi. 

Therapi personol - £30 - £50

Mae'r gost yn amrywio - mae rhai asiantaethau'n cynnig cwnsela am ddim neu am gost isel. 

Yswiriant indemniad proffesiynol * 

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. Yn ofynnol bob blwyddyn os nad yw eisoes wedi'i dalu. 

Teithio i leoliadau * 

Yn dibynnu ar hyd a safle'r  lleoliad 

Arall: casglu data 

Mae'r gost yn amrywio 

Goruchwyliaeth Glinigol * 

Gliniadur / llechen, gyda meicroffon*

Mae'r gost yn amrywio 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Ni ddylai gwneud cais i brifysgol fod yn brofiad brawychus. Rydym wedi llunio adnodd pwrpasol sy’n cynnwys cyngor ac arweiniad i’ch cefnogi drwy’r broses ymgeisio. O gryfhau eich cais i ennill y profiad gwaith angenrheidiol ac awgrymiadau ar baratoi ar gyfer cyfweliad, mae nifer o ffyrdd i wella eich cais, ac mae'r Brifysgol yma i'ch helpu bob cam o'r ffordd.

>> Lawrlwythwch ein canllaw profiad gwaith
>>
Lawrlwythwch ein canllaw datganiad personol

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda. 


Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad mynediad 

Mae myfyrwyr sy'n graddio o'r cwrs BA Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig yn cael cyfle i gael mynediad at gyrsiau Ôl-raddedig sydd ar gael yn y brifysgol i ddatblygu eu hastudiaethau ymhellach. 
  
Mae'r cyfuniad o ystod eang o wybodaeth am gwnsela ar draws rhychwant oes a'r ystod o gyfleoedd am leoliadau yn golygu bod myfyrwyr yn graddio gyda chyfoeth o wybodaeth a phrofiad y gellir eu cymhwyso i ystod eang o gyfleoedd gyrfa yn ogystal â chwnsela yn fwy penodol.

Rydym yn annog myfyrwyr i ystyried gweithio mewn gwahanol feysydd a all ddefnyddio eu gwybodaeth a'u sgiliau i wella mynediad at gymorth iechyd meddwl yn ehangach. Gallai'r rhain gynnwys Cynghorwyr yn yr Ysgolion, gweithwyr Iechyd Meddwl Sylfaenol, Rheolwyr Iechyd Meddwl, Hyfforddwyr / cynghorwyr Iechyd Meddwl, cwnselwyr gwasanaeth Carchardai / Prawf a gweithio i gorff anllywodraethol.