Mae'r radd Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig yn cynnwys y dysgu a'r hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i ddod yn gynghorydd Lluosistig proffesiynol, gan weithio gyda model integreiddiol. Byddwch yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad i ddarparu cwnsela ar draws pob ystod oedran, o blant a phobl ifanc i oedolion hŷn. Byddwch yn astudio ystod o 'therapïau siarad' traddodiadol, yn ogystal â dulliau creadigol a chyfoes gan weithio wyneb yn wyneb ac ar-lein gyda chleientiaid.
 
Mae lleoliadau gwaith yn rhan bwysig o'r radd gwnsela hon a byddant yn eich paratoi'n llawn ar gyfer dechrau eich gyrfa. Bydd gennych leoliadau ym mhob blwyddyn o'r cwrs, gan gynnwys 100 awr o ymarfer proffesiynol dan oruchwyliaeth. Mae hyn yn cwrdd â meini prawf lleoliad ar gyfer achrediad unigol gyda Chymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP). 

Mae gan yr Ysgol Seicoleg ac Astudiaethau Therapiwtig Swyddogion Lleoliadau ymroddedig â chysylltiadau cryf ag ystod eang o asiantaethau cwnsela lleol, cyflogwyr a gwasanaethau cwnsela i roi'r oriau ymarfer dan oruchwyliaeth sy'n ofynnol i chi. 

Ar y brig yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn Cwnsela, Seicotherapi a Therapi Galwedigaethol (Complete University Guide 2023)

2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
BB99 Llawn amser 3 blynedd Media Dinas Casnewydd C

Blwyddyn Un: Gradd Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig 

 • Cyflwyniad i Gwnsela (60 credyd) - Cyflwyniad i sgiliau proffesiynol, moeseg a'r gyfraith yn y cyd-destun cwnsela a sut y defnyddir y rhain o fewn y berthynas therapiwtig mewn ystod o therapïau prif ffrwd. Mae'r modiwl hwn hefyd wedi'i gynllunio i ysgogi eich dealltwriaeth ohonoch chi'ch hun a sut rydych chi'n uniaethu ag eraill, a'ch helpu chi i ddatblygu eich ymarfer myfyriol. 
   

 • Cwnsela Plant a Phobl Ifanc 1 (20 credyd) - Dealltwriaeth o ddatblygiad plant a'r glasoed, ffurfio hunaniaeth person ifanc, a datblygu perthynas therapiwtig â phlant a phobl ifanc. 
   

 • Sgiliau Academaidd ar gyfer Dysgu sy'n Canolbwyntio ar Ymarfer (20 credyd) - Datblygu eich sgiliau academaidd a deall canfyddiadau ymchwil diweddar i gefnogi eich ymarfer datblygol. 
   

 • Iechyd Meddwl a Lles (20 credyd) - Deall iechyd meddwl a lles o wahanol safbwyntiau. Cyflwyniad i anawsterau iechyd meddwl cyffredin a sut i weithio gyda'r rhain. 

Bydd cwblhau pob modiwl ac asesiad modiwl ym mlwyddyn 1 yn rhoi Tystysgrif AU mewn Astudiaethau Cwnsela i chi. Nid yw hyn yn eich cymhwyso i ymarfer.

Modiwlau Blwyddyn Dau: Gradd Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig 

 • Ymarfer Integreiddiol 1 (60 credyd) - Gan adeiladu ar eich dysgu o Flwyddyn Un, byddwch yn astudio sgiliau ymarfer proffesiynol fel ysgrifennu nodiadau achos a defnyddio goruchwyliaeth, ac yn cymhwyso'ch gwybodaeth am foeseg a'r gyfraith yng nghyd-destun cwnsela proffesiynol. Byddwch yn parhau i ddatblygu eich ymarfer myfyriol trwy ddatblygiad personol ac yn darparu tystiolaeth trwy bortffolio cynyddol. Byddwch yn datblygu eich defnydd o ddull Pluralistic gyda model integreiddiol, sy'n cynnwys defnyddio gwahanol ddulliau cwnsela i ddiwallu anghenion penodol eich cleientiaid unigol. Byddwch yn datblygu gwybodaeth ymarferol gadarn o integreiddio ystod o sgiliau helpu tymor byr, sy'n canolbwyntio ar newid, ynghyd â chymysgedd o gwnsela wyneb yn wyneb ac ar-lein.
   

 • Cwnsela Plant a Phobl Ifanc 2 (20 credyd) - Ehangu eich dealltwriaeth a'ch sgiliau wrth weithio'n therapiwtig gyda phlant a phobl ifanc. 
   

 • Cwnsela Ar-lein (20 credyd) - Cyflwyniad i faes ymarfer sy'n datblygu'n gyflym lle byddwch chi'n darganfod y gwahaniaeth rhwng cwnsela wyneb yn wyneb a chwnsela ar-lein.
   

 • Cwnsela Oedolion Hŷn (20 credyd) - Datblygu eich gwybodaeth am oedolion hŷn a mireinio'ch sgiliau i weithio gyda'r grŵp cleientiaid hwn. 

Bydd cwblhau pob modiwl ac asesiad modiwl ym mlynyddoedd 1 a 2 yn rhoi Diploma AU mewn Astudiaethau Cwnsela i chi. Nid yw hyn yn eich cymhwyso i ymarfer.

Blwyddyn Tri: Gradd Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig 

 • Ymarfer Integreiddiol 2 (60 credyd) - Gwella eich defnydd o fframweithiau cyfreithiol a moesegol ac ymarfer proffesiynol i ddangos eich cymhwysedd datblygol yn barod ar gyfer cyflogaeth. Atgyfnerthu eich model o waith therapiwtig, gan ddangos eich dealltwriaeth a chymhwysedd cynyddol wrth weithio gyda materion cleient cymhleth ac archwilio eich meysydd o ddiddordeb cwnsela penodol.
   

 • Cwnsela Plant a Phobl Ifanc 3 (20 credyd) – Myfyrio’n feirniadol ar ymarfer ac ymchwil wrth gwnsela plant a phobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl cymhleth a sut i weithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill ac aelodau o’r teulu wrth gefnogi’r cleientiaid hyn.
   

 • Gweithio'n Greadigol (20 credyd) - Defnyddio ffyrdd creadigol o weithio'n therapiwtig gyda chleientiaid ar hyd eu hoes.
   

 • Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth (20 credyd) - Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o sylfeini ymarfer sy'n llywio cwnsel, yn seiliedig ar dystiolaeth , ochr yn ochr â'r sgiliau sy'n angenrheidiol i ymateb yn feirniadol i dystiolaeth ymchwil a chynnig dull o ymgymryd â phrosiect ymchwil ar raddfa fach. 

Bydd cwblhau'r holl fodiwlau ac asesiadau modiwl ym mlynyddoedd 1, 2 a 3 ynghyd â lleiafswm o 100 awr o ymarfer clinigol dan oruchwyliaeth yn rhoi'r BA Anrhydedd mewn Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig i chi sy'n eich cymhwyso i ymarfer.

Dysgu 

Cyflwynir y cymhwyster cwnsela trwy gyfuniad o ymarfer sgiliau: addysgu uniongyrchol (darlithoedd, seminarau a gweithdai); gweithgareddau datblygiad personol, lleoliadau ymarfer ac astudio dan gyfarwyddyd. Gan mai hyfforddiant cwnsela proffesiynol yw hwn, mae'n ofynnol i chi fynychu'r holl ddosbarthiadau ar yr amserlen a phob elfen arall o'r cwrs. 

Mae hyfforddi fel cwnselydd yn cynnwys cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol i helpu'ch dysgu amdanoch chi'ch hun fel person, yn ogystal â dysgu sgiliau ymarferol a theori. Mae datblygiad personol yn digwydd ym mhob rhan o'r cwrs, gan gynnwys mewn gwaith grŵp a gweithgaredd myfyriol. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn ymarferion sgiliau rheolaidd mewn grŵp bach lle byddwch chi'n cymryd eich tro i fod yn 'gleient', cwnselydd neu arsylwr. Bydd angen i chi ddarllen yn eang, gwneud ymchwil llenyddiaeth dan arweiniad a rhoi adolygiadau anffurfiol i'ch tiwtoriaid a'ch cyfoedion. Mae lleoliadau ymarfer ym mhob blwyddyn o'r cwrs tair-blynedd hwn.  

Fel arfer, bydd gan fyfyrwyr 12 awr gyswllt ar draws pedwar diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor. Pan fydd digwyddiad preswyl neu arbennig yn cael ei gynnal, gall hyn amrywio. Yn ogystal â'r oriau cyswllt, byddwch yn cwblhau oriau astudio a lleoliadau annibynnol. Yn gyffredinol, mae gwaith yn seiliedig ar leoliad yn cyfateb i o leiaf hanner diwrnod yr wythnos dros y flwyddyn academaidd. 

Asesiad 

Mae dulliau asesu yn amrywio o ran fformat a byddant yn cynnwys asesiadau ysgrifenedig; cyflwyniadau; Astudiaethau achos; asesiadau sgiliau; lleoliadau gwaith ac asesiadau portffolio. I gwblhau'r radd hon yn llwyddiannus mae'n ofynnol i chi basio pob asesiad ar bob modiwl.

Achrediadau 

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno i'w achredu gan y Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP) unwaith y bydd wedi cwblhau un cylch o ddarparu. Mae gan y Brifysgol dri chwrs Cwnsela a Seicotherapi wedi'u hachredu gan y BACP. Gweler manylion pellach am bob Cwrs Cwnsela a Seicotherapi sydd ar gael yn PDC. 

Lleoliadau 

Byddwch yn ymgymryd â lleoliadau ym mhob blwyddyn o'r cwrs cwnsela gan gynnwys 100 awr o ymarfer proffesiynol dan oruchwyliaeth, a fydd yn eich paratoi'n llawn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Rydym yn cynghori myfyrwyr yn gryf i weithio mewn ystod o leoliadau ar draws y 100 awr er mwyn cael profiad o weithio gyda gwahanol gleientiaid a gwahanol sefydliadau gan y bydd hyn yn adlewyrchu eu hyfforddiant blwraliaethol ac yn gwella eu cyflogadwyedd. 

Mae gan PDC bartneriaethau hirsefydlog gyda sefydliadau sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol a byddwch yn cael cyfle i wneud cais i unrhyw un o'r sefydliadau hyn fel rhan o'ch profiad lleoliad. Yn ychwanegol, mae Canolfan Therapi PDC yn wasanaeth sy'n cael ei redeg gan PDC i bobl yn yr ardal leol, a allai roi cyfle i gael profiad o leoliad ar y campws. Mae gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion yn PDC, Parth Siarad Casnewydd hefyd yn darparu cyfleoedd lleoliad ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc. 

Bydd angen i chi drefnu eich lleoliadau eich hun fel rhan o'ch datblygiad proffesiynol. Bydd y Swyddog Lleoliadau yn helpu i nodi a gwirio darparwyr lleoliadau posibl ac, ynghyd â thiwtoriaid pwnc, byddant yn eich cefnogi trwy gydol eich lleoliad. 

Teithiau Maes

Gall astudiaethau Blwyddyn 1 gynnwys taith Sefydlu i gyflwyno themâu yn ymwneud ag iechyd meddwl. Mae diwrnodau cwrdd i ffwrdd wedi'u cynllunio ar gyfer pob grŵp blwyddyn fel cyfle i archwilio themâu a ddysgwyd ar y cwrs yn fwy profiadol.

Cyfleusterau 

Ymhlith y cyfleusterau i fyfyrwyr ar ein cyrsiau cwnsela yng Nghasnewydd mae cyfres o ystafelloedd ar gyfer ymarfer sgiliau un i un. Defnyddir y rhain hefyd gan ein gwasanaeth cwnsela mewnol, a all hefyd gynnig cyfleoedd profiad gwaith. 

Mae gennym adnoddau arbenigol ar gyfer technegau cwnsela ar-lein, ynghyd â chyfleusterau recordio fideo pwrpasol i gefnogi'ch holl ddatblygiad sgiliau yn y dosbarth, mewn amser astudio preifat ac ar gyfer asesiadau. Mae gan fyfyrwyr hefyd fynediad llawn at adnoddau llyfrgell ar draws holl gampysau PDC. 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod o gyfleoedd dysgu allgyrsiol fel gweithdai DPP ar y campws a hyfforddiant iechyd meddwl, ac fe'u hanogir i fynychu'r Gynhadledd Blwraliaethol bob gwanwyn. 

Darlithwyr 

Mae'r holl staff addysgu arweiniol yn gynghorwyr a seicotherapyddion gweithredol profiadol, wedi'u hachredu a'u cofrestru gyda'r BACP neu gorff proffesiynol cyfatebol. 

Anna Fox - (MA Cwnsela, PG Dip CBT, PG Dip Seicoleg, Tystysgrif Goruchwyliaeth Ymgynghorol) arweinydd cwrs a thiwtor blwyddyn 3. Mae hi'n therapydd CBT cymwysedig wedi'i hachredu gan BACP gyda dros 12 mlynedd o brofiad cwnsela. Mae'n gweithio mewn practis preifat ac yn y Trydydd sector fel cynghorydd a goruchwyliwr. Ei harbenigedd yw gweithio gyda phlant ac oedolion sydd â niwro-ddargyfeirio.

Michael Kay - (Therapi Cyfunol dip PG) tiwtor blwyddyn 1 ac uwch ddarlithydd. Mae’n aelod cofrestredig o’r BACP ac mae ei bractis cwnsela gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Gofal Sylfaenol), lle mae wedi bod ers 2005.

Dr. Andrew Dale - (PhD Seicoleg Cwnsela, PG Dip Integrative Psychotherapy) blwyddyn 2 tiwtor a darlithydd. Mae'n gweithio mewn practis preifat ac mae ganddo brofiad mewn cwnsela yn y gweithle, y Trydydd Sector ac yn y gwasanaethau iechyd meddwl.

Emma Dalgleish - (Dip PG Cwnsela Dyneiddiol, Dip PG Chwarae Datblygiadol a Therapiwtig, Goruchwyliaeth Dip Ymgynghorol, Tyst Therapi Seicorywiol) yn darlithio ar fodiwlau cwnsela Plant a Phobl Ifanc. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad cwnsela ar draws ystod o sectorau ac ar hyn o bryd mae'n gweithio mewn practis preifat.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.  

Cynnig Lefel A arferol 

BCC - CDD ac eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC -Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB arferol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Arferol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

Mae angen cyfweliad ar gyfer y cwrs hwn. Bydd y rhai sy'n gwneud cais yn cael mwy o fanylion os byddant yn llwyddiannus yn y cam dethol cychwynnol. 

Gofynion Ychwanegol: 

 • TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C neu Radd 4 neu uwch, neu eu cyfwerth, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

 • Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restrau’r Gweithlu Plant ac Oedolion a Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS. (Mae angen cyfwerth o dramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU)

 • Fel arfer mae angen o leiaf 50 awr o brofiad gwaith* gyda phlant neu oedolion ag anghenion corfforol, seicolegol, cymdeithasol neu emosiynol. Gall hyn fod, er enghraifft, yn waith cyflogedig amser llawn neu ran-amser mewn lleoliad gofal, neu wirfoddoli sy'n cynnwys cymorth wyneb yn wyneb i blant neu oedolion. Rhaid cwblhau'r profiad gwaith hwn fel arfer cyn i chi gyflwyno'ch cais. Os gallwch, rhaid i chi esbonio'n glir sut yr ydych yn bodloni'r gofyniad hwn yn eich datganiad personol a hefyd darparu geirda ysgrifenedig sy'n cadarnhau eich bod wedi cwblhau'r oriau hyn.

 • Gellir ystyried mynediad uwch i flwyddyn 2 ar gyfer ymgeiswyr sydd â gradd sylfaen mewn cwnsela. Rhaid cyflwyno tystiolaeth o'r radd sylfaen gyda rhestr modiwlau gyda'r cais

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein rhyngwladol gwefan am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen  IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 •  Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Aelodaeth BACP* myfyrwyr  - £41-£82

Ffioedd corff proffesiynol i fyfyrwyr

DBS* - £53.20

Mae'r ffi hwn yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Er ei fod yn ddewisol ar hyn o bryd, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, yn enwedig os ydych yn debygol o gael lleoliadau bob blwyddyn ac yn dymuno dilyn gyrfa ar ôl Prifysgol lle mae gwiriad DBS yn ofyniad. Sylwch fod yn rhaid i chi gofrestru gyda'r gwasanaeth diweddaru cyn pen 30 diwrnod ar ôl i'ch tystysgrif DBS uwch gael ei chyhoeddi. 

Therapi personol - £30 - £50

Mae'r gost yn amrywio - mae rhai asiantaethau'n cynnig cwnsela am ddim neu am gost isel. 

Yswiriant indemniad proffesiynol * 

Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. Yn ofynnol bob blwyddyn os nad yw eisoes wedi'i dalu. 

Teithio i leoliadau * 

Yn dibynnu ar hyd a safle'r  lleoliad 

Arall: casglu data 

Mae'r gost yn amrywio 

Goruchwyliaeth Glinigol * 

Gliniadur / llechen, gyda meicroffon*

Mae'r gost yn amrywio 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i USW o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda. 

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad mynediad 

Mae myfyrwyr sy'n graddio o'r cwrs BA Cwnsela ac Ymarfer Therapiwtig yn cael cyfle i gael mynediad at gyrsiau Ôl-raddedig sydd ar gael yn y brifysgol i ddatblygu eu hastudiaethau ymhellach. 
  
Mae'r cyfuniad o ystod eang o wybodaeth am gwnsela ar draws rhychwant oes a'r ystod o gyfleoedd am leoliadau yn golygu bod myfyrwyr yn graddio gyda chyfoeth o wybodaeth a phrofiad y gellir eu cymhwyso i ystod eang o gyfleoedd gyrfa yn ogystal â chwnsela yn fwy penodol.

Rydym yn annog myfyrwyr i ystyried gweithio mewn gwahanol feysydd a all ddefnyddio eu gwybodaeth a'u sgiliau i wella mynediad at gymorth iechyd meddwl yn ehangach. Gallai'r rhain gynnwys Cynghorwyr yn yr Ysgolion, gweithwyr Iechyd Meddwl Sylfaenol, Rheolwyr Iechyd Meddwl, Hyfforddwyr / cynghorwyr Iechyd Meddwl, cwnselwyr gwasanaeth Carchardai / Prawf a gweithio i gorff anllywodraethol.