Yn y 10 uchaf yn gyffredinol ac yn y 5 uchaf yn y DU am addysgu a boddhad cwrs ar gyfer Ffasiwn a Thecstilau - Canllaw Prifysgolion y Guardian 2023

Dyluniwyd BA (Anrh) Busnes a Marchnata Ffasiwn i fod yn strategol ac yn greadigol. Ar ein cwrs ffasiwn cyffrous, byddwch yn dysgu theori marchnata a busnes hanfodol, gan greu ymgyrchoedd marchnata cyffrous ac effeithiol. Byddwch yn dod i ddeall sut mae'r diwydiant yn gweithio; archwilio rolau o fewn prynu a marsiandïaeth, marchnata cyfryngau cymdeithasol, cysylltiadau cyhoeddus a mwy. Byddwch yn dysgu datblygu syniadau busnes newydd a mynd i'r afael â materion difrifol y diwydiant fel cynaliadwyedd. Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn ffasiwn. Nid oes angen cefndir mewn ffasiwn na dylunio arnoch i wneud cais.

Nodweddion arbennig 

 • Gweithio ar friffiau byw dan arweiniad y diwydiant 

 • Lleoliadau gwaith ar gyfer profiad ymarferol 

 • Dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd Adobe 

2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NN1N Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
NN2N Brechdan 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NN1N Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
NN2N Brechdan 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth 360 i chi o'r diwydiant a'i gyfleoedd. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o sut y gallech ddefnyddio'ch cryfderau i gyflawni rôl eich breuddwydion mewn ffasiwn. Mae swyddi marchnata ffasiwn yn gofyn am sgiliau marchnata craidd sy'n eich galluogi i ddyfeisio strategaethau i godi ymwybyddiaeth, actifadu ymgyrchoedd sy'n hyrwyddo cynhyrchion, a gwerthu cynhyrchion gan gwsmeriaid diddorol.

Mae'r cwrs wedi'i ddatblygu gyda phartneriaid yn y diwydiant i sicrhau eich bod chi'n gyfoes ag amgylchedd busnes cyflym sy'n newid yn gyflym. Wrth wraidd y cwrs, rydym yn archwilio rôl arloesi a thechnoleg i ddatblygu dealltwriaeth o'r hyn sydd o'n blaenau yn y diwydiant ffasiwn. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ddatblygu eich sgiliau creadigol, technegol a busnes ar lefel fasnachol. 

Fe'ch cyflwynir i ystod eang o brosiectau marchnata ffasiwn, gan gynnwys:

 • Tuedd a'r defnyddiwr
 • Marchnata a chyfathrebu creadigol
 • Brandio
 • PR
 • Datblygiad busnes
 • Datrys Problemau
 • Ffotograffiaeth
 • Marchnata strategol
 • Creu cynnwys digidol
 • Marchnata cyfryngau cymdeithasol

Mae hon yn rhaglen amrywiol ar gyfer meddylwyr a gweithredwyr fel ei gilydd. Dysgu sut i ysgrifennu cynlluniau busnes a marchnata, sut i fynd i'r afael â phroblemau a gwneud gwahaniaeth i'r diwydiant, dysgu sut i redeg ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol strategol a gwneud cynnwys creadigol cyffrous.

Am ddeall dyfodol ffasiwn a chymhwyso syniadau arloesol? Yna dyma'r cwrs i chi. 

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dylunio ffasiwn a marchnata ffasiwn?

Mae'n ddyletswydd ar Ddylunydd i greu dillad newydd a fyddai'n cael eu gwerthu i gwsmeriaid yn ddiweddarach. Mae marchnatwyr ffasiwn yn canolbwyntio ar fynd â chynnyrch ffasiwn i'r farchnad ar ôl iddo gael ei ddylunio.


Dysgu 

Ein nod yw hwyluso amgylchedd lle rydych chi'n teimlo'n hyderus ac yn cael croeso, amgylchedd sy'n gwella'ch gallu i ddysgu, datblygu a chynhyrchu gwaith arloesol a gweledigaethol. 

Byddwch yn dod yn rhan o grŵp o fyfyrwyr ffasiwn, a graddedigion, sy'n adnabyddus am eu sgiliau, eu gwybodaeth, eu proffesiynoldeb a'u gweledigaeth greadigol. Trwy gydol eich cwrs fe'ch anogir i feddwl yn annibynnol, cael eich ysbrydoli gan amrywiol ymweliadau diwylliannol, arbrofi a rhoi cynnig ar syniadau newydd, ac yn anad dim, cyrraedd eich nodau a'ch dyheadau gyrfa yn y dyfodol - ym mhob man y gallant fynd â chi. 

Fel staff rydym eisiau helpu i hwyluso'ch llwybrau unigol, deall eich sgiliau a'ch helpu i gymhwyso'r rhain hyd at eithaf eich potensial. Byddwch yn ymgysylltu â'r diwydiant, trwy friffiau byw a lleoliadau gwaith i wneud eich profiad o'r cwrs mor berthnasol i arfer y diwydiant ffasiwn heddiw ac yn y dyfodol. 

Asesiad 

Mae'r asesiadau yn y cwrs hwn yn seiliedig ar 100% o waith cwrs. 

Lleoliadau 

Gallwch ymgysylltu â'r diwydiant trwy friffiau byw, ymweliadau â'r diwydiant a lleoliadau gwaith, a fydd yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i'r diwydiant i chi. Mae partneriaethau blaenorol wedi cynnwys Motel Rocks, John Lewis, Topshop ac ASOS. 

Rydym yn gweithio gyda'r tîm gyrfaoedd i gynllunio lleoliadau ac mae gennym nifer fawr iawn o frandiau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sy'n derbyn myfyrwyr PDC ar leoliadau ac interniaethau. Ar hyn o bryd mae gennym fyfyrwyr ar leoliadau ym Mharis, Awstralia, Amsterdam, Llundain, Manceinion, Bryste a Chaerdydd. 

Mae Erasmus yn opsiwn ac mae gennym gysylltiadau da â nifer o brifysgolion fel Ryerson yn Toronto. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn. 

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A arferol

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig IB arferol

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol

Cynnig Mynediad arferol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).
 
I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Mae'r diwydiant busnes ffasiwn a marchnata yn cynnig rhai o'r swyddi mwyaf deniadol yn y diwydiant.

Gall y cwrs hwn agor gyrfaoedd o fewn:

 • Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus
 • Marchnata digidol / dylanwadwr
 • Prynwr neu fasnachwr
 • Cyfeiriad creadigol