fashion promo

BA (Anrh) Hyrwyddo Ffasiwn

MAE ASTUDIAETHAU DYLUNIO YN PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AC YMHLITH Y 10 UCHAF YN Y DU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Ydych chi eisiau dysgu sut i greu cylchgrawn ffasiwn, cynllunio ymgyrch ddigidol, steilio a chyfarwyddo a saethu lluniau, neu lansio brand?

Mae BA (Anrh) Hyrwyddo Ffasiwn ym Mhrifysgol De Cymru yn dysgu sylfeini marchnata ffasiwn creadigol i chi, ac yn arbenigo mewn addysgu sgiliau ymarferol, dealltwriaeth a theori i alluogi myfyrwyr i greu gwaith arloesol a chreadigol trwy eiriau, delweddau a phrofiadau.

Mae'r cwrs yn galluogi myfyrwyr sy'n gallu ysgogi'u hunain i ddatblygu dulliau masnachol a chysyniadol i archwilio amrywiaeth o dechnegau mewn graffeg, brandio, rhagolygon tueddiadau, ymddygiad cwsmer, steilio, fideo, ffotograffiaeth, cysylltiadau cyhoeddus, astudiaethau diwylliannol, a strategaeth farchnata greadigol.

Mae modiwlau a briffiau byw yn cael eu datblgu law yn llaw gyda phobl broffesiynol, arbenigol i sicrhau bod y cynnwys a'r addysgu yn taro deuddeg ac yn ymateb i'r heriau sy'n wynebu'r diwydiant heddiw.

Mae myfyrwyr a graddedigion Hyrwyddo Ffasiwn blaenorol wedi lansio eu gyrfaoedd yn House of Sunny, Harper’s Bazaar, Tank Magazine, BBC Wardrobe Department, Bricks Magazine, Topshop, John Lewis and Orwell + Austin, tra bod eraill wedi llunio gyrfaoedd mentrus fel gweithwyr llawrydd a chychwyn busnesau newydd a gyda brandiau anibynnol. 

> Gwefan portffolio graddedigion USW Fashion 
> Dilynwch Hyrwyddo Ffasiwn USW ar Instagram 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WN25 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
WNF5 Rhyngosod 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i fynd â chi ar daith ddysgu flaengar sy'n dechrau gyda chyflwyniad i hanfodion Hyrwyddo Ffasiwn.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn dysgu sut i ddehongli briffiau, a pham bod ymchwil safonol yn datgloi'r drws i greadigrwydd. Mae'r modiwlau yn waith cwrs 100% ac yn cyfuno ymchwil, theori ac ymarfer creadigol. Mae hyn yn galluogi dysgwyr i archwilio eu syniadau o blatfform academaidd.

Mae'r ail flwyddyn yn canolbwyntio ar ddatblygu ymwybyddiaeth fasnachol a sgiliau proffesiynol trwy ymgymryd â lleoliad gwaith tymor byr neu frîff byw. Archwilir pŵer geiriau a delweddau ar lefel ddyfnach a mwy cymhleth trwy ddau fodiwl allweddol: Creu Cynnwys Digidol a Ffasiwn Cyfryngau Cyhoeddus.

Mae'r flwyddyn olaf yn rhoi cyfle i greu corff o waith sy'n adlewyrchu maes diddordeb o'ch dewis. Cynigir traethodau hir mewn fformat ysgrifenedig neu fideo ac rydym yn credu bod hyn yn rhoi dull fodern i fyfyrwyr ymdrin â'r gofyniad academaidd traddodiadol hwn. Mae'r prosiect mawr olaf yn canolbwyntio ar eich maes diddordeb ac arbenigedd personol trwy brosiect hynod greadigol o safon diwydiant sy'n dangos eich gwybodaeth, sgiliau a'ch gallu i ddarpar gyflogwyr.

Blwyddyn Un 

 • Cyflwyniad i Hyrwyddo Ffasiwn 

 • Ymddygiad a Thueddiadau Defnyddwyr

 • Cyfathrebu ar gyfer Ffasiwn (Graffeg)

 • Steilio Ffasiwn a Chyfarwyddyd Creadigol

 • Hyrwyddo Brand Ffasiwn

 • Ffasiwn mewn Cyd-destun 1 

Blwyddyn Dau 

 • Creu Cynnwys Digidol ar gyfer Ffasiwn

 • Cyfathrebu Marchnata ar gyfer Ffasiwn

 • Cyfryngau Ffasiwn a Chysylltiadau Cyhoeddus

 • Ymarfer Proffesiynol 

 • Ffasiwn mewn Cyd-destun 2

 • (Diploma Cyflogaeth a Phrofiad - Blwyddyn Rhyngosod)  

Blwyddyn Tri 

 • Cydsyniad Ffasiwn ac Arloesi

 • Y Prosiect Mawr Terfynol

 • Ymarfer Proffesiynol

 • Ffasiwn mewn cyd-destun 3 (Traethawd Hir)

Technegol

 • Dosbarthiadau Meddalwedd Adobe
 • Gweithdai Ffotograffiaeth

PLUS

 • Rhaglen Siaradwr Gwadd
 • Cyfleoedd cydweithredol rhyng-ddisgyblaethol
 • Briffiau byw
 • Cystadlaethau'r Diwydiant 

Aelodaeth

 • Sefydliad Ffasiwn Graddedigion (GFW)
 • Cyngor Ffasiwn Prydain

Rhinweddau Graddedigion

Mae BA (Anrh) Hyrwyddo Ffasiwn yn gwrs sy'n wynebu'r diwydiant sy'n paratoi myfyrwyr i drosglwyddo i ddiwydiant trwy ddatblygu'r sgiliau personol a phroffesiynol gwerthfawr iawn a ganlyn:

 • Ymwybyddiaeth Fasnachol
 • Llythrennedd Digidol
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Arloesi a Menter
 • Rhinweddau Arweinyddiaeth
 • Rheoli Prosiectau

Dysgu 

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd greadigol, gyda stiwdios penodol a staff profiadol, ymroddedig. Byddwch yn dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, darlithoedd gwadd arbenigol, seminarau a gweithdai stiwdio, gyda phwyslais ar ymgysylltiad ymarferol â'r pwnc. 

Mae'r ffocws ar ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel ymchwil, dadansoddi, cyfathrebu, cyflwyniad gweledol, cyflwyniad proffesiynol, steil a golygu, menter ac ymarfer myfyriol. Mae ffocws cryf ar weithio gyda'r cyfryngau cymdeithasol a'i gymhwysiad proffesiynol gyda busnesau a mentrau ffasiwn. 


Asesiad 

Mae asesu yn waith cwrs 100%. Mae yna gymysgedd o asesu strwythuredig gan gymheiriaid ac asesu mewn grŵp yn seiliedig ar berfformiad a hunanasesu sy'n caniatáu cyfleoedd myfyriol. Mae'r gymysgedd o aseiniadau yn cynnwys ymchwilio ymarferol trwy weithgareddau stiwdio, gweithdy a grŵp, ymchwiliadau astudiaeth achos ac ymchwiliadau dilynol ar ôl ymweliadau a phrosiectau diwydiannol. Mae damcaniaethau allweddol ac ymchwil academaidd yn sail i bob asesiad. 

Lleoliadau

Gallwch ymgysylltu â'r diwydiant trwy friffiau byw, ymweliadau â'r diwydiant a lleoliadau gwaith, a fydd yn rhoi blas a phrofiad gwerthfawr o'r diwydiant i chi. Mae partneriaethau blaenorol wedi cynnwys L'Oreal, Hobbs, Bricks Magazine, Workshy, Motel Rocks, John Lewis, Topshop a House of Sunny.

Darlithwyr 

 • Emma Jones 

 • Gwyneth Moore 

 • Stephen Wright 

 • Torunn Kjolberg 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol 

  

Cynnig Lefel A arferol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn wedi'i nodi  cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Gofynion Saesneg 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021   

 • Llawn amser y DU: £ 9000  

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £ 13200  

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

 Pecyn (Gwisg ac Offer): Deunyddiau *  

£ 50  

Deunyddiau ym Mlwyddyn 1 

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos  

£ 50 - £ 350 

£ 50 (Blynyddoedd 1 a 2), £ 350 (Blwyddyn 3).  

Pecyn (Gwisg ac Offer): Deunyddiau  

£ 0 - £ 100 

Blynyddoedd 1 a 2: Cyrchu, argraffu a gorffen allbynnau 

Pecyn (Gwisg ac Offer): Deunyddiau *  

£ 0 - £ 500 

Blwyddyn 3: Costau ymchwil ac argraffu 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Datganiad mynediad

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis ymgymryd â lleoliadau neu interniaethau i fagu profiad hanfodol yn y diwydiant, gwella  cyflogadwyedd ac ehangu ar eu rhwydwaith broffesiynol bwysig. Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys nifer o arbenigeddau yn y sector ffasiwn proffil uchel a bywoliaeth, er enghraifft: Creu Cynnwys, Marchnata Ffasiwn, Strategydd Cyfryngau Cymdeithasol, Cysylltiadau Cyhoeddus, Steilydd Ffasiwn, Graffeg / Brandio, Gwerthu Gweledol, Entrepreneur, Astudiaeth Bellach e.e. MA, MSc.

 • Ellesse 

 • Cylchgrawn BRICKS 

 • Estée Lauder / MAC Cosmetics

 • Flamingos Vintage 

 • House of Sunny

 • Harvey Nichols 

 • L'Oreal 

 • John Lewis 

 • Cylchgrawn TANK 

 • Peacocks 

 • Primark 

 • Marc Jacobs 

 • Next

 • Canolfan Siopa Dewi Sant 

 • The Sustainable Studio

 • Urban Outfitters

 • WorkShy 

Astudiaeth Bellach: 

Bydd y sgiliau a'r wybodaeth a gewch ar y cwrs hyrwyddo ffasiwn hwn yn eich paratoi ar gyfer ystod o lwybrau gyrfa. Mae myfyrwyr sydd â diddordeb mewn arbenigo mewn meddwl dylunio, cyfathrebu graffeg, neu ffotograffiaeth yn cael eu hannog a'u cynorthwyo gyda cheisiadau am astudiaeth bellach ar lefel Meistr. 

Partneriaid yn y Diwydiant

Mae partneriaethau yn y diwydiant yn greiddiol i'r cwrs. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi cydweithio â nifer o frandiau ffasiwn adnabyddus fel Next, John Lewis, Harvey Nichols, Ellesse, Topshop yn ogystal â llawer o fusnesau newydd a brandiau annibynnol. Rydym yn angerddol ac yn falch o fod yn rhan o'r sîn greadigol leol yng Nghaerdydd. Mae myfyrwyr yn mwynhau ehangu eu rhwydwaith creadigol a'u harbenigedd trwy leoliadau a briffiau byw gyda chwmnïau fel The Sustainable Studio, Cowshed, Flamingos Vintage, Bedroom Athletics, Style of the City a Workshy. Yn ddiweddar, cynhaliodd myfyrwyr sioe ffasiwn yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn cyflwyno ffasiwn wedi'i ailgylchu gan y myfyrwyr o wisgoedd dros ben a roddwyd gan Heddlu Cymru.

Tystebau

Pentland

“Mae partneriaeth â’r cwrs Hyrwyddo Ffasiwn ym Mhrifysgol Cymru wedi bod o fudd mewn sawl ffordd.

Rhoddodd y diwrnod Trochi Gyrfa a gynhaliwyd ym mhrif swyddfa Pentland yn Llundain ddealltwriaeth i’r myfyrwyr o yrfaoedd posib yn y dyfodol, ynghyd ag ymwybyddiaeth fasnachol o sut mae busnes a Creative Studio yn gweithredu. ”

Mae Pentland wrth ei fodd yn cefnogi'r genhedlaeth nesaf ac mae treulio amser gyda'r myfyrwyr a'r Tiwtoriaid Hyrwyddo Ffasiwn wedi bod yn  werth chweil. Roedd yr ymweliad â'ch campws i gyflwyno'r brîff i'r myfyrwyr yn ysbrydoledig ac rydym yn gyffrous i weld eu syniadau ffres.

Mae safon y cwrs a'r Tiwtoriaid yn rhagorol, mae eich ymroddiad i sicrhau bod gan y myfyrwyr yr offer i ddechrau eu gyrfaoedd mor bwysig ac mae'r un mor bwysig i ni ddarparu'r cyfleoedd hyn. Diolch i chi am feithrin y bartneriaeth hon a gobeithiwn am berthynas barhaus. ”

Pretty Little Things

“Thema’r ymweliad hwn oedd cyflogadwyedd a rhoi blas go iawn i’r myfyrwyr o sut beth yw gweithio i fusnes ffasiwn ar-lein byd-eang sydd wedi’i leoli yn y DU.

Yn ystod yr ymweliad cafodd y myfyrwyr gyfle i gwrdd â rhai o'n staff mwyaf dylanwadol tu ôl y llen gyda'r wefan a'n cynnyrch. Rhoddodd aelodau allweddol o'n tîm stiwdio a marchnata sgyrsiau am eu llwybrau gyrfa o fewn y diwydiant, a chynnig gair i gall ar sut y dechreuon nhw ac yn y pen draw sut i fachu eu swydd ddelfrydol. Cafodd y myfyrwyr hyd yn oed gyfle i wylio sesiwn dynnu lluniau i gael blas ar sut rydyn ni'n steilio a chael ein cynnyrch i ddisgleirio ar y wefan - bob amser yn uchafbwynt i unrhyw ymwelydd â PLT! ”

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL