Roedd 94% o'n myfyrwyr BA (Anrh) Hyrwyddo Ffasiwn yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Ydych chi eisiau dysgu sut i greu cylchgrawn ffasiwn, cynllunio ymgyrch ddigidol, steilio a chyfarwyddo a saethu lluniau, neu lansio brand?

Mae BA (Anrh) Hyrwyddo Ffasiwn ym Mhrifysgol De Cymru yn dysgu sylfeini marchnata ffasiwn creadigol i chi, ac yn arbenigo mewn addysgu sgiliau ymarferol, dealltwriaeth a theori i alluogi myfyrwyr i greu gwaith arloesol a chreadigol trwy eiriau, delweddau a phrofiadau.

Mae'r cwrs yn galluogi myfyrwyr sy'n gallu ysgogi'u hunain i ddatblygu dulliau masnachol a chysyniadol i archwilio amrywiaeth o dechnegau mewn graffeg, brandio, rhagolygon tueddiadau, ymddygiad cwsmer, steilio, fideo, ffotograffiaeth, cysylltiadau cyhoeddus, astudiaethau diwylliannol, a strategaeth farchnata greadigol.

Mae modiwlau a briffiau byw yn cael eu datblgu law yn llaw gyda phobl broffesiynol, arbenigol i sicrhau bod y cynnwys a'r addysgu yn taro deuddeg ac yn ymateb i'r heriau sy'n wynebu'r diwydiant heddiw.

Mae myfyrwyr a graddedigion Hyrwyddo Ffasiwn blaenorol wedi lansio eu gyrfaoedd yn House of Sunny, Harper’s Bazaar, Tank Magazine, BBC Wardrobe Department, Bricks Magazine, Topshop, John Lewis and Orwell + Austin, tra bod eraill wedi llunio gyrfaoedd mentrus fel gweithwyr llawrydd a chychwyn busnesau newydd a gyda brandiau anibynnol.

Ymhlith y deg uchaf yn y DU ar gyfer asesu Ffasiwn a Thecstilau (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer addysgu ac asesu Ffasiwn a Thecstilau (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024)

Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael trwy Rhwydwaith75, llwybr gwaith ac astudio cyfun.

Dilynwch Hyrwyddo Ffasiwn USW ar Instagram 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WN25 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
WNF5 Rhyngosod 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WN25 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
WNF5 Rhyngosod 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i fynd â chi ar daith ddysgu flaengar sy'n dechrau gyda chyflwyniad i hanfodion Hyrwyddo Ffasiwn.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn dysgu sut i ddehongli briffiau, a pham bod ymchwil safonol yn datgloi'r drws i greadigrwydd. Mae'r modiwlau yn waith cwrs 100% ac yn cyfuno ymchwil, theori ac ymarfer creadigol. Mae hyn yn galluogi dysgwyr i archwilio eu syniadau o blatfform academaidd.

Mae'r ail flwyddyn yn canolbwyntio ar ddatblygu ymwybyddiaeth fasnachol a sgiliau proffesiynol trwy ymgymryd â lleoliad gwaith tymor byr neu frîff byw. Archwilir pŵer geiriau a delweddau ar lefel ddyfnach a mwy cymhleth trwy ddau fodiwl allweddol: Creu Cynnwys Digidol a Ffasiwn Cyfryngau Cyhoeddus.

Mae'r flwyddyn olaf yn rhoi cyfle i greu corff o waith sy'n adlewyrchu maes diddordeb o'ch dewis. Cynigir traethodau hir mewn fformat ysgrifenedig neu fideo ac rydym yn credu bod hyn yn rhoi dull fodern i fyfyrwyr ymdrin â'r gofyniad academaidd traddodiadol hwn. Mae'r prosiect mawr olaf yn canolbwyntio ar eich maes diddordeb ac arbenigedd personol trwy brosiect hynod greadigol o safon diwydiant sy'n dangos eich gwybodaeth, sgiliau a'ch gallu i ddarpar gyflogwyr.

Blwyddyn Un 

 • Cyflwyniad i'r Diwydiant Ffasiwn
 • Cyfathrebu Gweledol ar gyfer Ffasiwn
 • Brandio Ffasiwn
 • Steilio Ffasiwn
 • Seicoleg a Thueddiadau’r Defnyddwyr
 • Astudiaethau Ffasiwn 1

Blwyddyn Dau 

 • Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus Ffasiwn
 • Cyfathrebu Marchnata ar gyfer Ffasiwn
 • Ffotograffiaeth a Fideo Ffasiwn
 • Profiad o'r Diwydiant Ffasiwn*
 • Rheoli Ymgyrch
 • Astudiaethau Ffasiwn 2

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Diploma Profiad Gwaith (Blwyddyn Ryngosod)

Blwyddyn Tri 

 • Prosiect Ffasiwn Mawr
 • Portffolio
 • CoLab
 • Dyfodol y Diwydiant Ffasiwn*

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg

Technegol

 • Dosbarthiadau Meddalwedd Adobe
 • Gweithdai Ffotograffiaeth

PLUS

 • Rhaglen Siaradwr Gwadd
 • Cyfleoedd cydweithredol rhyng-ddisgyblaethol
 • Briffiau byw
 • Cystadlaethau'r Diwydiant 

Aelodaeth

 • Sefydliad Ffasiwn Graddedigion (GFW)
 • Cyngor Ffasiwn Prydain

Rhinweddau Graddedigion

Mae BA (Anrh) Hyrwyddo Ffasiwn yn gwrs sy'n wynebu'r diwydiant sy'n paratoi myfyrwyr i drosglwyddo i ddiwydiant trwy ddatblygu'r sgiliau personol a phroffesiynol gwerthfawr iawn a ganlyn:

 • Ymwybyddiaeth Fasnachol
 • Llythrennedd Digidol
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Arloesi a Menter
 • Rhinweddau Arweinyddiaeth
 • Rheoli Prosiectau

Dysgu 

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd greadigol, gyda stiwdios penodol a staff profiadol, ymroddedig. Byddwch yn dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, darlithoedd gwadd arbenigol, seminarau a gweithdai stiwdio, gyda phwyslais ar ymgysylltiad ymarferol â'r pwnc. 

Mae'r ffocws ar ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel ymchwil, dadansoddi, cyfathrebu, cyflwyniad gweledol, cyflwyniad proffesiynol, steil a golygu, menter ac ymarfer myfyriol. Mae ffocws cryf ar weithio gyda'r cyfryngau cymdeithasol a'i gymhwysiad proffesiynol gyda busnesau a mentrau ffasiwn. 


Asesiad 

Mae asesu yn waith cwrs 100%. Mae yna gymysgedd o asesu strwythuredig gan gymheiriaid ac asesu mewn grŵp yn seiliedig ar berfformiad a hunanasesu sy'n caniatáu cyfleoedd myfyriol. Mae'r gymysgedd o aseiniadau yn cynnwys ymchwilio ymarferol trwy weithgareddau stiwdio, gweithdy a grŵp, ymchwiliadau astudiaeth achos ac ymchwiliadau dilynol ar ôl ymweliadau a phrosiectau diwydiannol. Mae damcaniaethau allweddol ac ymchwil academaidd yn sail i bob asesiad. 

Lleoliadau

Gallwch ymgysylltu â'r diwydiant trwy friffiau byw, ymweliadau â'r diwydiant a lleoliadau gwaith, a fydd yn rhoi blas a phrofiad gwerthfawr o'r diwydiant i chi. Mae partneriaethau blaenorol wedi cynnwys L'Oreal, Hobbs, Bricks Magazine, Workshy, Motel Rocks, John Lewis, Topshop a House of Sunny.

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

BCC (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C/B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CC Lefel A (mae hyn yn gyfwerth â 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 104 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn wedi'i nodi  cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Gofynion Saesneg 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Pecyn (Gwisg ac Offer): Deunyddiau *  

£ 50  

Deunyddiau ym Mlwyddyn 1 

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos  

£ 50 - £ 350 

£ 50 (Blynyddoedd 1 a 2), £ 350 (Blwyddyn 3).  

Pecyn (Gwisg ac Offer): Deunyddiau  

£ 0 - £ 100 

Blynyddoedd 1 a 2: Cyrchu, argraffu a gorffen allbynnau 

Pecyn (Gwisg ac Offer): Deunyddiau *  

£ 0 - £ 500 

Blwyddyn 3: Costau ymchwil ac argraffu 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis ymgymryd â lleoliadau neu interniaethau i fagu profiad hanfodol yn y diwydiant, gwella  cyflogadwyedd ac ehangu ar eu rhwydwaith broffesiynol bwysig. Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys nifer o arbenigeddau yn y sector ffasiwn proffil uchel a bywoliaeth, er enghraifft: Creu Cynnwys, Marchnata Ffasiwn, Strategydd Cyfryngau Cymdeithasol, Cysylltiadau Cyhoeddus, Steilydd Ffasiwn, Graffeg / Brandio, Gwerthu Gweledol, Entrepreneur, Astudiaeth Bellach e.e. MA, MSc.

Ellesse 

Cylchgrawn BRICKS 

Estée Lauder / MAC Cosmetics

Flamingos Vintage 

House of Sunny

Harvey Nichols 

L'Oreal 

John Lewis 

Cylchgrawn TANK 

Peacocks 

Primark 

Marc Jacobs 

Next

Canolfan Siopa Dewi Sant 

The Sustainable Studio

Urban Outfitters

WorkShy 

Astudiaeth Bellach: 

Bydd y sgiliau a'r wybodaeth a gewch ar y cwrs hyrwyddo ffasiwn hwn yn eich paratoi ar gyfer ystod o lwybrau gyrfa. Mae myfyrwyr sydd â diddordeb mewn arbenigo mewn meddwl dylunio, cyfathrebu graffeg, neu ffotograffiaeth yn cael eu hannog a'u cynorthwyo gyda cheisiadau am astudiaeth bellach ar lefel Meistr. 

Partneriaid yn y Diwydiant

Mae partneriaethau yn y diwydiant yn greiddiol i'r cwrs. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi cydweithio â nifer o frandiau ffasiwn adnabyddus fel Next, John Lewis, Harvey Nichols, Ellesse, Topshop yn ogystal â llawer o fusnesau newydd a brandiau annibynnol. Rydym yn angerddol ac yn falch o fod yn rhan o'r sîn greadigol leol yng Nghaerdydd. Mae myfyrwyr yn mwynhau ehangu eu rhwydwaith creadigol a'u harbenigedd trwy leoliadau a briffiau byw gyda chwmnïau fel The Sustainable Studio, Cowshed, Flamingos Vintage, Bedroom Athletics, Style of the City a Workshy. Yn ddiweddar, cynhaliodd myfyrwyr sioe ffasiwn yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn cyflwyno ffasiwn wedi'i ailgylchu gan y myfyrwyr o wisgoedd dros ben a roddwyd gan Heddlu Cymru.

Tystebau

Pentland

“Mae partneriaeth â’r cwrs Hyrwyddo Ffasiwn ym Mhrifysgol Cymru wedi bod o fudd mewn sawl ffordd.

Rhoddodd y diwrnod Trochi Gyrfa a gynhaliwyd ym mhrif swyddfa Pentland yn Llundain ddealltwriaeth i’r myfyrwyr o yrfaoedd posib yn y dyfodol, ynghyd ag ymwybyddiaeth fasnachol o sut mae busnes a Creative Studio yn gweithredu. ”

Mae Pentland wrth ei fodd yn cefnogi'r genhedlaeth nesaf ac mae treulio amser gyda'r myfyrwyr a'r Tiwtoriaid Hyrwyddo Ffasiwn wedi bod yn  werth chweil. Roedd yr ymweliad â'ch campws i gyflwyno'r brîff i'r myfyrwyr yn ysbrydoledig ac rydym yn gyffrous i weld eu syniadau ffres.

Mae safon y cwrs a'r Tiwtoriaid yn rhagorol, mae eich ymroddiad i sicrhau bod gan y myfyrwyr yr offer i ddechrau eu gyrfaoedd mor bwysig ac mae'r un mor bwysig i ni ddarparu'r cyfleoedd hyn. Diolch i chi am feithrin y bartneriaeth hon a gobeithiwn am berthynas barhaus. ”

Pretty Little Things

“Thema’r ymweliad hwn oedd cyflogadwyedd a rhoi blas go iawn i’r myfyrwyr o sut beth yw gweithio i fusnes ffasiwn ar-lein byd-eang sydd wedi’i leoli yn y DU.

Yn ystod yr ymweliad cafodd y myfyrwyr gyfle i gwrdd â rhai o'n staff mwyaf dylanwadol tu ôl y llen gyda'r wefan a'n cynnyrch. Rhoddodd aelodau allweddol o'n tîm stiwdio a marchnata sgyrsiau am eu llwybrau gyrfa o fewn y diwydiant, a chynnig gair i gall ar sut y dechreuon nhw ac yn y pen draw sut i fachu eu swydd ddelfrydol. Cafodd y myfyrwyr hyd yn oed gyfle i wylio sesiwn dynnu lluniau i gael blas ar sut rydyn ni'n steilio a chael ein cynnyrch i ddisgleirio ar y wefan - bob amser yn uchafbwynt i unrhyw ymwelydd â PLT! ”

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.