Roedd 100% o’n myfyrwyr BA (Anrh) Hyrwyddo Ffasiwn yn fodlon â’u cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Ydych chi eisiau dysgu sut i greu cylchgrawn ffasiwn, cynllunio ymgyrch ddigidol, steilio a chyfarwyddo a saethu lluniau, neu lansio brand?

Mae BA (Anrh) Hyrwyddo Ffasiwn ym Mhrifysgol De Cymru yn dysgu sylfeini marchnata ffasiwn creadigol i chi, ac yn arbenigo mewn addysgu sgiliau ymarferol, dealltwriaeth a theori i alluogi myfyrwyr i greu gwaith arloesol a chreadigol trwy eiriau, delweddau a phrofiadau.

Mae'r cwrs yn galluogi myfyrwyr sy'n gallu ysgogi'u hunain i ddatblygu dulliau masnachol a chysyniadol i archwilio amrywiaeth o dechnegau mewn graffeg, brandio, rhagolygon tueddiadau, ymddygiad cwsmer, steilio, fideo, ffotograffiaeth, cysylltiadau cyhoeddus, astudiaethau diwylliannol, a strategaeth farchnata greadigol.

Mae modiwlau a briffiau byw yn cael eu datblgu law yn llaw gyda phobl broffesiynol, arbenigol i sicrhau bod y cynnwys a'r addysgu yn taro deuddeg ac yn ymateb i'r heriau sy'n wynebu'r diwydiant heddiw.

Mae myfyrwyr a graddedigion Hyrwyddo Ffasiwn blaenorol wedi lansio eu gyrfaoedd yn House of Sunny, Harper’s Bazaar, Tank Magazine, BBC Wardrobe Department, Bricks Magazine, Topshop, John Lewis and Orwell + Austin, tra bod eraill wedi llunio gyrfaoedd mentrus fel gweithwyr llawrydd a chychwyn busnesau newydd a gyda brandiau anibynnol.

Yn y 10 uchaf yn gyffredinol ac yn y 5 uchaf yn y DU am addysgu a boddhad cwrs ar gyfer Ffasiwn a Thecstilau. (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2023) 

Dilynwch Hyrwyddo Ffasiwn USW ar Instagram 

2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WN25 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
WNF5 Rhyngosod 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
WN25 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
WNF5 Rhyngosod 4 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i fynd â chi ar daith ddysgu flaengar sy'n dechrau gyda chyflwyniad i hanfodion Hyrwyddo Ffasiwn.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn dysgu sut i ddehongli briffiau, a pham bod ymchwil safonol yn datgloi'r drws i greadigrwydd. Mae'r modiwlau yn waith cwrs 100% ac yn cyfuno ymchwil, theori ac ymarfer creadigol. Mae hyn yn galluogi dysgwyr i archwilio eu syniadau o blatfform academaidd.

Mae'r ail flwyddyn yn canolbwyntio ar ddatblygu ymwybyddiaeth fasnachol a sgiliau proffesiynol trwy ymgymryd â lleoliad gwaith tymor byr neu frîff byw. Archwilir pŵer geiriau a delweddau ar lefel ddyfnach a mwy cymhleth trwy ddau fodiwl allweddol: Creu Cynnwys Digidol a Ffasiwn Cyfryngau Cyhoeddus.

Mae'r flwyddyn olaf yn rhoi cyfle i greu corff o waith sy'n adlewyrchu maes diddordeb o'ch dewis. Cynigir traethodau hir mewn fformat ysgrifenedig neu fideo ac rydym yn credu bod hyn yn rhoi dull fodern i fyfyrwyr ymdrin â'r gofyniad academaidd traddodiadol hwn. Mae'r prosiect mawr olaf yn canolbwyntio ar eich maes diddordeb ac arbenigedd personol trwy brosiect hynod greadigol o safon diwydiant sy'n dangos eich gwybodaeth, sgiliau a'ch gallu i ddarpar gyflogwyr.

Blwyddyn Un 

 • Cyflwyniad i Hyrwyddo Ffasiwn 

 • Ymddygiad a Thueddiadau Defnyddwyr

 • Cyfathrebu ar gyfer Ffasiwn (Graffeg)

 • Steilio Ffasiwn a Chyfarwyddyd Creadigol

 • Hyrwyddo Brand Ffasiwn

 • Ffasiwn mewn Cyd-destun 1 

Blwyddyn Dau 

 • Creu Cynnwys Digidol ar gyfer Ffasiwn

 • Cyfathrebu Marchnata ar gyfer Ffasiwn

 • Cyfryngau Ffasiwn a Chysylltiadau Cyhoeddus

 • Ymarfer Proffesiynol 

 • Ffasiwn mewn Cyd-destun 2

 • (Diploma Cyflogaeth a Phrofiad - Blwyddyn Rhyngosod)  

Blwyddyn Tri 

 • Cydsyniad Ffasiwn ac Arloesi

 • Y Prosiect Mawr Terfynol

 • Ymarfer Proffesiynol

 • Ffasiwn mewn cyd-destun 3 (Traethawd Hir)

Technegol

 • Dosbarthiadau Meddalwedd Adobe
 • Gweithdai Ffotograffiaeth

PLUS

 • Rhaglen Siaradwr Gwadd
 • Cyfleoedd cydweithredol rhyng-ddisgyblaethol
 • Briffiau byw
 • Cystadlaethau'r Diwydiant 

Aelodaeth

 • Sefydliad Ffasiwn Graddedigion (GFW)
 • Cyngor Ffasiwn Prydain

Rhinweddau Graddedigion

Mae BA (Anrh) Hyrwyddo Ffasiwn yn gwrs sy'n wynebu'r diwydiant sy'n paratoi myfyrwyr i drosglwyddo i ddiwydiant trwy ddatblygu'r sgiliau personol a phroffesiynol gwerthfawr iawn a ganlyn:

 • Ymwybyddiaeth Fasnachol
 • Llythrennedd Digidol
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Arloesi a Menter
 • Rhinweddau Arweinyddiaeth
 • Rheoli Prosiectau

Dysgu 

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd greadigol, gyda stiwdios penodol a staff profiadol, ymroddedig. Byddwch yn dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, darlithoedd gwadd arbenigol, seminarau a gweithdai stiwdio, gyda phwyslais ar ymgysylltiad ymarferol â'r pwnc. 

Mae'r ffocws ar ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy fel ymchwil, dadansoddi, cyfathrebu, cyflwyniad gweledol, cyflwyniad proffesiynol, steil a golygu, menter ac ymarfer myfyriol. Mae ffocws cryf ar weithio gyda'r cyfryngau cymdeithasol a'i gymhwysiad proffesiynol gyda busnesau a mentrau ffasiwn. 


Asesiad 

Mae asesu yn waith cwrs 100%. Mae yna gymysgedd o asesu strwythuredig gan gymheiriaid ac asesu mewn grŵp yn seiliedig ar berfformiad a hunanasesu sy'n caniatáu cyfleoedd myfyriol. Mae'r gymysgedd o aseiniadau yn cynnwys ymchwilio ymarferol trwy weithgareddau stiwdio, gweithdy a grŵp, ymchwiliadau astudiaeth achos ac ymchwiliadau dilynol ar ôl ymweliadau a phrosiectau diwydiannol. Mae damcaniaethau allweddol ac ymchwil academaidd yn sail i bob asesiad. 

Lleoliadau

Gallwch ymgysylltu â'r diwydiant trwy friffiau byw, ymweliadau â'r diwydiant a lleoliadau gwaith, a fydd yn rhoi blas a phrofiad gwerthfawr o'r diwydiant i chi. Mae partneriaethau blaenorol wedi cynnwys L'Oreal, Hobbs, Bricks Magazine, Workshy, Motel Rocks, John Lewis, Topshop a House of Sunny.

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn wedi'i nodi  cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Gofynion Saesneg 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

 Pecyn (Gwisg ac Offer): Deunyddiau *  

£ 50  

Deunyddiau ym Mlwyddyn 1 

Arall: Costau Argraffu ac Arddangos  

£ 50 - £ 350 

£ 50 (Blynyddoedd 1 a 2), £ 350 (Blwyddyn 3).  

Pecyn (Gwisg ac Offer): Deunyddiau  

£ 0 - £ 100 

Blynyddoedd 1 a 2: Cyrchu, argraffu a gorffen allbynnau 

Pecyn (Gwisg ac Offer): Deunyddiau *  

£ 0 - £ 500 

Blwyddyn 3: Costau ymchwil ac argraffu 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis ymgymryd â lleoliadau neu interniaethau i fagu profiad hanfodol yn y diwydiant, gwella  cyflogadwyedd ac ehangu ar eu rhwydwaith broffesiynol bwysig. Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys nifer o arbenigeddau yn y sector ffasiwn proffil uchel a bywoliaeth, er enghraifft: Creu Cynnwys, Marchnata Ffasiwn, Strategydd Cyfryngau Cymdeithasol, Cysylltiadau Cyhoeddus, Steilydd Ffasiwn, Graffeg / Brandio, Gwerthu Gweledol, Entrepreneur, Astudiaeth Bellach e.e. MA, MSc.

 • Ellesse 

 • Cylchgrawn BRICKS 

 • Estée Lauder / MAC Cosmetics

 • Flamingos Vintage 

 • House of Sunny

 • Harvey Nichols 

 • L'Oreal 

 • John Lewis 

 • Cylchgrawn TANK 

 • Peacocks 

 • Primark 

 • Marc Jacobs 

 • Next

 • Canolfan Siopa Dewi Sant 

 • The Sustainable Studio

 • Urban Outfitters

 • WorkShy 

Astudiaeth Bellach: 

Bydd y sgiliau a'r wybodaeth a gewch ar y cwrs hyrwyddo ffasiwn hwn yn eich paratoi ar gyfer ystod o lwybrau gyrfa. Mae myfyrwyr sydd â diddordeb mewn arbenigo mewn meddwl dylunio, cyfathrebu graffeg, neu ffotograffiaeth yn cael eu hannog a'u cynorthwyo gyda cheisiadau am astudiaeth bellach ar lefel Meistr. 

Partneriaid yn y Diwydiant

Mae partneriaethau yn y diwydiant yn greiddiol i'r cwrs. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi cydweithio â nifer o frandiau ffasiwn adnabyddus fel Next, John Lewis, Harvey Nichols, Ellesse, Topshop yn ogystal â llawer o fusnesau newydd a brandiau annibynnol. Rydym yn angerddol ac yn falch o fod yn rhan o'r sîn greadigol leol yng Nghaerdydd. Mae myfyrwyr yn mwynhau ehangu eu rhwydwaith creadigol a'u harbenigedd trwy leoliadau a briffiau byw gyda chwmnïau fel The Sustainable Studio, Cowshed, Flamingos Vintage, Bedroom Athletics, Style of the City a Workshy. Yn ddiweddar, cynhaliodd myfyrwyr sioe ffasiwn yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn cyflwyno ffasiwn wedi'i ailgylchu gan y myfyrwyr o wisgoedd dros ben a roddwyd gan Heddlu Cymru.

Tystebau

Pentland

“Mae partneriaeth â’r cwrs Hyrwyddo Ffasiwn ym Mhrifysgol Cymru wedi bod o fudd mewn sawl ffordd.

Rhoddodd y diwrnod Trochi Gyrfa a gynhaliwyd ym mhrif swyddfa Pentland yn Llundain ddealltwriaeth i’r myfyrwyr o yrfaoedd posib yn y dyfodol, ynghyd ag ymwybyddiaeth fasnachol o sut mae busnes a Creative Studio yn gweithredu. ”

Mae Pentland wrth ei fodd yn cefnogi'r genhedlaeth nesaf ac mae treulio amser gyda'r myfyrwyr a'r Tiwtoriaid Hyrwyddo Ffasiwn wedi bod yn  werth chweil. Roedd yr ymweliad â'ch campws i gyflwyno'r brîff i'r myfyrwyr yn ysbrydoledig ac rydym yn gyffrous i weld eu syniadau ffres.

Mae safon y cwrs a'r Tiwtoriaid yn rhagorol, mae eich ymroddiad i sicrhau bod gan y myfyrwyr yr offer i ddechrau eu gyrfaoedd mor bwysig ac mae'r un mor bwysig i ni ddarparu'r cyfleoedd hyn. Diolch i chi am feithrin y bartneriaeth hon a gobeithiwn am berthynas barhaus. ”

Pretty Little Things

“Thema’r ymweliad hwn oedd cyflogadwyedd a rhoi blas go iawn i’r myfyrwyr o sut beth yw gweithio i fusnes ffasiwn ar-lein byd-eang sydd wedi’i leoli yn y DU.

Yn ystod yr ymweliad cafodd y myfyrwyr gyfle i gwrdd â rhai o'n staff mwyaf dylanwadol tu ôl y llen gyda'r wefan a'n cynnyrch. Rhoddodd aelodau allweddol o'n tîm stiwdio a marchnata sgyrsiau am eu llwybrau gyrfa o fewn y diwydiant, a chynnig gair i gall ar sut y dechreuon nhw ac yn y pen draw sut i fachu eu swydd ddelfrydol. Cafodd y myfyrwyr hyd yn oed gyfle i wylio sesiwn dynnu lluniau i gael blas ar sut rydyn ni'n steilio a chael ein cynnyrch i ddisgleirio ar y wefan - bob amser yn uchafbwynt i unrhyw ymwelydd â PLT! ”

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr USW, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.