Thinks.186ba3b2.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

BA (Anrh) Cyfrifeg Fforensig

ROEDD 100% O'N MYFYRWYR BA (ANRH) CYFRIFEG FFORENSIG YN FODLON Â'U CWRS - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Gwaith ditectif ariannol yw cyfrifyddu fforensig. Mae'n cyfuno sgiliau cyfrifyddu, TG, cyfreithiol ac ymchwilio. Mae gweithwyr proffesiynol yn aml yn gweithio ar ymchwiliadau twyll ac asedau cudd, prisiadau, datrys anghydfodau, ac yn gweithredu fel tystion arbenigol yn y llys. 

Yn y flwyddyn gyntaf o hyn ACCA a ICAEW-achrededig Gradd Cyfrifeg Fforensig, byddwch yn cymryd yr un modiwlau â'r BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid gradd gan roi sylfaen gadarn i chi yn egwyddorion cyfrifyddu. Ym mlynyddoedd dau a thri byddwch chi'n canolbwyntio ar gymhwyso technegau cyfrifyddu fforensig wrth barhau â'r pynciau cyfrifyddu craidd. Byddwch hefyd yn dysgu gan ein harbenigwyr fforensig cyfrifiadurol ac yn defnyddio meddalwedd dadansoddi digidol arbenigol, IDEA. 

Y Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) wedi achredu'r cwrs hwn yn llawn, felly gallwch ennill hyd at yr eithriadau uchaf o gymhwyster proffesiynol pan fyddwch chi'n graddio, yn amodol ar fodiwlau a astudiwyd. Rydym hefyd yn gydnabyddedig Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr (ICAEW) 'Partner mewn Dysgu' ac, yn dibynnu ar eich dewisiadau modiwl, fe allech chi gael eithriadau gan ICAEW, gydag eithriadau pellach yn cael eu cynnig tuag at Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA) arholiadau. 

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr lleol i gynnig lleoliadau gwaith gwerthfawr, lle gallwch ymarfer eich sgiliau technegol newydd a deall realiti’r gweithle. Bydd lleoliad hefyd yn cyfrannu at eich gradd. 

Mae Cyfrifeg a Chyllid yn PDC yn y 25 Uchaf yn y DU - Tabl Cynghrair y Guardian 2021 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

/cymraeg/astudio/dysgu-cyfunol/

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N490 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 6 Mlynedd Medi Trefforest A
N491 Brechdan 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N490 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 6 Mlynedd Medi Trefforest A
N491 Brechdan 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae eich blwyddyn gyntaf ar y radd Cyfrifeg Fforensig yn cynnwys cyfrifyddu ariannol a rheolaeth, cyflwyniad i gyllid, technegau ystadegol a dadansoddi data ar gyfer cyfrifyddu, yr amgylchedd busnes, a chyfraith busnes a chorfforaethol. Mae blwyddyn dau yn ymdrin ag egwyddorion cyfrifyddu fforensig, ymchwilio i droseddau ariannol ac yn datblygu eich gwybodaeth am adrodd ariannol a chyfrifyddu rheolaeth. Byddwch yn astudio rheolaeth ariannol ac yn ymgymryd â modiwl cyflogadwyedd arbenigol, lle cewch gyfle i ennill y Tystysgrif Cyfrifo Sage achrededig CIMA. Sage yw darparwr meddalwedd cyfrifo mwyaf y DU. 

Byddwch yn arbenigo ymhellach yn eich blwyddyn olaf, gyda modiwlau ar gyfrifeg fforensig a'r tyst arbenigol, ac archwiliad twyll. Gallwch hefyd ddewis modiwlau dewisol o ystod o bynciau, gan gynnwys adroddiadau ariannol uwch, dadansoddi busnes, ac achosion mewn archwilio a threthi. 

  

Blwyddyn Un - gradd Cyfrifeg Fforensig  

Mae eich blwyddyn gyntaf yn cynnwys disgyblaethau craidd cyfrifyddu ariannol, cyfrifyddu rheoli, cyflwyniad i gyllid, technegau meintiol ar gyfer cyfrifyddu, yr amgylchedd busnes, a chyfraith busnes a chorfforaethol. Gallwch hefyd ennill Tystysgrif Cyfrifeg Sage achrededig CIMA. Sage yw darparwr meddalwedd cyfrifo mwyaf y DU. Ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt brofiad gwaith perthnasol blaenorol, mae'r modiwl cyflogadwyedd yn ymgorffori briff byw lle byddwch chi'n gweithio ar broblem bywyd go iawn ac yn cael cyfle i ryngweithio â sefydliadau allanol, gan eich galluogi i ddod yn fwy cyflogadwy ar unwaith, gan ddysgu'r ddau broffesiwn-benodol. yn ogystal â sgiliau mwy cyffredinol sy'n gysylltiedig â gwaith. 

 • Cyfrifeg Ariannol
 • Cyfrifeg Rheoli
 • Dadansoddi Data a Chyfrifyddu Cyfrifiadurol
 • Yr Amgylchedd Busnes ar gyfer Cyfrifeg Fforensig
 • Cynllunio Ariannu Personol
 • Cyfraith Busnes a Chorfforaethol

Blwyddyn Dau - gradd Cyfrifeg Fforensig  

Mae blwyddyn dau yn ymdrin ag egwyddorion cyfrifyddu fforensig, ac yn datblygu eich gwybodaeth am adrodd ariannol a chyfrifyddu rheolaeth. Byddwch yn astudio rheolaeth ariannol, yn archwilio ac yn ymgymryd â modiwl cyflogadwyedd arbenigol lle byddwch yn datblygu eich sgiliau taenlen Excel, yn gweithio ar rai o'r sgiliau meddalach y mae cyflogwyr yn gofyn amdanynt ac yn elwa o ystod drawiadol o siaradwyr gwadd. 

 • Adrodd Ariannol
 • Cyfrifeg Rheoli ar gyfer Cynllunio a Rheoli
 • Rheolaeth Ariannol (Dewisol)
 • Rheoli Risg Archwilio a Thwyll
 • Egwyddorion Cyfrifeg Fforensig
 • Ymchwiliad Trosedd Ariannol
 • Achosion mewn Archwiliad (Dewisol)
 • Blwyddyn Lleoli Gwaith

Blwyddyn Tri - gradd Cyfrifeg Fforensig  

Byddwch yn arbenigo ymhellach yn eich blwyddyn olaf, gyda modiwlau ar gyfrifeg fforensig a'r tyst arbenigol, ac ymchwilio i dwyll. Gallwch hefyd ddewis modiwlau dewisol o ystod o bynciau, gan gynnwys adroddiadau ariannol uwch, dadansoddi busnes, trethiant ac achosion wrth archwilio. 

Modiwlau craidd 

 • Adrodd Ariannol Uwch (Dewisol)
 • Gwybodaeth ar gyfer Gwneud Penderfyniadau a Rheolaeth Ariannol (Dewisol)
 • Trethi (Dewisol)
 • Partner Busnes Strategol (Dewisol)
 • Datblygiad Proffesiynol mewn Cyfrifeg Fforensig
 • Archwiliad Twyll
 • Y Tyst Arbenigol a Throsedd Ariannol
 • Troseddau a Phrisio Seiber
 • Risg a Llywodraethu (Dewisol)

Bydd argaeledd opsiynau yn amodol ar alw myfyrwyr 

Blwyddyn Sylfaen 

Mae'r BA (Anrh) Cyfrifeg Fforensig hefyd ar gael fel cwrs pedair blynedd gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen integredig, ac mae wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn cwrdd â'r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r radd. 

Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost [email protected]  


Dysgu 

Mae ein dull sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr yn ffordd wych o ymgysylltu â'r pwnc, y tiwtoriaid a'ch cyd-fyfyrwyr. Fe'ch dysgir trwy weithdai, seminarau a thechnegau e-ddysgu arloesol. Ochr yn ochr ag addysgu gan gyfrifwyr cymwys sydd â blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, byddwch hefyd yn dysgu gan staff yn y Gyfadran Technoleg Uwch. Gyda mynediad at y caledwedd a meddalwedd fforensig ddiweddaraf yn eu labordai sydd wedi'u ffurfweddu'n arbennig, byddwch chi'n elwa o'n staff sy'n ymchwilio i achosion ar gyfer heddluoedd lleol a chenedlaethol, busnes a'r llywodraeth. 

Yn ogystal â'n cysylltiadau â ACCA, byddwch yn elwa o gyflwyniadau rheolaidd gan ddarlithwyr gwadd sy'n cynrychioli sawl agwedd ar y proffesiwn. Trwy gydol eich cwrs byddwch yn cael profiad ymarferol o'r pecynnau cyfrifyddu, archwilio a meddalwedd gyffredinol y byddwch yn eu defnyddio ar ôl i chi raddio - sgil arall i'w hychwanegu at eich CV. 

Asesiad 

Asesir mwyafrif y modiwlau trwy gyfuniad o arholiad a gwaith cwrs. Mae yna amrywiaeth o waith cwrs yn eich helpu chi i ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd trwy ddefnyddio TG, paratoi adroddiadau ysgrifenedig, a rhoi cyflwyniadau. 

Lleoliadau 

Fe'ch anogir i ymgymryd â lleoliadau gwaith byr trwy gydol eich gradd a gallwch hefyd wneud cais am leoliad gwaith blwyddyn ar ôl eich ail flwyddyn astudio neu leoliad tymor byr (hyd at dri mis) rhwng eich ail a'ch trydedd flwyddyn. 

Mae'n opsiwn gwych os ydych chi eisiau cymysgedd o ddysgu, addysgu ac asesu academaidd ac ymarferol. Cynigir y lleoliadau gwaith hirach hyn gyda nifer o sefydliadau, ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae hyn wedi cynnwys Atradius - un o yswirwyr credyd mwyaf y byd, Alcatel-Lucent - arweinydd diwydiant cyfathrebu byd-eang, a Llywodraeth Cymru. Bydd enwau fel hyn ar eich CV yn sicr yn eich helpu i sefyll allan o'r dorf. 

  

Cyfleusterau 

Mae gan fyfyrwyr cyfrifyddu Prifysgol Cymru fynediad i Ystafell Fasnachu ariannol gan gynnwys caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol o'r radd flaenaf. 

Mae'r Ystafell Fasnachu yn ychwanegu dimensiwn trwy brofiad i'r cyrsiau cyfrifyddu a chyllid, gan ganiatáu efelychu delio cyfranddaliadau a gwneud penderfyniadau gan ymgorffori theori ac ymarfer. Trwy'r efelychiadau, byddwch chi'n profi'r amgylchedd deinamig a chyffrous o fasnachu amser real yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn dysgu ac yn profi'n uniongyrchol y strategaethau cymhleth sy'n gysylltiedig â phrynu a gwerthu, deall anwadalrwydd ac amrywiadau'r farchnad ac ansicrwydd risg. Byddwch yn gallu asesu eich perfformiad unigol a chystadlu yn erbyn cyd-fyfyrwyr. Bydd hyn yn rhoi ystod o sgiliau ac offer i chi fynd â nhw i'r gweithle, yn barod ar gyfer gyrfa lwyddiannus. 


Darlithwyr 

Mae llawer o'n staff yn gyfrifwyr â chymwysterau proffesiynol a gweithwyr proffesiynol cynllunio ariannol sydd â chyfoeth o brofiad mewn addysgu cyfrifyddu a chyllid ar bob lefel, gan gynnwys paratoi ar gyfer arholiadau cyrff cyfrifeg proffesiynol. Mae llawer o'n darlithwyr cyfrifeg yn aelodau o'n Canolfan Atebolrwydd a Chyfrifoldeb Busnes (BARC). 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig AAT nodweddiadol 

Lefel 3 AAT ar gyfer mynediad blwyddyn 1af neu AAT lefel 4 ar gyfer mynediad uniongyrchol 2il flwyddyn i'r radd

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC – Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol.

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

  

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’I nodi, cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd  

 • Llawn amser y DU:  I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

 • Rhan amser y DU: I'w gadarnhau 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Aelodaeth Broffesiynol:  

£ 90 - £ 120 

Bl. 1-3 (ynghyd â blwyddyn 4 os ydych chi'n ymgymryd â blwyddyn lleoliad): £ 30 ffi aelodaeth flynyddol ACFE.

Treuliau lleoliad:  

£ 0 - £ 500 

Mae union gost unrhyw fynychu unrhyw leoliad yn dibynnu ar ei leoliad mewn perthynas â man preswylio'r myfyriwr, ei ddull cludo ac ati ac felly ni ellir ei bennu ar hyn o bryd. Ar ben hynny, yn dibynnu ar y lleoliad efallai y bydd angen i'r myfyriwr brynu gwisg addas (ee siwt neu ddillad ffurfiol). 

Arall: Gwerslyfrau  

£ 300  

Mae testunau ar gael yn y llyfrgell, ond efallai yr hoffai myfyrwyr brynu eu llyfrau eu hunain.   

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol: Aelodaeth myfyrwyr o gyrff proffesiynol  

£ 20  

Llai o aelodaeth ffioedd yng nghynllun "Cyflymu" ACCA. £ 79 fel rheol ond mae gennym ffi arbennig o £ 20. 

Arall: Costau Teithio ar gyfer lleoliadau gwaith  

£ 0 - £ 500 

Blwyddyn Lleoli. Mae costau teithio yn dibynnu ar leoliad y lleoliad 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.  

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.  

Ymgeisiwch nawr

Mae galw mawr am gyfrifwyr fforensig ledled y byd. Diolch i brinder pobl sydd â sgiliau arbenigol perthnasol, gall graddedigion o'r cwrs Cyfrifeg Fforensig ddisgwyl cael eu talu'n dda am eu doniau. Mae cyfrifwyr fforensig yn gweithio i gwmnïau cyfrifyddu, banciau, cwmnïau yswiriant a chwmnïau cyfreithiol. Bydd gennych hefyd sgiliau cyfrifyddu cyffredinol, felly bydd gennych yr un cyfleoedd gyrfa â graddedigion cyfrifyddu a chyllid. 

Er mwyn rhoi cychwyn da ichi ar ôl graddio, mae'r Brifysgol yn trefnu cynhadledd cyflogadwyedd flynyddol ar gyfer ei myfyrwyr cyfrifyddu. Mae mynychwyr blaenorol wedi cynnwys PwC, Eversheds, JK Accountancy, Civitas Law a Watkins & Gunn. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth I wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL