Wedi'i adeiladu ar egwyddorion 'dysgu yn y byd go iawn', dyma'r unig radd mewn rheoli gwestai a lletygarwch yn y DU a redir ar y cyd â gwesty Hamdden y Celtic Manor pum seren. Nod ein cydweithrediad arloesol â’r Celtic Manor yw cynhyrchu'r genhedlaeth nesaf o reolwyr gwestai a lletygarwch medrus.

Drwy gyfuniad o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a phrofiad ymarferol, cewch ddealltwriaeth fanwl o bob agwedd ar fusnes y gwesty, yn ogystal ag amlygiad i waith lleoliad pum seren. Cewch gyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol a phroffesiynol o'r gwaelod i fyny. 

Cewch ddod i gysylltiad ag arbenigwyr yn y diwydiant o bob rhan o'r diwydiant gwestai a lletygarwch, hyfforddiant yn y gwaith, gweithdai rhyngweithiol a sesiynau hyfforddi unigol. Mae'r dysgu ymarferol yn seiliedig ar theori, felly byddwch yn dysgu am gysyniadau gweithrediadau lletygarwch a rheoli yn yr ystafell ddosbarth ar Gampws Dinas Casnewydd PDC.

Sylwer, oherwydd effaith pandemig COVID-19 ac yn seiliedig ar adborth myfyrwyr, rydym wedi adolygu strwythur y cwrs a'r patrymau cyflwyno ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Diweddarwyd y dudalen cwrs hon i adlewyrchu trefniadau diwygiedig, yn amodol ar gadarnhad terfynol gan y Celtic Manor.

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
6S3H Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
6S3H Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r flwyddyn gyntaf yn canolbwyntio ar hanfodion busnes gwesty, rheoli bwyd a diod cynaliadwy, a systemau gwasanaeth cwsmeriaid ac ansawdd. Byddwch hefyd yn dechrau cael profiad gwaith ymarferol yn y Celtic Manor o'r tymor cyntaf un.

Bydd yr ail flwyddyn yn eich paratoi ar gyfer rheoli gweithrediadau cyffredinol busnes lletygarwch yn effeithiol. Yn ogystal â threulio cryn dipyn o amser yn ennill profiad ymarferol pellach, bydd eich astudiaethau'n cynnwys rheoli is-adrannau ystafelloedd, rheoli refeniw a marchnata digidol ar gyfer gwestai.

Yn ystod y drydedd flwyddyn, byddwch yn dysgu am weithrediadau gwesty cynaliadwy, rheoli amrywiaeth, a busnes rhyngwladol. Byddwch hefyd yn parhau i ennill profiad gwaith ymarferol yn y Celtic Manor, gan ganolbwyntio ar weithrediadau lefel rheolaethol.

Sylwer bod modiwlau dysgu seiliedig ar waith yn cynnwys rhai sifftiau gyda'r nos ac ar benwythnosau, er mwyn profi'r ystod lawn o gyd-destunau lletygarwch.

Blwyddyn Un: Gradd Rheoli Gwestai a Lletygarwch

Ym Mlwyddyn Un byddwch yn astudio'r modiwlau penodedig canlynol, ochr yn ochr ag ymgymryd ag oriau profiad gwaith yn y Celtic Manor (a fydd yn canolbwyntio ar agweddau gweithredol):

 • Dysgu seiliedig ar waith lletygarwch
 • Myfyrdodau beirniadol ar ddysgu seiliedig ar waith
 • Dysgu seiliedig ar brosiectau
 • Lletygarwch yn ei gyd-destun
 • Rheoli bwyd a diod yn gynaliadwy
 • Gwasanaeth cwsmeriaid a systemau ansawdd

Blwyddyn Dau: Gradd Rheoli Gwestai a Lletygarwch

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn parhau i ymgymryd ag oriau profiad gwaith yn y Celtic Manor, a fydd yn canolbwyntio ar agweddau goruchwylio. Bydd y modiwlau a astudir yn cynnwys: 

Dysgu seiliedig ar waith sector – ymarfer a myfyrio 

 • Ymarfer proffesiynol 
 • Marchnata digidol ar gyfer gwestai
 • Rheoli is-adrannau ystafelloedd
 • Strategaethau ar gyfer rheoli refeniw

Blwyddyn Tri: Gradd Rheoli Gwestai a Lletygarwch

Bydd oriau profiad gwaith Blwyddyn Tri yn y Celtic Manor yn canolbwyntio ar agweddau rheoli. Bydd y modiwlau a astudir yn cynnwys:

 • Ymarfer proffesiynol gydag arbenigedd
 • Myfyrdodau beirniadol ar ddysgu yn y gweithle
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • Rheolaeth Busnes Rhyngwladol
 • Gweithrediadau gwestai cynaliadwy

Fel y nodwyd uchod, mae'r cwrs gradd rheoli gwestai a lletygarwch yn cynnwys nifer sylweddol o fodiwlau dysgu seiliedig ar waith, sy'n golygu y gall fod yn ofynnol i fyfyrwyr weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal ag aros oddi cartref o bosibl. Gall hyn effeithio ar fyfyrwyr ag anableddau a/neu ymrwymiadau teuluol. Cysylltwch ag arweinydd y cwrs Guarav Chawla i drafod ymhellach. 

O ystyried bod dysgu seiliedig ar waith yn rhan annatod o'r cwrs, bydd yn ofynnol i fyfyrwyr ddangos cymwyseddau mewn ystod o feysydd proffesiynol a gweithredol sy'n ofynnol mewn cyrchfan pum seren.  Ffurfiolir yr angen i basio'r cymwyseddau craidd hyn, yn ogystal â gofynion academaidd y cwrs, fel elfen graidd o asesu ar gyfer pob lefel astudio.

Cewch hyfforddiant mewnol gan y Celtic Manor Resort, gan atgyfnerthu'r safonau a'r disgwyliadau proffesiynol o weithredu o fewn cyrchfan pum seren. Bydd hyn, ochr yn ochr â phroses o fonitro, gwerthuso ac adborth parhaus ar gynnydd, yn rhoi cymorth i chi i fodloni'r safonau hyn.  Ar y safonau proffesiynol a gweithredol hyn y caiff myfyrwyr eu hasesu am eu haddasrwydd i barhau â'u dysgu seiliedig ar waith yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor.

Dysgu

Caiff eich astudiaethau eu tanategu gan yr ymchwil ddiweddaraf a gynhaliwyd gan Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes De Cymru . Golyga hyn y byddwch yn cael eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

Asesiad 

Mae dulliau asesu yn ailadrodd y gweithgareddau sy'n ofynnol yn y gweithle. Byddwch hefyd yn cael eich asesu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys traethodau, gwaith grŵp, cyflwyniadau a chymwysiadau ar-lein. Dim ond un arholiad sydd trwy gydol y cwrs, yn y drydedd flwyddyn. 

Darlithwyr 

Tina Thomas - Arweinydd Cwrs

Mary Hedderman
Jackie Harris
Hazel Mawdsley
Gabor Horvath


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod – Teilyngdod Teilyngod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS).  

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol.

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio’r Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU a'r UE: £9000

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13500

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

* Rhwymedig 

Pecyn ac offer: Gwisg *  

£ 200  

Bydd angen i fyfyrwyr gyfrannu £ 200 at gost eu gwisg y byddant yn ei gwisgo yn ystod eu hamser yng Nghyrchfan y Celtic Manor. Gellir gwisgo'r wisg am dair blynedd y cwrs, felly taliad unwaith ac am byth yw'r gost.  

Costau teithio *  

£ 1200 

Bydd gofyn i fyfyrwyr ariannu eu costau teithio eu hunain yn ôl ac ymlaen i'w gweithle, fel arfer Cyrchfan y Celtic Manor. Bydd myfyrwyr yr ail flwyddyn hefyd yn ymgymryd â lleoliad gwaith nad yw'n lleol gyda Rarebits Cymru, a bydd gofyn iddynt dalu unrhyw gostau teithio sy'n codi o ganlyniad. 

Costau teithio

Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr ariannu eu costau teithio eu hunain yn ôl ac ymlaen i'w man gwaith, fel arfer Gwesty Hamdden y Celtic Manor


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.  

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.  

Ymgeisiwch nawr  

 

Datganiad derbyn 

Gall graddedigion ddisgwyl ymuno â chynlluniau cyflogaeth neu hyfforddiant graddedigion yn y diwydiant. Mae'r sector lletygarwch a gwestai yn gweithredu ledled y byd, felly gallwch fynd mor bell ag y bydd eich uchelgais a'ch doniau yn mynd â chi. 

Byddwch hefyd yn graddio â sgiliau allweddol y bydd cyflogwyr mewn unrhyw sector yn eu gwerthfawrogi, megis cyfathrebu, adrodd a chyflwyniadau, yn ogystal â chryn dipyn o brofiad gwaith ar eich CV. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.