Sophie.59b57e84.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol

MAE BA (ANRH) RHEOLI ADNODDAU DYNOL AR Y BRIG YNG NGHYMRU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Mae rheoli adnoddau dynol (HRM) yn chwarae rhan hanfodol ar holl lefelau pob sefydliad. Dim ond os yw ei bobl yn cael eu rheoli, eu cymell, eu hymrwymo a'u hymgysylltu'n dda y bydd sefydliad yn llwyddo. Mae ein cwrs Rheoli Adnoddau Dynol BA (Anrh) a gymeradwywyd gan ein Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) yn ymateb i ofynion ar y proffesiwn AD a wneir ar hyn o bryd ac yn y dyfodol; gan ddangos rhethreg a realiti rheoli pobl I fyfyrwyr - yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Datblygir y cwrs yn unol â Safonau Proffesiynol CIPD 2018 ac mewn ymgynghoriad ag aelodau CIPD, arweinwyr busnes, arbenigwyr diwydiant a sefydliadau partner o bob cwr o'r byd. Felly, yr union sgiliau, ymddygiad a gwybodaeth graidd sy'n ofynnol gan y proffesiwn AD yw'r rhai y byddwch chi'n eu datblygu yn ystod eich astudiaethau, gan eich gwneud chi'n ddeniadol i gyflogwyr y dyfodol. 

Y gorau yng Nghymru ar gyfer Ansawdd Addysgu mewn Astudiaethau Busnes (The Times Good University Guide, 2022)

Ymunwch â'n grŵp Linkedin 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N602 Llawn amser 3 blynedd Ionawr Trefforest A
N602 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
N604 Brechdan 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N602 Llawn amser 3 blynedd Ionawr Trefforest A
N602 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
N604 Brechdan 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn un: Heriau Rheoli Cyfoes 

Pobl, Gwaith a Chymdeithas 
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i gymdeithaseg gwaith yn yr economi gyfoes, y cysylltiadau rhwng profiadau a chanfyddiadau pobl o waith a'r effaith y mae'n ei gael arnynt fel unigolion a'r gymdeithas ehangach. 

Economeg, y Gyfraith a'r Amgylchedd Busnes 
Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes (yn allanol ac yn fewnol) a'i ddadansoddiad gan gyfeirio'n benodol at ffactorau economaidd a chyfreithiol a'r fframweithiau busnes a ddefnyddir ar gyfer dadansoddiad amgylcheddol. 

Dod yn Broffesiynol; Ymholiad Beirniadol 
Yn ystod y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau meddwl beirniadol a fydd yn sail i weddill eu teithiau academaidd. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu gallu i ddod o hyd i wybodaeth berthnasol a'i holi a sut i gyflwyno eu dehongliad o ymchwil mewn ffyrdd ystyrlon. 

Egwyddorion Rheoli Cadwyn Gyflenwi 
Mae'n rhoi cyflwyniad eang i egwyddorion ac arferion logisteg, gweithrediadau caffael a rheoli'r gadwyn gyflenwi. 

Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr
Yn cyflwyno myfyrwyr i ystod o gysyniadau marchnata craidd ac ymddygiad defnyddwyr a fydd yn eu galluogi i gyflawni swyddogaethau a phrosesau marchnata allweddol.

Dod yn Broffesiynol; Prosiect Menter 
Nod y modiwl hwn yw cynyddu ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad myfyrwyr o bwnc entrepreneuriaeth, a'r meddylfryd entrepreneuraidd sydd wedi'i nodi fel priodoledd allweddol i'r myfyriwr graddedig sy'n amddiffyn y dyfodol.

Blwyddyn 2: Rheoli Adnoddau Dynol ar Waith 

Rheoli Adnoddau Dynol yn y Gweithle; Polisi, Ymarfer a'r Gyfraith
Wedi'i gyflwyno yn nhymor cyntaf y flwyddyn Rheoli Adnoddau Dynol arbenigol, mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r hanfodion cyfreithiol sylfaenol sy'n llywio polisi ac arfer AD ac yn gosod y llwyfan ar gyfer dimensiwn cyfreithiol modiwlau eraill sy'n dilyn.

Datblygu Adnoddau a Thalent 
Mae'r modiwl hwn yn rhoi golwg gyfannol o gylch - bywyd cyflogaeth ac yn cyflwyno'r offer, technegau ac arferion gweithredol allweddol y mae sefydliadau'n eu defnyddio i ddarparu adnoddau effeithiol ar gyfer eu sefydliadau; a'r dulliau strategol y mae sefydliadau (o wahanol feintiau) yn eu cymryd i leoli eu hunain fel cyflogwyr yn y farchnad lafur gyda gallu i ddiwallu anghenion sgiliau cyfredol a disgwyliedig.

Dadansoddeg Busnes ar gyfer Rheolaeth a Gwneud Penderfyniadau Ariannol 
Bydd y modiwl yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau dadansoddeg busnes, dehongli ariannol a rhifedd ar gyfer busnes yn barod ar gyfer gyrfa yn eu dewis faes, lleoliadau, a datblygu sgiliau sy'n ofynnol wrth gasglu, dehongli a dadansoddi eu data sylfaenol yn eu prosiectau ymchwil / traethodau hir blwyddyn olaf.

Cyd-destun a heriau Rheoli Adnoddau Dynol

Yn archwilio rôl AD wrth ffurfio a gweithredu strategaeth mewn cyd-destunau cenedlaethol a rhyngwladol; galluogi myfyrwyr i archwilio a deall gwahaniaethau sefydliadol ar draws lleoliadau domestig a rhyngwladol, ac o wahaniaethau mewnol ac allanol.

Datblygu Ymarfer Proffesiynol AD 
Mae'r modiwl yn nodi seiliau'r gofynion ar gyfer cyflawni a chynnal aelodaeth o'r CIPD, trwy osod theori AD yn gadarn o fewn arferion ymarfer a darparu AD, gan dynnu ar Safonau Proffesiynol CIPD. Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i alluogi'r myfyriwr i ddatblygu dealltwriaeth gadarn o'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau sy'n ofynnol gan weithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol, p'un ai mewn rôl gyffredinol neu arbenigol, gan dynnu o Fap Proffesiwn CIPD (2018), a myfyrio ar eu sgil eu hunain - setiau ac anghenion datblygu yng ngoleuni eu profiadau yn ystod y modiwl profiad cyflogaeth (gweler isod)

Profiad cyflogaeth 
Nod y modiwl hwn yw rhoi profiad sylweddol yn y gweithle i fyfyrwyr, mewn amgylchedd lle gallant archwilio eu lefelau cymhwysedd cyfredol o ran y sgiliau a'r ymddygiadau proffesiynol gofynnol a nodwyd o fewn safonau proffesiynol newydd CIPD. 

Blwyddyn 3: Safbwyntiau beirniadol a themâu sy'n dod i'r amlwg 

HRM 4.0 a dyfodol gwaith 
Yn ystod y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn ymgysylltu'n feirniadol â dyfodol gwaith ac yn ei ddatblygu, gan archwilio materion fel:

A fydd robotiaid yn disodli swyddi AD?
Os felly, a fydd AD yn 'dyfeisio' digon o rai newydd? A yw dyrchafiad y robot yn cynnig cyfle i ryddhau cymdeithas o waith caled a syrffedus? A yw AD ar drothwy colledion swyddi trychinebus a thrallod economaidd i'r bobl (dystopias digidol), neu a fydd y technolegau newydd hyn yn creu cynydd enfawr mewn cynhyrchiant , gan arwain at gynnydd mewn safonau byw a digonedd o swyddi o ansawdd da (iwtopiaid digidol)

Datblygiadau mewn Cysylltiadau Gweithwyr 
Nod y modiwl hwn yw datblygu dealltwriaeth feirniadol ynghyd â gwerthfawrogiad o natur a chyd-destun cysylltiadau cyflogaeth mewn lleoliadau cyfoes. Bydd gofyn i fyfyrwyr lunio barn wybodus ac effeithiol am fodelau, prosesau ac arferion cysylltiadau cyflogaeth presennol ac sy'n dod i'r amlwg, o fewn awdurdodaethau lleol a rhyngwladol.

Ymgysylltu â Gweithwyr: Rhethreg a Realiti 
Mae'r modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth eang i fyfyrwyr o'r hyn a olygir wrth ymgysylltu â gweithwyr ac yn tynnu sylw at y berthynas rhwng hwn a chysyniadau a damcaniaethau AD eraill o safbwynt beirniadol a gwmpesir mewn modiwlau eraill ar y cwrs. 

Rheolaeth Strategol 
Mae'n rhoi dealltwriaeth gyfannol (strategol) i fyfyrwyr o sefydliadau a'u rhyngweithio â'u hamgylcheddau. Bydd myfyrwyr yn dadansoddi gwybodaeth a ffactorau amgylcheddol yng nghyd-destun y Swyddogaeth AD i wella galluoedd gwneud penderfyniadau gwybodus. 

Prosiect Ymchwiliad Beirniadol HRM 
Bydd y modiwl yn rhoi cyfle i fyfyrwyr arddangos y gallu i ymchwilio a gwneud diagnosis o fater busnes byw neu gymhleth (o bosibl) o safbwynt Rheoli Adfnoddau Dynol yn ystod prosiect ymchwil hunangyfeiriedig, dan oruchwyliaeth. 


Dysgu 

Addysgir ein gradd adnoddau dynol gan dîm o arbenigwyr, sy'n dod â'r datblygiadau diweddaraf yn syth i'r ystafell ddosbarth. Atgyfnerthir hyn gan ddarlithoedd gwadd, lle byddwch yn clywed yn uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y maes. Mae yna ddigon o gyfleoedd i ennill profiad ymarferol, lle gallwch chi gymhwyso damcaniaethau busnes yn y byd go iawn. Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial, dysgu dan gyfarwyddyd, astudio annibynnol ac ymgysylltu â'r gweithle. Defnyddir darlithoedd I gyflwyn o allwedd HRM a chysyniadau a damcaniaethau busnes. Cefnogir eich cwrs rheoli adnoddau dynol trwy eich llawlyfr myfyrwyr a'ch canllawiau modiwl, deunyddiau addysgol ategol ar-lein gan gynnwys y rhai o CIPD, gwasanaethau gwybodaeth wedi'u rhwydweithio gan gynnwys gwefan Unilearn y Brifysgol a goruchwylwyr Adroddiad Ymchwil Busnes.


Ymchwil 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan y Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes Cymru. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

 
 

Asesiad 

Defnyddir ystod o offer asesu i baratoi myfyrwyr ar gyfer byd cyflogaeth allanol gan gynnwys adroddiadau busnes, paratoi podlediadau, ffeithluniau a phrosiectau ymgynghori ac ati. 

CIPD mae aelodaeth yn cydnabod proffesiynoldeb ar bob lefel. Mae eich gradd adnoddau dynol yn caniatáu ichi wneud cais am y Categori Aelod Cyswllt a chael statws CIPD Cysylltiol ar ôl cwblhau'r radd yn llwyddiannus. 


Lleoliadau 

Mae blwyddyn allan ar leoliad gwaith, yn ymgymryd ag interniaeth fel rhan o'ch cwrs rheoli adnoddau dynol, neu astudio dramor, yn hwb mawr arall i'ch CV a all eich helpu i sefyll allan o'r dorf. P'un a yw'n astudio dramor neu'n ennill profiad gwaith, bydd ein tîm profiadol yn eich helpu i ddod o hyd i leoliad, mewn maes sydd o ddiddordeb i chi. Gallwch dreulio hyd at flwyddyn mewn un o ystod o sefydliadau lleol, cenedlaethol neu ryngwladol, neu ymuno â nifer o sefydliadau partner ledled y byd sy'n cynnig mynediad at gyfleoedd astudio. Mae cael gwaith AD arbenigol neu brofiad rheoli naill ai ar leoliad neu yn rhan-amser yn gwella'ch rhagolygon cyflogaeth ar ôl graddio. Mae BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol hefyd yn cynnig o leiaf 10 wythnos mewn diwydiant i bob myfyriwr fel rhan greiddiol o'u hastudiaeth, lle byddant yn cael eu hymgorffori o fewn swyddogaeth Adnoddau Dynol yn ystod ail flwyddyn eu hastudiaethau, gydag ystod o gyflogwyr gwych yn y rhanbarth, fydd yn mwyhau eu cyflogadwyedd.


Cymorth i Fyfyrwyr 

Canolfan Llwyddiant Academaidd 

Darperir cefnogaeth academaidd arbenigol a phersonol yn wythnosol sy'n briodol ar gyfer lefel y myfyriwr trwy Ganolfan Llwyddiant Academaidd Ysgol Fusnes Cymru. Er mwyn cefnogi egwyddorion pob lefel a gyflwynwyd eisoes yn effeithiol, bydd disgwyl i bob myfyriwr gwblhau'r rhaglen datblygiad academaidd ar yr amserlen. Mae gan hwn dri modiwl blaengar (Lefel 4, 5, 6; dim credyd) i arfogi myfyrwyr â'r sgiliau rhyngbersonol, academaidd a thechnegol sylfaenol sy'n angenrheidiol i gefnogi dysgu craidd a gwella astudio israddedig. Mae'r datblygiad proffesiynol parhaus hwn yn cefnogi ac yn ategu disgyblaeth pwnc mewn cyd-destun academaidd i alluogi a grymuso myfyrwyr busnes israddedig. Mae'n cyfuno amrywiol fethodolegau dysgu; seminarau, gweithdai hyfforddi, digwyddiadau, e-ddysgu, efelychiadau byw, dysgu trochi, gamification ac technegau arfer gorau, pob un yn canolbwyntio ar wella myfyrwyr a datblygiad proffesiynol effeithiol. 

Darlithydd dan Sylw:  
Dr Hazel Mawdsley 

 

Mae Dr Hazel Mawdsley yn dysgu ar ystod o gyrsiau Rheoli Adnoddau Dynol (HRM), Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Mae hi'n arbenigo mewn ymchwil adnoddau dynolac mae ganddo ddiddordebau arbenigol mewn bwlio ac aflonyddu yn y gweithle; cysylltiadau cyflogaeth; rheoli gwrthdaro; a materion rhyw a chydraddoldeb yn y gweithle. 


Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC-CD ar Lefel A i gynnwys Saesneg (mae hyn yn cyfateb i 104 - 80 pwynt tariff UCAS) 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112 - 80 pwynt tariff UCAS)

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasiwch y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022   

 • DU llawn amser: £9000   

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13200  

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau  

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau  

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

 

Ffioedd Aelodaeth Broffesiynol: Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD)  

£ 130 - £ 306 

£ 130 y Flwyddyn - Cyfradd aelodaeth myfyrwyr, £ 306 y Flwyddyn - Cyfradd aelodaeth gyswllt [ac uwch]. Mae nifer o lefelau aelodaeth a ffioedd yn gysylltiedig â'r lefelau hynny, ynghyd â ffioedd gweinyddu ar gyfer Ymuno ac ail-ymuno. I gael mwy o wybodaeth am ffioedd aelodaeth, cliciwch y ddolen ganlynol… http://www.cipd.co.uk/membership/membership-fees.aspx  

Gweithgareddau Proffesiynol CIPD: Rhwydweithio Rhanbarth / Cangen  

£ 0 - £ 100 

Mae myfyrwyr yn cael cyfle i fynychu amryw o ddigwyddiadau CIPD cangen a rhanbarthol yn ogystal â seminarau a chynadleddau achlysurol. Argymhellir bod pob myfyriwr yn ymgysylltu'n llawn â'r CIPD a'u digwyddiadau i gynyddu eu manteision o'u haelodaeth broffesiynol i'r eithaf. 

Treuliau lleoliad: Lleoliad gwaith  

£ 0 - £ 300 

Anogir myfyrwyr i ymgymryd â chyfnod o leoliad gwaith yn ystod eu hail flwyddyn astudio. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad fynd i gostau sy'n gysylltiedig â theithio a'r dillad disgwyliedig yn y gweithle a bydd hyn yn amrywio yn ôl y lleoliad. 

Treuliau lleoliad: Profiad Gwaith Perthnasol neu Gyfwerth (RWE)  

£ 0 - £ 300 

Anogir myfyrwyr i gymryd rhan mewn unrhyw gyfle profiad gwaith, fodd bynnag, gall rhai o'r rhain fod yn ddi-dâl a byddent yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ariannu'r costau cynhaliaeth sy'n gysylltiedig â'r rhain. Yn ogystal, ym Mlwyddyn 3 yn unig, gall myfyrwyr ddewis cymryd y modiwl Ymarfer Cyflogaeth a Chyflogadwyedd lle mae angen 70 awr o RWE. Gall myfyrwyr sy'n dewis yr opsiwn hwn fynd i gostau sy'n gysylltiedig â theithio a'r dillad disgwyliedig yn y gweithle a bydd hyn yn amrywio yn ôl y lleoliad. 

Treuliau lleoliad: Interniaeth  

£ 0 - £ 200 

Cynigir cyfle i fyfyrwyr gwblhau interniaeth yn ystod eu hail flwyddyn astudio. Gall myfyrwyr sy'n ymgymryd ag interniaeth fynd i gostau sy'n gysylltiedig â theithio a'r dillad disgwyliedig yn y gweithle a bydd hyn yn amrywio yn ôl y lleoliad. 

Treuliau lleoliad: Blwyddyn rhyngosod  

£ 0 - £ 100 

Gellir ysgwyddo costau wrth gwblhau blwyddyn frechdan os dewisir hwy. Bydd y costau sy'n gysylltiedig â theithio a'r dillad disgwyliedig yn y gweithle yn amrywio yn ôl y lleoliad. Blwyddyn 3 yn unig. 

Treuliau lleoliad: Astudio Dramor  

£ 0 - £ 1000 

Efallai y codir costau amrywiol wrth gwblhau "opsiwn astudio dramor" 

Arall: Gwerslyfrau  

£ 300 - £ 400 

Darperir llyfrau testun trwy lyfrgell USW ond efallai y bydd myfyrwyr am brynu eu copïau preifat eu hunain. 

Arall: Eisteddiadau Arholiadau Dramor  

£ 50 - £ 300 

Pe bai myfyrwyr yn dewis sefyll arholiadau dramor (yn eu mamwlad er enghraifft) bydd ffi weinyddol o £ 50 a chost o £ 20 yr arholiad. Mae myfyrwyr hefyd yn gyfrifol am unrhyw daliadau ychwanegol a godir gan leoliad arholiadau tramor. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae HRM BA (Anrh) yn cael ei danategu gan safonau proffesiynol CIPD 2018, wedi'i ddatblygu a'i ddylunio er mwyn creu graddedigion 'parod ar gyfer y dyfodol' sy'n ddiogel i'r dyfodol. 

Bydd myfyrwyr yn elwa o ymgysylltu â'r perthnasoedd ymarferwyr sefydledig y mae Ysgol Fusnes Cymru wedi'u datblygu dros y degawd diwethaf. Mae'r perthnasoedd hyn wedi darparu cyfleoedd rhagorol ar gyfer ymgysylltu'n uniongyrchol â myfyrwyr ag ymarfer trwy ddarlithoedd gwestai dan arweiniad ymarferwyr, ymweliadau maes, digwyddiadau datblygu gyrfa, ymchwil arsylwadol ac ymarferol, lleoliadau tymor byr a thymor hir myfyrwyr ac asesu dan arweiniad senario. 

Bydd pob myfyriwr yn ymgymryd ag o leiaf 10 wythnos mewn diwydiant fel rhan greiddiol o'u hastudiaeth lle byddant yn cael eu hymgorffori yn y swyddogaeth AD yn ystod ail flwyddyn yr astudiaeth gydag ystod o gyflogwyr gwych yn y rhanbarth ac yn cynyddu eu cyflogadwyedd i'r eithaf. 

Trwy 'Y Clinig Busnes': cynigir cyfleoedd datblygiad personol i fyfyrwyr ar draws y tair blynedd trwy ymgysylltu â Chlinig Busnes Cymru lle gall myfyrwyr ddod yn ddadansoddwyr busnes dan hyfforddiant gan ymgysylltu ag ystod o fusnesau yn y rhanbarth i ddarparu ymatebion ar sail tystiolaeth i gyfoes. heriau busnes. Nod y Clinig yw creu perthnasoedd busnes triadig sy'n annog myfyrwyr, academyddion a sefydliadau i gydweithio. 

Mae'r cyfleoedd hyn yn sail ymhellach i ragolygon cyflogadwyedd ein myfyrwyr ac yn darparu amgylchedd diogel iddynt ddatblygu sgiliau allweddol wrth wneud penderfyniadau, arwain prosiectau a mentro. 

Ar hyn o bryd mae 98% o'n Graddedigion HRM mewn cyflogaeth neu'n astudio ymhellach cyn pen 6 mis ar ôl graddio (DHLE 2016/17). 

Mae rhai enghreifftiau o yrfaoedd posib yn cynnwys: 

 • Swyddog adnoddau dynol 

 • Ymgynghorydd recriwtio 

 • Cynghorydd cysylltiadau gweithwyr 

 • Swyddog hyfforddi a datblygu 

 • Ymgynghorydd rheoli 

 • Seicolegydd galwedigaethol


Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL