MSC_Ac.50d1e75e.fill-1366x700.format-jpeg.jpegquality-80-2.jpg

BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

MAE BA (ANRH) RHEOLI ADNODDAU DYNOL AR Y BRIG YNG NGHYMRU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Mae'r Flwyddyn Sylfaen mewn Rheoli Adnoddau Dynol yn rhan o raglen radd pedair blynedd integredig, ac mae wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr nad ydynt ar hyn o bryd yn bodloni’r meini prawf derbyn ar gyfer mynediad uniongyrchol i'r BA (Anrh) Rheoli Adnoddau Dynol

Bydd y cwrs Rheoli Adnoddau Dynol hwn yn caniatáu ichi archwilio meysydd gan gynnwys busnes, seicoleg a chyfrifiadura, ochr yn ochr â rhoi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r hyder i chi symud ymlaen i barhau ar gwrs gradd a chael cyfle i gyflawni'ch dyheadau. 

Addysgir y cwrs hwn dros dri diwrnod yr wythnos i ganiatáu i fyfyrwyr reoli astudio o amgylch ymrwymiadau gwaith a theulu eraill. 

Mae PDC ar y brig yng Nghymru am ansawdd addysgu mewn Astudiaethau Busnes - The Times Good University Guide 2021 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N60F Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N60F Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest

Bydd myfyrwyr yn astudio chwe modiwl, a fydd yn cael eu hasesu trwy nifer o arholiadau, aseiniadau a chyflwyniadau. 

Mae'r modiwl sgiliau astudio wedi'i gynllunio i'ch helpu chi gydag arholiadau a thechnegau adolygu, ynghyd â sgiliau gan gynnwys cymryd nodiadau, ysgrifennu traethodau, cyfeirio a chynllunio aseiniadau. 

  • Sgiliau Astudio 

  • Prosiect Ymchwilio 

  • Gweinyddu Busnes 

  • Ystadegau a Mathemateg 

  • TG Uwch 

  • Seicoleg 

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd a seminarau, ac yn cymryd rhan weithredol mewn dysgu trwy astudio unigol, a chyflwyniadau ysgrifenedig a llafar. Byddwch hefyd yn ennill profiad mewn gwaith grŵp a gweithdai. 

Bydd y modiwl sgiliau astudio hefyd yn eich helpu gyda thechnegau arholi ac adolygu, ynghyd â sgiliau gan gynnwys cymryd nodiadau, ysgrifennu traethodau, cyfeirio a chynllunio aseiniadau. 

Ymchwil 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes Cymru. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol.  

Asesiad 

Asesir myfyrwyr trwy nifer o arholiadau, aseiniadau a chyflwyniadau. 

Darlithydd dan Sylw:  

Dr Hazel Mawdsley 

Mae Dr Hazel Mawdsley yn dysgu ar ystod o gyrsiau Rheoli Adnoddau Dynol (HRM), Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Mae hi'n arbenigo mewn ymchwil adnoddau dynol ac mae ganddi ddiddordebau arbenigol mewn bwlio ac aflonyddu yn y gweithle; cysylltiadau cyflogaeth; rheoli gwrthdaro; a materion rhyw a chydraddoldeb yn y gweithle. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE gan eithrio Astudiaethau Cyffredinol. 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC: Pasio Pasio neu Ddiploma BTEC: Pasio 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

  • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

  • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.  

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.  

Ymgeisiwch nawr  

Mae galw mawr am raddedigion sydd â gradd mewn rheoli adnoddau dynol i'r proffesiwn AD neu'r gymuned fusnes gyffredinol. 

Mae'r gallu i arwain a chael y gorau o bobl yn hanfodol i'r rheolwr modern, a bydd y radd Rheoli Adnoddau Dynol hon yn rhoi'r sgiliau hanfodol hynny i chi. Mae Rheoli Adnoddau Dynol yn chwarae rhan hanfodol ar bob lefel ym mhob sefydliad - mae'n broffesiwn twf ledled y DU a ledled y byd, felly mae digon o gyfleoedd gyrfa amrywiol ar gael i raddedigion. 

Mae ein graddedigion diweddar wedi ennill swyddi mewn amrywiaeth o rolau AD gan gynnwys rheolwyr recriwtio ac arbenigwyr hyfforddi a datblygu. Mae myfyrwyr naill ai'n anelu at yrfaoedd HRM arbenigol neu'n defnyddio'r hyfforddiant hwn ac aelodaeth myfyrwyr CIPD i wella eu nodau gyrfa rheoli cyffredinol. Mae eraill yn lansio eu hymgynghoriadau a'u busnesau AD eu hunain. 

Ar ddiwedd eich gradd, efallai yr hoffech symud ymlaen i ymchwil ôl-raddedig gyda Meistr trwy Ymchwil neu PhD.

https://gradschool.southwales.ac.uk/postgraduate-research-degrees/

 

 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL