Mae Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer cyfleoedd dysgu ac addysgu - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Busnes a Rheolaeth Ryngwladol yn integreiddio disgyblaethau busnes, rheoli, entrepreneuriaeth ac arweinyddiaeth ac mae wedi'i anelu at weithredu mewn amgylchedd byd-eang. 

Mae'r yma yn berffaith i unrhyw un sy'n chwilio am yrfa fusnes reoli gyda menter ryngwladol neu gwmni domestig sy'n masnachu'n rhyngwladol, yn ogystal ag entrepreneuriaid sydd am sefydlu eu busnes eu hunain. Mae'r modiwl 'Interniaeth Busnes' yn y gwaith hefyd yn rhoi'r opsiwn i chi ymgymryd ag interniaeth deng wythnos yn y DU neu dramor heb yr angen am flwyddyn rhyngosod.

Hefyd, byddwch yn datblygu sgiliau a gwybodaeth y mae galw mawr amdanynt yn rhyngwladol mewn meysydd allweddol fel cydweithredu traws genedlaethol, gweithio mewn tîm rhithwir, defnyddio technolegau a chaffael byd-eang. Yn fyr, dyma’r offer a'r mewnwelediad masnachol sydd eu hangen arnoch i lansio gyrfa reoli unrhyw le yn y byd. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N210 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Llawn amser 3 blynedd Ionawr Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N210 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Llawn amser 3 blynedd Ionawr Trefforest A

Bydd gan fyfyrwyr fynediad at rwydwaith o weithgareddau ychwanegu gwerth trwy gydol pob blwyddyn astudio. Yn ogystal â'r cyfle i siarad iaith dramor, gall myfyrwyr adeiladu sgiliau personol, academaidd a chyflogadwyedd trwy Ganolfan Llwyddiant Academaidd yr Ysgol Fusnes (CAS) a'r Clinig Busnes.

Ar gyfer myfyrwyr sy'n cofrestru ar y cwrs hwn ym mis Ionawr, sylwch y bydd gofyn i chi gofrestru ar gyfer ail flwyddyn y cwrs ym mis Medi (o'r un flwyddyn galendr), yn amodol ar gwblhau blwyddyn 1 yn llwyddiannus.

Blwyddyn Un: gradd Busnes Rhyngwladol 

Yn y flwyddyn astudio gyntaf, mae pob myfyriwr yn yr Ysgol Fusnes yn ennill sylfaen fusnes eang trwy'r modiwlau craidd canlynol:

 • Rheolaeth - 20 credyd 

 • Cadwyn gyflenwi - 20 credyd 

 • Adnoddau dynol - 20 credyd 

 • Marchnata - 20 credyd 

 • Dod yn Broffesiynol: Prosiect Menter - 20 credyd 

 • Dod yn Broffesiynol: Ymchwiliad Busnes Beirniadol - 20 credyd 

Mae hyn yn adlewyrchu pwysigrwydd sylfaen dda mewn disgyblaethau busnes craidd, gyda 'rhyngwladoli' yn rhedeg fel thema gref trwy gydol y flwyddyn fel bod pob myfyriwr yn datblygu agwedd fyd-eang, yn ogystal ag entrepreneuriaeth a meddwl beirniadol. Mae'r dull hwn hefyd yn caniatáu hyblygrwydd i fyfyrwyr drosglwyddo i mewn neu allan o'r cwrs hwn a dilyn y cymhwyster sydd fwyaf perthnasol i'w diddordebau sy'n dod i'r amlwg. 

Mae cyfle hefyd i ddechrau dysgu iaith dramor gyda chefnogaeth tiwtor mewn lleoliad 'caffi iaith'. Mae'r pwyslais ar Ffrangeg, Almaeneg neu Sbaeneg busnes / sgyrsiol y gellir ei symud ymlaen i'r ail a'r drydedd flwyddyn astudio.


Blwyddyn Dau: Gradd Busnes Rhyngwladol 

Mae eleni'n rhoi cyfle i fyfyrwyr archwilio cysyniadau damcaniaethol mewn cyd-destunau rhyngwladol dilys, yn feirniadol. Yn yr ail dymor, bydd modiwlau Busnes Rhyngwladol yn cael eu hastudio yn yr iaith Saesneg mewn dewis o un o sefydliadau partner yr Ysgol Fusnes dramor, gan gynnwys Ffrainc, yr Almaen a Sbaen. Fel arall, gallwch ddatblygu profiad ymarferol o fusnes trwy ymgymryd â phrofiad gwaith mewn sefydliad dramor.

 • Dadansoddeg busnes - 20 credyd 

 • Rheoli prosiect - 20 credyd 

 • Cyfathrebu Rhyngddiwylliannol - 20 credyd 

 • Busnes Rhyngwladol - 60 credyd 


Blwyddyn Tri: Gradd Busnes Rhyngwladol 

Bydd blwyddyn olaf yr astudiaeth yn eich dysgu i feddwl yn fwy beirniadol a strategol am fusnes a rheolaeth mewn lleoliad rhyngwladol.

 • Rheolaeth Drawsddiwylliannol ac Arweinyddiaeth Fyd-eang - 20 credyd 

 • Rhyngwladoli Busnes - 20 credyd 

 • Caffael a Chyrchu Byd-eang - 20 credyd 

 • Strategaeth Fusnes - 20 credyd 

 • Prosiect Ymgynghori Rhyngwladol - 40 credyd (dewisol) 

 • Prosiect Ymholiad Beirniadol - 40 credyd (dewisol) 

  

Dysgu 

Mae'r cwrs ar gael dros dair blynedd neu bedair blynedd ar gyfer yr opsiwn cwrs rhyngosod. Yn nodweddiadol, bydd y profiad dysgu yn gyfuniad o weithgaredd dosbarth a dysgu annibynnol. Ar gyfer yr astudiaeth dramor a modiwlau prosiect, bydd gan fyfyrwyr gyfuniad o elfennau a addysgir ond gyda ffocws cryfach ar hunan-astudio.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i ryngweithio â myfyrwyr mewn rhannau eraill o'r byd trwy gysylltu fwy neu lai i greu 'ystafell ddosbarth fyd-eang', lle gall myfyrwyr weithio gyda'i gilydd ar faterion ag arwyddocâd byd-eang a thrawsddiwylliannol.

Yn nodweddiadol, byddai gan fyfyrwyr oddeutu 12 awr o gyswllt dosbarth yr wythnos yn ystod y modiwlau a addysgir. Byddai'r wythnos nodweddiadol yn seiliedig ar bedwar diwrnod o weithgaredd amserlenni. Mae ystod o siaradwyr o ddiwydiannau byd-eang a darlithwyr gwadd sydd â phrofiad o weithio amlddiwylliannol wedi'u cynnwys trwy gydol y rhaglen. Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu cyrchu siaradwyr gwadd proffil uchel trwy raglen Dewisiadau Byd-eang y Brifysgol. 

Ymchwil 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan y Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes Cymru. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

Asesiad 

Mae amrywiaeth o ddulliau asesu wedi'u hymgorffori yn y rhaglen i adlewyrchu lleoliadau gweithle byd-eang dilys a pharatoi myfyrwyr ar gyfer byd gwaith. Mae'r rhain yn cynnwys cynhyrchu adroddiadau busnes; cyflwyniadau; Astudiaethau ach os; posteri, portffolios a dyddiaduron digidol; efelychiadau busnes; a phrosiectau ymchwil neu ymgynghori yn ogystal â dulliau mwy traddodiadol.

Lleoliadau 

Ym mlwyddyn dau, gall myfyrwyr ddewis rhwng cyfnod astudio 10 wythnos yn un o'n sefydliadau partner Ewropeaidd lle mae rhaglenni busnes yn cael eu haddysgu yn Saesneg, neu interniaeth 10 wythnos mewn gwlad arall i ennill profiad gwaith mewn cyd-destun rhyngwladol. 

Gall ein myfyrwyr ymuno hefyd Enactus, sefydliad rhyngwladol sy'n gweithio gyda myfyrwyr i ddatblygu busnesau sy'n gymdeithasol gyfrifol, neu'n gweithio fel dadansoddwyr busnes dan hyfforddiant gyda'r Clinig Busnes PDC. Mae llawer o'r cleientiaid yn gwmnïau rhyngwladol fel Tata Steel neu sefydliadau â ffocws rhyngwladol, fel Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol

BCC-CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC-CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 
Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £250 - £1000 i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng Cymraeg. Mae'r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn cynnig ysgoloriaethau hyd at £3000.  Mwy o wybodaeth yma: Ysgoloriaethau Cymraeg.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE. 

Gwnewch gais nawr 

Datganiad derbyn 

Mae'r cwrs Busnes a Rheolaeth Ryngwladol yn arfogi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd mewn rheolaeth mewn ystod o sectorau ac yn enwedig o fewn cyd-destun rhyngwladol. Byddai cyfleoedd hyfforddeion graddedig gyda chwmnïau rhyngwladol yn fannau cychwyn gyrfa addas ar ôl cwblhau'r cwrs.