Mae Astudiaethau Rheolaeth yn PDC ar y brig yng Nghymru o ran addysgu, cyfleoedd dysgu, adnoddau dysgu, llais myfyrwyr, asesu ac adborth - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Y cwrs BSc Busnes a Rheolaeth Rhyngwladol yw'r unig gwrs israddedig yn Ysgol Busnes De Cymru lle gall myfyrwyr astudio dramor neu wneud lleoliad gwaith dramor fel rhan o'u gradd wirioneddol. Mae hyn yn golygu bod gennych chi'r cyfle i ddatblygu eich sgiliau personol, academaidd a chyflogadwyedd, trwy ddysgu o ddiwylliannau, profiadau, a phobl newydd o bob rhan o'r byd.

P’un a ydych yn dod o Gymru, rhan arall o’r DU, neu’n fyfyriwr rhyngwladol, byddwch naill ai’n cynnal lleoliad astudio rhyngwladol neu leoliad gwaith rhyngwladol am dymor cyfan yn ystod ail flwyddyn eich cwrs. Mae astudio dramor hefyd yn golygu eich bod yn ennill credydau ychwanegol mewn prifysgol ryngwladol, felly gallech ennill cymwysterau ychwanegol ochr yn ochr â'ch gradd Busnes a Rheolaeth Ryngwladol. Bydd y lleoliadau astudio rhyngwladol yn rhai Saesneg eu hiaith, oni bai bod yn well gan fyfyrwyr ddysgu mewn iaith arall. Er enghraifft, os dewiswch astudio gyda'n partner ym Mharis yn Ysgol Fusnes IPAG achrededig iawn, byddai eich holl ddarlithoedd, gweithdai ac asesiadau yn Saesneg.

Rydym yn cefnogi myfyrwyr i ddewis eu lleoliad astudio rhyngwladol, trwy ein cysylltiadau hirsefydlog gyda phartneriaid Addysg Uwch o bob rhan o Ewrop a gweddill y byd. Os oes gwlad benodol neu brifysgol ryngwladol yr hoffech astudio ynddi, gallwn eich arwain a'ch cefnogi gyda hyn. Mae gennym dîm rhyngwladol yn y Brifysgol a all hefyd eich cefnogi trwy'r agweddau niferus eraill sy'n ymwneud â gweithio neu astudio dramor, megis y broses fisa, caffael yr yswiriant cywir a chyfleoedd i wneud cais am gyllid ychwanegol sy'n cefnogi cyfnewid myfyrwyr. Mae grantiau ar gael hefyd i gefnogi lleoliadau astudio dramor, ac asesir eich cymhwysedd ar gyfer y rhain yn unigol – ac ni fyddent yn effeithio ar eich cytundeb benthyciad myfyriwr. Os byddai’n well gennych weithio dramor, bydd angen i chi ddod o hyd i’ch lleoliad gwaith rhyngwladol eich hun, ond byddwn yn eich cefnogi gyda hyn ochr yn ochr â Thîm Gwasanaethau Gyrfa rhagorol y Brifysgol.

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N210 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Llawn amser 3 blynedd Ionawr Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N210 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
Llawn amser 3 blynedd Ionawr Trefforest A

Ar gyfer myfyrwyr sy'n cofrestru ar y cwrs hwn ym mis Ionawr, sylwch y bydd gofyn i chi gofrestru ar gyfer ail flwyddyn y cwrs ym mis Medi (o'r un flwyddyn galendr), yn amodol ar gwblhau blwyddyn 1 yn llwyddiannus.

Mae pob blwyddyn astudio yn gofyn i chi gwblhau 120 credyd, sy'n cael eu rhannu rhwng dau dymor.

Bydd eich blwyddyn gyntaf o astudio ar y cwrs BSc Busnes a Rheolaeth Rhyngwladol - yn cynnwys sylfaen eang o feysydd pwnc busnes a rheolaeth ac yn darparu sylfaen dda o wybodaeth ar gyfer hyd y cwrs.

Bydd eich ail flwyddyn o astudio ar y cwrs BSc Busnes a Rheolaeth Rhyngwladol - yn edrych yn ddyfnach i rai meysydd testun meddalach sy'n benodol i fusnes rhyngwladol. Dyma hefyd pryd y bydd y lleoliad yn digwydd.

Eich trydedd flwyddyn o astudio ar y cwrs BSc Busnes a Rheolaeth Rhyngwladol – yw eich blwyddyn olaf o astudio. Byddwch yn gwneud eich traethawd hir, a all ganolbwyntio ar faes busnes rhyngwladol sydd fwyaf diddorol a chymhellol i chi. Rhoddir goruchwyliwr i chi a all eich cefnogi ar hyd y ffordd.

Blwyddyn Un: Gradd Busnes Rhyngwladol

Pobl, Gwaith a Chymdeithas – 20 credyd

Bydd myfyrwyr yn edrych ar brofiad pobl yn y gweithle a'r effaith a gaiff hyn ar y gymdeithas ehangach. Mae’r modiwl yn edrych ar rai dulliau hanesyddol a mwy modern o reoli yn y gweithle, gan gynnwys dyfodiad technolegau (er enghraifft awtomatiaeth a deallusrwydd artiffisial) sy’n ail-lunio’r gweithle a’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl. Mae hyn hefyd yn arwain at effaith technolegau gweithle newydd ar gymdeithas yn gyffredinol.

Economeg, y Gyfraith, a'r Amgylchedd Busnes – 20 credyd

Mae'r modiwl yn helpu myfyrwyr i ystyried yr amgylchedd mewnol ac allanol a sut mae'n effeithio ar y penderfyniadau presennol a chyfeiriad busnes yn y dyfodol. Gan edrych ar bwysigrwydd ffactorau economaidd a chyfreithiol, bydd myfyrwyr yn asesu effaith y pwysau allanol allweddol hyn, gan adeiladu senarios o sut y gall hyn orfodi newid mewn busnes. Yn ogystal, bydd yr amgylchedd sefydliadol mewnol yn cael ei ystyried i ddeall galluoedd cwmnïau i ddelio â newid.

Dod yn Broffesiynol; Ymholiad Beirniadol – 20 credyd

Bydd myfyrwyr yn cael eu cynorthwyo wrth drosglwyddo i ddysgu mewn Addysg Uwch gyda’r cyntaf o’r modiwlau seiliedig ar sgiliau, a fydd yn rhoi cyflwyniad i feddwl yn feirniadol a sgiliau ymchwil hollbwysig sy’n darparu’r sylfaen ar gyfer y 3 blynedd nesaf o astudio.

Egwyddorion Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi - 20 credyd

Mae'r modiwl hwn yn asesu pwysigrwydd cydnabod a rheoli'r gadwyn gyflenwi gyfannol fel rhywbeth sy'n cael ei gweld yn gynyddol fel elfen allweddol o allu unrhyw sefydliad i ddarparu gwerth i'w gwsmeriaid a'i randdeiliaid.

Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr ¬ – 20 credyd

Marchnata yw'r broses reoli a ddefnyddir i nodi, rhagweld a bodloni gofynion cwsmeriaid yn effeithlon ac yn broffidiol. Wrth wraidd marchnata mae'r syniad mai eich cwsmer yw eich ased gorau. Mae'r modiwl hwn yn eich dysgu sut i ddeall a marchnata i'ch cwsmer. Mae'r rhain yn sgiliau sylfaenol yn y diwydiant marchnata amrywiol a chyflym.

Dod yn Broffesiynol; Prosiect Menter – 20 credyd

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymchwilio i'r amgylchedd entrepreneuraidd trwy ddatblygu eu syniadau busnes eu hunain. Bydd gwybodaeth yn deillio o deithiau entrepreneuraidd entrepreneuriaid lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang, a bydd myfyrwyr yn deall sut y gwnaethant greu eu llwyddiannau neu ddiffygion. Bydd y modiwl hwn yn dysgu myfyrwyr bod busnesau wedi'u geni o lawer o sefyllfaoedd a'u bod yn gallu bod yn strwythuredig ac yn anstrwythuredig, ac yn dal i fod yn llwyddiannus.

Blwyddyn Dau: Gradd Busnes Rhyngwladol

Rheoli Prosiect – 20 credyd

Nod y modiwl hwn yw archwilio ac archwilio'n feirniadol sgiliau rheoli prosiect mewn cyd-destun busnes, gan alluogi myfyrwyr i ddeall, archwilio a chymhwyso technegau ac egwyddorion rheoli prosiect allweddol ac asesu'r effaith a gânt ar weithrediadau a phrosesau busnes.

Cyfathrebu Rhyngddiwylliannol – 20 credyd

Mae’r modiwl hwn yn manteisio ar y cyfleoedd y mae myfyrwyr o gefndiroedd diwylliannol amrywiol yn eu cynnig wrth ddeall ein gwahaniaethau. Mae'n galluogi myfyrwyr i wella eu dysgu eu hunain trwy rannu gwybodaeth a gweithio mewn grwpiau amlddiwylliannol bach. Bydd y meysydd pwnc a drafodir yn y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio ar eu profiadau amlddiwylliannol blaenorol a datblygu profiadau gweithle yn y dyfodol.

Dadansoddeg Busnes ar gyfer Gwneud Penderfyniadau – 20 credyd

Mae'r gallu i wneud penderfyniadau gwybodus yn hanfodol i lwyddiant unrhyw fusnes. Trwy ddadansoddi data a gwybodaeth ariannol ac ystadegol, caiff myfyrwyr eu harwain trwy ddehongli ffigurau i wneud synnwyr o ddata a llywio penderfyniadau.

Lleoliad Astudio Rhyngwladol neu Leoliad Gwaith Rhyngwladol - 60 credyd

Bydd myfyrwyr naill ai'n dewis lleoliad astudio rhyngwladol neu leoliad gwaith rhyngwladol. Bydd myfyrwyr yn cael digon o gefnogaeth gan y SWBS er mwyn cyflawni'r modiwl 60 credyd hwn. Bydd angen i fyfyrwyr gyflawni eu lleoliad am 16 wythnos a chânt eu hasesu ar amrywiaeth o'u profiadau dysgu. Bydd pob lleoliad yn cael ei gymeradwyo a'i asesu gan dîm y modiwl i sicrhau bod myfyrwyr yn cael profiadau gwerthfawr. Bydd y modiwl hwn yn cymryd lle tymor a addysgir llawn yn eich ail flwyddyn o astudio.

Blwyddyn Tri: Gradd Busnes Rhyngwladol

Rheolaeth Busnes Rhyngwladol - 20 credyd

Mae'r modiwl hwn yn hwyluso dealltwriaeth systematig a beirniadol o'r amgylchedd busnes byd-eang. Bydd gallu myfyrwyr i ddadansoddi’n feirniadol themâu sy’n dod i’r amlwg mewn busnes rhyngwladol yn cael ei wella a bydd y cyfle i gysylltu theori busnes a rheolaeth ag arfer busnes a rheolaeth yn cael ei hwyluso.

Moeseg Busnes a Chynaliadwyedd – 20 credyd

Mewn busnes cyfoes, nid yw cydymffurfio â'r gyfraith bellach yn cael ei ystyried yn ffordd dderbyniol o weithredu. Mae’r modiwl hwn yn datblygu dealltwriaeth feirniadol o’r ystyriaethau moesegol cyfredol ar gyfer busnes sy’n eu gyrru tuag at fod yn gyrff mwy cymdeithasol gyfrifol a chynaliadwy.

Arweinyddiaeth Fyd-eang Gyfoes - 20 credyd

Bydd y modiwl hwn yn rhoi mewnwelediad beirniadol i unrhyw fyfyriwr sy’n dyheu am reolaeth mewn unrhyw ddiwydiant (gan gynnwys busnesau bach a chanolig) i ddisgyrsiau cyfoes ar arweinyddiaeth mewn cyd-destun byd-eang. Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth o’r myrdd o gymhlethdodau sy’n gynhenid wrth reoli neu arwain gweithlu cyfoes amrywiol.

Rheolaeth Strategol – 20 credyd

Y modiwl hwn yw modiwl ‘carreg gap’ y radd BSc (Anrh) Busnes a Rheolaeth Ryngwladol ac mae’n tynnu ar brofiadau myfyrwyr o nifer o fodiwlau eraill a astudiwyd drwy gydol y cwrs. Bydd myfyrwyr yn elwa ar ymarferion efelychu cyfoes yn y dosbarth a fydd yn gofyn i fyfyrwyr ddewis a chymhwyso ystod o offer, technegau, damcaniaethau a fframweithiau i fynd i'r afael ag amgylchedd busnes deinamig sy'n newid.

Blwyddyn Tri Busnes a Rheolaeth – Traethawd Hir - 40 credyd

Trwy gydol y flwyddyn astudio olaf, mae gan fyfyrwyr yr opsiwn i wneud traethawd hir (sef prosiect ymholiad beirniadol) neu brosiect sy'n seiliedig ar ymgynghoriaeth. Gall myfyrwyr ddewis maes pwnc busnes rhyngwladol o'u dewis sy'n berthnasol i reolaeth busnes rhyngwladol. Mae'r ddau opsiwn prosiect yn fodiwlau dwbl a chânt eu datblygu trwy gydol y flwyddyn olaf o astudio, a bydd y ddau yn cael eu cefnogi gan oruchwyliwr a neilltuwyd yn unigol.

Dysgu 

Mae'r cwrs ar gael dros dair blynedd neu bedair blynedd ar gyfer y cwrs rhyngosod.

Yn nodweddiadol, bydd y profiad dysgu yn gyfuniad o weithgaredd dosbarth a dysgu annibynnol.

Ar gyfer yr astudiaeth dramor a modiwlau prosiect, bydd myfyrwyr yn cael cyfuniad o elfennau a addysgir ond gyda ffocws cryfach ar hunan-astudio.

Cyflwynir modiwlau dros flociau 10 wythnos. Un bloc rhwng mis Medi a mis Rhagfyr, a'r llall o fis Ionawr i fis Mai.

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gellir astudio dros draean o’r cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Ymchwil 

Yn sail i'ch astudiaethau bydd yr ymchwil ddiweddaraf a wnaed gan y Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes Cymru. Mae hyn yn golygu y cewch eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

Asesiad 

Ymgorfforir amrywiaeth o ddulliau asesu yn y rhaglen i adlewyrchu lleoliadau gweithle byd-eang dilys a pharatoi myfyrwyr ar gyfer byd gwaith. Mae'r rhain yn cynnwys busnes yn cynhyrchu adroddiadau; cyflwyniadau; astudiaethau achos; posteri, portffolios a dyddiaduron digidol; efelychiadau busnes; a phrosiectau ymchwil neu ymgynghori yn ogystal â dulliau mwy traddodiadol.

Achrediadau

Yn ogystal â'ch gradd BSc (Anrh) Busnes a Rheolaeth Ryngwladol, gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn hefyd raddio gyda Diploma Lefel 5 CMI mewn Arwain a Rheoli, gan fynd â graddedigion gam yn nes at gael eu cydnabod â statws Rheolwr Siartredig. Mae’r cymhwyster hwn a gydnabyddir yn rhyngwladol wedi’i ymgorffori yn eich gradd, felly os bydd pob modiwl yn cael ei basio byddwch yn derbyn y cymhwyster hwn ochr yn ochr â’ch gradd.

Darlithwyr 

Mae'r holl staff yn academyddion cymwysedig profiadol o nifer o arbenigeddau pwnc megis manwerthu, entrepreneuriaeth, marchnata, cyfrifeg a chyllid, logisteg a chadwyn gyflenwi, strategaeth, arweinyddiaeth a rheolaeth. Mae gan y tîm academaidd brofiad o ddiwydiant ac maent yn weithgar ym maes ymchwil.

Eich Arweinydd Cwrs yw Anthony Thomas

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol

CCC (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 96 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 
Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

  • Amser Llawn DU: £9,000
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Ysgoloriaethau Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Brifysgol yn cynnig ysgoloriaethau gwerth £250 - £1000 i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng Cymraeg. Mae'r Brifysgol hefyd yn rhan o gynllun ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol sydd yn cynnig ysgoloriaethau hyd at £3000.  Mwy o wybodaeth yma: Ysgoloriaethau Cymraeg.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE. 

Gwnewch gais nawr 

Datganiad derbyn 

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Busnes a Rheolaeth Ryngwladol wedi'i gynllunio gyda chyflogadwyedd myfyrwyr graddedig yn greiddiol iddo.

Mae achrediad gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig, yn ogystal â chanllawiau Addysg Uwch cenedlaethol, yn golygu bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau go iawn y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi ac yn disgwyl i raddedigion busnes feddu arnynt. Bydd y profiad o astudio a gweithio dramor yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ychwanegol i chi o fewn yr amgylchedd busnes, yn enwedig os ydych yn ystyried cyflogaeth mewn corfforaeth amlwladol.

Yn y Clinig Busnes, cynigir cyfleoedd datblygiad personol i fyfyrwyr ar draws y tair blynedd pan all myfyrwyr ddod yn ddadansoddwyr busnes dan hyfforddiant gan ymgysylltu ag ystod o fusnesau yn y rhanbarth i ddarparu ymatebion yn seiliedig ar dystiolaeth i heriau busnes cyfoes. Nod y Clinig yw creu perthnasoedd busnes triadig sy'n annog myfyrwyr, academyddion a sefydliadau i gydweithio.

Mae'r BSc (Anrh) Busnes a Rheolaeth Ryngwladol newydd yn cynnig profiad dysgu rhyngwladol 16 wythnos i bob myfyriwr cwrs mewn prifysgol dramor neu mewn diwydiant dramor. Byddwch wedi’ch gwreiddio mewn diwylliant sy’n wahanol i’r DU yn ystod eich ail flwyddyn o astudio, gydag amrywiaeth o gyfleoedd gwych a fydd yn gwneud y mwyaf o’ch cyflogadwyedd.

Bydd myfyrwyr ar y cwrs BSc (Anrh) Busnes a Rheolaeth Ryngwladol hefyd yn cael profiad o’n rhaglen ‘Gwneud Effaith’. Mae hon yn rhaglen ddwys o bum niwrnod yn eich blwyddyn gyntaf o astudio ac fe'i cynlluniwyd i fynd â chi ar daith tuag at fod yn fentrus yn eich maes dewisol; boed yn fusnes newydd, menter gymdeithasol, neu syniad intrapreneuraidd.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Datblygu Gemau Cyfrifiadurol PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.