Mae Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer cyfleoedd dysgu ac addysgu - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr a allai fod wedi sicrhau HND neu gymhwyster cyfwerth, mae'r radd Busnes Rhyngwladol hon yn caniatáu ichi ychwanegu at radd baglor lawn mewn llai na blwyddyn.

Mae'r radd BA (Anrh) Busnes Rhyngwladol yn canolbwyntio ar y byd cynyddol fyd-eang yr ydym yn byw ynddo. Bydd cael dealltwriaeth dda o'r agweddau allweddol ar wneud busnes ar raddfa fyd-eang yn sicr yn rhoi mantais i chi yn y gweithle. Yn ystod eich astudiaethau, byddwch yn ennill gwell dealltwriaeth o sut mae masnach ryngwladol yn gweithio ac yn dysgu am y gwahanol faterion sy'n wynebu busnes byd-eang, gan gynnwys sut y gallai hyn effeithio ar y swyddogaethau rheoli busnes traddodiadol fel marchnata, adnoddau dynol a phrynu a chyflenwi. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NC00 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Treforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Treforest A
N/A Rhan amser 2 flynedd Medi Treforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NC00 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Treforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Treforest A
N/A Rhan amser 2 flynedd Medi Treforest A

Yn ystod y cwrs Busnes Rhyngwladol blwyddyn hwn, byddwch yn archwilio agweddau craidd ar fusnes fel strategaeth fusnes a chyfathrebu mewn cyd-destun byd-eang, tra hefyd yn cael cyfle i gynnal ymchwiliad i broblem fusnes sy'n eich galluogi i gymhwyso craffter eich busnes i real. senario bywyd. 

Fel rhan o'r cwrs Busnes Rhyngwladol byddwch hefyd yn cynnal modiwl arbenigol ar ddiwylliant a chyfathrebu rhyngwladol a fydd yn caniatáu i chi archwilio'r rôl y mae diwylliant yn ei chwarae wrth lunio cyfathrebu sefydliadol. 

Modiwlau busnes craidd: 

 • Busnes Rhyngwladol 
 • Strategaeth Fusnes 
 • Prosiect Ymchwil Busnes 
 • Rheolaeth Gymhwysol 
 • Diwylliant a Chyfathrebu Rhyngwladol 
 • HRM 4.0 a Dyfodol Gwaith 

Dysgu 

Mae yna rai darlithoedd traddodiadol, ond bydd mwyafrif eich dysgu yn dibynnu ar seminarau rhyngweithiol, gyda chefnogaeth deunyddiau astudio ar-lein. Rydym hefyd yn trefnu rhaglen ym sefydlu, fel y gallwch ddod i adnabod eich tiwtoriaid a myfyrwyr eraill cyn i chi ddechrau astudio a tharo ar lawr gwlad ar ddiwrnod cyntaf y tymor. Byddwch yn defnyddio'r data bywyd go iawn a'r astudiaethau achos diweddaraf i'ch helpu chi i ddysgu, gan wneud eich astudiaethau mor berthnasol â phosibl i'r hyn y byddwch chi'n ei brofi yn y gweithle. 

Asesiad 

Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen, ac fel arfer sefyll arholiadau ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd. 

Cwblhau HND yn llwyddiannus mewn Astudiaethau Busnes neu Fusnes a Chyfrifyddu, Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Busnes, Rheoli Sector Gwasanaeth neu Reoli Manwerthu, neu gymhwyster cyfatebol e.e. Diploma mewn Addysg Uwch neu Arweinyddiaeth a Rheolaeth ILM (Lefel 5).

Gwneir ystyriaeth yn unigol ar gyfer cymwysterau amgen a / neu brofiad perthnasol ar yr amod bod myfyrwyr yn gallu dangos digon o wybodaeth a dealltwriaeth gysylltiedig i'w paratoi ar gyfer astudio lefel 6 mewn disgyblaeth fusnes. Bydd angen i ymgeiswyr ddangos 240 credyd (neu gyfwerth) a gall polisi Cydnabod Dysgu Blaenorol (RPL) y Brifysgol ymddangos yn y penderfyniad i gynnig lle ar y cwrs. Dylid cyfeirio at brofiad, cymwysterau a gwybodaeth berthnasol yn natganiad personol yr Ymgeisydd.

Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, gellir dod o hyd i wybodaeth ar wefan y Brifysgol: a bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.


Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Asesiad neu aelodaeth ychwanegol - £50 

Os yw myfyrwyr eisiau gwneud cais i sefyll arholiadau y tu allan i'r DU ac Iwerddon, mae yna ffi weinyddu 50 pwys y lleoliad. Gellir dod o hyd i fanylion o ddolen y Brifysgol


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r EU

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs busnes rhyngwladol hwn wedi'i gynllunio i wella'ch cyflogadwyedd

ymhellach trwy ychwanegu at eich portffolio presennol o gymwysterau a sgiliau.

Mae y chwanegu at gymhwyster HND (neu gyfwerth) yn rhoi sylfaen wych i chi ddilyn gyrfa mewn busnes tra hefyd yn cael cyfle i gael mynediad at gyrff proffesiynol amrywiol mewn busnes. Gan gydnabod yr angen i'n graddedigion allu sefyll allan mewn marchnad swyddi gystadleuol, mae Prifysgol Cymru wedi datblygu cyfres o fentrau cyflogadwyedd sy'n bodoli ym mhob Cyfadran academaidd. Oherwydd union natur busnes, gellir cymhwyso gwybodaeth a sgiliau a enillwyd trwy astudio’r pwnc i unrhyw sector neu ddiwydiant sydd o ddiddordeb ichi, gan ddarparu dewis eang ac amrywiol o opsiynau gyrfa i chi. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

Cyrsiau Cysylltiedig