International Business

BA (Anrh) Busnes Rhyngwladol (Ychwanegiad)

Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer myfyrwyr a allai fod wedi sicrhau HND neu gymhwyster cyfwerth, mae'r radd Busnes Rhyngwladol hon yn caniatáu ichi ychwanegu at radd baglor lawn mewn llai na blwyddyn.

Mae'r radd BA (Anrh) Busnes Rhyngwladol yn canolbwyntio ar y byd cynyddol fyd-eang yr ydym yn byw ynddo. Bydd cael dealltwriaeth dda o'r agweddau allweddol ar wneud busnes ar raddfa fyd-eang yn sicr yn rhoi mantais i chi yn y gweithle. Yn ystod eich astudiaethau, byddwch yn ennill gwell dealltwriaeth o sut mae masnach ryngwladol yn gweithio ac yn dysgu am y gwahanol faterion sy'n wynebu busnes byd-eang, gan gynnwys sut y gallai hyn effeithio ar y swyddogaethau rheoli busnes traddodiadol fel marchnata, adnoddau dynol a phrynu a chyflenwi. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NI20 Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Treforest A
NC00 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Treforest A
NI20 Llawn amser 2 flynedd Medi Treforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
NI20 Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Treforest A
NC00 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Treforest A
NI20 Llawn amser 2 flynedd Medi Treforest A

Yn ystod y cwrs Busnes Rhyngwladol blwyddyn hwn, byddwch yn archwilio agweddau craidd ar fusnes fel strategaeth fusnes a chyfathrebu mewn cyd-destun byd-eang, tra hefyd yn cael cyfle i gynnal ymchwiliad i broblem fusnes sy'n eich galluogi i gymhwyso craffter eich busnes i real. senario bywyd. 

Fel rhan o'r cwrs Busnes Rhyngwladol byddwch hefyd yn cynnal modiwl arbenigol ar ddiwylliant a chyfathrebu rhyngwladol a fydd yn caniatáu i chi archwilio'r rôl y mae diwylliant yn ei chwarae wrth lunio cyfathrebu sefydliadol. 

Modiwlau busnes craidd: 

 • Busnes Rhyngwladol 

 • Strategaeth Fusnes 

 • Prosiect Ymchwil Busnes 

 • Rheolaeth Gymhwysol 

 • Diwylliant a Chyfathrebu Rhyngwladol 

 • HRM 4.0 a Dyfodol Gwaith 

Dysgu 

Mae yna rai darlithoedd traddodiadol, ond bydd mwyafrif eich dysgu yn dibynnu ar seminarau rhyngweithiol, gyda chefnogaeth deunyddiau astudio ar-lein. Rydym hefyd yn trefnu rhaglen ym sefydlu, fel y gallwch ddod i adnabod eich tiwtoriaid a myfyrwyr eraill cyn i chi ddechrau astudio a tharo ar lawr gwlad ar ddiwrnod cyntaf y tymor. Byddwch yn defnyddio'r data bywyd go iawn a'r astudiaethau achos diweddaraf i'ch helpu chi i ddysgu, gan wneud eich astudiaethau mor berthnasol â phosibl i'r hyn y byddwch chi'n ei brofi yn y gweithle. 

Asesiad 

Fel arfer bydd yn rhaid i chi gwblhau gwaith cwrs wrth i chi symud ymlaen, ac fel arfer sefyll arholiadau ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd. 

Cwblhau HND neu gymhwyster cyfatebol h.y. Gradd Sylfaen.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500
 • Rhan-amser y DU: £700 fesul 20 credyd

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU:I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 


Asesiad neu aelodaeth ychwanegol - £50 

Os yw myfyrwyr eisiau gwneud cais i sefyll arholiadau y tu allan i'r DU ac Iwerddon, mae yna ffi weinyddu 50 pwys y lleoliad. Gellir dod o hyd i fanylion o ddolen y Brifysgol: http://sasstudent.southwales.ac.uk/examinations/overseas/ 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs busnes rhyngwladol hwn wedi'i gynllunio i wella'ch cyflogadwyedd

ymhellach trwy ychwanegu at eich portffolio presennol o gymwysterau a sgiliau.

Mae y chwanegu at gymhwyster HND (neu gyfwerth) yn rhoi sylfaen wych i chi ddilyn gyrfa mewn busnes tra hefyd yn cael cyfle i gael mynediad at gyrff proffesiynol amrywiol mewn busnes. Gan gydnabod yr angen i'n graddedigion allu sefyll allan mewn marchnad swyddi gystadleuol, mae Prifysgol Cymru wedi datblygu cyfres o fentrau cyflogadwyedd sy'n bodoli ym mhob Cyfadran academaidd. Oherwydd union natur busnes, gellir cymhwyso gwybodaeth a sgiliau a enillwyd trwy astudio’r pwnc i unrhyw sector neu ddiwydiant sydd o ddiddordeb ichi, gan ddarparu dewis eang ac amrywiol o opsiynau gyrfa i chi. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL