Wedi'i gyflwyno mewn partneriaeth â Gwesty’r Celtic Manor Resort (CMR) a Chanolfan Confensiwn Rhyngwladol Cymru (ICCW), nod y cwrs yw cyfuno sylfaen theori Rheoli Digwyddiadau gyda'r cyfle i ddatblygu profiad ymarferol yn y diwydiant mewn lleoliad marchnad ryngwladol. Gyda phwyslais cryf ar egwyddorion rheoli prosiect yn gynaliadwy drwyddi draw, mae'r cwrs yn darparu addysg fusnes uwch i fyfyrwyr wrth gyd-destunoli'r dysgu hwn ym maes rheoli digwyddiadau. 

Mae'r diwydiant digwyddiadau yn un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yn y byd, gan chwarae rhan sylfaenol mewn datblygu economaidd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Bellach mae'n werth £ 42.3 biliwn yn y DU yn unig ac mae'n cynnig cyfleoedd gyrfa amrywiol a chyffrous ledled y byd. Bydd y cwrs Rheoli Digwyddiadau Rhyngwladol arloesol hwn yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â'r CMR ac ICCW, gan gynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr brofi'r diwydiant digwyddiadau o ystod o safbwyntiau trwy gydol eu hastudiaethau. Mae hon yn rhaglen 'gyntaf o'i bath' yn y DU ac mae ganddi apêl leol, genedlaethol a rhyngwladol gynhenid. 

Mae'r cwrs yn dwyn ynghyd ein harbenigedd sefydledig mewn astudiaethau digwyddiadau, a busnes a rheolaeth, i ddarparu dealltwriaeth feirniadol o'r gwahanol gysyniadau a materion, technegau ymchwil ac enghreifftiau o arfer unigryw ar draws y maes amrywiol hwn. 

Mae ein sefydliadau partner mawreddog yn darparu cyfleoedd i chi ennill profiad rhyngwladol gwerthfawr mewn amgylchedd gwaith proffesiynol, gan gynyddu eich hyder, sgiliau a chyflogadwyedd pan fyddwch chi'n graddio. 

Ymunwch â'n grŵp LinkedIn 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N823 Amser llawn 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
Amerthnasol Rhan amer 6 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
N824 Rhyngosod 4 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N823 Amser llawn 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
Amerthnasol Rhan amer 6 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
N824 Rhyngosod 4 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae'r cwrs yn seiliedig ar themâu gwahanol ym mhob blwyddyn. Blwyddyn un yw'r cyfnod astudio sylfaenol lle mae myfyrwyr yn cael eu magu i safon gyffredin mewn perthynas â nifer o feysydd pwnc a fydd yn sail i astudiaethau yn y dyfodol mewn digwyddiadau, o ran deunydd cyd-destunol a gallu dadansoddol a chyflwyno a datblygu personol a sgiliau proffesiynol sy'n gysylltiedig â chyflogaeth yn y diwydiant. Bydd myfyrwyr yn agored i ystod o ddigwyddiadau a gwaith mewnol y diwydiant yn y CMR ac ICCW. 

Blwyddyn 1 

Byddwch yn astudio 6 modiwl craidd sy'n cyfuno elfennau dysgu a addysgir ac yn y gwaith yn eich blwyddyn gyntaf. Mae pob modiwl yn 20 credyd. 

 • Dod yn Broffesiynol: Ymchwiliad Beirniadol 

 • Rheoli Digwyddiadau Rhyngwladol 

 • Dysgu yn y Gwaith mewn Gweithrediadau Digwyddiad 1 

 • Marchnata ac Ymddygiad Defnyddwyr 

 • Dod yn Broffesiynol: Prosiect Menter 

 • Dysgu yn y Gwaith mewn Gweithrediadau Digwyddiad 2 

Blwyddyn 2 

Mae Blwyddyn Dau yn adeiladu ar sylfeini Blwyddyn Un ac yn canolbwyntio ar ddysgu theori a'i chymhwyso'n ymarferol i ganiatáu i fyfyrwyr ddechrau adeiladu gwybodaeth fanylach am reoli yn y diwydiant digwyddiadau. Yn y flwyddyn hon, bydd myfyrwyr yn astudio yn PDC ac yn gweithio ar ddigwyddiadau proffil uchel yn ein partneriaid diwydiant, a fydd yn cynyddu cymhelliant ac ymrwymiad myfyrwyr i'w gyrfaoedd arfaethedig. 

Byddwch yn astudio chwe modiwl craidd 20 credyd yn yr ail flwyddyn sy'n cyfuno elfennau dysgu a addysgir ac sy'n seiliedig ar waith: 

 • Cyfrifo ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Digwyddiad 

 • Prosiect Digwyddiadau a Rheoli Risg 

 • Cynhyrchu Digwyddiad Byw 1 

 • Digwyddiad Ymarfer Proffesiynol a Phrofiad Cyflogaeth 

 • Marchnata Digidol mewn Digwyddiadau 

 • Cynhyrchu Digwyddiad Byw 2 

Blwyddyn 3 

Mae Blwyddyn Tri yn darparu penllanw astudiaethau ac yn canolbwyntio ar y sgiliau meddwl beirniadol i chwilota’r ffordd mae strategaeth a thwf yn allweddol ar gyfer rheoli digwyddiadau rhyngwladol yn effeithiol. Ochr yn ochr â modiwlau arbenigol, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gynllunio, rheoli a chynnal eu digwyddiad byw eu hunain yn y CMR / ICCW a chynllunio a chynnal eu hymchwil eu hunain a dod yn arbenigwr ar eu gwaith. Bydd myfyrwyr yn gweithio gyda sefydliadau ar her fusnes benodol ac yn tynnu ar yr wybodaeth sydd wedi'i datblygu ar y cwrs i ddatrys yr heriau hynny mewn modd arloesol a chreadigol. 

Byddwch yn astudio pedwar modiwl craidd 20 credyd sy'n cyfuno elfennau dysgu a addysgir ac yn y gwaith yn y drydedd flwyddyn, ynghyd ag Adroddiad Traethawd Hir neu Ymgynghoriaeth (40 credyd). 

Modiwlau craidd: 

 • Dylunio a Phrofiad Digwyddiadau Cynaliadwy 

 • Rheoli Confensiwn, Arddangosfa a Chynhadledd 

 • Materion Strategol wrth Reoli Digwyddiadau 

 • Digwyddiadau Trydydd Sector 

Modiwlau dewisol: 

 • Adroddiad Traethawd Hir neu Ymgynghoriaeth (Rheoli Digwyddiadau Rhyngwladol) 

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cynnig cyfle i ennill cymwysterau ychwanegol sy'n berthnasol i ddigwyddiadau fel:  

Dysgu 

Fel rheol, astudir y modiwlau mewn blociau o dri bob tymor i alluogi myfyrwyr i ddatblygu dyfnder y dadansoddiad a'r ddealltwriaeth. Ochr yn ochr â'ch amser dosbarth byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn profiad diwydiant a theithiau maes gyda'n partneriaid diwydiant. Er enghraifft, ar gyfer y modiwlau Dysgu yn y Gwaith mewn Gweithrediadau Digwyddiad 1 a dysgu yn y gwaith mewn modiwlau Gweithrediadau Digwyddiad 2 byddwch yn treulio oddeutu 50 awr / modiwl yn ymgymryd â dysgu yn y gwaith a all ofyn am rai oriau anghymdeithasol ac y gellir ei wneud mewn shifftiau 8 awr dros nifer o wythnosau. 

Mae'r Ysgol Fusnes a'r Gyfadran ehangach yn darparu ystod o ddarlithoedd gwadd gan bobl sy'n gweithio yn y diwydiant a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar amgylchedd digwyddiadau heddiw a strategaeth fusnes a chyfleoedd gyrfaoedd, y byddai myfyrwyr yn cael eu hannog i ddod iddynt.

Ymchwil 

Caiff eich astudiaethau eu tanategu gan yr ymchwil ddiweddaraf a gynhaliwyd gan Grŵp Ymchwil Ysgol Fusnes De Cymru . Golyga hyn y byddwch yn cael eich dysgu gan academyddion sydd ar flaen y gad yn eu maes arbenigol. 

Asesiad 

Asesir y cwrs mewn sawl ffordd. Yn ogystal â dulliau ffurfiol, bydd disgwyl i fyfyrwyr ddangos ystod eang o sgiliau trwy gyflwyniadau sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant ac ysgrifennu myfyriol. 

Gan mai'r byd Busnes Rhyngwladol yw canolbwynt yr astudiaeth, bydd y gwahanol arddulliau o ysgrifennu adroddiadau yn meithrin y sgiliau perthnasol ymhlith myfyrwyr. 

Lleoliadau 

Mae gan y myfyrwyr ar y radd Rheoli Digwyddiadau bresennol gyfraddau cyflogaeth rhagorol ar ôl graddio a bydd y cwrs arfaethedig hwn yn canolbwyntio’r cyfleoedd gyrfa ymhellach. Gan fod cyflwyno'r cwrs mewn partneriaeth â chyrff diwydiant fel Canolfan Gynadledda Celtic Manor rhagwelir y bydd myfyrwyr yn cyflymu cyfleoedd o fewn y cwmnïau hyn. Mae llwybrau gyrfa yn cynnwys cyflogwyr y sector cyhoeddus a phreifat, mewn ystod o feysydd gan gynnwys rolau yn seiliedig ar Ddigwyddiadau, Rheoli Prosiectau, Marchnata a Rheolaeth Strategol lle mae Digwyddiadau yn chwarae rhan sylweddol. 

Yn ogystal â'r astudiaeth dramor; lleoliad gwaith a phrosiect traethawd hir / ymgynghori, mae'r Ysgol Fusnes yn cefnogi cangen Enactus CCC. Sefydliad rhyngwladol yw Enactus sy'n gweithio gyda myfyrwyr i ddatblygu busnesau sy'n gymdeithasol gyfrifol. Mae gan fyfyrwyr y gallu i ddod yn aelodau o gangen PDC i weithio gyda myfyrwyr mewn meysydd pwnc eraill ar gyfres o brosiectau sy'n effeithio ar y gymuned. 

Mae hwn yn unigryw yn sector y Brifysgol yn y ffordd y mae profiad diwydiant yn cael ei ymgorffori yn nysgu'r myfyrwyr. Bydd y cwrs a ddyluniwyd mewn partneriaeth â Chanolfan Gynadledda Celtic Manor a sefydliadau eraill felly'n mynd i'r afael yn glir ag anghenion y diwydiant ac yn cael ei ddatblygu i adlewyrchu tueddiadau yn y sector. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio’r Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi’i nodi cysylltwch â ni. 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


* Rhwymedig 

Teithiau Maes - £250 

Mynychu digwyddiadau (darperir cyfleoedd i fynychu digwyddiadau y tu hwnt i'r cwricwlwm). Bydd y gost yn dibynnu ar leoliad a phris y tocyn ond gellid ei amcangyfrif fel £ 250-300 ar hyd y cwrs. 

Teithiau Maes - £500 

Costau lleoli (costau teithio yn dibynnu ar y lleoliad). Amcangyfrifir ei fod yn £ 500-800 trwy gydol y cwrs. 

Teithiau Maes - £100 

Teithiau maes (yn dibynnu ar leoliad y gellir ei gyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus). Amcangyfrifir ei fod yn £ 100 trwy gydol y cwrs. 

Deunyddiau - £100 

Treuliau eraill sy'n gysylltiedig ag astudio i'w hystyried: deunyddiau y bydd angen i chi gwblhau eich cwrs megis llyfrau (mae'r llyfrgell yn stocio llyfrau o'ch rhestrau darllen modiwl ac yn gallu archebu llyfrau o lyfrgelloedd eraill i chi os nad oes copi ar gael ond efallai yr hoffech chi i brynu copïau i chi'ch hun); fisâu myfyrwyr (myfyrwyr rhyngwladol yn unig); argraffu, llungopïo a deunydd ysgrifennu. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.  

Myfyrwyr rhyngwladol a'r EU

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.  

Ymgeisiwch nawr  

Datganiad derbyn

Mae'r cwrs yn arfogi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd mewn rheolaeth mewn ystod o sectorau ac yn enwedig o fewn cyd-destun rhyngwladol. Byddai cyfleoedd hyfforddeion graddedig gyda chwmnïau rhyngwladol yn fannau cychwyn gyrfa addas ar ôl cwblhau'r cwrs. 

Sut mae'r cwrs yn fy mharatoi ar gyfer cyflogaeth? 

Mae gan fyfyrwyr ar ein gradd Rheoli Digwyddiadau bresennol gyfraddau cyflogaeth rhagorol ar ôl graddio a bydd y cwrs newydd hwn yn canolbwyntio cyfleoedd gyrfa ymhellach. Wrth i'r cwrs gael ei gyflwyno mewn partneriaeth â'r CMR ac ICCW, rhagwelir y bydd myfyrwyr yn cyflymu cyfleoedd o fewn y cwmnïau hyn. Bydd llwybrau gyrfa hefyd ar gael mewn amrywiaeth o sefydliadau preifat, cyhoeddus, dielw neu wirfoddol, mawr neu fach. 

Bydd graddedigion mewn sefyllfa dda i ddilyn eu gyrfaoedd mewn ystod o feysydd gan gynnwys rheoli digwyddiadau a rheolaeth gyffredinol, yn ogystal â meysydd ehangach marchnata, cysylltiadau cyhoeddus, datblygu busnes, hysbysebu, gwerthu neu ddatblygu cynnyrch. Gall graddedigion gymryd rhan mewn rheoli lleoliadau, rheoli hamdden, marchnata twristiaeth, hyrwyddo chwaraeon, digwyddiadau corfforaethol a lletygarwch, gwyliau celfyddydau / ffilm, neu rolau yn y diwydiant adloniant / cyfryngau - unrhyw le lle mae digwyddiadau'n chwarae rhan sylweddol. 

Yn ogystal â theithiau maes, profiad diwydiant a'r prosiect traethawd hir / ymgynghori, mae'r Ysgol Fusnes yn cefnogi cangen Enactus PDC. Sefydliad rhyngwladol yw Enactus sy'n gweithio gyda myfyrwyr i ddatblygu busnesau sy'n gymdeithasol gyfrifol. Mae gan fyfyrwyr y gallu i ddod yn aelodau o gangen PDC i weithio gyda myfyrwyr mewn meysydd pwnc eraill ar gyfres o brosiectau sy'n effeithio ar y gymuned. 

Bydd myfyrwyr yn ennill ystod ehangach o sgiliau gan gynnwys: meddwl yn feirniadol; adnabod a datrys problemau; deall cyd-destunau rhyngwladol; a rheoli prosiectau. 

Mae'r cwrs hwn yn unigryw yn sector y Brifysgol yn y ffordd y mae profiad diwydiant yn rhan annatod o ddysgu myfyrwyr. Dyluniwyd y cwrs mewn partneriaeth â'r CMR ac ICCW a sefydliadau eraill ac felly mae'n mynd i'r afael yn glir ag anghenion y diwydiant. Bydd hefyd yn adlewyrchu tueddiadau yn y sector yn barhaus. 

Mae yna nifer o elfennau unigryw i'r cwrs: 

 • Un o'r ychydig gyrsiau Rheoli Digwyddiadau Rhyngwladol yn y DU sy'n caniatáu i fyfyrwyr chwarae rhan uniongyrchol mewn cynllunio a rheoli digwyddiadau gyda chynulleidfa ryngwladol o ddechrau eu hastudiaeth.
 • Yr unig gwrs Rheoli Digwyddiadau Rhyngwladol yn y DU sydd â phrofiad o leoli gyda sefydliadau byd-enwog gan gynnwys yr ICCW a CMR.
 • Amlygiad ychwanegol i'r diwydiant trwy gydol yr astudiaeth, gan gynnwys sefydliadau'r sector preifat a'r sector cyhoeddus.
 • Amrywiaeth o gyfleoedd i gynllunio a rheoli digwyddiadau byw yn ymarferol.
 • Cynnwys modiwl ar Ddylunio a Phrofiad Digwyddiadau Cynaliadwy ar Lefel 6, (nas cynigir mewn llawer o gyrsiau cystadleuwyr) sy'n mynd i'r afael ag ISO 20121 a SDGs y Cenhedloedd Unedig.
 • Gwerth ychwanegol cwblhau cymwysterau sy'n berthnasol i ddigwyddiadau fel Cymhwyster Hanfodion Prosiect APM (PFQ) - (SCQF Lefel 6), Cwrs Cymorth Cyntaf Brys, Tystysgrif Rheoli'n Ddiogel IOSH, Trwydded Awdurdod y Diwydiant Diogelwch, Pasbort Diogelwch Digwyddiad a Thystysgrif Trwyddedai Cenedlaethol BII yn ystod y radd 

Cyrsiau Cysylltiedig