Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am gyfleoedd dysgu, asesu, cymorth academaidd, llais myfyrwyr a boddhad cyffredinol - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Ydych chi eisiau newid y byd? Dewch i ymgysylltu â'r pynciau poethaf, lle mae'r gwirionedd yn mynd ar goll yn rhy hawdd yn niwl newyddion ffug. Byddwch yn cael cyfle i roi sylw i’r materion sydd o ddiddordeb i chi, boed yn newid hinsawdd, trosedd, chwaraeon, cerddoriaeth, ffasiwn, anabledd, hiliaeth, rhywiaeth, materion LHDT, tlodi, gwleidyddiaeth, enwogion—unrhyw beth lle mae stori i’w hadrodd.

Os byddwch chi'n dod i Brifysgol De Cymru, o'r diwrnod cyntaf, byddwch chi'n newyddiadurwr sy'n gweithio. Bydd eich darlithwyr yn eich helpu i gyhoeddi eich gwaith gorau gan sefydliadau cyfryngau proffesiynol. Nid yw’r cwrs yn dweud wrthych am theori newyddiaduraeth yn unig, fel ein cystadleuwyr yn y brifddinas – mae’n dysgu’r cyfan sydd angen i chi ei wybod i’w wneud mewn gwirionedd, fel y gallwch chi ddechrau gweithio ar ôl i chi raddio. Mae llawer o'n myfyrwyr yn cael eu cyflogi gan sefydliadau fel ITV a'r BBC hyd yn oed cyn graddio.

Byddwch yn dysgu dod o hyd i newyddion a sgiliau arbenigol ac adrodd arnynt i gynhyrchu straeon i’w darlledu, ar-lein, eu hargraffu ac amlgyfrwng. Mae gennym achrediad gan y Cyngor Hyfforddiant Newyddiaduraeth Darlledu, sy’n gwirio’n rheolaidd ein bod yn rhoi’r hyfforddiant sydd ei angen ar fyfyrwyr i’w harfogi mewn byd sy’n newid yn gyflym. Byddwch yn defnyddio meddalwedd safonol y diwydiant, camerâu, offer recordio a stiwdios.

Ochr yn ochr â hynny fe gewch addysg academaidd drylwyr sy'n rhoi'r cyfle gorau i chi lwyddo mewn marchnad anodd. Mae gennym gysylltiadau rhagorol â sefydliadau cyfryngau mawr gan gynnwys y BBC, ITV a Global Radio. Mae pedair wythnos o brofiad gwaith yn rhan allweddol o'r radd newyddiaduraeth hon.

Rydym yn brifysgol fodern ac rydym yn canolbwyntio ar newyddiaduraeth ymarferol - mae cydbwysedd y cwrs yn fras 80% ymarferol a theori 20%. Byddwch yn adeiladu eich portffolio gyda phob darn o waith a wnewch.

Ceir addysgu trwyadl ar gyfraith y cyfryngau a moeseg, gan gynnwys ymweliadau llys. Mae newyddiaduraeth symudol, neu ‘mojo’, yn elfen allweddol o’r cwrs gyda gweithdai ar adrodd a chynhyrchu ffonau clyfar ar gyfer llwyfannau gan gynnwys TikTok, Twitter, Facebook ac Instagram.

Mae diwrnodau newyddion byw yn gyfle perffaith i ddefnyddio’r sgiliau rydych chi wedi’u dysgu, wrth i chi lunio rhaglenni newyddion ar gyfer teledu a radio, yn ogystal â straeon ar gyfer papurau newydd a gwefannau a chyfryngau cymdeithasol.

Mae Caerdydd yn brifddinas, ac rydym o fewn pellter cerdded i Senedd Cymru (y Senedd), Cyngor Caerdydd, Stadiwm Principality, Stadiwm Dinas Caerdydd, Canolfan y Mileniwm a nifer o leoliadau cerddoriaeth a stiwdios ffilm mawr. Byddwch yn cyfweld ag amrywiaeth o bobl, o weinidogion llywodraeth Cymru i gyfarwyddwyr ffilm.

Mae ein darlithwyr hefyd yn gweithio yn niwydiant y cyfryngau, sy'n golygu bod ganddynt y wybodaeth a'r sgiliau diweddaraf. Rydyn ni'n ei astudio, yn ei ddadansoddi, ac yn ei wneud: mae ein myfyrwyr, ein graddedigion a'n darlithwyr yn cael eu gyrru gan angerdd dros ddefnyddio'r gwirionedd i drawsnewid bywydau. Ymunwch â nhw, trwy ymuno â'n cyrsiau, ar eich cam cyntaf i ddod yn newyddiadurwr neu'n gyflogai cyfryngau.

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol:

Twitter: @journo_usw

Instagram: journalism_usw

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
P500 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn dysgu sut i ddod o hyd i newyddion a nodweddion ar gyfer y cyfryngau print, radio, teledu a'r rhyngrwyd ac ysgrifennu, golygu a chynhyrchu ar gyfer y cyfryngau hyn. I gefnogi hyn, byddwch yn dysgu am gyfraith a moeseg y cyfryngau, ynghyd â pheiriannau llywodraeth, ac yn dysgu sut i gymhwyso'r wybodaeth hon i'ch newyddiaduraeth eich hun. 

Byddwch yn dysgu sut i ddod o hyd i, ysgrifennu, golygu a chynhyrchu newyddion ac erthyglau nodwedd ar gyfer y cyfryngau print, radio, teledu, a'r rhyngrwyd. I gefnogi hyn, byddwch yn dysgu am gyfraith a moeseg y cyfryngau, yn ogystal â pheirianwaith y llywodraeth, ac yn dysgu sut i gymhwyso'r wybodaeth hon i'ch newyddiaduraeth eich hun.

Blwyddyn Un - Gradd Newyddiaduraeth

Cyflwyniad Newyddiaduraeth Ymarferol - Byddwch yn dysgu sut i ddod o hyd i straeon, mynd allan i gynnal cyfweliadau a dechrau adeiladu portffolio o'ch gwaith newyddiaduraeth

Cyflwyniad i Newyddiaduraeth Ddarlledu – Mae hwn yn dilyn ymlaen o'r Cyflwyniad Newyddiaduraeth Ymarferol. Nawr eich bod yn gwybod sut i ddod o hyd i straeon, byddwch yn adrodd ac yn cynhyrchu eich darnau eich hun ar gyfer newyddion radio a theledu ac yn dysgu sut i gyflwyno bwletinau.

Cyfraith Newyddiaduraeth, Moeseg a Rheoleiddio - Bydd y modiwl hwn yn dysgu'r hyn sydd angen i chi ei wybod am gyfraith y cyfryngau megis difenwi, preifatrwydd, hawlfraint yn ogystal â'r materion moesegol y mae angen i chi eu hystyried. Byddwch hefyd yn mynd allan i adrodd o'r llys.

Materion Cyhoeddus – Nid yw bob amser yn hawdd deall rolau llywodraeth y DU, Cymru a llywodraeth leol. Byddwn yn eich dysgu pwy sy'n gwneud beth, ac at bwy i droi os ydych yn gweithio ar stori.

Ysgrifennu newyddion - Dysgwch sut i adrodd straeon mewn ffordd ddeniadol ond cywir. Byddwch yn mireinio eich sgiliau ysgrifennu gan ddefnyddio eich straeon newyddion eich hun.

Pam Mae Newyddiaduraeth yn Bwysig - Mae’r modiwl hwn yn archwilio beth yw pwrpas newyddiaduraeth ac o ble y daw, trwy edrych ar ei hanes a’i datblygiad o ddyddiau cynharaf papurau newydd y farchnad dorfol i gyfnod y cyfryngau cymdeithasol a newyddion ffug. Mae myfyrwyr yn dysgu am ddisgwyliadau newyddiaduraeth, a'r dadleuon sydd wrth ei gwraidd.

Blwyddyn Dau - Gradd Newyddiaduraeth

Newyddiaduraeth ar gyfer Cyfryngau Symudol a Chymdeithasol - Mae pobl yn cael mynediad cynyddol at newyddion o'u ffonau neu'r rhyngrwyd. Yn y modiwl hwn, byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu straeon deniadol ar gyfer cynulleidfaoedd ar-lein ac ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a byddwch yn defnyddio eich ffôn eich hun i ffilmio, golygu a chyhoeddi eich straeon.

Newyddiaduraeth Darlledu - Byddwch yn dysgu beth sy'n gwneud i stori newyddion weithio ar radio a theledu a'r sgiliau newyddiadurol a thechnegol sydd eu hangen i ffilmio, golygu a sgriptio i'w darlledu.

Newyddiaduraeth Argraffu a Chylchgronau – Byddwch yn cael cyfle i ysgrifennu eich straeon a dylunio eich tudalennau gan ddefnyddio meddalwedd dylunio tudalennau arbenigol, a byddwch yn cael gweld eich gwaith mewn print.

Dyddiau Newyddion Newyddiaduraeth - Bydd popeth rydych chi wedi'i ddysgu yn dod at ei gilydd wrth i chi weithio gyda myfyrwyr y drydedd flwyddyn mewn amgylchedd newyddion byw. Byddwch yn ymchwilio, yn adrodd, yn golygu ac yn cyflwyno straeon newyddion ar gyfer llwyfannau radio, teledu, ar-lein a chyfryngau cymdeithasol. O dan arweiniad eich darlithwyr a myfyrwyr blwyddyn olaf, byddwch yn gweithio mewn rolau fel gohebydd, gweithredwr camera, golygydd fideo. Byddwch yn defnyddio meddalwedd safonol y diwydiant ac yn cyflwyno eich rhaglenni mewn stiwdios teledu a radio safonol proffesiynol. Gall y dyddiau hyn fod dan bwysau mawr wrth i bawb ruthro i orffen straeon mewn pryd, ond dydyn nhw byth yn ddiflas.

Newyddiaduraeth a Chymdeithas - Mae'r modiwl hwn yn eich dysgu am, ac yn eich helpu i ddeall, y cysylltiadau anodd yn aml rhwng y cyfryngau, y bobl y mae'n eu gwasanaethu, a ffynonellau pŵer.

Newyddiaduraeth a’r Gweithle – Mae profiad gwaith yn rhan hanfodol o’ch gradd, a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i leoliadau drwy ein cytundebau ag ITV Cymru, BBC Cymru, Global Radio a’n cysylltiadau cryf â phapurau newydd lleol a chenedlaethol, gwefannau newyddion a chwmnïau cyfathrebu .

Blwyddyn Tri - gradd Newyddiaduraeth

Prosiect Newyddiaduraeth Mawr – Dyma’ch cyfle i gymryd stori neu fater sy’n eich swyno a’i archwilio’n fanwl. Gallwch ddewis gwneud rhaglen ddogfen ar gyfer radio neu deledu, neu gallwch ysgrifennu erthygl papur newydd neu gylchgrawn estynedig.

Cynhyrchu Newyddion Uwch – Dyma gyfle i adeiladu ar eich profiad o weithio ar ddiwrnodau newyddion yn eich ail flwyddyn. Y tro hwn byddwch chi wrth y llyw, yn cymryd rolau fel golygydd rhaglen neu ar-lein, prif ohebydd a chyflwynydd rhaglen.

Cyfraith, Moeseg a Rheoliadau Pellach i Newyddiadurwyr - Mae dysgu'r fframwaith cyfreithiol a moesegol ar gyfer adrodd yn un peth, ond peth arall yw ei roi ar waith. Mae’r modiwl hwn yn caniatáu ichi gymhwyso’r hyn rydych wedi’i ddysgu i sefyllfaoedd bywyd go iawn i wneud yn siŵr eich bod yn newyddiadurwr diogel a chyflogadwy.

Traethawd Hir Newyddiaduraeth – Cyfle i edrych yn fanwl ar y materion pwysig y tu ôl i newyddiaduraeth yn ei ystyr ehangaf, o effaith newyddion ffug i gyfryngau cymdeithasol i ohebu gan enwogion. Chi biau'r dewis!  


Yn amodol ar ailddilysu 
Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol.  
Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn sefydliad arall.  


Dysgu 

Bydd ein gradd Newyddiaduraeth yn cael ei haddysgu drwy ddarlithoedd, seminarau, gweithdai ymarferol ac efelychiadau. Bydd tua 80 y cant o'ch gwaith yn ymarferol.

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan waith cwrs rheolaidd drwy gydol y cwrs, yn ogystal â dau arholiad y gyfraith yn ystod y tair blynedd.

Achrediadau 

Mae'r radd Newyddiaduraeth hon wedi'i hachredu gan y Cyngor Hyfforddi Newyddiaduraeth Ddarlledu

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8 Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.  

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad arferol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS o 7.5 neu gyfwerth ym mhob un o'r pedair elfen o ddarllen, ysgrifennu, siarad a gwrando. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Gofynion Saesneg 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

  • Amser Llawn DU: £9,000
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Eitem 

Cost 

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 45  

Cerdyn Cof (storfa 1TB). Blwyddyn 1 

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 80  

Gwerslyfrau 

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 30  

Cost flynyddol Papurau Newydd / Cylchgronau  

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 30  

Aelodaeth a cherdyn gwasg Myfyrwyr NUJ (£ 30 trwy gydol y cwrs) 

Teithiau Maes  

£ 100  

Teithiau maes dewisol 

Teithiau Maes  

£ 700  

Trip cyfryngau tramor dewisol , yn amodol ar drefniadau

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 250  

Ffôn clyfar sy'n gallu saethu lluniau llonydd a fideo 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Mae ein graddedigion newyddiaduraeth wedi dod o hyd i swyddi ym maes teledu, radio, papurau newydd, cylchgronau, cyhoeddiadau ar-lein a chysylltiadau cyhoeddus, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae graddedigion eraill hefyd yn defnyddio eu sgiliau i fynd ymlaen i rolau marchnata neu hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol, tra bod eraill wedi sefydlu eu cwmnïau cyfryngau eu hunain. Mae cyrchfannau swyddi yn cynnwys y BBC, ITV, The Times, S4C, Made in Wales TV, Boomerang, Indus, Media Wales, South Wales Argus, Sky Sports a Sky News, ochr yn ochr â llawer o bapurau newydd llai a chwmnïau cysylltiadau cyhoeddus. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.