Mae Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol De Cymru ar y brig yng Nghymru ar gyfer cyfleoedd dysgu a chymorth academaidd - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022

Mae'r radd Newyddiaduraeth hon wedi'i achredu gan BJTC* yn cwmpasu'r sgiliau sylfaenol o ddarganfod ac adrodd straeon, yn ogystal â'r sgiliau arbenigol sydd eu hangen i weithio mewn print, radio, teledu ac ar y we. 

Byddwch chi'n dysgu sgiliau traddodiadol sy'n sail i bob math o newyddiaduraeth, ynghyd ag ystod enfawr o sgiliau amlgyfrwng i'ch gwneud chi'n fwy cyflogadwy. Ychwanegwch entrepreneuriaeth ac addysg academaidd drwyadl, ac mae gan ein graddedigion newyddiaduraeth y siawns orau o lwyddo mewn marchnad anodd. Mae profiad gwaith tair wythnos yn rhan hanfodol o'r radd newyddiaduraeth hon, a byddwn yn eich helpu i gyhoeddi eich gwaith ac adeiladu'ch CV. 

Mae ymweliadau llys yn rhan annatod o'r radd newyddiaduraeth hon, ynghyd â thechnegau cyfweld, a ddatblygir yn ystod efelychiadau diwrnod newyddion byw, gan gynnwys cynhadledd i'r wasg flynyddol gan yr heddlu. Mae newyddiaduraeth symudol neu 'mojo' bellach yn elfen allweddol o'r cwrs gyda gweithdai blaengar ar adrodd a chynhyrchu o ffonau clyfar. 

Trwy gydol eich gradd Newyddiaduraeth, byddwch yn dysgu gan ystod eang o weithwyr proffesiynol yn y diwydiant, gan gynnwys ein staff addysgu ein hunain a darlithwyr gwadd o'r BBC, ITV, cylchgronau, a'r wasg genedlaethol a lleol. Dilynwch ni @Journo_USW
 
* yn ddarostyngedig i ail-achredu

2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
P500 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn dysgu sut i ddod o hyd i newyddion a nodweddion ar gyfer y cyfryngau print, radio, teledu a'r rhyngrwyd ac ysgrifennu, golygu a chynhyrchu ar gyfer y cyfryngau hyn. I gefnogi hyn, byddwch yn dysgu am gyfraith a moeseg y cyfryngau, ynghyd â pheiriannau llywodraeth, ac yn dysgu sut i gymhwyso'r wybodaeth hon i'ch newyddiaduraeth eich hun. 

Blwyddyn Un - gradd Newyddiaduraeth 

 • Cyflwyniad i Newyddiaduraeth 1 

 • Cyflwyniad i Newyddiaduraeth 2 

 • Cyfraith Newyddiaduraeth, Moeseg a Rheoliad 

 • Materion Cyhoeddus 

 • Ysgrifennu newyddion 

 • Astudiaethau Newyddiaduraeth 

Blwyddyn Dau - gradd Newyddiaduraeth 

 • Cynhyrchu Stori Gymdeithasol, Digidol a Symudol 

 • Newyddiaduraeth Darlledu 

 • Newyddiaduraeth Argraffu a Chylchgrawn 

 • Ymchwilio i'r Cyfryngau, Diwylliant a Chyfathrebu 

 • Arfer Cydweithredol y Diwydiannau Creadigol - Dyddiau Newyddion 

 • Profiad Gwaith 

Blwyddyn Tri - gradd Newyddiaduraeth 

 • Prosiect Newyddiaduraeth Mawr 

 • Y Gyfraith, Moeseg a Rheoliadau Pellach i Newyddiadurwyr 

 • Traethawd Hir mewn Astudiaethau Cyfryngau a Diwylliannol 

 • Cynhyrchu Newyddion Uwch 

  

Yn amodol ar ailddilysu 
Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol.  
Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu mewn sefydliad arall.  


Dysgu 

Bydd ein gradd Newyddiaduraeth yn cael ei addysgu trwy ddarlithoedd, seminarau, gweithdai ymarferol ac efelychiadau. 


Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy waith cwrs rheolaidd drwyddi draw, yn ogystal ag arholiadau mewn rhai meysydd. 

Achrediadau 

Mae'r radd Newyddiaduraeth hon wedi'i hachredu gan y Cyngor Hyfforddi Newyddiaduraeth Ddarlledu

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.  

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A arferol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru arferol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig BTEC arferol 

Diploma Estynedig BTEC - Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pasio (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB arferol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol 

Cynnig Mynediad arferol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS o 7.5 neu gyfwerth ym mhob un o'r pedair elfen o ddarllen, ysgrifennu, siarad a gwrando. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Gofynion Saesneg 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Eitem 

Cost 

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 45  

Cerdyn Cof (storfa 1TB). Blwyddyn 1 

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 80  

Gwerslyfrau 

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 30  

Cost flynyddol Papurau Newydd / Cylchgronau  

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 30  

Aelodaeth a cherdyn gwasg Myfyrwyr NUJ (£ 30 trwy gydol y cwrs) 

Teithiau Maes  

£ 100  

Teithiau maes dewisol 

Teithiau Maes  

£ 700  

Trip cyfryngau tramor dewisol , yn amodol ar drefniadau

Pecyn (Gwisg ac Offer) *  

£ 250  

Ffôn clyfar sy'n gallu saethu lluniau llonydd a fideo 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad mynediad

Mae ein graddedigion newyddiaduraeth wedi dod o hyd i swyddi ym maes teledu, radio, papurau newydd, cylchgronau, cyhoeddiadau ar-lein a chysylltiadau cyhoeddus, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae graddedigion eraill hefyd yn defnyddio eu sgiliau i fynd ymlaen i rolau marchnata neu hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol, tra bod eraill wedi sefydlu eu cwmnïau cyfryngau eu hunain. Mae cyrchfannau swyddi yn cynnwys y BBC, ITV, The Times, S4C, Made in Wales TV, Boomerang, Indus, Media Wales, South Wales Argus, Sky Sports a Sky News, ochr yn ochr â llawer o bapurau newydd llai a chwmnïau cysylltiadau cyhoeddus. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.