media culture and journalism

BA (Anrh) Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth

Mae'r radd hon mewn cyfryngau, diwylliant a newyddiaduraeth yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng y cyfryngau, cymdeithas a diwylliant, a'i rôl wrth ddeall pwy ydym ni. Gan gymysgu theori â'r cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol cryf â ffocws, byddwn yn rhoi darlun clir i chi o sut mae'r cyfryngau yn gweithio. 

Diolch i'r gymysgedd hon, mae gan ein graddedigion wybodaeth fanwl am y pwnc a sgiliau dadansoddi cryf sy'n cael eu gwerthfawrogi yn y cyfryngau a'r diwydiannau creadigol a diwylliannol. 

Mae'r rhai sy'n dysgu ar ein modiwlau sy'n seiliedig ar theori yn ymchwilwyr safon fyd-eang, tra bod gan y rhai sy'n cyflwyno ein modiwlau ymarferol brofiad proffesiynol helaeth yn y cyfryngau. Mae Caerdydd yn ganolfan i un o ddiwydiannau cyfryngau mwyaf deinamig y DU. Gyda chymaint yn digwydd, mae'n lle perffaith i astudio'r cyfryngau a newyddiaduraeth. 

Mae graddedigion y gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth yn mynd ymlaen i weithio i rai o brif ddarlledwyr ffilm a theledu, dosbarthwyr a sefydliadau addysgol, a chyhoeddir eu gwaith ymchwil yn fyd-eang. Dilynwch @MCJ_USW

 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PP35 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PP35 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Ym mlwyddyn gyntaf y cwrs gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth, cyflwynir themâu allweddol yn y cyfryngau, diwylliant a newyddiaduraeth trwy astudiaeth fanwl o arferion a theori papurau newydd, sinema, teledu, y rhyngrwyd, cerddoriaeth boblogaidd a ffurfiau eraill o'r cyfryngau. Byddwch yn cymryd rhan mewn trafodaethau a gweithdai, ac yn cymryd modiwl yn eich cyflwyno i sgiliau allweddol Ymarfer Newyddiaduraeth. 

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn archwilio’n fanwl y berthynas rhwng y cyfryngau a chynulleidfaoedd, grym sefydliadau'r cyfryngau, cyrhaeddiad cyfryngau rhyngwladol a phwysigrwydd cyfryngau digidol. Mae hyfforddiant arbenigol mewn sgiliau ymchwil cyfryngau ar gael a gallwch ddewis rhwng modiwlau dewisol mewn newyddiaduraeth neu brofiad gwaith. 

Byddwch yn cwblhau traethawd hir gorfodol ar bwnc o'ch dewis yn eich blwyddyn olaf ac yn dewis sawl modiwl sy'n adlewyrchu'r diddordebau a'r arbenigedd rydych chi wedi'u datblygu.  

Blwyddyn Un - gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth 

 • Ymarfer Newyddiaduraeth 

 • Astudiaethau Newyddiaduraeth 

 • Diwylliannau Cerdd 

 • Teledu Poblogaidd Cyfoes 

 • Cyflwyniad i Theori Cyfryngol 

 • Deall Cyfathrebu yn y Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol 

Blwyddyn Dau - gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth 

 • Cynulleidfaoedd y Cyfryngau a Fandom 

 • Ymchwilio i'r Cyfryngau, Diwylliant a Chyfathrebu 

 • Cyfryngau Digidol a Chymdeithas 

 • Newyddiaduraeth a Chymdeithas 

 • Diwylliannau Defnyddwyr 

 • Newyddiaduraeth Ddarlledu (Opsiwn) 

 • Cynhyrchu Stori Gymdeithasol, Ddigidol, Symudol (Opsiwn) 

 • Profiad Gwaith (Opsiwn) 

Blwyddyn Tri - gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth 

 • Y Cyfryngau a Diwylliant yng Nghymru 

 • Cyfryngau Rhyngwladol 

 • Rhywedd a'r Cyfryngau 

 • Dramâu Teledu 

 • Ymarfer Proffesiynol y Diwydiannau Creadigol 

 • Traethawd Hir 

Gall modiwlau newid. 


Yn amodol ar ailddilysu 
Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. Er yn annhebygol, pe na byddai’r cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch hysbysu. Pe byddai hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu gyda darparwr arall.  


  

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, seminarau a gweithdai, gyda deunyddiau cymorth ychwanegol ar-lein. Cwrs damcaniaethol yw hwn yn bennaf, er bod yna elfennau ymarferol integredig. Disgwylir i chi dreulio amser yn darllen ac yn ymchwilio i ddatblygu eich gwybodaeth am y pwnc. Mae nifer o brosiectau grŵp yn rhoi cyfle i chi ddatblygu ac arddangos eich sgiliau gweithio mewn tîm. 


Asesiad 

Gwneir asesiad cwrs trwy gyflwyniadau gwaith cwrs rheolaidd, yn ogystal ag arholiadau mewn rhai meysydd. 

Achrediadau 

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw achrediad yn gysylltiedig â'r cwrs hwn. 


Darlithwyr 

Peter Jachimiak, Arweinydd Cwrs / Uwch Ddarlithydd 
Dr. Philip Mitchell, Rheolwr Pwnc Academaidd 
Ruth McElroy, Darllenydd mewn Astudiaethau Cyfryngol a Diwylliannol 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn cynnig ynddynt. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

  

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 • Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Teithiau Maes  

£ 50 

Teithiau maes. (Pob blwyddyn academaidd)  

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae galw mawr am raddedigion gyda'r gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth yn y farchnad swyddi oherwydd bod ganddyn nhw wybodaeth fanwl am y pwnc a sgiliau dadansoddi cryf sy'n cael eu gwerthfawrogi yn niwydiannau'r cyfryngau, cysylltiadau cyhoeddus, addysg, marchnata a digwyddiadau, rheolaeth a'r sectorau treftadaeth. , twristiaeth a hamdden. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL