Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am gyfleoedd dysgu, asesu, cymorth academaidd, llais myfyrwyr a boddhad cyffredinol - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Mae'r radd hon mewn cyfryngau, diwylliant a newyddiaduraeth yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng y cyfryngau, cymdeithas a diwylliant, a'i rôl wrth ddeall pwy ydym ni. Gan gymysgu theori â'r cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol cryf â ffocws, byddwn yn rhoi darlun clir i chi o sut mae'r cyfryngau yn gweithio. 

Diolch i'r gymysgedd hon, mae gan ein graddedigion wybodaeth fanwl am y pwnc a sgiliau dadansoddi cryf sy'n cael eu gwerthfawrogi yn y cyfryngau a'r diwydiannau creadigol a diwylliannol. 

Mae'r rhai sy'n dysgu ar ein modiwlau sy'n seiliedig ar theori yn ymchwilwyr safon fyd-eang, tra bod gan y rhai sy'n cyflwyno ein modiwlau ymarferol brofiad proffesiynol helaeth yn y cyfryngau. Mae Caerdydd yn ganolfan i un o ddiwydiannau cyfryngau mwyaf deinamig y DU. Gyda chymaint yn digwydd, mae'n lle perffaith i astudio'r cyfryngau a newyddiaduraeth. 

Mae graddedigion y gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth yn mynd ymlaen i weithio i rai o brif ddarlledwyr ffilm a theledu, dosbarthwyr a sefydliadau addysgol, a chyhoeddir eu gwaith ymchwil yn fyd-eang.

Yn ogystal, mae gan y radd gysylltiadau cryf â diwydiant sy'n darparu amrywiol ddosbarthiadau meistr, sgyrsiau gwadd, a chyfleoedd profiad gwaith.

Dilynwch @MCJ_USW

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PP35 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
PP35 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Ym mlwyddyn gyntaf y cwrs gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth, cyflwynir themâu allweddol yn y cyfryngau, diwylliant a newyddiaduraeth trwy astudiaeth fanwl o arferion a theori papurau newydd, sinema, teledu, y rhyngrwyd, cerddoriaeth boblogaidd a ffurfiau eraill o'r cyfryngau. Byddwch yn cymryd rhan mewn trafodaethau a gweithdai, ac yn cymryd modiwl yn eich cyflwyno i sgiliau allweddol Ymarfer Newyddiaduraeth. 

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn archwilio’n fanwl y berthynas rhwng y cyfryngau a chynulleidfaoedd, grym sefydliadau'r cyfryngau, cyrhaeddiad cyfryngau rhyngwladol a phwysigrwydd cyfryngau digidol. Mae hyfforddiant arbenigol mewn sgiliau ymchwil cyfryngau ar gael a gallwch ddewis rhwng modiwlau dewisol mewn newyddiaduraeth neu brofiad gwaith. 

Byddwch yn cwblhau traethawd hir gorfodol ar bwnc o'ch dewis yn eich blwyddyn olaf ac yn dewis sawl modiwl sy'n adlewyrchu'r diddordebau a'r arbenigedd rydych chi wedi'u datblygu.  

Blwyddyn Un - gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth 

 • Cyflwyniad Newyddiaduraeth Ymarferol
 • Pam Mae Newyddiaduraeth yn Bwysig
 • Teledu Poblogaidd Cyfoes
 • Deall Cyfathrebu yn y Diwydiannau Creadigol
 • Ailfeddwl Theori Cyfryngau
 • Diwylliannau Sain-Sain

Blwyddyn Dau - gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth 

 • Newyddiaduraeth a Chymdeithas
 • Newyddiaduraeth Ymarferol a Sgiliau Cyfathrebu
 • Ymchwilio i'r Cyfryngau, Diwylliant a Chyfathrebu
 • Cynulleidfaoedd Cyfryngau a Fandom
 • Cyfryngau Digidol a Chymdeithasol
 • Profiad Gwaith Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth 

Blwyddyn Tri - gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth 

 • Traethawd Hir ar y Cyfryngau, Diwylliant, a Newyddiaduraeth
 • Cyfryngau Rhyngwladol
 • Rhyw, Cyfryngau, a Diwylliant
 • Drama Deledu
 • Trawsgyfrwng a Chydgyfeirio Cyfryngau
 • Arfer Proffesiynol y Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth


Gall modiwlau newid. 


Yn amodol ar ailddilysu 
Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. Er yn annhebygol, pe na byddai’r cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu atoch i'ch hysbysu. Pe byddai hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu gyda darparwr arall.  


Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, seminarau a gweithdai, gyda deunyddiau cymorth ychwanegol ar-lein. Cwrs damcaniaethol yw hwn yn bennaf, er bod yna elfennau ymarferol integredig. Disgwylir i chi dreulio amser yn darllen ac yn ymchwilio i ddatblygu eich gwybodaeth am y pwnc. Mae nifer o brosiectau grŵp yn rhoi cyfle i chi ddatblygu ac arddangos eich sgiliau gweithio mewn tîm. 


Asesiad 

Asesir cwrs trwy gyflwyniadau gwaith cwrs rheolaidd, sy'n cynnwys traethodau, posteri academaidd, cyflwyniadau unigol a grŵp, blogiau, portffolios, cyfweliadau, podlediadau, ac ati.

Achrediadau 

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw achrediad yn gysylltiedig â'r cwrs hwn. 


Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.  

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CC ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 104 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Eitem 

Teithiau Maes  

Cost 

£ 50 

Teithiau maes. (Pob blwyddyn academaidd)  


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae galw mawr am raddedigion gyda'r gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth yn y farchnad swyddi oherwydd bod ganddyn nhw wybodaeth fanwl am y pwnc a sgiliau dadansoddi cryf sy'n cael eu gwerthfawrogi yn niwydiannau'r cyfryngau, cysylltiadau cyhoeddus, addysg, marchnata a digwyddiadau, rheolaeth a'r sectorau treftadaeth. , twristiaeth a hamdden. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.