MAE CERDDORIAETH YN PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AM GYFLEOEDD DYSGU, CEFNOGAETH ACADEMAIDD - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2023

Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Os oes gennych angerdd am gerddoriaeth a gwneud i bethau ddigwydd, mae'r radd Busnes Cerddoriaeth hon yn gyfle i archwilio'r nifer o lwybrau sydd ar gael yn y busnes cerdd, bod yn entrepreneuraidd a datblygu eich sgiliau busnes arbenigol. Daw myfyrwyr o ystod o gefndiroedd, gan rannu'r nod cyffredin o fod eisiau datblygu gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth. Mae'r opsiynau gyrfa hyn yn cynnwys rheoli label, A&R, rheoli digwyddiadau, cyhoeddi, datblygu artistiaid, menter, marchnata a radio. Mae gan y radd Busnes Cerddoriaeth bwyslais clir ar sgiliau entrepreneuraidd a datblygu gyrfa strategol, gan arwain at brosiect blwyddyn olaf a allai fod yn ddechrau ar eich gyrfa ddisglair yn y busnes cerdd. 

Bydd prosiectau cerddoriaeth y byd go iawn ym myd cerddoriaeth bywiog Caerdydd a De Cymru yn rhan o'ch profiad fel myfyriwr ar y cwrs Busnes Cerdd. Fe'ch anogir i weithio gyda myfyrwyr o ddisgyblaethau eraill, gan elwa ar y gymuned greadigol y byddwch mewn cysylltiad â hi yn y Brifysgol. Mae gan staff y gyfoeth o brofiad yn gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Byddwch hefyd yn elwa ar ymweliadau rheolaidd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol o safon uchel yn y diwydiant cerddoriaeth fel cyn reolwr Coldplay, Estelle Wilkinson, Rheolwr Gyfarwyddwr yr asiantaeth ddigidol flaenllaw Edition, Adam Biddle, ac Alun Llwyd a Kevin Tame o label annibynnol enwog Cymru, Turnstile.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W370 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd B
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W370 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd B

Trwy gasgliad cynhwysfawr o fodiwlau ar y cwrs gradd Busnes Cerdd, byddwch yn dysgu sut i ddadansoddi, cydweithredu a chreu. Byddwch hefyd yn dysgu egwyddorion allweddol rheoli ac ystod o sgiliau busnes, gydag artistiaid o'ch compass yn gyson ac yn crefftio prosiectau cerddoriaeth y byd go iawn. Mae yna hefyd restr o ddarlithwyr gwadd a ddewiswyd yn ofalus. 

Byddwn yn eich helpu i ddeall egwyddorion allweddol rheoli ac ystod eang o sgiliau busnes, ochr yn ochr ag archwilio effeithiau technoleg ar y diwydiant cerddoriaeth a dysgu sut i lywio materion cyfreithiol, cytundebol a moesol. Byddwch yn archwilio'r broses A&R o'r creu i'r cyflawni, yn ogystal â dod yn gynllunydd ariannol, yn ddadansoddwr y farchnad ac yn strategydd hyrwyddo. Bydd ein darlithoedd gwadd safon uchel a ddewisir yn ofalus, yn aml yn eich bywiogi a'ch ysbrydoli. 

Blwyddyn Un - gradd Busnes Cerdd 

Geiriau a Cherddoriaeth: Diwylliant, Cyd-destun a Beirniadaeth 

Cyflwyniad i'r Diwydiant Cerdd 

Egwyddorion Datblygu Artistiaid 

Yr Entrepreneur Cerdd 

Egwyddorion Busnes Cerdd a Chyllid 

Egwyddorion Marchnata a Hyrwyddo Cerddoriaeth 

Blwyddyn Dau - gradd Busnes Cerdd 

Cyfryngau Digidol yn y Diwydiannau Creadigol 

Y Diwydiant Byw Modern 

Contractau Cerdd a'r Gyfraith 

Rheoli Digwyddiadau Creadigol 

Dyfodol Cerdd 

Blwyddyn Tri - gradd Busnes Cerdd 

Prosiect Mawr 

Cerddoriaeth yn y Farchnad Fyd-eang 

Rheoli Busnes Strategol yn y Diwydiant Adloniant 

Rheoli yn y Sector Creadigol 

Cyhoeddi Cerddoriaeth a Rheoli Hawliau 

Asesiad 

Gwneir asesiad cwrs trwy gyflwyniadau gwaith cwrs rheolaidd, cyflwyniadau a thasgau ymarferol, yn ogystal ag arholiadau mewn rhai meysydd. 

Lucy Squire, Rheolwr Pwnc Academaidd 
Gill Edwards-Randle, Uwch Ddarlithydd 
Skip Curtis, Darlithydd Kimberley Anthony Darlithydd 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC i gynnwys pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni.

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

  • Amser Llawn DU: £9,000
  • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd


  • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
  • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Pecyn (Gwisg ac Offer) - £500

Awgrymir bod gan fyfyrwyr eu gliniadur a'u ffôn clyfar eu hunain (Pob blwyddyn academaidd) 

Arall: Teithio - £100

Efallai y bydd disgwyl i fyfyrwyr deithio i ddosbarthiadau meistr / cynadleddau / digwyddiadau / perfformiadau ar eu cost eu hunain (Pob blwyddyn academaidd) 

Arall: Testun y Cwrs - £50

Efallai y bydd angen i fyfyrwyr brynu rhai testunau cwrs (Pob blwyddyn academaidd) 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrywr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad derbyn 

Mae gradd Busnes Cerdd PDC  yn rhoi'r sgiliau a'r arbenigedd sydd eu hangen arnoch i fod ar flaen y gad yn y busnes cerdd, gan eich galluogi i greu a modelu eich  gyrfa yn y busnes cerdd. Erbyn i chi raddio, bydd gennych y sgiliau ar gyfer ystod eang o yrfaoedd yn y diwydiannau cerddoriaeth, cyfryngau ac adloniant, gan gynnwys cyhoeddi, marchnata, A&R, radio, rheoli digwyddiadau a theithiau. 
 
Byddwch yn dysgu egwyddorion rheoli ac ystod eang o sgiliau busnes gan eich helpu i gynyddu potensial creadigol a masnachol yr artist / perthynas busnes i'r eithaf. Bydd eich astudiaethau yn hyrwyddo entrepreneuriaeth a meddwl yn greadigol, gan eich helpu i greu a lansio eich menter fusnes eich hun cyn gadael y cwrs. 
 
Bydd gan raddedigion hefyd brofiad trosglwyddadwy ac ymarferol y gellir ei gymhwyso at lawer o feysydd eraill yn y byd busnes. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.