Lleolir y radd hon yng nghampws pwrpasol PDC, yng nghanol dinas greadigol Caerdydd.

Os oes gennych angerdd am gerddoriaeth a gwneud i bethau ddigwydd, mae'r radd Busnes Cerddoriaeth hon yn gyfle i archwilio'r nifer o lwybrau sydd ar gael yn y busnes cerdd, bod yn entrepreneuraidd a datblygu eich sgiliau busnes arbenigol. Daw myfyrwyr o ystod o gefndiroedd, gan rannu'r nod cyffredin o fod eisiau datblygu gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth. Mae'r opsiynau gyrfa hyn yn cynnwys rheoli label, A&R, rheoli digwyddiadau, cyhoeddi, datblygu artistiaid, menter, marchnata a radio. Mae gan y radd Busnes Cerddoriaeth bwyslais clir ar sgiliau entrepreneuraidd a datblygu gyrfa strategol, gan arwain at brosiect blwyddyn olaf a allai fod yn ddechrau ar eich gyrfa ddisglair yn y busnes cerdd. 

Bydd prosiectau cerddoriaeth y byd go iawn ym myd cerddoriaeth bywiog Caerdydd a De Cymru yn rhan o'ch profiad fel myfyriwr ar y cwrs Busnes Cerdd. Fe'ch anogir i weithio gyda myfyrwyr o ddisgyblaethau eraill, gan elwa ar y gymuned greadigol y byddwch mewn cysylltiad â hi yn y Brifysgol. Mae gan staff y gyfoeth o brofiad yn gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth. Byddwch hefyd yn elwa ar ymweliadau rheolaidd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol o safon uchel yn y diwydiant cerddoriaeth fel cyn reolwr Coldplay, Estelle Wilkinson, Rheolwr Gyfarwyddwr yr asiantaeth ddigidol flaenllaw Edition, Adam Biddle, ac Alun Llwyd a Kevin Tame o label annibynnol enwog Cymru, Turnstile.

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W370 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd B
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W370 Llawn amser 3 blynedd Medi Caerdydd B

Trwy gasgliad cynhwysfawr o fodiwlau ar y cwrs gradd Busnes Cerdd, byddwch yn dysgu sut i ddadansoddi, cydweithredu a chreu. Byddwch hefyd yn dysgu egwyddorion allweddol rheoli ac ystod o sgiliau busnes, gydag artistiaid o'ch compass yn gyson ac yn crefftio prosiectau cerddoriaeth y byd go iawn. Mae yna hefyd restr o ddarlithwyr gwadd a ddewiswyd yn ofalus. 

Byddwn yn eich helpu i ddeall egwyddorion allweddol rheoli ac ystod eang o sgiliau busnes, ochr yn ochr ag archwilio effeithiau technoleg ar y diwydiant cerddoriaeth a dysgu sut i lywio materion cyfreithiol, cytundebol a moesol. Byddwch yn archwilio'r broses A&R o'r creu i'r cyflawni, yn ogystal â dod yn gynllunydd ariannol, yn ddadansoddwr y farchnad ac yn strategydd hyrwyddo. Bydd ein darlithoedd gwadd safon uchel a ddewisir yn ofalus, yn aml yn eich bywiogi a'ch ysbrydoli. 

Blwyddyn Un - gradd Busnes Cerdd 

 • Geiriau a Cherddoriaeth: Diwylliant, Cyd-destun a Beirniadaeth 

 • Cyflwyniad i'r Diwydiant Cerdd 

 • Egwyddorion Datblygu Artistiaid 

 • Yr Entrepreneur Cerdd 

 • Egwyddorion Busnes Cerdd a Chyllid 

 • Egwyddorion Marchnata a Hyrwyddo Cerddoriaeth 

Blwyddyn Dau - gradd Busnes Cerdd 

 • Cyfryngau Digidol yn y Diwydiannau Creadigol 

 • Y Diwydiant Byw Modern 

 • Contractau Cerdd a'r Gyfraith 

 • Rheoli Digwyddiadau Creadigol 

 • Dyfodol Cerdd 

Blwyddyn Tri - gradd Busnes Cerdd 

 • Prosiect Mawr 

 • Cerddoriaeth yn y Farchnad Fyd-eang 

 • Rheoli Busnes Strategol yn y Diwydiant Adloniant 

 • Rheoli yn y Sector Creadigol 

 • Cyhoeddi Cerddoriaeth a Rheoli Hawliau 

Asesiad 

Gwneir asesiad cwrs trwy gyflwyniadau gwaith cwrs rheolaidd, cyflwyniadau a thasgau ymarferol, yn ogystal ag arholiadau mewn rhai meysydd. 

Lucy Squire, Rheolwr Pwnc Academaidd 
Gill Edwards-Randle, Uwch Ddarlithydd 
Skip Curtis, Darlithydd 
Kimberley Anthony Darlithydd 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A mewn pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni.

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Pecyn (Gwisg ac Offer) - £500

Awgrymir bod gan fyfyrwyr eu gliniadur a'u ffôn clyfar eu hunain (Pob blwyddyn academaidd) 

Arall: Teithio - £100

Efallai y bydd disgwyl i fyfyrwyr deithio i ddosbarthiadau meistr / cynadleddau / digwyddiadau / perfformiadau ar eu cost eu hunain (Pob blwyddyn academaidd) 

Arall: Testun y Cwrs - £50

Efallai y bydd angen i fyfyrwyr brynu rhai testunau cwrs (Pob blwyddyn academaidd) 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrywr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch cais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU. 

Datganiad derbyn 

Mae gradd Busnes Cerdd PDC  yn rhoi'r sgiliau a'r arbenigedd sydd eu hangen arnoch i fod ar flaen y gad yn y busnes cerdd, gan eich galluogi i greu a modelu eich  gyrfa yn y busnes cerdd. Erbyn i chi raddio, bydd gennych y sgiliau ar gyfer ystod eang o yrfaoedd yn y diwydiannau cerddoriaeth, cyfryngau ac adloniant, gan gynnwys cyhoeddi, marchnata, A&R, radio, rheoli digwyddiadau a theithiau. 
 
Byddwch yn dysgu egwyddorion rheoli ac ystod eang o sgiliau busnes gan eich helpu i gynyddu potensial creadigol a masnachol yr artist / perthynas busnes i'r eithaf. Bydd eich astudiaethau yn hyrwyddo entrepreneuriaeth a meddwl yn greadigol, gan eich helpu i greu a lansio eich menter fusnes eich hun cyn gadael y cwrs. 
 
Bydd gan raddedigion hefyd brofiad trosglwyddadwy ac ymarferol y gellir ei gymhwyso at lawer o feysydd eraill yn y byd busnes. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.