performance and media

BA (Anrh) Perfformiad a'r Cyfryngau

MAE CELFYDDYDAU PERFFORMIO YN PDC AR Y BRIG YNG NGHYMRU AC YMHLITH Y 10 UCHAF YN Y DU AR GYFER BODDHAD MYFYRWYR - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2021

Mae ein gradd Perfformio a'r Cyfryngau yn eich gwahodd i archwilio'r maes perfformio cynyddol ac amrywiol trwy gwestiynu'r berthynas rhwng perfformiad byw ac ystod o gyfryngau wedi'u recordio. Byddwch yn astudio pob prif ffurf ar y cyfryngau fel theatr, ffilm, teledu a radio trwy waith academaidd ac ymarferol. Byddwch hefyd yn archwilio cynhyrchu syniadau newydd mewn dulliau perfformio digidol, rhyngweithiol ac amlgyfrwng. 

Mae cynnwys y cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu eich sgiliau deallusol, ymarferol a thechnegol, fel y gallwch archwilio traddodiadau, cysyniadau ac ymagweddau byd-eang tuag at berfformio a'r cyfryngau. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â chwmnïau ymweld, ymarferwyr proffesiynol y theatr, ffilm a theledu. Mae yna hefyd lawer o weithgareddau allgyrsiol a fydd yn edrych yn drawiadol ar eich CV, gan gynnwys cynyrchiadau cyhoeddus, ffilmiau myfyrwyr a gorsaf radio myfyrwyr. 

Mae astudio Perfformio a'r Cyfryngau yng Nghaerdydd yn golygu y bydd gennych leoliadau a chwmnïau cynhyrchu o'r radd flaenaf ar garreg eich drws, gan gynnwys pencadlys BBC Cymru, canolfan gynhyrchu fawr yn y DU (Dr Who, Torchwood), a ddatblygwyd yn ddiweddar Pinewood Studios CymruTheatr Genedlaethol Cymru a'r Opera Cenedlaethol Cymru ymhlith eraill. Mae gradd Perfformio a Chyfryngau PDC hefyd yn rhan o  Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, sy'n rhoi'r sgiliau a'r cyfleoedd sydd eu hangen ar fyfyrwyr i weithio yn y diwydiant teledu a ffilm cyffrous heddiw.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W400 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W400 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn cael cyfle i astudio perfformio, cyfarwyddo a chynhyrchu trwy ystod o gyfryngau creadigol gan gynnwys, ffilm, theatr, radio, animeiddio a gemau. Bydd modiwlau perfformio yn rhoi ymwybyddiaeth ichi o arferion perfformio cyfoes ar y llwyfan a'r sgrin. Mewn modiwlau cynhyrchu byddwch yn astudio'r ystod o sgiliau technegol sydd eu hangen i gynhyrchu cynnwys creadigol trwy ystod o dechnolegau cyfryngol gan gynnwys, camera, sain, golygu a radio. 

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio cysyniadau, confensiynau a safbwyntiau ym maes perfformio sy'n ehangu, trwy ddadansoddi testunau, gwylio perfformiadau byw a gweithio'n ymarferol, yn unigol ac mewn grwpiau. Byddwch yn datblygu sgiliau creadigol a thechnegol fel y gallwch ddal, recordio a golygu eich gwaith a'ch perfformiad eich hun ar gyfer cyfryngau byw a rhai wedi’u recordio. 

Ym mlynyddoedd dau a thri, byddwch yn archwilio presenoldeb elfennau newydd, rhyngweithiol a digidol mewn ffurfiau traddodiadol ar theatr a chyfryngau, megis taflunio fideo a dylunio sain, yn ogystal ag archwilio ymhellach y prosesau creadigol ar gyfer perfformio'n fyw ac ar gyfer cyfryngau wedi’u recordio. Er mwyn datblygu eich diddordebau hyd yn oed ymhellach, gallwch astudio meysydd cysylltiedig fel ysgrifennu sgriptiau, drama gymhwysol, ac ystod o fodiwlau arbenigol sy'n adlewyrchu meysydd ymchwil staff. 

Blwyddyn Un: Gradd Perfformio a'r Cyfryngau

 • Ymarfer Perfformio a'r Cyfryngau
 • Persbectif a Pherfformio
 • Cynhyrchu mewn Stiwdio
 • Technolegau Cyfryngau a Pherfformiad

Blwyddyn Dau: Gradd Perfformio a'r Cyfryngau

 • Perfformio a Chynhyrchu ar Radio
 • Cydweithrediad y Cyfryngau
 • Perfformio ar y Cyfryngau Newydd
 • Dadansoddi Perfformio a Theori Beirniadol
 • Astudiaethau Arbenigol 1

Blwyddyn Tri: Gradd Perfformio a'r Cyfryngau

 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd
 • Prosiect Mawr Perfformio a'r Cyfryngau
 • Prosiect Ymchwil Mawr
 • Astudiaethau Arbenigol 2

Dysgu

Addysgir theori ar y cwrs Perfformio a'r Cyfryngau trwy ddarlithoedd, seminarau a dangosiadau tra bod gwaith ymarferol yn cael ei astudio mewn gweithdai stiwdio.

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio gwaith ymarferol (gan gynnwys perfformiadau ffilm a / neu gyfryngau cymysg), traethodau, dadansoddiad myfyriol a chyflwyniadau a fydd yn rhoi ystod eang o brofiadau a sgiliau i chi mewn amrywiaeth o gyfryngau.

Asesiad

Mae tua 60% o waith ymarferol, 30% o waith ysgrifenedig, a 10% o asesiad parhaus neu bortffolio ; er y bydd y cyfrannau hyn yn amrywio yn dibynnu ar y modiwlau a ddewiswch.

Achrediadau

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw achrediad yn gysylltiedig â'r cwrs hwn.

Cyfleusterau

Mae myfyrwyr ar y cwrs gradd Perfformio a'r Cyfryngau yn elwa ar y cyfleusterau trawiadol sydd newydd eu gwella yn PDC Caerdydd. Mae hyn yn cynnwys theatr awditoriwm 160 sedd gyda llawr llwyfan sbring, rig goleuo cyflawn, dwy stiwdio ddawns newydd sbon a gofodau drama newydd. Mae yna hefyd bedair theatr stiwdio blwch du, a stiwdios ffilm proffesiynol gyda chyfleusterau sgrin werdd a chipio symudiadau ar y campws. 

Darlithwyr

Dr Sarah Crews, Arweinydd Cwrs Perfformio a'r Cyfryngau
Inga Burrows, Uwch Ddarlithydd
Steve Johnson, Uwch Ddarlithydd
Craig Hooper, Uwch Ddarlithydd
Dr Hilary Ramsden, Uwch Ddarlithydd
Michael Carklin, Uwch Ddarlithydd
Dr Geraint D'Arcy, Darlithydd
Dr Marta Minier, Darlithydd
Dr Nigel Long, Darlithydd
Dr Jodie Allinson, Darlithydd
Dr Lisa Lewis, Darllenydd

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a chyfweliad llwyddiannus. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o'ch gwaith cyn mynychu cyfweliad, lle bo angen hyn ar gyfer eich cwrs. Darperir manylion llawn o'r hyn sy'n ofynnol unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A mewn pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig IB nodweddiadol

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein  gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wed'i nodi, cysylltwch â ni.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni.

 

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu.

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog.

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w cadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau

Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

* Rhwymedig

Pecyn (Gwisg ac Offer) - £50

Deunyddiau Sioe Graddedigion Blwyddyn 3

Teithiau Maes - £50

Ymweliadau â Theatr / Perfformiad. Pob blwyddyn academaidd

Arall - £100

Efallai y bydd disgwyl i fyfyrwyr deithio i ddosbarthiadau meistr / cynadleddau ar eu cost eu hunain

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeios ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae gan Gaerdydd a de Cymru ddiwydiant celfyddydau a chyfryngau ffyniannus, sy'n golygu y bydd gennych leoliadau a chwmnïau cynhyrchu o'r radd flaenaf ar garreg eich drws, gan gynnwys y stiwdios drama ar gyfer BBC Cymru Wales, canolfan gynhyrchu sylweddol yn y DU (Dr Who, Torchwood, Casualty), Pinewood Studios Cymru, a ddatblygwyd yn ddiweddar, Theatr Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru ymhlith eraill. 

Mae myfyrwyr ar y cwrs gradd Perfformio a'r Cyfryngau hefyd yn magu sgiliau trosglwyddadwy allweddol mewn gwaith tîm, trafodaethau a rheoli prosiectau, a fydd yn cael eu gwerthfawrogi mewn llawer o ddiwydiannau ac yn rhoi hwb i'ch cyflogadwyedd. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL