Roedd 93% o'n myfyrwyr BA (Anrh) Perfformiad a'r Cyfryngau yn fodlon ar eu cwrs - AROLWG CENEDLAETHOL O FYFYRWYR 2023

Mae ein gradd Perfformio a'r Cyfryngau yn eich gwahodd i archwilio'r maes perfformio cynyddol ac amrywiol trwy gwestiynu'r berthynas rhwng perfformiad byw ac ystod o gyfryngau wedi'u recordio. Byddwch yn astudio pob prif ffurf ar y cyfryngau fel theatr, ffilm, teledu a radio trwy waith academaidd ac ymarferol. Byddwch hefyd yn archwilio cynhyrchu syniadau newydd mewn dulliau perfformio digidol, rhyngweithiol ac amlgyfrwng. 

Mae cynnwys y cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu eich sgiliau deallusol, ymarferol a thechnegol, fel y gallwch archwilio traddodiadau, cysyniadau ac ymagweddau byd-eang tuag at berfformio a'r cyfryngau. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â chwmnïau ymweld, ymarferwyr proffesiynol y theatr, ffilm a theledu. Mae yna hefyd lawer o weithgareddau allgyrsiol a fydd yn edrych yn drawiadol ar eich CV, gan gynnwys cynyrchiadau cyhoeddus, ffilmiau myfyrwyr a gorsaf radio myfyrwyr. 

Mae astudio Perfformio a'r Cyfryngau yng Nghaerdydd yn golygu y bydd gennych leoliadau a chwmnïau cynhyrchu o'r radd flaenaf ar garreg eich drws, gan gynnwys pencadlys BBC Cymru, canolfan gynhyrchu fawr yn y DU (Dr Who, Torchwood), a ddatblygwyd yn ddiweddar Pinewood Studios CymruTheatr Genedlaethol Cymru a'r Opera Cenedlaethol Cymru ymhlith eraill. Mae gradd Perfformio a Chyfryngau PDC hefyd yn rhan o  Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, sy'n rhoi'r sgiliau a'r cyfleoedd sydd eu hangen ar fyfyrwyr i weithio yn y diwydiant teledu a ffilm cyffrous heddiw.

Cyntaf yng Nghymru am Ddrama a Dawns (Canllaw Prifysgol y Guardian 2023)

Cyfleoedd astudio cysylltiedig ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg: Mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig y cyfle i astudio BA (Anrh) Perfformio, Theatr a'r Cyfryngau a addysgir 100% yn y Gymraeg.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W400 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W400 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Byddwch yn cael cyfle i astudio perfformio, cyfarwyddo a chynhyrchu trwy ystod o gyfryngau creadigol gan gynnwys, ffilm, theatr, radio, animeiddio a gemau. Bydd modiwlau perfformio yn rhoi ymwybyddiaeth ichi o arferion perfformio cyfoes ar y llwyfan a'r sgrin. Mewn modiwlau cynhyrchu byddwch yn astudio'r ystod o sgiliau technegol sydd eu hangen i gynhyrchu cynnwys creadigol trwy ystod o dechnolegau cyfryngol gan gynnwys, camera, sain, golygu a radio. 

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio cysyniadau, confensiynau a safbwyntiau ym maes perfformio sy'n ehangu, trwy ddadansoddi testunau, gwylio perfformiadau byw a gweithio'n ymarferol, yn unigol ac mewn grwpiau. Byddwch yn datblygu sgiliau creadigol a thechnegol fel y gallwch ddal, recordio a golygu eich gwaith a'ch perfformiad eich hun ar gyfer cyfryngau byw a rhai wedi’u recordio. 

Ym mlynyddoedd dau a thri, byddwch yn archwilio presenoldeb elfennau newydd, rhyngweithiol a digidol mewn ffurfiau traddodiadol ar theatr a chyfryngau, megis taflunio fideo a dylunio sain, yn ogystal ag archwilio ymhellach y prosesau creadigol ar gyfer perfformio'n fyw ac ar gyfer cyfryngau wedi’u recordio. Er mwyn datblygu eich diddordebau hyd yn oed ymhellach, gallwch astudio meysydd cysylltiedig fel ysgrifennu sgriptiau, drama gymhwysol, ac ystod o fodiwlau arbenigol sy'n adlewyrchu meysydd ymchwil staff. 

Blwyddyn Un: Gradd Perfformio a'r Cyfryngau

 • Ymarfer Perfformio a'r Cyfryngau
 • Persbectif a Pherfformio
 • Cynhyrchu mewn Stiwdio
 • Technolegau Cyfryngau a Pherfformiad

Blwyddyn Dau: Gradd Perfformio a'r Cyfryngau

 • Perfformio a Chynhyrchu ar Radio
 • Cydweithrediad y Cyfryngau
 • Perfformio ar y Cyfryngau Newydd
 • Dadansoddi Perfformio a Theori Beirniadol
 • Astudiaethau Arbenigol 1

Blwyddyn Tri: Gradd Perfformio a'r Cyfryngau

 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd
 • Prosiect Mawr Perfformio a'r Cyfryngau
 • Prosiect Ymchwil Mawr
 • Astudiaethau Arbenigol 2

Dysgu

Dysgir theori ar y cwrs Perfformio a’r Cyfryngau trwy weithdai, seminarau a dangosiadau tra bydd gwaith ymarferol yn cael ei astudio mewn stiwdios a/neu ystafelloedd arbenigol megis golygu.

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio gwaith ymarferol (gan gynnwys perfformiadau wedi’u ffilmio a/neu berfformiadau cyfrwng cymysg), gwaith ysgrifenedig gan gynnwys traethodau a blogiau, dadansoddiad myfyriol drwy gyfrwng vlogs a chyflwyniadau, a fydd yn rhoi ystod eang o brofiadau a sgiliau i chi mewn amrywiaeth. o gyfryngau.

Asesiad

Mae tua 70% o waith ymarferol, 20% o waith ysgrifenedig, a 10% o asesiad parhaus neu bortffolio; er y bydd y cyfrannau hyn yn amrywio yn dibynnu ar y modiwlau a ddewiswch.

Achrediadau

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw achrediad yn gysylltiedig â'r cwrs hwn.

Cyfleusterau

Mae myfyrwyr ar y cwrs gradd Perfformio a'r Cyfryngau yn elwa ar y cyfleusterau trawiadol sydd newydd eu gwella yn PDC Caerdydd. Mae hyn yn cynnwys theatr awditoriwm 160 sedd gyda llawr llwyfan sbring, rig goleuo cyflawn, dwy stiwdio ddawns newydd sbon a gofodau drama newydd. Mae yna hefyd bedair theatr stiwdio blwch du, a stiwdios ffilm proffesiynol gyda chyfleusterau sgrin werdd a chipio symudiadau ar y campws. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad, efallai y bydd gofyn i chi hefyd ddarparu portffolio o’ch gwaith i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr sydd tu allan i'r DU

Dewisir ymgeiswyr ar gyfer y cwrs hwn ar sail cais addas a phortffolio o'ch gwaith. Bydd Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau bod y portffolio yn addas cyn i’r cynnig cael ei wneud. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC i gynnwys pwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A gyda phwnc celf a dylunio perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Pasio Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 96 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein  gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wed'i nodi, cysylltwch â ni.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu.

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog.

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu.

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,500

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w cadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig

Pecyn (Gwisg ac Offer) - £50

Deunyddiau Sioe Graddedigion Blwyddyn 3

Teithiau Maes - £50

Ymweliadau â Theatr / Perfformiad. Pob blwyddyn academaidd

Arall - £100

Efallai y bydd disgwyl i fyfyrwyr deithio i ddosbarthiadau meistr / cynadleddau ar eu cost eu hunain


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeios ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae gan Gaerdydd a de Cymru ddiwydiant celfyddydau a chyfryngau ffyniannus, sy'n golygu y bydd gennych leoliadau a chwmnïau cynhyrchu o'r radd flaenaf ar garreg eich drws, gan gynnwys y stiwdios drama ar gyfer BBC Cymru Wales, canolfan gynhyrchu sylweddol yn y DU (Dr Who, Torchwood, Casualty), Pinewood Studios Cymru, a ddatblygwyd yn ddiweddar, Theatr Genedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru ymhlith eraill. 

Mae myfyrwyr ar y cwrs gradd Perfformio a'r Cyfryngau hefyd yn magu sgiliau trosglwyddadwy allweddol mewn gwaith tîm, trafodaethau a rheoli prosiectau, a fydd yn cael eu gwerthfawrogi mewn llawer o ddiwydiannau ac yn rhoi hwb i'ch cyflogadwyedd. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.