Mae drama yn PDC ar y brig yng Nghymru am foddhad cyffredinol, cyfleoedd dysgu, cefnogaeth academaidd - NSS 2023

Cynhyrchu a rheoli yw asgwrn cefn y theatr a'r diwydiannau perfformio. Mae'r cwrs ymarferol a chyffrous hwn yn diwallu'r angen am gynhyrchwyr a rheolwyr celfyddydau proffesiynol, ac mae'n cwmpasu meysydd fel 

 • Sgiliau cynhyrchu
 • Rheoli llwyfan
 • Cynllunio cynhyrchu
 • Cyllid ac amserlennu
 • Marchnata a hyrwyddo
 • Sgiliau technegol theatr 
 • Pholisi diwylliannol

Byddwch yn gweithio ar amrywiaeth o gynyrchiadau, perfformiadau a digwyddiadau cyhoeddus, yn fewnol a gyda'n sefydliadau partner, i roi amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr i chi. Wrth gyflwyno'r cwrs rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid yn y diwydiant, i helpu i'ch datblygu fel cynhyrchydd creadigol medrus, hyblyg a gwybodus gyda'r hyder i weithio mewn amrywiaeth eang o rolau o fewn y diwydiannau perfformio.

Mae'r cwrs hwn yn ddewis da os ydych yn angerddol am y sector celfyddydau perfformio a digwyddiadau ac eisiau gweithio mewn rôl oddi ar y llwyfan i sicrhau profiadau rhagorol i gynulleidfaoedd a chyfranogwyr. Byddwch yn datblygu ystod o sgiliau ymarferol, yn dysgu i gyfathrebu'n effeithiol, a byddwch yn cael blas ar yr heriau amrywiol sy’n rhan o’r gwaith o gynhyrchu creadigol a rheoli'r celfyddydau.

Cyntaf yng Nghymru am Ddrama a Dawns (Canllaw Prifysgol y Guardian 2023)

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
W405 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B

Mae'r BA Cynhyrchu a Rheoli Perfformiadau yn eich galluogi i ddatblygu ystod o sgiliau, gwybodaeth a mewnwelediad, gan roi'r hyder i chi gyfrannu at y diwydiannau creadigol a'r celfyddydau perfformio fel cynhyrchydd, trefnydd neu reolwr celfyddydau. Drwy gyfuniad o brosiectau byw, lleoliadau gwaith, a phrosiectau cynhyrchu a digwyddiadau, byddwch yn ennill profiad mewn rolau amrywiol, tra'n canfod a datblygu eich cryfderau a'ch angerdd eich hun o fewn y diwydiannau perfformio. 

Mae cyflogadwyedd wrth wraidd y BA Cynhyrchu a Rheoli Perfformiadau, sy'n cynnig prosiectau byw ym mhob blwyddyn, a'r cyfle i weithio ar gynyrchiadau a digwyddiadau mewnol, yn ogystal â gweithio gyda'n sefydliadau partner o fewn y celfyddydau perfformio. 

Lefel 4

Sgiliau Cynhyrchu (40 credyd) – Datblygu sgiliau goleuo, sain a rheoli llwyfan, yn ogystal â ffilmio, sain a ffotograffiaeth y gellir eu defnyddio ar gyfer marchnata a’r cyfryngau cymdeithasol.

Cynhyrchu Perfformiadau 1 (20 credyd) – Gweithio ar gynyrchiadau neu ŵyl, yn cynnwys sgiliau gwaith tîm, hyrwyddo, cyllid a chynllunio.

Portffolio Proffesiynol (40 credyd) – Datblygu sgiliau gwaith a gwybodaeth drwy arsylwi yn y gweithle gyda ffocws ar sgiliau allweddol ar gyfer rolau penodol.

Celfyddydau a Diwylliant (20 credyd) – Archwilio polisi a strwythurau diwylliannol, gan gynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth, mynediad a chynhwysiant.

Lefel 5

Cynllunio Prosiectau a Gwneud Ceisiadau (40 credyd) – Deall prosesau Cyngor y Celfyddydau, cyllidwyr allanol a digwyddiadau a pharatoi ceisiadau.

Cynhyrchu Perfformiadau 2 (20 credyd) – Gweithio ar gynyrchiadau neu ŵyl, gan ennill mewnwelediad a sgiliau mewn rolau penodol. 

Portffolio Proffesiynol 2 (40 credyd) – Ymgymryd â lleoliad yn y gweithle ac arsylwi gyda ffocws ar arwain, trefnu a chynllunio.

Rheoli'r Celfyddydau (20 credyd) – Datblygu sgiliau mewn cyd-greu, codi arian a chynllunio ar y cyd ag un o'n sefydliadau partner o’r diwydiant.

Lefel 6

Prosiect Cynhyrchu (40 credyd) – Ymgymryd â phrosiect hunanddiffiniedig, gan ddefnyddio sgiliau amrywiol rydych chi wedi'u datblygu. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, gynhyrchu cynhyrchiad theatr, trefnu digwyddiad, neu gymryd cyfrifoldeb dros agwedd ar drefniadaeth gŵyl.

Portffolio Proffesiynol 3 (40 credyd) – Lleoliad yn y diwydiant ac arsylwi, gyda ffocws ar ddatblygu cynulleidfaoedd, cyfranogiad a chyfathrebu. 

Cynhyrchu Perfformiad 3 (40 credyd) – Cydweithio ar ddigwyddiad cyhoeddus ar raddfa fawr, i gynhyrchu, trefnu a chyflawni ar gyfer cynulleidfa.

Dysgu

 • Gweithdai gyda staff ag ystod o arbenigedd a phrofiad.
 • Sesiynau gyda gwesteion ar ymweliad o’r diwydiant. 
 • Ymweliadau ac arsylwadau yn y gweithle.
 • Lleoliadau gwaith.
 • Prosiectau Byw, yn gweithio ar gynyrchiadau theatr, digwyddiadau neu wyliau.
 • Datblygu portffolio proffesiynol. 

Bydd y cwrs yn cael ei arwain gan Arweinydd y Cwrs a fydd yn eich cefnogi yn eich astudiaethau. Yn ogystal, bydd Hyfforddwr Academaidd Personol unigol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr i gynnig arweiniad a chefnogaeth drwy gydol eich astudiaethau.

Asesiad

Cewch eich asesu'n llawn drwy waith cwrs ym mhob un o'r tair blynedd. Mae tasgau asesu amrywiol gan gynnwys adroddiadau lleoliadau gwaith, prosiectau cynhyrchu ymarferol, cyflwyniadau llafar, portffolios ar-lein, adfyfyrio ar ymarfer, strategaethau cynigion busnes, ceisiadau am gyllid, deunyddiau marchnata a chynllunio a chynnal digwyddiadau.

Lleoliadau

Rydym yn cynnig cefnogaeth lawn i sicrhau lleoliadau, ac mae gennym rwydwaith eang o gysylltiadau yn y diwydiannau creadigol i'ch cyflwyno iddynt.

Cyfleusterau

Mae gennym gyfleusterau trawiadol yn PDC Caerdydd, gan gynnwys theatr awditoriwm 160 sedd gyda llawr llwyfan sbring, a rig goleuo llawn. Mae yna hefyd bedair theatr stiwdio bocs du, stiwdios dawns a stiwdios ffilm proffesiynol gyda sgrin werdd a chyfleusterau cip-symud ar y campws. Yn ogystal, mae ystafelloedd cyfrifiaduron, stiwdios dylunio a chyfleusterau recordio cerddoriaeth. 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8 Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Mae angen Cyfweliad ar gyfer y cwrs hwn.

Mewn cyfweliad byddwn yn trafod eich barn ar theatr, ffilm a theledu. Meddyliwch am yr hyn sydd o ddiddordeb i chi - p'un a yw'n wleidyddiaeth, hunaniaeth, llenyddiaeth, celf, cerddoriaeth, ffasiwn, beth bynnag. Byddwch yn barod i siarad am hyn yng nghyd-destun theatr, ffilm a theledu ac am yr hyn rydych chi'n ei astudio ar hyn o bryd.

Ymgeiswyr yn y DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gais addas. Os nad ydych yn bodloni’r meini prawf mynediad efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfweliad i’n helpu i asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs.

Ymgeiswyr y tu allan i'r DU

Mae'r dewis ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar gymhwyso a chyflwyno portffolio o'ch gwaith yn addas y mae Arweinydd y Cwrs yn cadarnhau ei fod yn addas i gynnig gael ei wneud.

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol

BCC - CDD i gynnwys pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS)

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol

Pasiwch Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A gyda phwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC

Teilyngdod Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Tocyn Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-80 UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • Llawn amser y DU: I'w cadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeios ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs hwn yn sicrhau bod gan ein graddedigion ystod ddatblygedig iawn o sgiliau trosglwyddadwy, gan wella eu cyflogadwyedd a'u potensial o ran gyrfa. Gall graddedigion ddatblygu eu hastudiaethau drwy wneud cais am un o'n rhaglenni ôl-radd.

Y mathau o rolau swydd y gall graddedigion fynd ymlaen i'w cyflawni yw:

 • Cynhyrchydd theatr greadigol
 • Rheolwr celfyddydau
 • Codwr arian
 • Swyddog marchnata/rheolwr
 • Trefnydd digwyddiadau
 • Cynhyrchydd gwyliau 
 • Rheolwr lleoliad
 • Swyddog datblygu cynulleidfaoedd

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.