primary teaching

BA (Anrh) Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd gyda SAC

Ydych chi eisiau dysgu mewn ysgol gynradd a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol go iawn i addysg pobl ifanc? Ydych chi’n angerddol am addysg gynradd ac yn awyddus i rannu’ch brwdfrydedd gydag eraill?

Mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn y brifysgol ac mewn ysgolion cynradd er mwyn darparu profiadau dysgu ac addysgu dilys a fydd yn paratoi athrawon dan hyfforddiant i ysbrydoli dysgwyr i gyflawni pedwar diben Cwricwlwm i Gymru.  

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion sydd wedi'u dewis am eu darpariaeth ragorol a'u record barhaus o fentora a'u hymglymiad ag addysg gychwynnol i athrawon. Mae llawer o'n hysgolion partneriaeth arweiniol yn chwarae rhan weithredol wrth lunio Cwricwlwm Cymru, dylanwadu ar bolisi, gwella ysgolion a chodi safonau.  

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth yn yr Ardaloedd Dysgu a Phrofiad, sgiliau ymarferol, sgiliau ehangach a chymwyseddau proffesiynol sydd angen i fod yn athro/athrawes arbennig o effeithiol.

Os dewiswch astudio o leiaf 40 credyd o'ch cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, gallwch wneud cais am ysgoloriaeth i dderbyn £500 y flwyddyn o'r Coleg Cymraeg. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Bydd angen i chi mynychu Digwyddiad Dethol Addysg Gynradd er mwyn astudio'r cwrs hon. Dysgu mwy. 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

Mewn partneriaeth â

Gaer Primary School Logo.png

Mewn partneriaeth â

Eveswell Primary School logo.jpg coedeva.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Wedi’i achredu gan 

Unknown_713rljK.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Y 50 Dylanwadwyr Digidol Gorau ar gyfer 2020 

image002_cO7zkc9.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Microsoft Innovative Expert 20/21* 

MIEE_20-21_600x600_.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X125 Llawn amser 3 blynyddoedd Medi Newport City C

Bydd y cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon hwn yn eich darparu â chyfleoedd dysgu personol a phroffesiynol ardderchog sy'n anelu at fodloni anghenion athrawon dan hyfforddiant a dysgwyr unigol mewn ysgolion.

Blwyddyn Un - BA (Anrh) AGA Cynradd gyda SAC

Astudiaethau Craidd 1 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgegol 1 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 1A - (40 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 1B - (20 credyd) Modiwl craidd
Dysgu a Datblygiad Proffesiynol 1 - (20 credyd) Modiwl craidd
 

Blwyddyn Dau - BA (Anrh) AGA Cynradd gyda SAC

Astudiaethau Craidd 2 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgegol 2 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 2A - (40 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 2B - (20 credyd) Modiwl craidd
Dysgu a Datblygiad Proffesiynol 2 - (20 credyd) Modiwl craidd
 

Blwyddyn Tri - BA (Anrh) AGA Cynradd gyda SAC

Astudiaethau Craidd 3 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgegol 3 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 3A - (40 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 3B - (20 credyd) Modiwl craidd
Dysgu a Datblygiad Proffesiynol 3 - (20 credyd) Modiwl craidd

 
Manylion y modiwlau


Astudiaethau Craidd
Mae'r modiwl hwn yn cynnwys datblygu dealltwriaeth o'r Ardal Ddysgu a Phrofiad a ddewisir yng nghyd-destun rôl athro/athrawes. Bydd y modiwl hwn yn eich darparu â gwybodaeth a dealltwriaeth o Ardaloedd Dysgu a Phrofiad a chyfleoedd i arwain datblygiadau cwricwlwm mewn ysgol. 

Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgegol
Caiff y cynnwys ei danategu gan y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth (2017) a fydd yn eich galluogi i adlewyrchu'n gritigol ar faterion addysg cyfredol er mwyn gwerthuso eu heffaith ar addysgu a dysgu. 

Astudiaethau Pwnc A
Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi ennill gwybodaeth ar bynciau Mathemateg a Rhifedd; Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu; Gwyddoniaeth a Thechnoleg a datblygiad y Gymraeg ar gyfer y camau dysgu perthnasol. 

Astudiaethau Pwnc B
Gydag Astudiaethau Pwnc B, byddwch yn cychwyn datblygu dealltwriaeth o sut mae dysgwyr yn dysgu o fewn ac ar draws yr Ardaloedd Dysgu a Phrofiad yn ymwneud â Chelfyddydau Mynegiannol; Iechyd a Llesiant a'r Dyniaethau.

Dysgu a Datblygu Proffesiynol
Bydd y modiwl hwn yn cychwyn y broses o athrawon dan hyfforddiant yn dod yn adlewyrchol, yn wydn, yn ddysgwyr gydol oes, yn ymgysylltu'n bwrpasol yn dysgu proffesiynol, datblygiad a llesiant. 
 

Addysgu

Mae'r radd addysgu gynradd hon yn cynnig:

• Statws Athro Cymwysedig (SAC) ar ôl cwblhau'r cwrs
• Gradd alwedigaethol berthnasol sydd wedi'i hymgorffori yn arferion yr ystafell ddosbarth
• Dysgu ac efelychu trochi a chyfleoedd dysgu dilys
• Arferion seiliedig ar ymchwil lle byddwch yn dysgu i integreiddio theori, ymchwil a phrofiad ymarferol i hysbysu'ch cynllunio ac addysgu yn y dyfodol
• Grwpiau i gefnogi athrawon dan hyfforddiant, tiwtorialau rheolaidd a lefel uchel o ofal bugeiliol
• Partneriaethau cydweithredol cryf rhwng y brifysgol ac ysgolion cynradd lleol o ansawdd uchel
• Cyfle i gwblhau eich profiad ysgol olaf mewn Ysgol Brydeinig Ryngwladol
• Cael eich dysgu gan dîm â phrofiad helaeth o weithio gydag athrawon dan hyfforddiant mewn amrediad o gyd-destunau a sefyllfaoedd
• Mynediad at gyfleusterau ardderchog - gan gynnwys cyfleoedd dysgu wedi'u hefelychu
 
Dysgu a datblygu proffesiynol yw'r prif bethau mae'r cwrs yn canolbwyntio arnynt. Byddwch yn cael eich cefnogi i ddatblygu'ch sgiliau ymchwil trwy brosiectau ymchwil a fydd yn cael effaith ar addysgu a dysgu pan fyddwch mewn awyrgylch ysgol.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ymgysylltu ag amrediad o bartneriaid ysgol, siaradwyr allanol a darlithwyr gwadd sy'n cael eu cydnabod fel darparwyr blaenllaw addysg a dysgu proffesiynol.

Asesiad

Bydd yr asesiad yn cynnwys tasgau gwaith cwrs ysgrifenedig, cyflwyniadau seminar, prosiectau a dysgu wedi'i efelychu gan ddefnyddio technoleg 'o'r radd flaenaf' a gaiff ei asesu gan staff PDC a phartneriaid ysgol.

Bydd cynnydd yn cael ei asesu bob blwyddyn tuag at y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth (2017) er mwyn dyfarnu Statws Athro Cymwysedig (SAC). 

Lleoliadau

Byddwch yn ymgymryd â phrofiadau ysgol ar draws y cwrs lle byddwch yn gweithio gyda mentoriaid ysgol a thiwtoriaid prifysgol i ddatblygu eich sgiliau addysgu a gwneud cynnydd tuag at gyflawni neu ragori ar y gofynion ar gyfer Statws Athro Cymwysedig (SAC), fel yr amlinellir yn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth. Treulir y profiadau hyn yn gweithio gyda phlant o amryw o oedrannau ar draws ystod eang o leoliadau ysgolion cynradd o fewn Cymunedau Dysgu a ddarperir gyda'n partneriaid ysgol. 

Byddwch yn treulio'r profiadau hyn yn gweithio gyda grwpiau o wahanol oedran ac o fewn amrediad o leoliadau ysgol gynradd o fewn ein Cymunedau Dysgu.

Bydd cyfle hefyd i gael profiad mewn ysgolion mewn amrediad o leoliadau rhyngwladol, megis: Prague, Budapest, Maastricht a Qatar sy'n darparu profiadau a chyfleoedd cyffrous, ychwanegol ar gyfer athrawon dan hyfforddiant.

Partneriaid 

Byddwch hefyd yn cael eich dysgu a'ch cefnogi gan ystod o gydweithwyr profiadol yn ein hysgolion partneriaeth a leolir yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys: 

Cyfleusterau

 • Ar y campws, byddwch yn dysgu mewn awyrgylch sy'n eich paratoi'n llawn ar gyfer y byd gwaith. Mae gennym ystafelloedd dosbarth arbenigol sy'n efelychu lleoliadau ysgol gynradd, lab gwyddoniaeth a nifer o ystafelloedd cyfrifiaduron a fydd yn eich darparu â chyfleoedd dysgu dilys. Mae'r mannau dysgu hyn wedi'u dylunio i efelychu awyrgylch ysgol, gan ganiatáu i chi ddatblygu hyder ar gyfer y gweithle mewn sefyllfaoedd realistig.

  Mae ein cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon yn defnyddio amrediad o dechnoleg. Bydd gennych fynediad at ystafell efelychu Hydra Minerva lle byddwch yn cael profiad o sefyllfaoedd go iawn, o fewn awyrgylch diogel, ac yn rhan o drafod a datrys sefyllfaoedd y gallai ddigwydd ym mywyd ysgol o ddydd i ddydd.

Darlithwyr

Mae tîm y cwrs yn cynnwys gweithwyr proffesiynol ymroddedig, profiadol a fydd yn eich tywys ar eich taith at ragoriaeth broffesiynol:

 
Byddwch hefyd yn cael eich dysgu a'ch cefnogi gan amrediad o gydweithwyr profiadol yn ein hysgolion partner, wedi'u lleoli yn Ne Ddwyrain Cymru.

Gofynnir am 112 o bwyntiau UCAS fel cynnig arferol, ond mae PDC yn ystyried pob cais yn unigol, sy’n golygu y gallai gynnig cael ei wneud ar sail cymwysterau, proffil personol a phrofiad. Yr unig eithriad yw bod Llywodraeth Cymru yn gofyn i ymgeiswyr fod â 5 TGAU sy’n cynnwys :-

 • Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol: Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg (Iaith gyntaf), Llenyddiaeth Gymraeg. Lle bo myfyrwyr wedi cael yr hyn sy’n gyfatebol i radd B/radd 5 mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael lleiafswm o radd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf).
 • Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd.
 • TGAU Gradd C /Gradd 4 mewn Cymraeg Iaith a Gwyddoniaeth.

 

Trefniadau dros dro ar gyfer ymgeiswyr 2022 : Gellir ystyried ymgeiswyr â graddau D mewn TGAU Mathemateg / Rhifedd a / neu Saesneg Iaith / Cymraeg cyn belled â'u bod yn astudio'r TGAU hwnnw ar hyn o bryd a rhagwelir y byddech yn cael graddau C cyn dechrau ein cwrs. Gallwn hefyd wahodd ymgeiswyr sydd â graddau C yn y pynciau hyn ar hyn o bryd i gyfweliad. Os cynigir lle I chi ar y cwrs, cewch cefnogaeth yn ystod y flwyddyn gyntaf i basio prawf cywerthedd i ddangos eich bod yn gyfwerth â gradd TGAU B cyn diwedd blwyddyn 1. Bydd gennych 3 chyfle i pasiwch y prawf hwn. Gall methu â phasio'r prawf eich atal rhag symud ymlaen i Flwyddyn 2. 

Os gwnaethoch golli allan ar raddau B mewn TGAU Mathemateg ac Iaith Saesneg, rydym hefyd yn cynnig modiwlau addysgu sgiliau hanfodol ar gyfer derbynnir y rhain yng Nghymru fel cymhwyster cyfatebol. Gweler y canllawiau ynghylch cymwysterau cyfwerth â TGAU gradd B, a argymhellir gan ddarparwyr Addysg Uwch yng Nghymru.

Ar adeg cofrestru ar gyfer unrhyw gwrs Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon. Rydym hefyd yn derbyn cyfuniad o gymwysterau ac mae’n bosib y byddwn hefyd yn derbyn cymwysterau na restrir yma.

Mae’n rhaid cael datgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac mae’n rhaid cofrestru gyda’u gwasanaeth diweddaru - anfonir manylion pellach at ymgeiswyr ar yr adeg briodol.

Byddaf digwyddiad dethol ar gyfer y cwrs hwn a bydd disgwyl i ymgeiswyr basio profion llythrennedd a rhifedd fel rhan o’r broses.

Am fyw o wybodaeth ar y digwyddiad dethol, dilynwch y ddolen.

 

Cynnig Arferol Lefel-A

BBC i eithrio Astudiaethau Cyfredinol 

(sy'n gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Arferol Bagloriaeth Cymru

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar gyfer Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyfredinol 

(sy'n gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Arferol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod (DMM) 

(sy'n gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Arferol IB

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag 29 fel eich sgôr lleiaf

Cynnig Arferol Mynediad at AU

Pasio Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda 60 o gredydau ar y cyfan i gynnwys 45 credyd lefel 3 sy'n cyfateb i 18 Rhagoriaeth, 24 Teilyngdod a 3 Pass.

(sy'n gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS).

Gofynion Ychwanegol

 TGAU:

 • Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol: Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg (Iaith gyntaf), Llenyddiaeth Gymraeg. Lle bo myfyrwyr wedi cael yr hyn sy’n gyfatebol i radd B/radd 5 mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael lleiafswm o radd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf).
 • Gradd B/Gradd 5 yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg-Rhifedd.
 • TGAU Gradd C /Gradd 4 mewn Cymraeg Iaith a Gwyddoniaeth.

Trefniadau dros dro ar gyfer ymgeiswyr 2021 : Gellir ystyried ymgeiswyr â graddau D mewn TGAU Mathemateg / Rhifedd a / neu Saesneg Iaith / Cymraeg cyn belled â'u bod yn astudio'r TGAU hwnnw ar hyn o bryd a rhagwelir y byddech yn cael graddau C cyn dechrau ein cwrs. Gallwn hefyd wahodd ymgeiswyr sydd â graddau C yn y pynciau hyn ar hyn o bryd i gyfweliad. Os cynigir lle i chi ar y cwrs, cewch gefnogaeth yn ystod y flwyddyn gyntaf i basio prawf cywerthedd i ddangos eich bod yn gyfwerth â gradd TGAU B cyn diwedd blwyddyn 1. Bydd gennych 3 chyfle i basiwch y prawf hwn. Gall methu â phasio'r prawf eich atal rhag symud ymlaen i Flwyddyn 2.

Nodir ffioedd ar gyfer cyrsiau llawn amser fesul blwyddyn. Nodir ffioedd rhan amser fesul bob 20 credyd. Unwaith i chi gofrestru, bydd y ffi yn aros yr un peth trwy gydol eich amser yn astudio’r cwrs.

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol

Gall myfyrwyr gael gafael ar ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Gan amlaf, maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Cewch wybodaeth isod am unrhyw gostau ychwanegol, sy’n hanfodol neu’n ddewisol. Wrth reswm gall myfyrwyr ddewis prynu adnoddau personol eraill eu hunain, sy'n ychwanegol at y rheini a restrir i gefnogi eu hastudiaethau. Rhaid i fyfyrwyr dalu am gostau argraffu a'u deunyddiau ysgrifennu eu hunain.

Gwnewch gais drwy UCAS os ydych yn ymgeisydd sy’n preswylio yn y DU/UE, ac sy’n gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig llawn amser, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND, ac nad ydych wedi gwneud cais drwy UCAS o’r blaen. Gwnewch gais yn uniongyrchol i’r Brifysgol os ydych yn gwneud cais am gwrs rhan amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i Brifysgol De Cymru o sefydliad arall.

Myfyrwyr rhyngwladol Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Datganiad Mynediad

Mae'r cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon hwn wedi cael ei dylunio i adlewyrchu a mynd i'r afael â gyrwyr cenedlaethol ac i ddarparu'r farchnad â graddedigion hynod atyniadol sy'n barod i fodloni gofynion y proffesiwn. Mae gan y tîm cynradd hanes profedig o ddatblygu athrawon dan hyfforddiant o'r safon uchaf, gyda nifer ohonynt wedi symud ymlaen i rolau arwain neu wedi cychwyn swyddi mewn ysgolion uchel eu parch.

Ar ôl graddio, byddwch yn derbyn Statws Athro Cymwysedig (SAC) sy'n golygu eich bod yn gymwys i ddysgu mewn ysgol gynradd mewn lleoliad cenedlaethol neu ryngwladol. Mae mwyafrif y graddedigion yn sicrhau swyddi addysgu yng Nghymru neu Loegr, ond mae rhai graddedigion wedi cael eu penodi mewn ysgolion Prydeinig yn rhyngwladol megis yn y Weriniaeth Tsiec, Slofacia, Tsieina a Choweit.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL