Roedd 100% o’n myfyrwyr BA (Anrh) Addysg Gychwynnol Athrawon Cynradd gyda SAC yn fodlon ar eu cwrs - Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023

Ydych chi eisiau dysgu mewn ysgol gynradd a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol go iawn i addysg pobl ifanc? Ydych chi’n angerddol am addysg gynradd ac yn awyddus i rannu’ch brwdfrydedd gydag eraill?

Mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn y brifysgol ac mewn ysgolion cynradd er mwyn darparu profiadau dysgu ac addysgu dilys a fydd yn paratoi athrawon dan hyfforddiant i ysbrydoli dysgwyr i gyflawni pedwar diben Cwricwlwm i Gymru.  

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion sydd wedi'u dewis am eu darpariaeth ragorol a'u record barhaus o fentora a'u hymglymiad ag addysg gychwynnol i athrawon. Mae llawer o'n hysgolion partneriaeth arweiniol yn chwarae rhan weithredol wrth lunio Cwricwlwm Cymru, dylanwadu ar bolisi, gwella ysgolion a chodi safonau.  

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu gwybodaeth yn yr Ardaloedd Dysgu a Phrofiad, sgiliau ymarferol, sgiliau ehangach a chymwyseddau proffesiynol sydd angen i fod yn athro/athrawes arbennig o effeithiol.

Os dewiswch astudio o leiaf 80 credyd o'ch cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, gallwch wneud cais am Brif Ysgoloriaeth Coleg Cymraeg, gwerth £3000 dros 3 blynedd. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Gallwch hefyd wneud cais am Ysgoloriaeth Cymraeg PDC gwerth £1000 am astudio o leiaf 40 credyd yn y Gymraeg.

Ar y brig yng Nghymru o ran rhagolygon graddedigion mewn Addysg - Complete University Guide 2023

Bydd angen i chi mynychu Digwyddiad Dethol Addysg Gynradd er mwyn astudio'r cwrs hon. Dysgu mwy. 

Mewn partneriaeth â

Gaer Primary School Logo.png

Mewn partneriaeth â

Eveswell Primary School logo.jpg coedeva.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Wedi’i achredu gan 

Unknown_713rljK.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Y 50 Dylanwadwyr Digidol Gorau ar gyfer 2020 

image002_cO7zkc9.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg

Microsoft Innovative Expert 20/21* 

MIEE_20-21_600x600_.width-240.format-jpeg.jpegquality-80.jpg
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X125 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Casnewydd C
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
X125 Llawn amser 3 blwyddyn Medi Casnewydd C

Bydd y cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon hwn yn eich darparu â chyfleoedd dysgu personol a phroffesiynol ardderchog sy'n anelu at fodloni anghenion athrawon dan hyfforddiant a dysgwyr unigol mewn ysgolion.

Blwyddyn Un - BA (Anrh) AGA Cynradd gyda SAC

Astudiaethau Craidd 1 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgegol 1 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 1A - (40 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 1B - (20 credyd) Modiwl craidd
Dysgu a Datblygiad Proffesiynol 1 - (20 credyd) Modiwl craidd
 

Blwyddyn Dau - BA (Anrh) AGA Cynradd gyda SAC

Astudiaethau Craidd 2 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgegol 2 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 2A - (40 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 2B - (20 credyd) Modiwl craidd
Dysgu a Datblygiad Proffesiynol 2 - (20 credyd) Modiwl craidd
 

Blwyddyn Tri - BA (Anrh) AGA Cynradd gyda SAC

Astudiaethau Craidd 3 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgegol 3 - (20 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 3A - (40 credyd) Modiwl craidd
Astudiaethau Pwnc 3B - (20 credyd) Modiwl craidd
Dysgu a Datblygiad Proffesiynol 3 - (20 credyd) Modiwl craidd


Manylion y modiwlau


Astudiaethau Craidd
Mae'r modiwl hwn yn cynnwys datblygu dealltwriaeth o'r Ardal Ddysgu a Phrofiad a ddewisir yng nghyd-destun rôl athro/athrawes. Bydd y modiwl hwn yn eich darparu â gwybodaeth a dealltwriaeth o Ardaloedd Dysgu a Phrofiad a chyfleoedd i arwain datblygiadau cwricwlwm mewn ysgol. 

Astudiaethau Proffesiynol ac Addysgegol
Caiff y cynnwys ei danategu gan y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth (2017) a fydd yn eich galluogi i adlewyrchu'n gritigol ar faterion addysg cyfredol er mwyn gwerthuso eu heffaith ar addysgu a dysgu. 

Astudiaethau Pwnc A
Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi ennill gwybodaeth ar bynciau Mathemateg a Rhifedd; Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu; Gwyddoniaeth a Thechnoleg a datblygiad y Gymraeg ar gyfer y camau dysgu perthnasol. 

Astudiaethau Pwnc B
Gydag Astudiaethau Pwnc B, byddwch yn cychwyn datblygu dealltwriaeth o sut mae dysgwyr yn dysgu o fewn ac ar draws yr Ardaloedd Dysgu a Phrofiad yn ymwneud â Chelfyddydau Mynegiannol; Iechyd a Llesiant a'r Dyniaethau.

Dysgu a Datblygu Proffesiynol
Bydd y modiwl hwn yn cychwyn y broses o athrawon dan hyfforddiant yn dod yn adlewyrchol, yn wydn, yn ddysgwyr gydol oes, yn ymgysylltu'n bwrpasol yn dysgu proffesiynol, datblygiad a llesiant. 
 

Dysgu

Mae'r radd addysgu gynradd hon yn cynnig:

• Statws Athro Cymwysedig (SAC) ar ôl cwblhau'r cwrs
• Gradd alwedigaethol berthnasol sydd wedi'i hymgorffori yn arferion yr ystafell ddosbarth
• Dysgu ac efelychu trochi a chyfleoedd dysgu dilys
• Arferion seiliedig ar ymchwil lle byddwch yn dysgu i integreiddio theori, ymchwil a phrofiad ymarferol i hysbysu'ch cynllunio ac addysgu yn y dyfodol
• Grwpiau i gefnogi athrawon dan hyfforddiant, tiwtorialau rheolaidd a lefel uchel o ofal bugeiliol
• Partneriaethau cydweithredol cryf rhwng y brifysgol ac ysgolion cynradd lleol o ansawdd uchel
• Cyfle i gwblhau eich profiad ysgol olaf mewn Ysgol Brydeinig Ryngwladol
• Cael eich dysgu gan dîm â phrofiad helaeth o weithio gydag athrawon dan hyfforddiant mewn amrediad o gyd-destunau a sefyllfaoedd
• Mynediad at gyfleusterau ardderchog - gan gynnwys cyfleoedd dysgu wedi'u hefelychu
 
Dysgu a datblygu proffesiynol yw'r prif bethau mae'r cwrs yn canolbwyntio arnynt. Byddwch yn cael eich cefnogi i ddatblygu'ch sgiliau ymchwil trwy brosiectau ymchwil a fydd yn cael effaith ar addysgu a dysgu pan fyddwch mewn awyrgylch ysgol.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ymgysylltu ag amrediad o bartneriaid ysgol, siaradwyr allanol a darlithwyr gwadd sy'n cael eu cydnabod fel darparwyr blaenllaw addysg a dysgu proffesiynol.

Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg

Gellir astudio 80% o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae ysgoloriaethau penodol, gan gynnwys Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gael i fyfyrwyr sy’n dewis gwneud hynny.

Asesiad

Bydd yr asesiad yn cynnwys tasgau gwaith cwrs ysgrifenedig, cyflwyniadau seminar, prosiectau a dysgu wedi'i efelychu gan ddefnyddio technoleg 'o'r radd flaenaf' a gaiff ei asesu gan staff PDC a phartneriaid ysgol.

Bydd cynnydd yn cael ei asesu bob blwyddyn tuag at y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth (2017) er mwyn dyfarnu Statws Athro Cymwysedig (SAC). 

Lleoliadau

Byddwch yn ymgymryd â phrofiadau ysgol ar draws y cwrs lle byddwch yn gweithio gyda mentoriaid ysgol a thiwtoriaid prifysgol i ddatblygu eich sgiliau addysgu a gwneud cynnydd tuag at gyflawni neu ragori ar y gofynion ar gyfer Statws Athro Cymwysedig (SAC), fel yr amlinellir yn y Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth. Treulir y profiadau hyn yn gweithio gyda phlant o amryw o oedrannau ar draws ystod eang o leoliadau ysgolion cynradd o fewn Cymunedau Dysgu a ddarperir gyda'n partneriaid ysgol. 

Byddwch yn treulio'r profiadau hyn yn gweithio gyda grwpiau o wahanol oedran ac o fewn amrediad o leoliadau ysgol gynradd o fewn ein Cymunedau Dysgu.

Bydd cyfle hefyd i gael profiad mewn ysgolion mewn amrediad o leoliadau rhyngwladol, megis: Prague, Budapest, Maastricht a Qatar sy'n darparu profiadau a chyfleoedd cyffrous, ychwanegol ar gyfer athrawon dan hyfforddiant.

Gwyliwch y fideo byr hwn i gael rhagor o wybodaeth am sut y gall lleoliadau fod o fudd i chi a'ch astudiaethau.

Partneriaid 

Byddwch hefyd yn cael eich dysgu a'ch cefnogi gan ystod o gydweithwyr profiadol yn ein hysgolion partneriaeth a leolir yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys: 

Cyfleusterau

Ar y campws, byddwch yn dysgu mewn awyrgylch sy'n eich paratoi'n llawn ar gyfer y byd gwaith. Mae gennym ystafelloedd dosbarth arbenigol sy'n efelychu lleoliadau ysgol gynradd, lab gwyddoniaeth a nifer o ystafelloedd cyfrifiaduron a fydd yn eich darparu â chyfleoedd dysgu dilys. Mae'r mannau dysgu hyn wedi'u dylunio i efelychu awyrgylch ysgol, gan ganiatáu i chi ddatblygu hyder ar gyfer y gweithle mewn sefyllfaoedd realistig.

Mae ein cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon yn defnyddio amrediad o dechnoleg. Bydd gennych fynediad at ystafell efelychu Hydra Minerva lle byddwch yn cael profiad o sefyllfaoedd go iawn, o fewn awyrgylch diogel, ac yn rhan o drafod a datrys sefyllfaoedd y gallai ddigwydd ym mywyd ysgol o ddydd i ddydd.

Darlithwyr

Mae ein tîm cwrs yn cynnwys gweithwyr proffesiynol ymroddedig, profiadol a fydd yn eich arwain ar eich taith i ragoriaeth broffesiynol. Byddwch hefyd yn cael eich addysgu a'ch cefnogi gan amrywiaeth o gydweithwyr profiadol yn ein hysgolion partneriaeth, sydd wedi'u lleoli yn Ne Ddwyrain Cymru.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8 Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol. Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Yr eithriad i hyn yw bod Llywodraeth Cymru yn mynnu bod gan bob ymgeisydd o leiaf 5 TGAU Gradd C i gynnwys gradd C mewn Mathemateg (Rhifedd NEU Fathemateg yng Nghymru), Gwyddoniaeth gradd C a Gradd C (neu gyfwerth) mewn Saesneg. Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg Iaith neu Llenyddiaeth Gymraeg. I'r rhai sy'n sefyll TGAU yn Lloegr, ystyrir bod gradd 4 yn gyfwerth â C. Mae cyfuniadau o gymwysterau'n dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Os nad oes gennych y gofynion TGAU gradd C mewn Mathemateg, Saesneg Iaith a/neu Wyddoniaeth, ond bod gennych radd D TGAU, yna gallwch ennill cywerthedd gradd C drwy gwblhau modiwl mewn Mathemateg, Saesneg a/neu Fathemateg yn llwyddiannus. neu Wyddoniaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r ddolen hon.

Gofynion Ychwanegol:

Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar Restr y Gweithlu Plant a Gwahardd Plant a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru’r DBS. (Mae angen cyfwerth o dramor ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn dod o'r DU)

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad dethol, dilynwch y ddolen

Cynnig Arferol Lefel-A

BBC i eithrio Astudiaethau Cyfredinol 

(sy'n gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Arferol Bagloriaeth Cymru

Gradd C a BB Safon Uwch i eithrio Astudiaethau Cyffredinol

(mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Arferol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod (DMM) 

(sy'n gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS).

Cynnig Arferol Mynediad at AU

Pasio Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda 60 o gredydau ar y cyfan i gynnwys 45 credyd lefel 3 sy'n cyfateb i 18 Rhagoriaeth, 24 Teilyngdod a 3 Pass.

(sy'n gyfwerth â 112 o bwyntiau tariff UCAS).

Gofynion Ychwanegol

TGAU:

Mae angen o leiaf 5 TGAU Gradd C ar y Brifysgol i gynnwys Mathemateg gradd C (Rhifedd NEU Fathemateg yng Nghymru), Gwyddoniaeth gradd C a Gradd C (neu gyfwerth) mewn Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Cymraeg Iaith neu Lenyddiaeth Gymraeg. I'r rhai sy'n sefyll TGAU yn Lloegr, mae gradd 4 yn cyfateb i C.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol hefyd fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.5 gydag isafswm sgôr o 6 ym mhob cydran.

Nodir ffioedd ar gyfer cyrsiau llawn amser fesul blwyddyn. Nodir ffioedd rhan amser fesul bob 20 credyd. Unwaith i chi gofrestru, bydd y ffi yn aros yr un peth trwy gydol eich amser yn astudio’r cwrs.

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

  • Llawn amser y DU: £9000
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £14400

Fioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

  • *DBS £53.20. Mae'r ffi hon yn cynnwys £40 ar gyfer tystysgrif y gwiriad manylach, ffi weinyddiaeth y Swyddfa Bost a'r ffi weinyddiaeth ar-lein.
  • *Gwasanaeth diweddaru DBS £13. Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £13. Nodwch fod rhaid ymuno â'r gwasanaeth hwn o fewn 30 diwrnod o dderbyn tystysgrif eich gwiriad manylach.
  • *Arall: Teithio i ac o leoliad ac unrhyw gostau ychwanegol a godir gan leoliadau. Blynyddoedd 1, 2 a 3 - Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y lleoliad ac mae'n gost ychwanegol i'w thalu gan fyfyrwyr.
  • Lleoliad rhyngwladol (dewisol) Gall myfyrwyr ddewis ymgymryd â lleoliad rhyngwladol 4 wythnos opsiynol yn eu blwyddyn olaf o astudio a fydd yn darparu profiad addysgol ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol a fydd yn cynorthwyo i gaffael sgiliau a gwybodaeth newydd i'w darganfod wrth drochi profiad lleoliad rhyngwladol.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais drwy UCAS os ydych yn ymgeisydd sy’n preswylio yn y DU, ac sy’n gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig llawn amser, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND, ac nad ydych wedi gwneud cais drwy UCAS o’r blaen. Gwnewch gais yn uniongyrchol i’r Brifysgol os ydych yn gwneud cais am gwrs rhan amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i Brifysgol De Cymru o sefydliad arall.

Myfyrwyr rhyngwladol Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Datganiad Mynediad

Mae'r cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon hwn wedi cael ei dylunio i adlewyrchu a mynd i'r afael â gyrwyr cenedlaethol ac i ddarparu'r farchnad â graddedigion hynod atyniadol sy'n barod i fodloni gofynion y proffesiwn. Mae gan y tîm cynradd hanes profedig o ddatblygu athrawon dan hyfforddiant o'r safon uchaf, gyda nifer ohonynt wedi symud ymlaen i rolau arwain neu wedi cychwyn swyddi mewn ysgolion uchel eu parch.

Ar ôl graddio, byddwch yn derbyn Statws Athro Cymwysedig (SAC) sy'n golygu eich bod yn gymwys i ddysgu mewn ysgol gynradd mewn lleoliad cenedlaethol neu ryngwladol. Mae mwyafrif y graddedigion yn sicrhau swyddi addysgu yng Nghymru neu Loegr, ond mae rhai graddedigion wedi cael eu penodi mewn ysgolion Prydeinig yn rhyngwladol megis yn y Weriniaeth Tsiec, Slofacia, Tsieina a Choweit.