Ydych chi'n angerddol am yrfa ym myd busnes a rheolaeth chwaraeon? Mae'r radd hon yn rhoi'r cyfle i chi astudio yng ngweithle sefydliad proffesiynol yn y sector hwn, gan wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

I astudio'r radd hon, bydd angen cysylltiad ffurfiol arnoch â chlwb Chwaraeon proffesiynol, trwy Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr. Cynhyrchir darlithoedd gan staff PDC, ond byddwch yn astudio'r deunyddiau hyn o bell yn amgylchedd dysgu eich clwb. Yna byddwch yn mynychu PDC hyd at 3 gwaith y flwyddyn ar gyfer Ymweliadau Astudio Preswyl. Byddwch hefyd yn cael Mentor o'ch clwb sy'n hwyluso'ch dysgu ac yn cefnogi trefniadaeth eich lleoliad wythnosol.

Rhan allweddol o'r radd hon yw'r nifer cynyddol o oriau lleoliad y byddwch yn eu profi. Byddwch yn ymgymryd â 4-8 awr yr wythnos ym Mlwyddyn 1 a 7-14 awr yr wythnos ym Mlynyddoedd 2 a 3. Bydd y profiadau hyn yn bennaf yn gweithio o fewn cylch gorchwyl eich clwb ac yn rhoi profiad ymarferol i chi o weithio o fewn busnes chwaraeon a diwydiant rheoli. Efallai y byddwch hefyd yn cael profiad ehangach trwy gyfleoedd gyda noddwyr a phartneriaid eich clwb.

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N880 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
N/A Rhan amser 6 Mlynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N880 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
N/A Rhan amser 6 Mlynedd Medi Trefforest A

Bydd y rhan fwyaf o’r amser astudio ar y BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth Chwaraeon yn cael ei gynnal o bell yn eich clwb, gyda hyd at 3 Ymweliad Astudio Preswyl â PDC bob blwyddyn. Mae deunyddiau dysgu yn cynnwys darlithoedd ar-lein wedi'u recordio ymlaen llaw a seminarau a thiwtorialau byw ar-lein. Bydd y cwrs yn dysgu agweddau o fusnes a rheolaeth chwaraeon i chi gan gynnwys marchnata, rheoli pobl a phrosiectau, strategaeth, a llywodraethu. Bydd y cwrs hefyd yn datblygu eich sgiliau arweinyddiaeth a chreadigedd gyda’r bwriad eich bod yn dod yn rheolwyr ac arweinwyr y dyfodol yn y diwydiant chwaraeon. Bydd cyfle pellach i gymhwyso'ch gwybodaeth gyda'r rhaglen dysgu seiliedig ar waith helaeth a ddarperir gan eich clwb. 

Blwyddyn 1

Bydd eich blwyddyn gyntaf yn rhoi i chi y theori ac ymarfer sylfaenol o fusnes a rheolaeth chwaraeon i chi.

Byddwch yn dod i wybod sut mae chwaraeon yn cael ei drefnu, ei gyflwyno a'i reoli ar amrywiaeth o lefelau, a byddwch yn cael y cyfle i arwain gweithgareddau a digwyddiadau chwaraeon. Mae deall egwyddorion sylfaenol sut i recriwtio pobl i chwaraeon a sut i'w cadw yno yn hollbwysig ar y lefel hon.

Byddwch yn dysgu sut mae busnesau chwaraeon yn cael eu harwain a sut mae eu cyllid yn cael ei reoli. Bydd y wybodaeth hon yn helpu i lywio eich profiad dysgu seiliedig ar waith. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ymgymryd ag addysg ychwanegol a chymwysterau i roi hwb i'ch CV.

 • Rheoli Chwaraeon (20 credyd)
 • Ymchwil Academaidd a Sgiliau Astudio (20 credyd)
 • Hyrwyddo a Marchnata mewn Chwaraeon (20 credyd)
 • Cyflwyniad i Egwyddorion Busnes Chwaraeon (20 credyd)
 • Cyflwyniad i Gyllid Chwaraeon (20 credyd)
 • Myfyrio ar Ddysgu yn y Gweithle (20 credyd)

Blwyddyn 2

Byddwch yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth a enillwyd ym Mlwyddyn un ynghylch deall egwyddorion busnes a rheolaeth, a dulliau o recriwtio a chadw pobl mewn chwaraeon. Byddwch yn gwella ehangder eich gwybodaeth trwy astudio marchnata digidol, rheoli adnoddau dynol a dadansoddeg busnes. Yna cymhwysir y wybodaeth hon yn ystod modiwl lleoliad, gan ganiatáu i chi roi eich syniadau a'ch gwybodaeth ar waith.

Mae natur gymhwysol y modiwlau hyn yn golygu y byddech yn aml yn cwblhau asesiadau sy'n cael eu cyflwyno yn y byd go iawn. Gall hyn olygu creu menter neu gyfle busnes newydd, arwain ymgyrch farchnata neu reoli tîm o Hyfforddwyr Cymunedol.

 • Menter mewn Chwaraeon (20 credyd)
 • Rheoli Gweithrediadau Prosiect (20 credyd)
 • Lleoliad Chwaraeon (20 credyd)
 • Dadansoddeg Busnes Chwaraeon (20 credyd)
 • Rheoli Adnoddau Dynol mewn Chwaraeon (20 credyd)
 • Marchnata Digidol a Chysylltiadau Cyhoeddus mewn Chwaraeon (20 credyd)

Blwyddyn 3

Byddwch yn atgyfnerthu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o egwyddorion busnes a rheolaeth chwaraeon allweddol, tra'n herio'u cymhwysiad trwy eich profiadau dysgu seiliedig ar waith helaeth. Yr uchafbwynt arbennig yn ystod y flwyddyn hon fydd eich Prosiect Proffesiynol Cymhwysol lle byddwch yn cynnal prosiect ymchwil neu reoli, yn seiliedig ar y pynciau a drafodir yn ystod y radd ac yn eich clwb.

Bydd eich dealltwriaeth o reolaeth chwaraeon yn cael ei herio trwy ddysgu polisi, y gyfraith a llywodraethu chwaraeon. Byddwch hefyd yn datblygu ymhellach fel arweinydd mewn chwaraeon, trwy wella eich sgiliau arweinyddiaeth a rheolaeth.

 • Prosiect Proffesiynol Cymhwysol (40 credyd)
 • Datblygu Chwaraeon Strategol (20 credyd)
 • Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon (20 credyd)
 • Cipolwg Busnes ar gyfer Rheolwyr Chwaraeon (20 credyd)
 • Polisi, y Gyfraith a Llywodraethu mewn Chwaraeon (20 credyd)

Addysgu 

Byddwch wedi cofrestru fel myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru a bydd gennych fynediad i nifer o ddeunyddiau dysgu. Bydd eich oriau dysgu wythnosol rhwng 6 a 18 yn dibynnu ar y flwyddyn astudio ac amser y flwyddyn, gyda darlithoedd ar-lein yn cael eu hwyluso o fewn amgylchedd dysgu eich clwb. Mae’n bosibl hefyd y bydd tiwtorialau a seminarau byw gyda staff PDC.

Mae Ymweliadau Astudio Preswyl yn hynod boblogaidd gyda myfyrwyr ar raddau tebyg, a byddwch yn mynychu hyd at 3 y flwyddyn. Lleolir yr ymweliadau hyn ar draws ein cyfres o Gampysau Pontypridd Prifysgol De Cymru gan gynnwys ein Canolfan Perfformiad Uchel Parc Chwaraeon PDC, tra’n derbyn llety wedi’i ariannu’n llawn yn ystod y blociau addysgu hyn.

Bydd gennych fynediad i lyfrgell ar-lein, blackboard, a deunyddiau dysgu eraill, a byddwch yn treulio amser ym Mhrifysgol De Cymru i gwblhau addysgu ymarferol. Byddwch yn cwblhau dysgu seiliedig ar waith a gefnogir gan eich Mentor Clwb ac a reolir trwy diwtorialau a rhaglen fentora. Gellir cwblhau’r rhaglen dysgu seiliedig ar waith o fewn prosiectau eich clwb eich hun neu gyda’u partneriaid neu noddwyr.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gwblhau cymwysterau ychwanegol o fewn eich sefydliad sy'n addas ar gyfer eich datblygiad a'ch uchelgeisiau gyrfaol eich hun.

Asesu

Byddwch yn cael eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau i sicrhau eich bod yn datblygu ystod o wahanol sgiliau. Mae tua 80% o'r dulliau asesu yn ymwneud â gwaith cwrs

Mae dulliau asesu yn cynnwys traethodau ac adroddiadau ysgrifenedig; cyflwyniadau; asesiadau rheolaeth ac arweinyddiaeth chwaraeon ymarferol; asesiadau dysgu yn y gwaith; posteri a thaflenni; blogiau myfyriol; dadleuon tîm; arholiadau (dewis lluosog ac arddull traethawd).

Achrediadau 

Cyflwynir y cwrs hwn mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr.

Lleoliadau 

Byddwch yn cael cefnogaeth i gael cyfleoedd lleoliad rheolaidd, a ddarperir gan Fentor eich Clwb a chyfle i fyfyrio ar eich datblygiad trwy gyfarfodydd tymhorol gyda Swyddog Datblygu Academaidd. Cyflogir y Swyddogion hyn gan Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr, ond maent yno i gefnogi datblygiad ein myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Bydd mwyafrif helaeth eich dysgu ar y radd hon yn seiliedig ar amgylchedd dysgu eich clwb eich hun a bydd y cyfleusterau yn y rhain yn amrywio. Mae gan lawer o glybiau eu cyfleusterau penodol eu hunain yn eu cymunedau, ond mae llawer ohonynt hefyd yn cyflwyno’r dysgu yn stadiwm y clwb.

Pan fyddwch ar Ymweliadau Astudio Preswyl yn ystod y cwrs efallai y byddwch wedi eich lleoli ym Mharc Chwaraeon PDC. Mae'r cyfleuster perfformio chwaraeon hwn sydd wedi'i ddylunio'n arbennig yn canolbwyntio ar hyfforddi rygbi a phêl-droed. Mae'n cynnwys canolfan arbenigol ar gyfer cryfder a chyflyru gyda 12 llwyfan codi, gan ddarparu amgylchedd perfformiad uchel ar gyfer athletwyr uchelgeisiol. Mae ein cae 3G maint llawn dan do wedi’i adeiladu i safon Broffesiynol Fifa a safon Cwpan Rygbi’r Byd 22. Bydd yn gwarantu hyfforddiant trwy gydol y flwyddyn i'n myfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi. Ni yw’r unig brifysgol yng Nghymru a Lloegr sy’n cynnig y cyfleuster hwn.

Byddwch hefyd yn dod o hyd i swît dadansoddi nodiannol a dros 30 erw o gaeau chwarae, gan gynnwys pum maes gyda llifoleuadau. Mae gennym gae ‘astroturf’ wedi’i drin â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn a gymeradwyir gan FIFA. Yn ogystal â’r caeau pob tywydd hyn, mae chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn newid mawr. Defnyddir ein cyfleusterau’n rheolaidd gan dimau proffesiynol rhyngwladol, megis tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â charfanau rygbi Seland Newydd, De Affrica ac Awstralia sy’n teithio. Mae hyn yn cadarnhau ansawdd uchel ein lleiniau ac amlbwrpasedd ein hoffer.

Darlithwyr 

Mae tîm Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon Prifysgol De Cymru yn staff profiadol sydd i gyd wedi gweithio yn y diwydiant hyfforddi a/neu ddatblygu chwaraeon, y mae rhai ohonynt hyd yn oed wedi chwarae a hyfforddi ar lefel broffesiynol/elît. Mae gan ein staff brofiad cydlynu a rheolaeth chwaraeon mewn awdurdodau lleol, clybiau chwaraeon, a chyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol, a gallant ddod â'r wybodaeth a'r profiad bywyd go iawn hwn i'r ystafell ddosbarth i ddod â phynciau yn fyw. Mae llawer o'n staff yn dal yn weithgar yn y diwydiant naill ai'n hyfforddi neu'n cynrychioli sefydliadau chwaraeon ar fyrddau a grwpiau strategol.

Cefnogaeth

Cewch eich cefnogi gan gyfarfodydd tymhorol gyda Swyddog Datblygu Academaidd, a gyflogir gan Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr, ond sydd yno i gefnogi datblygiad ein myfyriwr. Byddai’r Swyddogion hyn yn lefel ychwanegol o gefnogaeth fugeiliol ac academaidd, yn ogystal â chefnogaeth eich Mentor Clwb, Arweinwyr Cwrs a Modiwlau.

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein yn bennaf ac nid yw ar gael i Fyfyrwyr Rhyngwladol sy'n dymuno byw yn y DU ar VISA myfyriwr gan fod angen cysylltiad ffurfiol â chlwb chwaraeon Ymddiriedolaeth EFL y DU.


Cynnig Safon Uwch nodweddiadol

BCC (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BACC Cymreig

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C/B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CC Lefel A (mae hyn yn gyfwerth â 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC nodweddiadol

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Nodweddiadol Mynediad i AU

Pasio'r Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 104 pwynt tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae’r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C neu Radd 4 neu uwch, neu eu cyfwerth, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Mae ffioedd amser llawn yn flynyddol. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd drwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau

Llawn amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau

Llawn amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau

Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

- Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ariannu costau teithio i elfennau preswyl y cwrs.

- Bydd angen i fyfyrwyr ariannu eu costau teithio a chynhaliaeth pan fyddant ar leoliad. Mae costau'n amrywio, yn dibynnu ar leoliad.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.


Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Sicrhewch eich bod yn nodi'n glir yn eich cais pa glwb y mae gennych chi gysylltiad ffurfiol ag ef.

Bydd y BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth Chwaraeon yn eich paratoi i weithio mewn llu o rolau busnes chwaraeon, rheolaeth ac arweinyddiaeth, gan feithrin y sgiliau a fydd yn eich galluogi i weithio o fewn ystod o fusnesau chwaraeon. Mae natur y radd hon lle rydych chi’n ‘dysgu yn y swydd’, yn golygu bod gennych chi 3 blynedd i wneud argraff ar ddarpar gyflogwr (eich clwb), yn ogystal â gwneud argraff ar unrhyw un o’u partneriaid neu noddwyr allweddol.

Byddwch yn cael cefnogaeth i gael cyfleoedd lleoliad rheolaidd, a ddarperir gan Fentor eich Clwb a chyfle i fyfyrio ar eich datblygiad trwy gyfarfodydd tymhorol gyda Swyddog Datblygu Academaidd. Cyflogir y Swyddogion hyn gan Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr ond maent yno i gefnogi datblygiad ein myfyrwyr.

Gallai graddedigion y radd hon gael gwaith mewn clybiau pêl-droed proffesiynol, cyrff llywodraethu cenedlaethol, asiantaethau marchnata chwaraeon, ac yn y diwydiant lletygarwch, rheoli busnes, logisteg, marchnata digidol, hysbysebu, Datblygu Busnes Chwaraeon, Rheolaeth a Gweinyddiaeth Chwaraeon a Hamdden, cyfarwyddwyr clwb, rheolaeth cyfleusterau chwaraeon, asiantaeth chwaraeon, nawdd a rheolaeth fasnachol, rheolaeth gweithrediadau chwaraeon ac entrepreneuriaeth chwaraeon.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr seicoleg PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.