visual production

BA (Anrh) Cynhyrchu Gweledol

Mae BA (Anrh) Cynhyrchu Gweledol wedi'i anelu at y rhai sy'n astudio neu sydd wedi astudio pwnc cysylltiedig yn ddiweddar fel teledu, VFX neu ffilm mewn sefydliad y tu allan i'r DU. 

Bydd y cwrs blwyddyn hwn nid yn unig yn ehangu eich gorwelion creadigol, ond yn caniatáu ichi ddatblygu ar lefel bersonol, broffesiynol a diwylliannol. 

Byddwch yn datblygu eich sgiliau creadigol, yn ymgolli o fewn diwylliant gwahanol ac yn ennill dealltwriaeth o'r sector diwydiannau creadigol a sut mae'r cyfryngau yn gweithredu yn y DU. 

Yn fwy na hynny, byddwch chi'n datblygu perthynas gref gyda'r tîm addysgu a fydd yn eich cefnogi trwy'ch astudiaethau. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 1 flwyddyn Medi Caerdydd (ATRiuM) B Llawn amser

Byddwch yn astudio nifer o fodiwlau cyffredin, yn ogystal ag ymgymryd â dysgu dewisol o fewn maes neu feysydd pwnc penodol. Ymhlith y meysydd arbenigedd posibl mae Cynhyrchu Cyfryngau, VFX, Gemau, Animeiddio, Newyddiaduraeth Weledol neu Ffilm trwy Astudiaeth Annibynnol benodol i ddatblygu  sgiliau sylfaenol dyfnach trwy ddysgu hunangyfeiriedig.

Byddwch yn adeiladu ar eich profiad blaenorol o astudio cyfryngau sgrin i ddatblygu eich sgiliau ymarferol a damcaniaethol yn eich maes dewisol, gan ddysgu sut i ddeall mwy am y diwydiannau creadigol, a fydd yn cryfhau eich cyflogadwyedd ar ôl graddio.

Byddwch yn dysgu sut mae diwydiannau sgrin Prydain yn gweithio, trwy ymweld â chwmnïau cynhyrchu, yn ogystal â chyfarfod a chlywed gan rai o gynhyrchwyr a dylunwyr mwyaf creadigol ac ysbrydoledig yn y maes mewn nifer o ddarlithoedd gwadd.

Mae myfyrwyr yn cwblhau eu hastudiaethau trwy gynhyrchu prosiect terfynol, a fydd yn cael ei gyflwyno i weithwyr proffesiynol y diwydiant cyn symud ymlaen at gynhyrchu.

Mae'r cwrs cynhyrchu gweledol yn cynnwys y modiwlau canlynol, a addysgir ar draws dau semester:

  • Diwydiant Cyfryngau'r DU a'i Gynulleidfaoedd
  • Datblygu a Chymhwyso Sgiliau Uwch
  • Prosiect Unigol - Datblygu syniadau a'r Broliant
  • Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Graddedig yr 21ain Ganrif
  • Prosiect Grŵp Amlddisgyblaethol

Dysgu

Addysgir y radd cynhyrchu gweledol trwy gyfuniad o weithdai, seminarau, darlithoedd a thiwtorialau, yn ogystal â darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Asesiad

Cewch eich asesu trwy gymysgedd o aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig. Bydd eich ffilm olaf yn rhan fawr o'ch asesiad. Mae hon yn dasg ymarferol, gydag elfennau ysgrifenedig.

Cyfleusterau 

Mae myfyrwyr ar y cwrs cynhyrchu gweledol yn elwa o offer, meddalwedd a chyfleusterau stiwdio a chynhyrchu o safon diwydiant. Mae sinema ar y safle, sydd ar gael i fyfyrwyr sgrinio eu gwaith, yn ogystal â chynnal darlithoedd gwadd a dosbarthiadau meistr. 

Byddwch yn astudio yng nghanol Caerdydd, prifddinas Cymru ac yn gartref i ddiwydiant ffilm a theledu ffyniannus, gan gynnwys Bad Wolf Studios a BBC Wales, lle mae sioeau gan gynnwys Doctor Who a Casualty yn cael eu ffilmio. 

Byddwch hefyd yn elwa o'r cyfoeth o gwmnïau creadigol sydd wedi'u lleoli yng Nghaerdydd, trwy ymweliadau swyddfa set a chynhyrchu, astudiaethau achos ac ymarfer proffesiynol. 

  

Darlithwyr 

Paul Mallison, Arweinydd cwrs Cynhyrchu Cyfryngau 
Adam Martin, Arweinydd cwrs Dylunio Gemau 
Gareth Hutchinson, Arweinydd cwrs Animeiddio Cyfrifiaduron 
Shafeeq Vellani, Arweinydd cwrs Ffilm 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Cwblhau HND neu gymhwyster cyfwerth yn llwyddiannus ar lefel 5, h.y. Gradd Sylfaen mewn pwnc perthnasol 

  

Gofynion Iaith Saesneg   

Bydd angen i ymgeiswyr fod wedi cyflawni gradd gyffredinol o 6.0 IELTS gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 


Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

  • Llawn amser y DU: £9000  

  • Rhyngwladol Llawn Amser: £13500 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

  • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

  • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Cost 

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 900  

Apple Macbook neu iMac 

Teithiau Maes  

Taith bosibl yn ystod blwyddyn 3. Mae'r gost yn amrywio ac mae pob taith yn ddewisol.  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 60  

WD neu yriant caled cyfatebol  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 60  

Tabled Wacom  

Pecyn (Gwisg ac Offer)  

£ 15  

Mae'r gost fesul mis. Tanysgrifiadau Adobe 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs cynhyrchu gweledol. 

Datganiad mynediad 

Gall graddedigion ddisgwyl graddio gyda gwybodaeth a phrofiad sy'n berthnasol i'r diwydiant i fynd i swydd yn y diwydiant creadigol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

 
Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL