Working with Children and Families

BA (Anrh) Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd

Mae'r cwrs Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio gyda phlant a theuluoedd mewn ystod o leoliadau. 

Byddwch yn archwilio materion sy'n dylanwadu ar fywydau a lles plant a theuluoedd yn y gymdeithas heddiw. Bydd eich astudiaethau'n ymdrin ag ystod o wasanaethau, systemau, polisïau ac arferion gwaith sy'n cefnogi plant a theuluoedd. I adlewyrchu realiti’r gweithle, byddwch yn archwilio gweithio amlasiantaethol ac yn deall rolau gweithwyr proffesiynol gwahanol yn y blynyddoedd cynnar, addysg a gwaith cymdeithasol. 

Nodwedd allweddol o'r cwrs Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yw mynychu lleoliad gwaith. Ochr yn ochr â'ch astudiaethau academaidd, mae hyn yn caniatáu ichi weld sut mae theori, polisi ac ymarfer yn cysylltu â'i gilydd, a bydd yn eich paratoi ar gyfer ystod o gyfleoedd gyrfa. 

Mae llwybrau gyrfa fel arfer yn cynnwys gwaith mewn ysgolion, elusennau plant, canolfannau plant integredig, a lleoliadau gofal cymdeithasol, yn ogystal ag astudio ôl-raddedig mewn addysg neu waith cymdeithasol. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C4N7 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C4N7 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Trwy gydol y cwrs Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd byddwch yn astudio dadleuon allweddol ar ddamcaniaethau datblygiad plant a phlentyndod, a fydd yn adlewyrchu'r agenda newidiol yn y sector hwn. Byddwch yn archwilio hawliau plant a sut mae'r rhain yn cael eu hymgorffori mewn polisi ac ymarfer yng Nghymru a Lloegr, yn ogystal â safbwyntiau rhyngwladol a hanfodion addysgeg gymdeithasol. 

Bydd eich astudiaethau yn eich helpu i ddeall rôl gweithwyr proffesiynol wrth ddiogelu plant a phobl ifanc, yn ogystal â chydraddoldeb ac amrywiaeth, a gwasanaethau sy'n cefnogi plant a theuluoedd. Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth o arweinyddiaeth a dulliau cydweithredol mewn theori ac ymarfer, ynghyd â chael cyfle i ymchwilio mewn maes o ddiddordeb. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol trwy addysgu a lleoliadau gwaith, a fydd yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ar eich dewis gyrfa yn y dyfodol a datblygu eich dealltwriaeth o ystod o gyd-destunau. 

Yn ogystal â phrofiad gwaith integredig, cewch gyfleoedd pellach i wella'ch gwybodaeth a'ch sgiliau. Mae'r rhain yn cynnwys cyfleoedd ychwanegol i gwblhau cymwysterau Cymorth Cyntaf a Diogelu. 

Blwyddyn Un: Gradd Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd  

 • Datblygu eich Hunan yn Broffesiynol a Phersonol (40 credyd) 

 • Iechyd, Lles a Datblygiad (40 credyd) 

 • Deall Plentyndod, Teulu a Chymdeithas (20 credyd) 

 • Dysgu'r 21ain Ganrif (20 credyd) 

Blwyddyn Dau: Gradd Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd 

 • Ymarfer Cymhwysol 1 (40 credyd) 

 • Diogelu Plant a Phobl Ifanc (20 credyd) 

 • Cynhwysiant, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (20 credyd) 

 • Ymchwilio gyda Phlant a Phobl Ifanc (20 credyd) 

 • Plant, Teuluoedd a'r Gyfraith (20 credyd) 

Blwyddyn Tri: Gradd Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd 

 • Traethawd Hir (40 credyd) 

 • Ymarfer Cymhwysol 2 (40 credyd) 

 • Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (20 credyd) 

 • Arwain, Rheoli a Chydweithio (20 credyd) 

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddysgu yn y gwaith, lleoliadau, darlithoedd, seminarau, gweithdai, ymweliadau allanol, astudio dan gyfarwyddyd ac astudio annibynnol. Mae'r addysgu modiwl yn ceisio cefnogi agwedd broffesiynol, seiliedig ar waith y cwrs ac mae addysgu'n aml yn cynnwys gwaith grŵp, creu adnoddau, yn ogystal â gwaith astudiaeth achos i gefnogi cymhwysiad i ymarfer. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o draethodau, astudiaethau achos, adroddiadau prosiect, ymarferion yn y dosbarth, profion ar-lein, posteri, paratoi adnoddau a chyflwyniadau. Nod asesiadau yw darparu sgiliau y gallwch eu defnyddio'n ymarferol ochr yn ochr â sgiliau academaidd allweddol. 

Lleoliadau Gwaith

Mae lleoliadau gwaith yn nodwedd allweddol o'r radd Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd. Byddwch yn cychwyn eich lleoliadau ym mlwyddyn un ac yn parhau â'r rhain trwy gydol y radd, gan gymryd mwy o amser a mwy o ran wrth i chi symud ymlaen. 

Mae'r lleoliadau'n rhoi cyfle i chi deilwra'ch profiadau i gefnogi'ch cynlluniau gyrfa ar gyfer y dyfodol trwy roi'r dewis i chi brofi ystod amrywiol o wasanaethau neu ddilyn llwybr penodol. 

Bydd y profiadau hyn yn rhoi profiadau uniongyrchol i chi ym myd gwaith, gan roi hwb i'ch CV a datblygu rhwydweithiau allweddol yn y sector. 

Cyfleusterau 

Mae Dinas Casnewydd yn gampws modern gydag ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau cyfoes, sy'n cynnwys mynediad at ystod o adnoddau cyfrifiadurol a TG, yn ogystal â gwasanaeth llyfrgell helaeth. Ymhlith yr adnoddau dysgu mae iPads a dewis eang o lyfrau stori a theganau. Mae mynediad hefyd i fannau awyr agored yn ogystal ag ardal adnoddau dysgu awyr agored. 

Darlithwyr 

 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn ystyried cyn gwneud cynnig. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Sylwch, os ydych chi am ymuno â'r proffesiwn addysgu ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gall y gofynion TGAU ar gyfer hyfforddi athrawon fod yn wahanol i ofynion y cwrs hwn. Fe'ch cynghorir felly i wirio gyda'r darparwr hyfforddiant athrawon priodol a ydych yn cwrdd â'u gofynion. 

Gofynion Ychwanegol: 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Manwl (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn uk) 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104-80 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn Amser y DU: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd 

 • Llawn Amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Amser Llawn: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

DBS * - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manwl. 

Arall: Adnoddau sy'n ofynnol i gefnogi astudio  - £100

Blynyddoedd 1, 2 a 3. Mae ystod o lyfrau ar gael yn llyfrgell y brifysgol, ond mae myfyrwyr yn aml yn prynu testunau allweddol. 

Arall: Teithio i'r Lleoliad (Gorfodol) * - £0-300

Blynyddoedd 1, 2 a 3 - Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y lleoliad gwaith. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae llwybrau gyrfa fel arfer yn cynnwys cyfleoedd i weithio mewn ysgolion, elusennau plant, canolfannau plant integredig,a lleoliadau gofal cymdeithasol. Hefyd, gall graddedigion ddewis symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig mewn addysg (TAR) neu waith cymdeithasol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL