Mae'r cwrs Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio gyda phlant a theuluoedd mewn ystod o leoliadau. 

Byddwch yn archwilio materion sy’n dylanwadu ar fywydau a llesiant plant a theuluoedd yn y gymdeithas sydd ohoni. Bydd eich astudiaethau'n cwmpasu ystod o wasanaethau, systemau, polisïau ac arferion gwaith sy'n cefnogi plant a theuluoedd. I adlewyrchu realiti’r gweithle, byddwch yn archwilio gwaith aml-asiantaeth ac yn deall rolau gwahanol weithwyr proffesiynol ym meysydd addysg, ieuenctid, cymunedol a gofal cymdeithasol.

Nodwedd allweddol o'r cwrs Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd yw mynychu lleoliad gwaith. Ochr yn ochr â'ch astudiaethau academaidd, mae hyn yn caniatáu ichi weld sut mae theori, polisi ac ymarfer yn cysylltu â'i gilydd, a bydd yn eich paratoi ar gyfer ystod o gyfleoedd gyrfa. 

Mae llwybrau gyrfa fel arfer yn cynnwys gwaith mewn ysgolion, elusennau plant, canolfannau plant integredig, a lleoliadau gofal cymdeithasol, yn ogystal ag astudio ôl-raddedig mewn addysg, gwaith ieuenctid a chymunedol neu waith cymdeithasol. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C4N7 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C4N7 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Trwy gydol y cwrs Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd byddwch yn astudio dadleuon allweddol ar ddamcaniaethau datblygiad plant a phlentyndod, a fydd yn adlewyrchu'r agenda newidiol yn y sector hwn. Byddwch yn archwilio hawliau plant a sut mae'r rhain yn cael eu hymgorffori mewn polisi ac ymarfer yng Nghymru a Lloegr, yn ogystal â safbwyntiau rhyngwladol a hanfodion addysgeg gymdeithasol. 

Bydd eich astudiaethau yn eich helpu i ddeall rôl gweithwyr proffesiynol wrth ddiogelu plant a phobl ifanc, yn ogystal â chydraddoldeb ac amrywiaeth, a gwasanaethau sy'n cefnogi plant a theuluoedd. Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth o arweinyddiaeth a dulliau cydweithredol mewn theori ac ymarfer, ynghyd â chael cyfle i ymchwilio mewn maes o ddiddordeb. 

Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol trwy addysgu a lleoliadau gwaith, a fydd yn rhoi cyfle i chi ganolbwyntio ar eich dewis gyrfa yn y dyfodol a datblygu eich dealltwriaeth o ystod o gyd-destunau. 

Yn ogystal â phrofiad gwaith integredig, cewch gyfleoedd pellach i wella'ch gwybodaeth a'ch sgiliau. Mae'r rhain yn cynnwys cyfleoedd ychwanegol i gwblhau cymwysterau Cymorth Cyntaf a Diogelu. 

Blwyddyn Un: Gradd Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd  

 • Diogelu Plant a Phobl Ifanc (20 credyd) 
 • Gwaith Ieuenctid a Chymuned a Newid Cymdeithasol (20 credyd) 
 • Llencyndod a Lles: nodi a chefnogi trawsnewidiadau datblygiadol (20 credyd) 
 • Gwerthoedd a Moeseg Proffesiynol Mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned (20 credyd) 
 • Gwaith Ieuenctid ar Waith: Rôl Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned 1 (20 credyd)
 • Gwaith Ieuenctid ar Waith: Rôl Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned 2 (20 credyd)

Blwyddyn Dau: Gradd Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd 

 • Ymarfer Cymhwysol 1 (40 credyd) 
 • Diogelu Plant a Phobl Ifanc (20 credyd) 
 • Cynhwysiant, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (20 credyd) 
 • Ymchwilio gyda Phlant a Phobl Ifanc (20 credyd) 
 • Plant, Teuluoedd a'r Gyfraith (20 credyd) 

Blwyddyn Tri: Gradd Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd 

 • Traethawd Hir (40 credyd) 
 • Ymarfer Cymhwysol 2 (40 credyd) 
 • Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (20 credyd) 
 • Arwain, Rheoli a Chydweithio (20 credyd) 

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddysgu yn y gwaith, lleoliadau, darlithoedd, seminarau, gweithdai, ymweliadau allanol, astudio dan gyfarwyddyd ac astudio annibynnol. Mae'r addysgu modiwl yn ceisio cefnogi agwedd broffesiynol, seiliedig ar waith y cwrs ac mae addysgu'n aml yn cynnwys gwaith grŵp, creu adnoddau, yn ogystal â gwaith astudiaeth achos i gefnogi cymhwysiad i ymarfer. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o draethodau, astudiaethau achos, adroddiadau prosiect, ymarferion yn y dosbarth, profion ar-lein, posteri, paratoi adnoddau a chyflwyniadau. Nod asesiadau yw darparu sgiliau y gallwch eu defnyddio'n ymarferol ochr yn ochr â sgiliau academaidd allweddol. 

Lleoliadau Gwaith

Mae lleoliadau gwaith yn nodwedd allweddol o'r radd Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd. Byddwch yn cychwyn eich lleoliadau ym mlwyddyn un ac yn parhau â'r rhain trwy gydol y radd, gan gymryd mwy o amser a mwy o ran wrth i chi symud ymlaen. 

Mae'r lleoliadau'n rhoi cyfle i chi deilwra'ch profiadau i gefnogi'ch cynlluniau gyrfa ar gyfer y dyfodol trwy roi'r dewis i chi brofi ystod amrywiol o wasanaethau neu ddilyn llwybr penodol. 

Bydd y profiadau hyn yn rhoi profiadau uniongyrchol i chi ym myd gwaith, gan roi hwb i'ch CV a datblygu rhwydweithiau allweddol yn y sector. 

Cyfleusterau 

Mae Dinas Casnewydd yn gampws modern gydag ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau cyfoes, sy'n cynnwys mynediad at ystod o adnoddau cyfrifiadurol a TG, yn ogystal â gwasanaeth llyfrgell helaeth. Ymhlith yr adnoddau dysgu mae iPads a dewis eang o lyfrau stori a theganau. Mae mynediad hefyd i fannau awyr agored yn ogystal ag ardal adnoddau dysgu awyr agored. 

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 


Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Sylwch, os ydych yn bwriadu ymuno â'r proffesiwn addysgu ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, trwy astudio TAR, gall y gofynion TGAU ar gyfer hyfforddi athrawon fod yn wahanol i ofynion y cwrs hwn. Fe'ch cynghorir felly i wirio gyda'r darparwr hyfforddiant athrawon priodol a ydych yn bodloni eu gofynion.

Ar yr amod bod myfyrwyr yn bodloni'r meini prawf mynediad ar gyfer TAR, bydd graddedigion o'r cwrs hwn yn cael cyfweliad gwarantedig os byddant yn gwneud cais i astudio TAR ym Mhrifysgol De Cymru.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCD i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 88 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C/D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CD - CC Safon Uwch i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 88 pwynt tariff UCAS).

Cynnig BTEC nodweddiadol

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU gydag o leiaf 88 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Manwl (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a'u tanysgrifio i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn y DU) 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig

DBS * - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS manwl. 

Arall: Adnoddau sy'n ofynnol i gefnogi astudio  - £100

Blynyddoedd 1, 2 a 3. Mae ystod o lyfrau ar gael yn llyfrgell y brifysgol, ond mae myfyrwyr yn aml yn prynu testunau allweddol. 

Arall: Teithio i'r Lleoliad (Gorfodol) * - £0-300

Blynyddoedd 1, 2 a 3 - Mae'r gost yn dibynnu ar leoliad y lleoliad gwaith. 

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae llwybrau gyrfa fel arfer yn cynnwys cyfleoedd i weithio mewn ysgolion, elusennau plant, canolfannau plant integredig,a lleoliadau gofal cymdeithasol. Hefyd, gall graddedigion ddewis symud ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig mewn addysg (TAR) neu waith cymdeithasol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau helaeth ar-lein i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth gwneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.