Youth and Community Work.jpg

BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (Cyfiawnder Ieuenctid)

Mae'r radd BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol (Cyfiawnder Ieuenctid) yn caniatáu ichi gymhwyso fel gweithiwr ieuenctid a chymunedol trwy lwybr arbenigol arloesol mewn cyfiawnder ieuenctid. Mae gweithwyr ieuenctid yn datblygu ac yn cydlynu rhaglenni sydd â'r nod o ymgysylltu â phobl ifanc, unioni anghydraddoldebau, grymuso unigolion a gwneud y gorau o'u potensial. 

Bydd y radd hon yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod o leoliadau, gan eu helpu i wella eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol. 

Fel rhan o'r cwrs Gwaith Ieuenctid a Chymunedol, byddwch yn ennill y ledled y DU, a gydnabyddir yn broffesiynol Cyd-bwyllgor Negodi Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru

Byddwch yn ehangu eich gwybodaeth a'ch sgiliau i gynnwys meddwl beirniadol, dadansoddol a myfyriol mewn lleoliad gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae ein partneriaethau cryf â chyflogwyr lleol yn darparu cyfleoedd lleoliad gwaith i wella eich dysgu a'ch cyflogadwyedd. 

 

Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig]. 

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L594 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
L594 Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Blwyddyn Un 

 • Sgiliau Digidol Academaidd ar gyfer Ymchwil ac Astudio 

 • Gwerthoedd a Moeseg Broffesiynol mewn Gwaith Ieuenctid 

 • Pobl Ifanc a Chymdeithas 

 • Rôl Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned 1 

 • Rôl Gweithiwr Ieuenctid a Chymuned 2 

Blwyddyn Dau 

 • Sgiliau Rheoli Gwaith Ieuenctid ac Ymarfer Integredig yn y Gymuned 

 • Datblygu Gwaith Ieuenctid a Chymuned Effeithiol (2) 

 • Datblygu Gwaith Ieuenctid a Chymuned Effeithiol (1) 

 • Cyfiawnder Ieuenctid 

 • Dulliau Ymchwil 

 • Sgiliau Hwyluso Unigol a Grŵp 

Blwyddyn Tri 

 • Dod yn Ymarferydd Beirniadol a Myfyriol 1 (Arweinyddiaeth) 

 • Dod yn Ymarferydd Beirniadol a Myfyriol 2 (Goruchwylio) 

 • Traethawd Hir 

 
BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol cwrs. 

Blwyddyn Sylfaen 

Byddwch yn dechrau trwy gwblhau blwyddyn sylfaen, sy'n darparu cefnogaeth strwythuredig dda, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth cyn parhau ar y rhaglen radd tair blynedd. Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost [email protected]  

Yn amodol ar ailddilysu o 2021 
Mae'r cwrs hwn yn destun ailddilysiad, mae hyn yn golygu ei fod yn cael ei adolygu fel rhan o brosesau sicrhau ansawdd a gwella safon y Brifysgol. Mae cynnwys y cwrs a'r modiwl yn ddangosol a gall newid trwy'r broses ailddilysu. Cyn gynted ag y bydd y cwrs yn cael ei ailddilysu, bydd y manylion yn cael eu cadarnhau a'u cyhoeddi ar wefan y Brifysgol. 
Mewn achos annhebygol na fydd y cwrs yn mynd yn ei flaen fel y cynlluniwyd, neu wedi'i newid yn sylweddol, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i gwrs amgen addas naill ai yn PDC neu gyda darparwr arall. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, adeiladu portffolio, adroddiadau aseswyr lleoliad, cyflwyniadau, beirniadu erthyglau cyfnodolion ac asesu cymheiriaid. 

Lleoliadau 

 • Defnyddiwch eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch galluoedd i adeiladu perthnasoedd cadarnhaol ac effeithiol â phobl ifanc 

 • Gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr a phartneriaid ac aelodau o'r gymuned 

 • Datblygu cyfleoedd dysgu arloesol a chreadigol 

 • Agorwch y drysau i gyfleoedd i bobl ifanc a'u cynnwys mewn amrywiaeth o wahanol gyfleoedd dysgu 

 • Cysylltu theori ag ymarfer 

 • Gwella, gwella a chodi eich ymwybyddiaeth o'ch sgiliau a'ch galluoedd cyflogadwyedd fel gweithiwr cymwys proffesiynol 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn cynnig ynddynt. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Gallwch hefyd wneud cais os ydych chi'n teimlo bod gennych chi hanes gyrfa perthnasol a phrofiad o weithio gyda phobl ifanc. Bydd hyn fel arfer yn cynnwys y canlynol: 

Profiad uniongyrchol o waith ieuenctid neu gymunedol (lleiafswm o chwe mis) 

Tystysgrif Lefel 3 Cymru Agored mewn Gwaith Ieuenctid / Tystysgrif Lefel 3 NOCN mewn Gweithio gyda Phobl Ifanc. 

Cyfweliad 

Bydd tiwtoriaid yn egluro cynnwys y cwrs a byddwch yn cael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau yn ychwanegol i ni asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn gyfwerth â 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC- Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod -Teilyngdod Teilyngdod Pas mewn pwnc perthnasol (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio'r Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS. 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion ychwanegol 

Tystiolaeth o 100 awr o brofiad gwaith o waith uniongyrchol mewn lleoliad ieuenctid a chymunedol. 

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar y Gweithlu Plant ac Oedolion a Rhestrau Gwahardd Plant ac Oedolion a thanysgrifiad i Wasanaeth Diweddaru DBS. (Cyfwerth tramor sy'n ofynnol ar gyfer ymgeiswyr nad ydynt yn byw yn y DU). 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

* Rhwymedig 

Teithiau Maes: Taith Astudio Zimbabwe - £2.000

Un taliad 

Teithiau Maes: Gweithgaredd Cyfnewid Ewropeaidd - £200

Un taliad 

DBS - £53.20

Mae'r ffi hon yn cynnwys £ 40 am y dystysgrif DBS uwch, ffi Gweinyddu Swyddfa'r Post a'r ffi weinyddu ar-lein. 

Gwasanaeth Diweddaru DBS * - £13

Mae angen tanysgrifiad ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs am ffi flynyddol o £ 13. Sylwch fod yn rhaid ymuno â'r gwasanaeth cyn pen 30 diwrnod ar ôl derbyn eich tystysgrif DBS well. 

Arall: Costau Teithio ar gyfer Lleoliadau Hyfforddiant Proffesiynol - £0 - £500

Bydd angen i fyfyrwyr dalu eu costau teithio ar gyfer eu lleoliadau hyfforddiant proffesiynol. Blwyddyn 1, 2 a 3 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

MA Gweithio i Blant a Phobl Ifanc ym Mhrifysgol Cymru. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd llawer o adnoddau ar-lein i helpu chi i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL