Dywedodd myfyrwyr Peirianneg Awyrenegol ac Awyrofod fod PDC ymhlith y 10 uchaf yn y DU am asesu, cymorth academaidd, trefniadaeth, adnoddau dysgu a llais myfyrwyr (ACF 2023)

Mae peirianwyr awyrennau yn cymhwyso eu gwybodaeth a'u sgiliau i bob agwedd ar gerbydau awyr; o ddylunio, datblygu, cynhyrchu, profi ac ardystio hedfan, i warchod addasrwydd aer a gweithrediadau awyrennau cynaliadwy. 

Datblygwyd y radd BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol mewn ymgynghoriad agos â chyrff proffesiynol y diwydiant, gan gynnwys y Cymdeithas Awyrennol Frenhinol (RAeS) a'r Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol (IMechE) i hybu eich cyflogadwyedd.  

Byddwch yn astudio’r egwyddorion peirianneg sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y diwydiant awyrofod, a byddwch yn ennill profiad ymarferol ar y campws yn ein cyfleusterau o’r radd flaenaf. Os bydd y tywydd yn caniatáu ac yn ddarostyngedig i ofynion fisa, byddwch hefyd yn mynd i'r awyr gyda gwersi prawf hedfan yn eich blwyddyn olaf.  

Anogir pob myfyriwr peirianneg awyrennol i gwblhau lleoliad gwaith a phrofiad i ategu eich astudiaethau. Yn flaenorol, mae myfyrwyr y DU wedi ymweld â safleoedd fel GE Aviation Wales, Airbus Filton, a British Airways Maintenance Cardiff (BAMC). 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H410 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
HK10 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H410 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
HK10 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Un: gradd Peirianneg Awyrennol

Mae blwyddyn un y rhaglen beirianneg hon yn darparu egwyddorion ac arferion gwyddonol hanfodol sy'n gysylltiedig â pheirianneg awyrennol. Mae hyn yn cynnwys cyflwyniad i ddefnyddio offer dylunio a thechnegau gweithgynhyrchu / gweithdy cyffredinol. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio pecynnau CAD ac iaith raglennu o safon diwydiant 

 • Mathemateg ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol ac Awyrennol - 20 credyd 
 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 
 • Ceisiadau Cyfrifiadura Peirianneg - 20 credyd 
 • Mecaneg Peirianneg 1 - 20 credyd 
 • Gwyddoniaeth Drydanol - 20 credyd 
 • Thermofluidau 1 - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Awyrennol

Yn eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio meysydd allweddol fel thermofluidau, aerodynameg sylfaenol, perfformiad awyrennau a pheirianneg systemau awyrennau. Daw blwyddyn dau i ben gyda datblygiad dyluniad awyren cysyniadol mewn amgylchedd tîm, sy'n cael ei brofi ar ein efelychydd hedfan peirianneg. 

 • Mathemateg Peirianneg Bellach - 20 credyd 
 • Rheolaeth ac Offeryniaeth - 20 credyd 
 • Thermofluidau 2 - 20 credyd 
 • Deunyddiau Peirianneg - 20 credyd 
 • Integreiddio a Pherfformiad Systemau Awyrennau - 20 credyd 
 • Dylunio Awyrennol - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Peirianneg Awyrennol

Mae modiwlau blwyddyn tri yn cynnwys aerodynameg, gyriant a strwythurau awyrennau. Byddwch yn dysgu am offer cyfrifiadol uwch a thechnegau modelu, ac yn cynhyrchu traethawd hir. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn profion hedfan awyrennau go iawn fel rhan o'n modiwl Dynameg a Rheolaeth Hedfan. 

 • Prosiect Unigol (BEng) - 40 credyd 
 • Dadansoddiad Cyfrifiadol Peirianneg - 20 credyd 
 • Strwythur Awyrennau - 20 credyd 
 • Aerodynameg a Gyriad - 20 credyd 
 • Dynameg a Rheolaeth Hedfan - 20 credyd 
 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd (dewisol) 

Dysgu 

Addysgir cwrs BEng Peirianneg Awyrennol trwy gyfuniad o ddarlithwyr, sesiynau tiwtorial, sesiynau labordy ymarferol a seminarau. Bydd angen i chi hefyd neilltuo amser i hunan-astudio, fel cynnal ymchwil a pharatoi ar gyfer eich asesiadau a'ch darlithoedd. 

Mae myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i ymweld â safleoedd fel Rolls Royce, GE Aviation, British Airways Maintenance Caerdydd (BAMC) ac Airbus, a dysgu o ddarlithoedd gwadd a draddodwyd gan uwch ddiwydianwyr ac academyddion o'r Weinyddiaeth Amddiffyn, BAMC, y Gymdeithas Awyrennol Frenhinol ( RAeS) ac amryw o gwmnïau diwydiant awyrofod, ar ddatblygiadau technolegol cyfredol yn y maes. 

Yn y flwyddyn olaf, yn amodol ar amodau tywydd a gofynion fisa, byddwch yn hedfan y tu mewn i awyren go iawn i gyfnerthu eich dealltwriaeth o ymddygiad statig a deinamig awyrennau ac egwyddorion rheoli. 

Asesiad 

Asesir modiwlau trwy gymysgedd o arholiadau, gwaith cwrs, efelychu ac ymarferion sy'n seiliedig ar broblemau. Mae siarad o flaen eich cydweithwyr hefyd yn rhan o'ch asesiad mewn dylunio grŵp a modiwlau prosiect, a fydd yn datblygu eich sgiliau cyflwyno a chyfathrebu. 

Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn hedfan awyren go iawn i gyfnerthu eich dealltwriaeth o ymddygiad awyrennau ac egwyddorion rheoli. 

Achrediadau 

Mae gradd BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol wedi'i hachredu'n llawn i statws Peiriannydd Corfforedig gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), sef y sefydliad peirianneg proffesiynol sy'n tyfu gyflymaf yn y DU, a'r Gymdeithas Awyrennol Frenhinol (RAeS). Mae'r rhaglen Peirianneg Awyrennol hon yn caniatáu ichi symud ymlaen i statws Peiriannydd Siartredig gyda chyfnod o ddysgu pellach. 

Lleoliadau 

Rydym hefyd yn annog pob myfyriwr ar y rhaglen Peirianneg Awyrennol i gwblhau lleoliad fel rhan o'u cwrs. 

Ar leoliad rhyngosod, gallwch dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant i gymhwyso'ch gwybodaeth newydd a dysgu sgiliau newydd - mae'n hwb mawr i'ch CV a gall arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth pan fyddwch chi'n graddio. Mae hwn ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ar ein campysau yn y DU yn unig.  

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Teithiau Maes 

Ar y cwrs Peirianneg Awyrennol BEng hwn, bydd myfyrwyr yn y DU yn cael cyfle i ymweld â safleoedd fel GE Aviation, British Airways Maintenance Caerdydd (BAMC), Airbus a SAFRAN Landing Systems, a dysgu o ddarlithoedd gwadd a gyflwynir gan uwch ddiwydianwyr ac academyddion o'r Weinyddiaeth Amddiffyn, y Gymdeithas Awyrennol Frenhinol (RAeS) ac amryw o gwmnïau diwydiant awyrofod, ar ddatblygiadau technolegol cyfredol yn y maes. 

Yn y flwyddyn olaf, yn amodol ar amodau tywydd a chyfyngiadau fisa, byddwch yn hedfan y tu mewn i awyren go iawn yn perfformio ymarfer prawf hedfan i gydgrynhoi eich dealltwriaeth o ymddygiad statig a deinamig awyrennau ac egwyddorion rheoli. Mae myfyrwyr o'r DU wedi ymweld â Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy Hedfan Egnatia ym Maes Awyr Rhyngwladol Kavala, Gwlad Groeg i gwblhau'r ymarfer prawf hedfan. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Mae'r diwydiant awyrofod wedi dod yn fwyfwy cystadleuol ac wrth gydnabod hyn, mae'r Brifysgol wedi buddsoddi £ 3.3m arall yn ddiweddar yn ei chyfleusterau awyrofod presennol. Mae estyniad Canolfan Awyrofod deulawr yn ychwanegu 1,000m2 o ofod ymarferol mewn gweithdy a labordy ar gyfer myfyrwyr peirianneg. Mae hyn yn cynnwys dau hangar awyren gydag awyrennau sifil a milwrol, ac efelychydd hedfan peirianneg MP521. 

Mae'r Ganolfan Awyrofod yn gartref i awyren Jetstream 31 Twin Turboprop, wedi'i chydosod ag Honeywell TPE331 Engines a Rockwell-Collins Proline II Avionics, ochr yn ochr â jet hyfforddi milwrol Jet Provost T-Mk 3. 

Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnwys gweithdy cynnal a chadw tyrbinau nwy, man rhybedio cregyn awyrennau efelychiedig, gweithdai offer llaw a bae weldio, ynghyd â gweithdai cyfansawdd glân a budr ar gyfer sbesimenau ac atgyweiriadau. Mae gofod labordy pwrpasol ar gyfer tasgau ymarferol electronig, systemau afioneg, hydroleg a niwmateg hefyd yn nodwedd sy'n darparu profiad ymarferol ymarferol i chi. 

Defnyddir ein twneli gwynt is-sonig ar gyfer cyfarwyddyd, profi ac arddangosiadau aerodynamig sylfaenol ar wahanol siapiau a chyfluniadau aerofoil. Er y gellir rhaglennu ein hefelychydd hedfan peirianyddol Merlin MP521 tair echel, ac efelychu unrhyw fath o awyren sy'n bodoli eisoes. Fe'i defnyddir yn helaeth mewn llawer o wahanol agweddau ar y cwrs, gyda ffocws penodol ar brofi dyluniadau awyrennau arfaethedig a'ch paratoi ar gyfer yr ymarfer prawf hedfan go iawn. 

Darlithwyr

 • Ilias Lappas CEng FRAeS, arweinydd y cwrs 
 • Dr Shee-Meng Thai 
 • Dr Joao Ramos 
 • Dr Meinwen Taylor 
 • Dr Rae Gordon 
 • Dr CK Tan 
 • Dr Colin Morgan 
 • Ewen Constant CEng 
 • Dr Talal Maksoud 
 • Matthew Jones CEng 
 • Dr Mohamed Mohamed 
 • Dr Vishagen Ramasamy 
 • Dr Zahid Baig  

Gweler ein hymchwil peirianneg 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg a chael o leiaf 96 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob elfen. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2024 - Gorffennaf 2025 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260

Awst 2025 - Gorffennaf 2026 Ffioedd

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae gennym gysylltiadau â'r diwydiant hedfan rhanbarthol, sy'n cynnwys GE Aviation, BAMC, Nordam Europe, TES Aviation Group, ac aelodau eraill o Fforwm Awyrofod Cymru. Mae galw mawr am raddedigion ein gradd Peirianneg Awyrennol yn y DU, ac yn y sectorau sifil ac amddiffyn ledled y byd. Mae rhai o'r cwmnïau y mae ein graddedigion yn y DU yn gweithio gyda nhw yn cynnwys Rolls Royce, GE Aviation, MBDA, Airbus, Jaguar Land Rover, BAMC, EasyJet, Emirates, Labordy Gwyddoniaeth a Thechnoleg Amddiffyn (Dstl) a Gweinyddiaeth Amddiffyn y DU. 

Proffiliau swyddi nodweddiadol ein graddedigion yw peirianwyr dylunio, peirianwyr ardystio a dibynadwyedd aer, peirianwyr prosiect ac ymchwilwyr. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i PhD neu radd ymchwil. Gwelwch ein ymchwil peirianneg.