Dywedodd myfyrwyr Peirianneg Awyrenegol ac Awyrofod fod PDC ymhlith y 10 uchaf yn y DU am asesu, cymorth academaidd, trefniadaeth, adnoddau dysgu a llais myfyrwyr (ACF 2023)

Os nad oes gennych y graddau cywir i gofrestru'n uniongyrchol ar ein Gradd BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol, fe allech chi ddewis dechrau eich astudiaethau gyda blwyddyn sylfaen. Bwriad y flwyddyn ychwanegol yw rhoi'r paratoad gorau posibl i chi ar gyfer llwyddiant ar y llwybr gradd. Byddwch yn astudio modiwlau rhagarweiniol sy'n berthnasol i'r cwrs gradd wrth ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer astudio academaidd. 

Datblygwyd rhaglen Peirianneg Awyrennol BEng (Anrh) mewn ymgynghoriad agos â chyrff proffesiynol y diwydiant, gan gynnwys a'r Gymdeithas Awyrennol Frenhinol (RAeS) a Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE) i hybu eich cyflogadwyedd. 

Byddwch yn astudio'r egwyddorion peirianneg sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y diwydiant awyrofod, a byddwch yn ennill profiad ymarferol ar y campws yn ein Canolfan Awyrofod ddiweddaraf. Os bydd y tywydd yn caniatáu, byddwch hefyd yn mynd i'r awyr gyda gwersi prawf hedfan yn eich blwyddyn olaf.  

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H413 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H413 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Sylfaen: gradd Peirianneg Awyrennol 

Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi dealltwriaeth dda i chi o'n cyrsiau peirianneg ac yn rhoi cefndir rhifiadol da i chi i'ch cefnogi trwy gydol gweddill y radd. Yn dilyn eich blwyddyn sylfaen gychwynnol, byddwch yn symud ymlaen i'r modiwlau a astudiwyd fel rhan o'ch dyfarniad.

 • Sylfeini Mathemateg - 20 credyd
 • Mathemateg Sylfaen Bellach i Beirianwyr - 20 credyd
 • Sgiliau Peirianneg Hanfodol - 20 credyd
 • Prosiect Peirianneg - 20 credyd
 • Egwyddorion Peirianneg Sylfaen - 20 credyd
 • Saesneg ar gyfer Peirianneg (dewisol) - 20 credyd
 • Hanfodion Peirianneg Fecanyddol (dewisol) - 20 credyd

Blwyddyn Un: gradd Peirianneg Awyrennol 

Mae blwyddyn un y rhaglen beirianneg hon yn darparu egwyddorion ac arferion gwyddonol hanfodol sy'n gysylltiedig â pheirianneg awyrennol. Mae hyn yn cynnwys cyflwyniad i ddefnyddio offer dylunio a thechnegau gweithgynhyrchu / gweithdy cyffredinol. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio pecynnau CAD ac iaith raglennu o safon diwydiant. 

 • Mathemateg ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol ac Awyrennol - 20 credyd 
 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 
 • Ceisiadau Cyfrifiadura Peirianneg - 20 credyd 
 • Mecaneg Peirianneg 1 - 20 credyd 
 • Gwyddoniaeth Drydanol - 20 credyd 
 • Thermofluidau 1 - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Awyrennol 

Yn eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio meysydd allweddol fel thermofluidau, aerodynameg sylfaenol, perfformiad awyrennau a pheirianneg systemau awyrennau. Daw blwyddyn dau i ben gyda datblygiad dyluniad awyren cysyniadol mewn amgylchedd tîm, sy'n cael ei brofi ar ein efelychydd hedfan peirianneg. 

 • Mathemateg Peirianneg Bellach - 20 credyd 
 • Rheolaeth ac Offeryniaeth - 20 credyd 
 • Thermofluidau 2 - 20 credyd 
 • Deunyddiau Peirianneg - 20 credyd 
 • Integreiddio a Pherfformiad Systemau Awyrennau - 20 credyd 
 • Dylunio Awyrennol - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Peirianneg Awyrennol 

Mae modiwlau blwyddyn tri yn cynnwys aerodynameg, gyriant a strwythurau awyrennau. Byddwch yn dysgu am offer cyfrifiadol uwch a thechnegau modelu, ac yn cynhyrchu traethawd hir. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn profion hedfan awyrennau go iawn fel rhan o'n modiwl Dynameg a Rheolaeth Hedfan. 

 • Prosiect Unigol (BEng) - 40 credyd 
 • Dadansoddiad Cyfrifiadol Peirianneg - 20 credyd 
 • Strwythur Awyrennau - 20 credyd 
 • Aerodynameg a Gyriad - 20 credyd 
 • Dynameg a Rheolaeth Hedfan - 20 credyd 
 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd (dewisol) 

Dysgu 

Addysgir gradd BEng Peirianneg Awyrennol trwy gyfuniad o ddarlithwyr, sesiynau tiwtorial, sesiynau labordy ymarferol a seminarau. Bydd angen i chi hefyd neilltuo amser i hunan-astudio, fel cynnal ymchwil a pharatoi ar gyfer eich asesiadau a'ch darlithoedd. 

Mae myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i ymweld â safleoedd fel Rolls Royce, GE Aviation, British Airways Maintenance Caerdydd (BAMC) ac Airbus, a dysgu o ddarlithoedd gwadd a draddodwyd gan uwch ddiwydianwyr ac academyddion o'r Weinyddiaeth Amddiffyn, BAMC, y Gymdeithas Awyrennol Frenhinol ( RAeS) ac amryw o gwmnïau diwydiant awyrofod, ar ddatblygiadau technolegol cyfredol yn y maes.  

Yn y flwyddyn olaf, yn amodol ar amodau tywydd a gofynion fisa, byddwch yn hedfan y tu mewn i awyren go iawn i gyfnerthu eich dealltwriaeth o ymddygiad statig a deinamig awyrennau ac egwyddorion rheoli. 

Asesiad 

Asesir modiwlau trwy gymysgedd o arholiadau, gwaith cwrs, efelychu ac ymarferion sy'n seiliedig ar broblemau. Mae siarad o flaen eich cydweithwyr hefyd yn rhan o'ch asesiad mewn dylunio grŵp a modiwlau prosiect, a fydd yn datblygu eich sgiliau cyflwyno a chyfathrebu. 

Er mwyn symud ymlaen yn llwyddiannus i radd BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol, bydd gofyn i chi gael isafswm o 60% ar gyfartaledd yn y modiwlau canlynol: Hanfodion Hedfan, Gwyddoniaeth Fecanyddol Sylfaenol, Sylfaen Mathemateg a Chalcwlws Sylfaenol. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs Peirianneg Awyrennol wedi'i achredu'n llawn i statws Peiriannydd Corfforedig gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), sef y sefydliad peirianneg proffesiynol sy'n tyfu gyflymaf yn y DU a'r Gymdeithas Awyrennol Frenhinol (RAeS). Yn fwy na hynny, mae'r rhaglen Peirianneg Awyrennol hon yn caniatáu ichi symud ymlaen i statws Peiriannydd Siartredig gyda chyfnod o ddysgu pellach. 

Lleoliadau 

Rydym hefyd yn annog pob myfyriwr ar y rhaglen Peirianneg Awyrennol i gwblhau lleoliad fel rhan o'u cwrs. 

Ar leoliad rhyngosod, gallwch dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant i gymhwyso'ch gwybodaeth newydd a dysgu sgiliau newydd - mae'n hwb mawr i'ch CV a gall arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth pan fyddwch chi'n graddio. Mae hwn ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ar ein campysau yn y DU yn unig.  

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Teithiau Maes 

Ar y cwrs Peirianneg Awyrennol BEng hwn, bydd myfyrwyr yn y DU yn cael cyfle i ymweld â safleoedd fel GE Aviation, British Airways Maintenance Caerdydd (BAMC), Airbus a SAFRAN Landing Systems, a dysgu o ddarlithoedd gwadd a gyflwynir gan uwch ddiwydianwyr ac academyddion o'r Weinyddiaeth Amddiffyn, y Gymdeithas Awyrennol Frenhinol (RAeS) ac amryw o gwmnïau diwydiant awyrofod, ar ddatblygiadau technolegol cyfredol yn y maes. 

Yn y flwyddyn olaf, yn amodol ar amodau tywydd a chyfyngiadau fisa, byddwch yn hedfan y tu mewn i awyren go iawn yn perfformio ymarfer prawf hedfan i gydgrynhoi eich dealltwriaeth o ymddygiad statig a deinamig awyrennau ac egwyddorion rheoli. Mae myfyrwyr o'r DU wedi ymweld â Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy Hedfan Egnatia ym Maes Awyr Rhyngwladol Kavala, Gwlad Groeg i gwblhau'r ymarfer prawf hedfan. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Mae'r diwydiant awyrofod wedi dod yn fwyfwy cystadleuol ac, wrth gydnabod hyn, mae'r Brifysgol wedi buddsoddi £ 3.3m arall yn ddiweddar yn ei chyfleusterau awyrofod presennol. Mae estyniad Canolfan Awyrofod deulawr yn ychwanegu 1,000m2 o ofod ymarferol mewn gweithdy a labordy ar gyfer myfyrwyr peirianneg. Mae hyn yn cynnwys dau hangar awyren gydag awyrennau sifil a milwrol, ac efelychydd hedfan peirianneg MP521. 

Mae'r Ganolfan Awyrofod yn gartref i awyren Jetstream 31 Twin Turboprop, wedi'i chydosod ag Honeywell TPE331 Engines a Rockwell-Collins Proline II Avionics, ochr yn ochr â jet hyfforddi milwrol Jet Provost T-Mk 3. 

Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnwys gweithdy cynnal a chadw tyrbinau nwy, man rhybedio cregyn awyrennau efelychiedig, gweithdai offer llaw a bae weldio, ynghyd â gweithdai cyfansawdd glân a budr ar gyfer sbesimenau ac atgyweiriadau. Mae gofod labordy pwrpasol ar gyfer tasgau ymarferol electronig, systemau afioneg, hydroleg a niwmateg hefyd yn nodwedd sy'n darparu profiad ymarferol ymarferol i chi. 

Defnyddir ein twneli gwynt is-sonig ar gyfer cyfarwyddyd, profi ac arddangosiadau aerodynamig sylfaenol ar wahanol siapiau a chyfluniadau aerofoil. Er y gellir rhaglennu ein efelychydd hedfan peirianyddol Merlin MP521 tair echel, ac efelychu unrhyw fath o awyren sy'n bodoli eisoes. Fe'i defnyddir yn helaeth mewn llawer o wahanol agweddau ar y cwrs, gyda ffocws penodol ar brofi dyluniadau awyrennau arfaethedig a'ch paratoi ar gyfer yr ymarfer prawf hedfan go iawn. 

Darlithwyr 

 • Ilias Lappas, CEng FRAeS, arweinydd y cwrs 
 • Dr Shee-Meng Thai 
 • Dr Joao Ramos 
 • Dr Meinwen Taylor 
 • Dr Rae Gordon 
 • Dr CK Tan 
 • Dr Colin Morgan 
 • Ewen Constant CEng 
 • Dr Talal Maksoud 
 • Matthew Jones CEng 
 • Dr Mohamed Mohamed 
 • Dr Vishagen Ramasamy 
 • Dr Zahid Baig 

Darganfyddwch am ein hymchwil Awyrofod gyfredol. 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Level A nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS. 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pas Pas Diploma 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2024 - Gorffennaf 2025 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260

Awst 2025 - Gorffennaf 2026 Ffioedd

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae gennym gysylltiadau cryf â'r diwydiant hedfan rhanbarthol, sy'n cynnwys GE Aviation, Rolls Royce, BAMC, Nordam Ewrop, TES Grŵp Hedfan, Storm Aviation ac aelodau eraill o Fforwm Awyrofod Cymru. Mae galw mawr am raddedigion o'n gradd Peirianneg Awyrennol nid yn unig yn y DU, ond hefyd yn y sectorau sifil ac amddiffyn ledled y byd. Mae rhai o'r cwmnïau yn y DU y mae ein myfyrwyr yn gweithio gyda nhw yn cynnwys GE Aviation, Storm Aviation, Airbus, BAMC a TES Hedfan. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Peirianneg Awyrennol, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.