Cyntaf yng Nghymru am Beirianneg Awyrofod - Canllaw Prifysgol y Guardian 2023

Os nad oes gennych y graddau cywir i gofrestru'n uniongyrchol ar ein Gradd BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol, fe allech chi ddewis dechrau eich astudiaethau gyda blwyddyn sylfaen. Bwriad y flwyddyn ychwanegol yw rhoi'r paratoad gorau posibl i chi ar gyfer llwyddiant ar y llwybr gradd. Byddwch yn astudio modiwlau rhagarweiniol sy'n berthnasol i'r cwrs gradd wrth ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer astudio academaidd. 

Datblygwyd rhaglen Peirianneg Awyrennol BEng (Anrh) mewn ymgynghoriad agos â chyrff proffesiynol y diwydiant, gan gynnwys a'r Gymdeithas Awyrennol Frenhinol (RAeS) a Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE) i hybu eich cyflogadwyedd. 

Byddwch yn astudio'r egwyddorion peirianneg sydd eu hangen ar gyfer gyrfa yn y diwydiant awyrofod, a byddwch yn ennill profiad ymarferol ar y campws yn ein Canolfan Awyrofod ddiweddaraf. Os bydd y tywydd yn caniatáu, byddwch hefyd yn mynd i'r awyr gyda gwersi prawf hedfan yn eich blwyddyn olaf.  

Graddiodd myfywyr peirianneg awyrofod PDC ymhlith y 10 uchaf yn y DU am gymorth academaidd, ac asesiad ac adborth (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022)

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H413 Llawn amser 4 blynedd Medi Treforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H413 Llawn amser 4 blynedd Medi Treforest A

Blwyddyn Sylfaen: gradd Peirianneg Awyrennol 

Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi dealltwriaeth dda i chi o'n cyrsiau peirianneg ac yn rhoi cefndir rhifiadol da i chi i'ch cefnogi trwy gydol gweddill y radd. Yn dilyn eich blwyddyn sylfaen gychwynnol, byddwch yn symud ymlaen i'r modiwlau a astudiwyd fel rhan o'ch dyfarniad.

 • Sylfeini Mathemateg - 20 credyd
 • Mathemateg Sylfaen Bellach i Beirianwyr - 20 credyd
 • Sgiliau Peirianneg Hanfodol - 20 credyd
 • Prosiect Peirianneg - 20 credyd
 • Egwyddorion Peirianneg Sylfaen - 20 credyd
 • Saesneg ar gyfer Peirianneg (dewisol) - 20 credyd
 • Hanfodion Peirianneg Fecanyddol (dewisol) - 20 credyd

Blwyddyn Un: gradd Peirianneg Awyrennol 

Mae blwyddyn un y rhaglen beirianneg hon yn darparu egwyddorion ac arferion gwyddonol hanfodol sy'n gysylltiedig â pheirianneg awyrennol. Mae hyn yn cynnwys cyflwyniad i ddefnyddio offer dylunio a thechnegau gweithgynhyrchu / gweithdy cyffredinol. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio pecynnau CAD ac iaith raglennu o safon diwydiant. 

 • Mathemateg ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol ac Awyrennol - 20 credyd 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Ceisiadau Cyfrifiadura Peirianneg - 20 credyd 

 • Mecaneg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Gwyddoniaeth Drydanol - 20 credyd 

 • Thermofluidau 1 - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Awyrennol 

Yn eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio meysydd allweddol fel thermofluidau, aerodynameg sylfaenol, perfformiad awyrennau a pheirianneg systemau awyrennau. Daw blwyddyn dau i ben gyda datblygiad dyluniad awyren cysyniadol mewn amgylchedd tîm, sy'n cael ei brofi ar ein efelychydd hedfan peirianneg. 

 • Mathemateg Peirianneg Bellach - 20 credyd 

 • Rheolaeth ac Offeryniaeth - 20 credyd 

 • Thermofluidau 2 - 20 credyd 

 • Deunyddiau Peirianneg - 20 credyd 

 • Integreiddio a Pherfformiad Systemau Awyrennau - 20 credyd 

 • Dylunio Awyrennol - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Peirianneg Awyrennol 

Mae modiwlau blwyddyn tri yn cynnwys aerodynameg, gyriant a strwythurau awyrennau. Byddwch yn dysgu am offer cyfrifiadol uwch a thechnegau modelu, ac yn cynhyrchu traethawd hir. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan mewn profion hedfan awyrennau go iawn fel rhan o'n modiwl Dynameg a Rheolaeth Hedfan. 

 • Prosiect Unigol (BEng) - 40 credyd 

 • Dadansoddiad Cyfrifiadol Peirianneg - 20 credyd 

 • Strwythur Awyrennau - 20 credyd 

 • Aerodynameg a Gyriad - 20 credyd 

 • Dynameg a Rheolaeth Hedfan - 20 credyd 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd (dewisol) 


Dysgu 

Addysgir gradd BEng Peirianneg Awyrennol trwy gyfuniad o ddarlithwyr, sesiynau tiwtorial, sesiynau labordy ymarferol a seminarau. Bydd angen i chi hefyd neilltuo amser i hunan-astudio, fel cynnal ymchwil a pharatoi ar gyfer eich asesiadau a'ch darlithoedd. 

Mae myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i ymweld â safleoedd fel Rolls Royce, GE Aviation, British Airways Maintenance Caerdydd (BAMC) ac Airbus, a dysgu o ddarlithoedd gwadd a draddodwyd gan uwch ddiwydianwyr ac academyddion o'r Weinyddiaeth Amddiffyn, BAMC, y Gymdeithas Awyrennol Frenhinol ( RAeS) ac amryw o gwmnïau diwydiant awyrofod, ar ddatblygiadau technolegol cyfredol yn y maes.  

Yn y flwyddyn olaf, yn amodol ar amodau tywydd a gofynion fisa, byddwch yn hedfan y tu mewn i awyren go iawn i gyfnerthu eich dealltwriaeth o ymddygiad statig a deinamig awyrennau ac egwyddorion rheoli. 


Asesiad 

Asesir modiwlau trwy gymysgedd o arholiadau, gwaith cwrs, efelychu ac ymarferion sy'n seiliedig ar broblemau. Mae siarad o flaen eich cydweithwyr hefyd yn rhan o'ch asesiad mewn dylunio grŵp a modiwlau prosiect, a fydd yn datblygu eich sgiliau cyflwyno a chyfathrebu. 

Er mwyn symud ymlaen yn llwyddiannus i radd BEng (Anrh) Peirianneg Awyrennol, bydd gofyn i chi gael isafswm o 60% ar gyfartaledd yn y modiwlau canlynol: Hanfodion Hedfan, Gwyddoniaeth Fecanyddol Sylfaenol, Sylfaen Mathemateg a Chalcwlws Sylfaenol. 

Achrediadau 

Mae'r cwrs Peirianneg Awyrennol wedi'i achredu'n llawn i statws Peiriannydd Corfforedig gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), sef y sefydliad peirianneg proffesiynol sy'n tyfu gyflymaf yn y DU a'r Gymdeithas Awyrennol Frenhinol (RAeS). Yn fwy na hynny, mae'r rhaglen Peirianneg Awyrennol hon yn caniatáu ichi symud ymlaen i statws Peiriannydd Siartredig gyda chyfnod o ddysgu pellach. 

Lleoliadau 

Rydym hefyd yn annog pob myfyriwr ar y rhaglen Peirianneg Awyrennol i gwblhau lleoliad fel rhan o'u cwrs. 

Ar leoliad rhyngosod, gallwch dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant i gymhwyso'ch gwybodaeth newydd a dysgu sgiliau newydd - mae'n hwb mawr i'ch CV a gall arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth pan fyddwch chi'n graddio. Mae hwn ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ar ein campysau yn y DU yn unig.  

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Teithiau Maes 

Ar y cwrs Peirianneg Awyrennol BEng hwn, bydd myfyrwyr yn y DU yn cael cyfle i ymweld â safleoedd fel GE Aviation, British Airways Maintenance Caerdydd (BAMC), Airbus a SAFRAN Landing Systems, a dysgu o ddarlithoedd gwadd a gyflwynir gan uwch ddiwydianwyr ac academyddion o'r Weinyddiaeth Amddiffyn, y Gymdeithas Awyrennol Frenhinol (RAeS) ac amryw o gwmnïau diwydiant awyrofod, ar ddatblygiadau technolegol cyfredol yn y maes. 

Yn y flwyddyn olaf, yn amodol ar amodau tywydd a chyfyngiadau fisa, byddwch yn hedfan y tu mewn i awyren go iawn yn perfformio ymarfer prawf hedfan i gydgrynhoi eich dealltwriaeth o ymddygiad statig a deinamig awyrennau ac egwyddorion rheoli. Mae myfyrwyr o'r DU wedi ymweld â Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy Hedfan Egnatia ym Maes Awyr Rhyngwladol Kavala, Gwlad Groeg i gwblhau'r ymarfer prawf hedfan. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Mae'r diwydiant awyrofod wedi dod yn fwyfwy cystadleuol ac, wrth gydnabod hyn, mae'r Brifysgol wedi buddsoddi £ 3.3m arall yn ddiweddar yn ei chyfleusterau awyrofod presennol. Mae estyniad Canolfan Awyrofod deulawr yn ychwanegu 1,000m2 o ofod ymarferol mewn gweithdy a labordy ar gyfer myfyrwyr peirianneg. Mae hyn yn cynnwys dau hangar awyren gydag awyrennau sifil a milwrol, ac efelychydd hedfan peirianneg MP521. 

Mae'r Ganolfan Awyrofod yn gartref i awyren Jetstream 31 Twin Turboprop, wedi'i chydosod ag Honeywell TPE331 Engines a Rockwell-Collins Proline II Avionics, ochr yn ochr â jet hyfforddi milwrol Jet Provost T-Mk 3. 

Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnwys gweithdy cynnal a chadw tyrbinau nwy, man rhybedio cregyn awyrennau efelychiedig, gweithdai offer llaw a bae weldio, ynghyd â gweithdai cyfansawdd glân a budr ar gyfer sbesimenau ac atgyweiriadau. Mae gofod labordy pwrpasol ar gyfer tasgau ymarferol electronig, systemau afioneg, hydroleg a niwmateg hefyd yn nodwedd sy'n darparu profiad ymarferol ymarferol i chi. 

Defnyddir ein twneli gwynt is-sonig ar gyfer cyfarwyddyd, profi ac arddangosiadau aerodynamig sylfaenol ar wahanol siapiau a chyfluniadau aerofoil. Er y gellir rhaglennu ein efelychydd hedfan peirianyddol Merlin MP521 tair echel, ac efelychu unrhyw fath o awyren sy'n bodoli eisoes. Fe'i defnyddir yn helaeth mewn llawer o wahanol agweddau ar y cwrs, gyda ffocws penodol ar brofi dyluniadau awyrennau arfaethedig a'ch paratoi ar gyfer yr ymarfer prawf hedfan go iawn. 

Darlithwyr 

 • Dr Shee-Meng Thai 

 • Dr Joao Ramos 

 • Dr Meinwen Taylor 

 • Dr Rae Gordon 

 • Dr CK Tan 

 • Dr Colin Morgan 

 • Ewen Constant CEng 

 • Dr Talal Maksoud 

 • Matthew Jones CEng 

 • Dr Mohamed Mohamed 

 • Dr Vishagen Ramasamy 

 • Dr Zahid Baig 

Darganfyddwch am ein hymchwil Awyrofod gyfredol. 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn. Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Cynnig Level A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pas Pas Diploma 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae gennym gysylltiadau cryf â'r diwydiant hedfan rhanbarthol, sy'n cynnwys GE Aviation, Rolls Royce, BAMC, Nordam Ewrop, TES Grŵp Hedfan, Storm Aviation ac aelodau eraill o Fforwm Awyrofod Cymru. Mae galw mawr am raddedigion o'n gradd Peirianneg Awyrennol nid yn unig yn y DU, ond hefyd yn y sectorau sifil ac amddiffyn ledled y byd. Mae rhai o'r cwmnïau yn y DU y mae ein myfyrwyr yn gweithio gyda nhw yn cynnwys GE Aviation, Storm Aviation, Airbus, BAMC a TES Hedfan. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr Peirianneg Awyrennol, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.