Dywedodd myfyrwyr Peirianneg Awyrenegol ac Awyrofod fod PDC ymhlith y 10 uchaf yn y DU am asesu, cymorth academaidd, trefniadaeth, adnoddau dysgu a llais myfyrwyr (ACF 2023)

Nod y radd hon yw darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol yn y Diwydiant Awyrofod i chi. 

Mae cerbydau hedfan yn destun amodau heriol fel y rhai a achosir gan newidiadau mewn gwasgedd a thymheredd atmosfferig, gyda llwythi strwythurol yn cael eu gosod ar gydrannau cerbydau. O ganlyniad, maent fel arfer yn gynhyrchion amrywiol ddisgyblaethau technolegol a pheirianneg gan gynnwys aerodynameg, gyriant, afioneg, gwyddoniaeth deunyddiau, dadansoddi strwythurol a gweithgynhyrchu. Oherwydd cymhlethdod a nifer y disgyblaethau dan sylw, mae peirianneg awyrofod yn cael ei gyflenwi gan dimau o beirianwyr, pob un â'i faes arbenigedd arbenigol ei hun.  

Cynlluniwyd y cwrs i fodloni gofynion achredu'r RAeS ac IMechE ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig. Bydd y cwrs hwn yn cynnwys profiad hedfan byw, sy'n cael ei atgyfnerthu â gwaith SIM mewn Efelychydd Hedfan. Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant ac rydym yn rhoi cryn bwyslais ar brosiectau myfyrwyr. Rydym hefyd yn annog lleoliadau diwydiannol fel rhan o opsiwn blwyddyn rhyngosod. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H500 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
H503 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H500 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
H503 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae'r radd hon yn cynnwys llawer iawn o ddadansoddiad mathemategol a chyfrifiadol, wedi'i gymysgu â gweithgareddau dylunio ac adeiladu ymarferol, sydd wedi'u cynllunio i wreiddio dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Mae blwyddyn gyntaf y cwrs yn gyffredin gyda'n darpariaeth awyrennol sy'n rhoi cyfle i chi newid rhwng cyrsiau ar ddiwedd eich blwyddyn gyntaf. 

Ar ddechrau’r ail flwyddyn byddwch yn astudio ystod o fodiwlau awyrofod sy'n unigryw i'r cwrs hwn, ac yna bydd yr edefyn hwn yn parhau tan ddiwedd eich astudiaethau. 

Cynlluniwyd y cwrs gyda diwydiant mewn golwg, a chyfleoedd a fydd yn codi yn y diwydiant awyrofod. Mae gan PDC record gref o roi peirianwyr graddedig mewn rolau sylweddol ar ôl graddio. 

Byddwch yn datblygu sgiliau meddal trwy ddylunio ymarferol a gwneud gweithgareddau, ac yn olaf, byddwch yn astudio elfennau o reoli, busnes a rheoli prosiectau. Bydd hyn yn datblygu eich menter, a sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol effeithiol, i gyflawni'r lefel uchel o arweinyddiaeth dechnegol sy'n ofynnol mewn amgylchedd peirianneg fodern. Bydd eich sgiliau newydd yn cael eu profi ymhellach trwy brosiectau ymchwil a dylunio grŵp ac unigol. 

Cyflwynir y cwrs ar sail amser llawn, ac mae'r flwyddyn academaidd nodweddiadol yn rhedeg rhwng mis Medi a'r Pasg, gydag Arholiadau ym mis Mai. Mae gan bob modiwl rhwng dwy a thair awr o amser cyswllt yr wythnos, gyda dysgu dan gyfarwyddyd ac astudio annibynnol yn ffurfio'r mwyafrif o ofynion astudio myfyrwyr. 

Rydym yn cynnig ystod o ddarlithoedd gwadd, teithiau Peirianneg ac ymweliadau diwydiannol yn ystod y cwrs. 

Blwyddyn Un: Gradd mewn Peirianneg Awyrofod

Mae blwyddyn un y rhaglen beirianneg hon yn darparu egwyddorion ac arferion gwyddonol hanfodol sy'n gysylltiedig â pheirianneg awyrennol. Mae hyn yn cynnwys cyflwyniad i ddefnyddio offer dylunio a thechnegau gweithgynhyrchu/gweithdy cyffredinol. Byddwch hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio pecynnau CAD o safon diwydiant ac iaith raglennu.

 • Mathemateg ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol ac Awyrennol - 20 credyd
 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd
 • Cymwysiadau Cyfrifiadura Peirianneg - 20 credyd
 • Mecaneg Peirianneg 1 - 20 credyd
 • Gwyddoniaeth Drydanol - 20 credyd
 • Thermohylifau 1 - 20 credyd

Blwyddyn Dau: Gradd Peirianneg Awyrofod

Mae ail flwyddyn y rhaglen beirianneg hon yn cynnwys modiwlau sy'n unigryw i'r cwrs peirianneg awyrofod. O fewn y flwyddyn hon o'r cwrs byddwch yn archwilio meysydd allweddol o fewn peirianneg awyrofod ochr yn ochr â thechnoleg roced a gofod a dylunio awyrofod sy'n unigryw i'r cwrs peirianneg awyrofod.

 • Rheolaeth ac Offeryniaeth - 20 credyd
 • Thermohylifau 2 - 20 credyd
 • Deunyddiau Peirianneg - 20 credyd
 • Mathemateg Peirianneg Bellach - 20 credyd
 • Technoleg Roced a Gofod - 20 credyd
 • Dylunio Awyrofod - 20 credyd

Blwyddyn Tri: Gradd mewn Peirianneg Awyrofod

Mae eleni yn adeiladu ar y blynyddoedd blaenorol o fewn y cwrs peirianneg awyrofod ac yn cynnig modiwlau pellach sy’n unigryw i’r cwrs hwn gan gynnwys gyrru awyrofod, sy’n ystyried hedfan ar gyflymder uwch na Mach 1, a strwythurau a deunyddiau awyrofod sy’n ystyried yr heriau unigryw sy’n codi wrth ddelio gyda strwythurau sydd wedi'u cynllunio i'w defnyddio y tu allan i'r atmosffer ac sy'n destun grymoedd sy'n deillio o gyflymderau lansio arferol.

 • Dadansoddiad Cyfrifiadurol Peirianneg - 20 credyd
 • Dynameg Hedfan Awyrennau - 20 credyd
 • Prosiect Unigol - 20 credyd
 • Awyrofod Gyrru - 20 credyd
 • Adeileddau a Deunyddiau Awyrofod - 20 credyd
 • Rheoli Prosiect a'r Gymdeithas Beirianneg - 20 credyd
 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (Dewisol) -120 credyd

Dysgu 

Gallwch astudio'r radd hon yn llawn amser ac mae hefyd yn cynnig lleoliad gwaith rhyngosod pe byddech chi'n penderfynu bod hwn yn llwybr priodol i chi. 

Addysgir y rhaglen awyrofod hon trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Trwy gydol eich hyfforddiant, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n eich helpu i ddod yn hunan-ddibynnol, yn llawn cymhelliant ac yn ddyfeisgar, yn ogystal â datblygu rhinweddau arweinyddiaeth ac arbenigedd rheoli.  

Asesiad 

Mae ystod o ddulliau asesu, megis arholiadau llyfr caeedig ffurfiol, gwaith grŵp, prosiectau unigol, asesiadau llafar ac arbrofion labordy, mae arholiadau’n cyfrannu tua 30% o’r holl asesiadau ar y cwrs.

Nod y rhaglen asesu yw mesur medr a chymhwysedd y myfyriwr unigol trwy ddull strwythuredig ac integredig o ymdrin ag amserlen gwaith cwrs diffiniedig. 

Dyfeisiwyd y strategaeth asesu i adlewyrchu natur amrywiol cynnwys y modiwl gyda chydbwysedd rhwng y modiwlau hynny a asesir trwy aseiniadau, gwaith cwrs a chyflwyniadau llafar. 

Lleoliadau

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau'n cynnwys: 

 • Ystafelloedd cyfrifiadurol â chyfarpar da sy'n defnyddio meddalwedd dylunio a dadansoddi safonol y diwydiant ar gyfer Dadansoddiad Elfen Gyfyngedig a Dynameg Hylif Cyfrifiant, gan gynnwys SolidWorks, MatLab Ansys & LS-Dyna. 

 • Gweithdy peirianneg llawn offer, sy'n cynnwys argraffwyr 3D, dŵr a thorwyr laser, CNC pedair echel, ystod o beiriannau peirianneg pwrpas cyffredinol ar gyfer cynhyrchu samplau ar gyfer prosiectau. 

 • Mae gennym hefyd gyfleusterau gweithgynhyrchu cyfansawdd, cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion, sganiwr laser, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd, cyfleusterau anninistriol yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu mewn mecaneg, dynameg, deunyddiau, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 
 • Ar hyn o bryd mae gennym ardal adeiladu Formula Student ag offer da, a chymdeithas rocedi. 

Darlithwyr 

Arweinydd y Cwrs yw Dr Darren Williams

Mae'r tîm addysgu yn cynnwys: 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol

BBB i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall (mae hyn yn cyfateb i 120 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB Safon Uwch i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall (mae hyn yn gyfwerth â 120 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Rhagoriaeth mewn pwnc perthnasol Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg

Cynnig AU nodweddiadol

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg a chael o leiaf 120 pwynt tariff UCAS

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Fel rheol, mae'r Brifysgol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw.

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r diwydiant awyrofod werth oddeutu $300 biliwn a disgwylir iddo oddeutu dyblu erbyn 2025. Yn 2021 roedd 116,000 o bobl yn cael eu cyflogi yn y diwydiant yn y DU. 
 
Mae'r diwydiant yn newid yn gyflym ac yn symud tuag at danwydd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd a fydd yn dominyddu'r farchnad yn llwyr yn ystod yr ychydig ddegawdau nesaf. Dyluniwyd y cwrs hwn gan ystyried y datblygiadau technolegol hyn fel bod graddedigion wedi'u cyfarparu ar gyfer diwydiant awyrofod y dyfodol. 
 
Ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn blwyddyn rhyngosod, mae gennym swyddog lleoliad pwrpasol yn yr Ysgol Peirianneg, mae hyn yn ychwanegol at ddarpariaeth y brifysgol. 


Ar gyfer pa fath o fyfyriwr y byddai'r cwrs hwn yn addas? 

Byddai'r cwrs hwn yn apelio at Fyfyriwr sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y Diwydiant awyrofod/awyrennol. 
 
Ar ôl i'r sylfeini gael eu gosod, byddwch yn astudio technoleg flaengar ym maes aeronauteg a pheirianneg awyrofod. 
 
Byddwch yn dysgu meddwl yn rhesymol ac yn greadigol, byddwn yn eich dysgu i gyfathrebu'n effeithiol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, ar gyfer cynulleidfaoedd technegol a lleyg. 


Opsiynau gyrfa posib 

Unrhyw sefydliad o dan ymbarél eang peirianneg awyrofod, i gynnwys dylunio, datblygu, profi, cynhyrchu systemau a chydrannau awyrofod, gan gynnwys cymwysiadau peirianneg awyrennol fel cydrannau a systemau awyren. 
 
Sefydliadau peirianneg gyflenwol amgen, diwydiannau cynhyrchu seddi, peirianneg fodurol, mecanyddol a gweithgynhyrchu. Systemau amddiffyn a sefydliadau milwrol.