Bydd gradd BEng (Anrh) Peirianneg Modurol yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol yn y diwydiant modurol modern i chi, gyda ffocws ar dechnoleg cerbydau ymreolaethol. 

Mae'r diwydiant modurol yn newid yn gyflym ac yn symud tuag at gerbydau trydanol a fydd yn dominyddu'r farchnad yn llwyr yn ystod y ddau ddegawd nesaf. Dyluniwyd y cwrs hwn gan ystyried y datblygiadau technolegol hyn gyda chymaint o bwyslais ar ochr drydanol dylunio cerbydau â'r ochr fecanyddol fel bod gan raddedigion offer da ar gyfer diwydiant modurol y dyfodol. 

Wedi'i gynllunio i fodloni gofynion achredu'r IET ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig, mae'r cwrs yn cynnwys elfennau o'r gwyddorau mathemategol a ffisegol sy'n ofynnol i ddylunio, datblygu a chynhyrchu ystod o systemau peirianneg. 

Byddwch yn astudio elfennau peirianneg drydanol, megis pŵer a rheolaeth, sy'n hanfodol ar gyfer dadansoddi a dylunio systemau gyriant electromecanyddol. Bydd rhaglennu systemau gwreiddio craff hefyd yn cael eu cynnwys fel eich bod yn barod ar gyfer datblygiad cyflym mewn ceir ymreolaethol a di-yrrwr. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H330 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
H331 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H330 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
H331 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn eistedd modiwlau sydd i gyd yn gyffredin rhwng myfyrwyr peirianneg drydanol a mecanyddol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth sylfaenol cyn-cais ar gyfer peirianneg fodurol fodern yn cael ei chynnwys. Yn olaf, rydych chi'n astudio elfennau o reolaeth, busnes ac ymarfer proffesiynol. Bydd hyn yn datblygu eich menter, a sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol effeithiol, i gyflawni'r lefel uchel o arweinyddiaeth dechnegol sy'n ofynnol mewn amgylchedd peirianneg modern. Bydd eich sgiliau newydd yn cael eu profi ymhellach trwy brosiectau ymchwil a dylunio grŵp ac unigol. 

Blwyddyn Un: Modurol Gradd mewn peirianneg 

 • Mathemateg i Beirianwyr 
 • Dylunio a Gweithgynhyrchu 
 • Egwyddorion Trydanol 
 • Cyflwyniad i raglennu C a Systemau Gwreiddio 
 • Cymwysiadau Peirianneg 
 • Thermofluidau i Beirianwyr 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Modurol 

 • Ffurfweddu a Rhaglennu Systemau Gwreiddio 
 • Pwer, Peiriannau, a Rheolaeth 
 • Prosiect a Rheolaeth Grŵp ar gyfer Peirianwyr 
 • Gwyddor Deunydd Peirianneg 
 • Dylunio ar gyfer Peirianwyr Modurol 
 • Technoleg Storio Ynni 

Blwyddyn Tri: Gradd Peirianneg Modurol 

 • Technoleg Cerbydau Hybrid / Trydan 
 • Systemau Pŵer 
 • Dynameg a Strwythur Cerbydau 
 • Technoleg Cerbydau Ymreolaethol 
 • Prosiect Unigol 

Dysgu 

Mae'r rhaglen Peirianneg Modurol yn tapio i mewn i arbenigedd enwog y Ganolfan Peirianneg Systemau Modurol a Phwer (CAPSE), canolfan ymchwil, datblygu, profi ac ardystio a gydnabyddir yn genedlaethol ym Mhrifysgol Cymru, sydd ag enw da am ymchwil arloesol o fewn yr uwch sectorau peirianneg systemau modurol a phwer. Bydd y cwrs hefyd yn adeiladu ar gysylltiadau cryf y Brifysgol â Myfyriwr Fformiwla. 

Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant ac rydym yn rhoi cryn bwyslais ar brosiectau myfyrwyr. Rydym hefyd yn annog lleoliadau diwydiannol fel rhan o opsiwn blwyddyn frechdan. 

Gallwch astudio'r radd hon fel cwrs tair blynedd, amser llawn neu dros bedair blynedd i gynnwys lleoliad gwaith rhyngosod. 

Yr oriau cyswllt nodweddiadol ar gyfer modiwl 20 credyd yw 48 awr o ddarlithoedd fesul modiwl (dwy awr yr wythnos) ynghyd â 24 awr o labordai (awr yr wythnos). Yn nodweddiadol, mae disgwyl i fyfyrwyr dreulio tua 72 awr o astudio annibynnol fesul modiwl 20 credyd y flwyddyn. 

Addysgir y rhaglen beirianneg hon trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Trwy gydol eich hyfforddiant, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau, fel sesiynau ymarferol, prosiectau unigol a grŵp, sy'n eich helpu i ddod yn hunan-ddibynnol, yn hunan-ysgogol ac yn ddyfeisgar, yn ogystal â datblygu rhinweddau arweinyddiaeth ac arbenigedd rheoli. 

Asesiad 

Mae yna ystod o ddulliau asesu. Mae dwy flynedd gyntaf y radd beirianneg hon yn cyfuno arholiadau ac asesiadau yn seiliedig ar waith labordy, ond yn y blynyddoedd diweddarach mae arholiadau ar gyfer opsiynau technegol a gwaith cwrs neu adroddiadau ar gyfer gwaith rheoli a phrosiect. 

Achrediadau 

Ar hyn o bryd mae'r cwrs hwn yn aros am achrediad IET.  Byddai hyn yn rhoi gofyniad rhannol am statws Peirianneg Siartredig (CEng). Mae hyn yn golygu bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn cwrdd â safonau'r diwydiant, felly byddwch chi'n graddio gyda'r gallu peirianneg a'r sgiliau busnes rheolaethol i lwyddo. 

Lleoliadau 

Anogir ein myfyrwyr i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant. Bydd eleni yn rhoi profiad uniongyrchol i chi o weithio yn y sector. 

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau peirianneg yn ardderchog. Maent yn cynnwys: cyfleusterau gwneud cyfansawdd, cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion, sganiwr laser, cyfleuster castio alwminiwm, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd, cyfleusterau annistrywiol yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu mewn mecaneg, dynameg, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 

Mae gennym hefyd ardal adeiladu Fformiwla Myfyrwyr ag offer da. Mae ein labordai electroneg yn cynnwys cyfleusterau o safon diwydiant yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i leoliad cyflogaeth. 

Darlithwyr 

Gweler ein hymchwil peirianneg 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BBB i gynnwys Mathemateg a phwnc rhifog fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg neu Ddaearyddiaeth. 

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar Lefel A i gynnwys Mathemateg a phwnc rhifog fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg, Daearyddiaeth (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Rhagoriaeth mewn pwnc perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg a Pheirianneg neu Wyddoniaeth (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU mewn Mathemateg/ Gwyddoniaeth gydag o leiaf 120 pwynt Tariff UCAS.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • DU llawn amser:  I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Gall graddedigion o'r radd Peirianneg Modurol ymgymryd â rôl: 

 • Peiriannydd dylunio modurol 
 • Peirianneg dibynadwyedd a rheoli asedau 
 • Peirianneg cynhyrchu modurol 
 • Peiriannydd cynhyrchu ceir 
 • Rheolwr cynnyrch (gyda phrofiad) 
 • Peiriannydd Ymchwil a Datblygu 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.