Course image: Automotive Engineering

BEng (Anrh) Peirianneg Modurol

Bydd gradd BEng (Anrh) Peirianneg Modurol yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol yn y diwydiant modurol modern i chi, gyda ffocws ar dechnoleg cerbydau ymreolaethol. 

Mae'r diwydiant modurol yn newid yn gyflym ac yn symud tuag at gerbydau trydanol a fydd yn dominyddu'r farchnad yn llwyr yn ystod y ddau ddegawd nesaf. Dyluniwyd y cwrs hwn gan ystyried y datblygiadau technolegol hyn gyda chymaint o bwyslais ar ochr drydanol dylunio cerbydau â'r ochr fecanyddol fel bod gan raddedigion offer da ar gyfer diwydiant modurol y dyfodol. 

Wedi'i gynllunio i fodloni gofynion achredu'r IET ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig, mae'r cwrs yn cynnwys elfennau o'r gwyddorau mathemategol a ffisegol sy'n ofynnol i ddylunio, datblygu a chynhyrchu ystod o systemau peirianneg. 

Byddwch yn astudio elfennau peirianneg drydanol, megis pŵer a rheolaeth, sy'n hanfodol ar gyfer dadansoddi a dylunio systemau gyriant electromecanyddol. Bydd rhaglennu systemau gwreiddio craff hefyd yn cael eu cynnwys fel eich bod yn barod ar gyfer datblygiad cyflym mewn ceir ymreolaethol a di-yrrwr. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H330 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
H331 Brechdan 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H330 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
H331 Brechdan 4 blynedd Medi Trefforest A

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn eistedd modiwlau sydd i gyd yn gyffredin rhwng myfyrwyr peirianneg drydanol a mecanyddol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth sylfaenol cyn-cais ar gyfer peirianneg fodurol fodern yn cael ei chynnwys. Yn olaf, rydych chi'n astudio elfennau o reolaeth, busnes ac ymarfer proffesiynol. Bydd hyn yn datblygu eich menter, a sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol effeithiol, i gyflawni'r lefel uchel o arweinyddiaeth dechnegol sy'n ofynnol mewn amgylchedd peirianneg modern. Bydd eich sgiliau newydd yn cael eu profi ymhellach trwy brosiectau ymchwil a dylunio grŵp ac unigol. 

Blwyddyn Un: Modurol Gradd mewn peirianneg 

 • Mathemateg i Beirianwyr 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu 

 • Egwyddorion Trydanol 

 • Cyflwyniad i raglennu C a Systemau Gwreiddio 

 • Cymwysiadau Peirianneg 

 • Thermofluidau i Beirianwyr 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Modurol 

 • Ffurfweddu a Rhaglennu Systemau Gwreiddio 

 • Pwer, Peiriannau, a Rheolaeth 

 • Prosiect a Rheolaeth Grŵp ar gyfer Peirianwyr 

 • Gwyddor Deunydd Peirianneg 

 • Dylunio ar gyfer Peirianwyr Modurol 

 • Technoleg Storio Ynni 

Blwyddyn Tri: Gradd Peirianneg Modurol 

 • Technoleg Cerbydau Hybrid / Trydan 

 • Systemau Pŵer 

 • Dynameg a Strwythur Cerbydau 

 • Technoleg Cerbydau Ymreolaethol 

 • Prosiect Unigol 

Dysgu 

Mae'r rhaglen Peirianneg Modurol yn tapio i mewn i arbenigedd enwog y Ganolfan Peirianneg Systemau Modurol a Phwer (CAPSE), canolfan ymchwil, datblygu, profi ac ardystio a gydnabyddir yn genedlaethol ym Mhrifysgol Cymru, sydd ag enw da am ymchwil arloesol o fewn yr uwch sectorau peirianneg systemau modurol a phwer. Bydd y cwrs hefyd yn adeiladu ar gysylltiadau cryf y Brifysgol â Myfyriwr Fformiwla. 

Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant ac rydym yn rhoi cryn bwyslais ar brosiectau myfyrwyr. Rydym hefyd yn annog lleoliadau diwydiannol fel rhan o opsiwn blwyddyn frechdan. 

Gallwch astudio'r radd hon fel cwrs tair blynedd, amser llawn neu dros bedair blynedd i gynnwys lleoliad gwaith rhyngosod. 

Yr oriau cyswllt nodweddiadol ar gyfer modiwl 20 credyd yw 48 awr o ddarlithoedd fesul modiwl (dwy awr yr wythnos) ynghyd â 24 awr o labordai (awr yr wythnos). Yn nodweddiadol, mae disgwyl i fyfyrwyr dreulio tua 72 awr o astudio annibynnol fesul modiwl 20 credyd y flwyddyn. 

Addysgir y rhaglen beirianneg hon trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Trwy gydol eich hyfforddiant, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau, fel sesiynau ymarferol, prosiectau unigol a grŵp, sy'n eich helpu i ddod yn hunan-ddibynnol, yn hunan-ysgogol ac yn ddyfeisgar, yn ogystal â datblygu rhinweddau arweinyddiaeth ac arbenigedd rheoli. 

Asesiad 

Mae yna ystod o ddulliau asesu. Mae dwy flynedd gyntaf y radd beirianneg hon yn cyfuno arholiadau ac asesiadau yn seiliedig ar waith labordy, ond yn y blynyddoedd diweddarach mae arholiadau ar gyfer opsiynau technegol a gwaith cwrs neu adroddiadau ar gyfer gwaith rheoli a phrosiect. 

Achrediadau 

Ar ôl dilysu bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno ar gyfer achrediad IET. Byddai hyn yn rhoi gofyniad rhannol am statws Peirianneg Siartredig (CEng). Mae hyn yn golygu bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn cwrdd â safonau'r diwydiant, felly byddwch chi'n graddio gyda'r gallu peirianneg a'r sgiliau busnes rheolaethol i lwyddo. 

Lleoliadau 

Anogir ein myfyrwyr i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant. Bydd eleni yn rhoi profiad uniongyrchol i chi o weithio yn y sector. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau peirianneg yn ardderchog. Maent yn cynnwys: cyfleusterau gwneud cyfansawdd, cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion, sganiwr laser, cyfleuster castio alwminiwm, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd, cyfleusterau annistrywiol yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu mewn mecaneg, dynameg, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 

Mae gennym hefyd ardal adeiladu Fformiwla Myfyrwyr ag offer da. Mae ein labordai electroneg yn cynnwys cyfleusterau o safon diwydiant yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i leoliad cyflogaeth. 

  

Darlithwyr 

Gweler ein hymchwil peirianneg 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

BBB i gynnwys Mathemateg a phwnc rhifog fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg neu Ddaearyddiaeth. 

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar Lefel A i gynnwys Mathemateg a phwnc rhifog fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg, Daearyddiaeth (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Rhagoriaeth mewn pwnc perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg a Pheirianneg neu Wyddoniaeth (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg / Gwyddoniaeth a chael o leiaf 112 pwynt tariff UCAS 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd 

 • DU llawn amser: I'w gadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Gall graddedigion o'r radd Peirianneg Modurol ymgymryd â rôl: 

 • Peiriannydd dylunio modurol 

 • Peirianneg dibynadwyedd a rheoli asedau 

 • Peirianneg cynhyrchu modurol 

 • Peiriannydd cynhyrchu ceir 

 • Rheolwr cynnyrch (gyda phrofiad) 

 • Peiriannydd Ymchwil a Datblygu 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL