Course image: Automotive Engineering

BEng (Anrh) Peirianneg Modurol (Gan gynnwys y flwyddyn sylfaen)

Os nad oes gennych y cymwysterau cywir i ddechrau ein Gradd BEng Peirianneg Modurol, fe allech chi ddewis cychwyn ar eich astudiaethau gyda chwrs sylfaen. 

Byddwch yn astudio modiwlau rhagarweiniol sy'n berthnasol i'r cwrs gradd wrth ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer astudio academaidd. Bydd cwblhau'r flwyddyn sylfaen ragarweiniol yn llwyddiannus yn caniatáu ichi symud ymlaen i Beirianneg Fodurol BEng (Anrh). 

Wedi'i gynllunio i fodloni gofynion achredu'r IET ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig, mae'r cwrs peirianneg fodurol yn cynnwys elfennau o'r gwyddorau mathemategol a ffisegol sy'n ofynnol i ddylunio, datblygu a chynhyrchu ystod o systemau peirianneg. 

Byddwch yn astudio elfennau peirianneg drydanol, megis pŵer a rheolaeth, sy'n hanfodol ar gyfer dadansoddi a dylunio systemau gyriant electromecanyddol. Bydd rhaglennu systemau gwreiddio craff hefyd yn cael eu cynnwys fel eich bod yn barod ar gyfer datblygiad cyflym mewn ceir ymreolaethol a di-yrrwr. 


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H333 Amser llawn 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H333 Amser llawn 4 blynedd Medi Trefforest A

Ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen peirianneg fodurol byddwch yn eistedd modiwlau sydd i gyd yn gyffredin rhwng myfyrwyr peirianneg drydanol a mecanyddol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth sylfaenol cyn-cais ar gyfer peirianneg fodurol fodern yn cael ei chynnwys. 

Yn olaf, rydych chi'n astudio elfennau o reolaeth, busnes ac ymarfer proffesiynol. Bydd hyn yn datblygu eich menter, a sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol effeithiol, i gyflawni'r lefel uchel o arweinyddiaeth dechnegol sy'n ofynnol mewn amgylchedd peirianneg modern. Bydd eich sgiliau newydd yn cael eu profi ymhellach trwy brosiectau ymchwil a dylunio grŵp ac unigol. 

Blwyddyn sylfaen: gradd Peirianneg Modurol 

 • Sylfeini Mathemateg 

 • Mathemateg Sylfaen Bellach i Beirianwyr 

 • Cydweithio mewn Peirianneg 

 • Saesneg ar gyfer Peirianneg 

 • Egwyddorion Trydanol 

 • Egwyddorion Peirianneg Sylfaen 

Blwyddyn Un: gradd Peirianneg Modurol 

 • Mathemateg i Beirianwyr 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu 

 • Egwyddorion Trydanol 

 • Cyflwyniad i raglennu C a Systemau Gwreiddio 

 • Cymwysiadau Peirianneg 

 • Thermofluidau i Beirianwyr 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Modurol 

 • Ffurfweddu a Rhaglennu Systemau Gwreiddio 

 • Pŵer, Peiriannau, a Rheolaeth 

 • Prosiect a Rheoli Grŵp ar gyfer Peirianwyr 

 • Gwyddor Deunydd Peirianneg 

 • Dylunio ar gyfer Peirianwyr Modurol 

 • Technoleg Storio Ynni 

Blwyddyn Tri: Gradd Peirianneg Modurol 

 • Technoleg Cerbydau Hybrid / Trydan 

 • Systemau Pŵer 

 • Dynameg a Strwythur Cerbydau 

 • Technoleg Cerbydau Ymreolaethol 

 • Prosiect Unigol 

Dysgu 

Mae'r rhaglen Peirianneg Modurol yn tapio i mewn i arbenigedd enwog y Ganolfan Peirianneg Systemau Modurol a Phwer (CAPSE), canolfan ymchwil, datblygu, profi ac ardystio a gydnabyddir yn genedlaethol ym Mhrifysgol Cymru, sydd ag enw da am ymchwil arloesol o fewn yr uwch sectorau peirianneg systemau modurol a phwer. Bydd y cwrs hefyd yn adeiladu ar gysylltiadau cryf y Brifysgol â Fformiwla Myfyriwr. 

Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant ac rydym yn rhoi cryn bwyslais ar brosiectau myfyrwyr. Rydym hefyd yn annog lleoliadau diwydiannol fel rhan o opsiwn blwyddyn frechdan. 

Gallwch astudio'r radd hon fel cwrs amser llawn pedair blynedd (gan gynnwys blwyddyn sylfaen) neu dros bum mlynedd i gynnwys lleoliad gwaith rhyngosod. 

Yr oriau cyswllt nodweddiadol ar gyfer modiwl 20 credyd yw 48 awr o ddarlithoedd fesul modiwl (dwy awr yr wythnos) ynghyd â 24 awr o labordai (awr yr wythnos). Yn nodweddiadol, mae disgwyl i fyfyrwyr dreulio tua 72 awr o astudio annibynnol fesul modiwl 20 credyd y flwyddyn. 

Addysgir y rhaglen beirianneg hon trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Trwy gydol eich hyfforddiant, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau, fel sesiynau ymarferol, prosiectau unigol a grŵp, sy'n eich helpu i ddod yn hunan-ddibynnol, yn hunan-ysgogol ac yn ddyfeisgar, yn ogystal â datblygu rhinweddau arweinyddiaeth ac arbenigedd rheoli. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o arholiadau a gwaith cwrs. 

Achrediadau 

Ar ôl dilysu bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno ar gyfer achrediad IET. Byddai hyn yn rhoi gofyniad rhannol am statws Peirianneg Siartredig (CEng). Mae hyn yn golygu bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn cwrdd â safonau'r diwydiant, felly byddwch chi'n graddio gyda'r gallu peirianneg a'r sgiliau busnes rheolaethol i lwyddo. 

Lleoliadau 

Anogir myfyrwyr i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant. Bydd eleni yn rhoi profiad uniongyrchol i chi o weithio yn y sector peirianneg fodurol. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau peirianneg yn ardderchog. Maent yn cynnwys: cyfleusterau gwneud cyfansawdd, cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion, sganiwr laser, cyfleuster castio alwminiwm, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd, cyfleusterau annistrywiol yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu mewn mecaneg, dynameg, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 

Mae gennym hefyd ardal adeiladu Fformiwla Myfyrwyr ag offer da. Mae ein labordai electroneg yn cynnwys cyfleusterau o safon diwydiant yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i leoliad cyflogaeth. 

Darlithwyr

TGAU: mae angen gradd C neu'n uwch, mewn Mathemateg a Saesneg. 

Bydd unigolion yn cael eu hystyried ar sail eu profiad. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 •  Amser Llawn  y DU: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Amser Llawn: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser Llawn y DU: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Amser Llawn: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Gall graddedigion o'r radd hon mewn Peirianneg Modurol ymgymryd â rôl: 

 • Peiriannydd dylunio modurol 

 • Peirianneg dibynadwyedd a rheoli asedau 

 • Peirianneg cynhyrchu modurol 

 • Peiriannydd cynhyrchu ceir 

 • Rheolwr cynnyrch (gyda phrofiad) 

 • Peiriannydd Ymchwil a Datblygu 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL