Os nad oes gennych y cymwysterau cywir i ddechrau ein Gradd BEng Peirianneg Modurol, fe allech chi ddewis cychwyn ar eich astudiaethau gyda chwrs sylfaen. 

Byddwch yn astudio modiwlau rhagarweiniol sy'n berthnasol i'r cwrs gradd wrth ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer astudio academaidd. Bydd cwblhau'r flwyddyn sylfaen ragarweiniol yn llwyddiannus yn caniatáu ichi symud ymlaen i Beirianneg Fodurol BEng (Anrh). 

Wedi'i gynllunio i fodloni gofynion achredu'r IET ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig, mae'r cwrs peirianneg fodurol yn cynnwys elfennau o'r gwyddorau mathemategol a ffisegol sy'n ofynnol i ddylunio, datblygu a chynhyrchu ystod o systemau peirianneg. 

Byddwch yn astudio elfennau peirianneg drydanol, megis pŵer a rheolaeth, sy'n hanfodol ar gyfer dadansoddi a dylunio systemau gyriant electromecanyddol. Bydd rhaglennu systemau gwreiddio craff hefyd yn cael eu cynnwys fel eich bod yn barod ar gyfer datblygiad cyflym mewn ceir ymreolaethol a di-yrrwr. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H333 Amser llawn 4 blynedd Medi Trefforest A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H333 Amser llawn 4 blynedd Medi Trefforest A

Ym mlwyddyn gyntaf y rhaglen peirianneg fodurol byddwch yn eistedd modiwlau sydd i gyd yn gyffredin rhwng myfyrwyr peirianneg drydanol a mecanyddol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth sylfaenol cyn-cais ar gyfer peirianneg fodurol fodern yn cael ei chynnwys. 

Yn olaf, rydych chi'n astudio elfennau o reolaeth, busnes ac ymarfer proffesiynol. Bydd hyn yn datblygu eich menter, a sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol effeithiol, i gyflawni'r lefel uchel o arweinyddiaeth dechnegol sy'n ofynnol mewn amgylchedd peirianneg modern. Bydd eich sgiliau newydd yn cael eu profi ymhellach trwy brosiectau ymchwil a dylunio grŵp ac unigol. 

Blwyddyn sylfaen: gradd Peirianneg Modurol 

Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi dealltwriaeth dda i chi o'n cyrsiau peirianneg ac yn rhoi cefndir rhifiadol da i chi i'ch cefnogi trwy gydol gweddill y radd. Yn dilyn eich blwyddyn sylfaen gychwynnol, byddwch yn symud ymlaen i'r modiwlau a astudiwyd fel rhan o'ch dyfarniad.

 • Sylfeini Mathemateg
 • Mathemateg Sylfaen Bellach i Beirianwyr
 • Sgiliau Peirianneg Hanfodol
 • Prosiect Peirianneg
 • Egwyddorion Peirianneg Sylfaen
 • Saesneg ar gyfer Peirianneg (dewisol)
 • Gwyddoniaeth Drydanol (dewisol)

Blwyddyn Un: gradd Peirianneg Modurol 

 • Mathemateg i Beirianwyr 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu 

 • Egwyddorion Trydanol 

 • Cyflwyniad i raglennu C a Systemau Gwreiddio 

 • Cymwysiadau Peirianneg 

 • Thermofluidau i Beirianwyr 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Modurol 

 • Ffurfweddu a Rhaglennu Systemau Gwreiddio 

 • Pŵer, Peiriannau, a Rheolaeth 

 • Prosiect a Rheoli Grŵp ar gyfer Peirianwyr 

 • Gwyddor Deunydd Peirianneg 

 • Dylunio ar gyfer Peirianwyr Modurol 

 • Technoleg Storio Ynni 

Blwyddyn Tri: Gradd Peirianneg Modurol 

 • Technoleg Cerbydau Hybrid / Trydan 

 • Systemau Pŵer 

 • Dynameg a Strwythur Cerbydau 

 • Technoleg Cerbydau Ymreolaethol 

 • Prosiect Unigol 

Dysgu 

Mae'r rhaglen Peirianneg Modurol yn tapio i mewn i arbenigedd enwog y Ganolfan Peirianneg Systemau Modurol a Phwer (CAPSE), canolfan ymchwil, datblygu, profi ac ardystio a gydnabyddir yn genedlaethol ym Mhrifysgol Cymru, sydd ag enw da am ymchwil arloesol o fewn yr uwch sectorau peirianneg systemau modurol a phwer. Bydd y cwrs hefyd yn adeiladu ar gysylltiadau cryf y Brifysgol â Fformiwla Myfyriwr. 

Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant ac rydym yn rhoi cryn bwyslais ar brosiectau myfyrwyr. Rydym hefyd yn annog lleoliadau diwydiannol fel rhan o opsiwn blwyddyn frechdan. 

Gallwch astudio'r radd hon fel cwrs amser llawn pedair blynedd (gan gynnwys blwyddyn sylfaen) neu dros bum mlynedd i gynnwys lleoliad gwaith rhyngosod. 

Yr oriau cyswllt nodweddiadol ar gyfer modiwl 20 credyd yw 48 awr o ddarlithoedd fesul modiwl (dwy awr yr wythnos) ynghyd â 24 awr o labordai (awr yr wythnos). Yn nodweddiadol, mae disgwyl i fyfyrwyr dreulio tua 72 awr o astudio annibynnol fesul modiwl 20 credyd y flwyddyn. 

Addysgir y rhaglen beirianneg hon trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Trwy gydol eich hyfforddiant, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau, fel sesiynau ymarferol, prosiectau unigol a grŵp, sy'n eich helpu i ddod yn hunan-ddibynnol, yn hunan-ysgogol ac yn ddyfeisgar, yn ogystal â datblygu rhinweddau arweinyddiaeth ac arbenigedd rheoli. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy gyfuniad o arholiadau a gwaith cwrs. 

Achrediadau 

Ar hyn o bryd mae'r cwrs hwn yn aros am achrediad IET. Byddai hyn yn rhoi gofyniad rhannol am statws Peirianneg Siartredig (CEng). Mae hyn yn golygu bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn cwrdd â safonau'r diwydiant, felly byddwch chi'n graddio gyda'r gallu peirianneg a'r sgiliau busnes rheolaethol i lwyddo. 

Lleoliadau 

Anogir myfyrwyr i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant. Bydd eleni yn rhoi profiad uniongyrchol i chi o weithio yn y sector peirianneg fodurol. 

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau peirianneg yn ardderchog. Maent yn cynnwys: cyfleusterau gwneud cyfansawdd, cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion, sganiwr laser, cyfleuster castio alwminiwm, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd, cyfleusterau annistrywiol yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu mewn mecaneg, dynameg, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 

Mae gennym hefyd ardal adeiladu Fformiwla Myfyrwyr ag offer da. Mae ein labordai electroneg yn cynnwys cyfleusterau o safon diwydiant yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i leoliad cyflogaeth. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 •  Amser Llawn  y DU: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Amser Llawn: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

 • Amser Llawn y DU: I'w gadarnhau 

 •  Rhyngwladol Amser Llawn: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Gall graddedigion o'r radd hon mewn Peirianneg Modurol ymgymryd â rôl: 

 • Peiriannydd dylunio modurol 

 • Peirianneg dibynadwyedd a rheoli asedau 

 • Peirianneg cynhyrchu modurol 

 • Peiriannydd cynhyrchu ceir 

 • Rheolwr cynnyrch (gyda phrofiad) 

 • Peiriannydd Ymchwil a Datblygu 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.