Peirianneg Sifil ym Mhrifysgol De Cymru sydd ar y brig yng Nghymru am addysgu, asesu, cymorth academaidd, trefniadaeth a boddhad cyffredinol (ACF 2023)

Mae peirianneg sifil yn ymwneud â phobl yn unig. O gyflenwi ynni a dŵr glân i'n cartrefi, i brosesu ac ailgylchu ein gwastraff, mae peirianwyr sifil yn gweithio ar ddatblygu gwasanaethau a chyfleusterau rydyn ni'n eu defnyddio bob dydd. 

Ar y radd hon mewn Peirianneg Sifil, byddwch yn astudio egwyddorion peirianneg sylfaenol, wedi'u hategu gan fathemateg, iechyd a diogelwch, a chynaliadwyedd. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd o safon diwydiant ar gyfer dylunio ac adeiladu prosiectau peirianneg sifil. Mae yna hefyd gyfleoedd ar gyfer teithiau maes a lleoliadau gwaith. 

Mae pob cwrs Peirianneg Sifil wedi'i gynllunio gydag uwch weithwyr proffesiynol y diwydiant i sicrhau eich bod chi'n gyflogadwy iawn ac yn ychwanegiad gwerthfawr i unrhyw faes o'r diwydiant. Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael drwy Rhwydwaith75, llwybr gwaith ac astudio cyfun. 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan Gyd-Fwrdd y Cymedrolwyr (JBM) sy'n cynnwys Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad Peirianwyr Strwythurol, Sefydliad Peirianwyr Priffyrdd, Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant a'r Sefydliad Ffordd Barhaol ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion bodloni'n llawn y gofyniad academaidd i gofrestru fel Peiriannydd Corfforedig (IEng) a bodloni'n rhannol y gofyniad academaidd i gofrestru fel Siarter  Peiriannydd (CEng). Rhaid i ymgeiswyr gynnal gradd meistr neu ddoethuriaeth wedi'i achredu fel dysgu pellach i CEng i ddal cymwysterau achrededig ar gyfer cofrestru CEng.

Gweler www.jbm.org.uk am ragor o wybodaeth a manylion am raglenni Dysgu Pellach ar gyfer CEng.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H200 Amser llawn 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blynedd Medi Trefforest A
HG00 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H200 Amser llawn 3 blynedd Medi Trefforest A
Rhan amser 6 blynedd Medi Trefforest A
HG00 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio pynciau craidd fel mathemateg, strwythurau, deunyddiau, geotechneg, hydroleg ac arolygu. Mae edau dylunio, cynaliadwyedd, iechyd a diogelwch a phroffesiynoldeb hefyd wedi'u hymgorffori yn y cwrs peirianneg sifil. Mae eich traethawd hir yn eich galluogi i deilwra'ch cymhwyster i'r maes diwydiant rydych chi am weithio ynddo. 

Blwyddyn Un: gradd Peirianneg Sifil 

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch chi'n dysgu egwyddorion peirianneg sylfaenol. Byddwch yn archwilio perthnasedd mathemateg mewn peirianneg ac yn cael gwerthfawrogiad o faterion yn ymwneud â rheoli adeiladu, deunyddiau a'r amgylchedd. 

 • Mathemateg i Beirianwyr - 20 credyd
 • Mecaneg Peirianneg 1 - 20 credyd
 • Mecaneg Thermo-hylif - 20 credyd
 • Deunyddiau Peirianneg Sifil - 20 credyd
 • Peirianneg Broffesiynol - 20 credyd
 • Cyfathrebu Peirianneg - 20 credyd

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Sifil 

Ym mlwyddyn dau, cewch gyfle i gymhwyso'r egwyddorion a ddysgwyd ym mlwyddyn un trwy gyfres o fodiwlau sy'n ymdrin â deunyddiau a strwythurau, hydroleg ac arolygu. Yn ystod eich blwyddyn gyntaf a'ch ail flwyddyn, byddwch yn mynychu cyrsiau maes ymarferol sy'n ymdrin â meysydd pwnc fel peirianneg, arolygu a daeareg / geotechneg. 

 • Structural Mechanics and Design - 20 credits
 • Geotechnics and Engineering Geology - 20 credits
 • Analytical and Numerical Methods - 20 credits
 • Hydraulics and Engineering Hydrology - 20 credits
 • Practicing Civil Engineering - 20 credits
 • Highways and Transportation - 20 credits 
 • Supervised Work Experience - 120 credits

Blwyddyn Tri: gradd Peirianneg Sifil 

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn canolbwyntio ar ddadansoddi, dylunio a gweithredu systemau peirianneg, a chynaliadwyedd mewn peirianneg sifil. Byddwch yn cael cyfle i gymhwyso'ch sgiliau a'ch gwybodaeth am gysyniadau geodechnegol i broblemau dylunio ac adeiladu ymarferol. Yn olaf, byddwch yn ymgymryd â phrosiect unigol sy'n rhoi cyfle i chi gymhwyso'ch gwybodaeth dechnegol. 

 • Individual Project - 20 credits
 • Integrated Project - 20 credits
 • Structural Engineering - 20 credits
 • Geotechnics – Analysis and Design - 20 credits
 • Hydraulics and Environmental Engineering - 20 credits
 • Managing Civil Engineering Projects - 20 credits


Dysgu 

Mae ein darlithwyr Peirianneg Sifil yn arbenigwyr yn eu meysydd pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, a llywio'ch astudiaethau gyda'r mewnwelediadau diweddaraf. Nid yn unig y cewch eich dysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, ond byddwch hefyd yn elwa o siaradwyr gwadd o'r byd peirianneg. 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant.  

Mae'r mwyafrif o fodiwlau prosiect yn seiliedig ar gynlluniau 'byw', gyda chefnogaeth darlithwyr gwadd gan beirianwyr proffesiynol. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn derbyn briff manwl ar lawer o agweddau ar adeiladu bywyd go iawn. 

Gall myfyrwyr rhan-amser ddilyn llwybr gwreiddio, sy'n rhoi cyfle iddynt ennill cymhwyster proffesiynol wrth astudio a gweithio. 

Asesiad 

Asesir y radd Peirianneg Sifil trwy aseiniadau, gwaith cwrs, profion dosbarth parhaus ac arholiadau. Cynhwysir cyflwyniadau fel elfennau o asesiadau mewn rhai modiwlau, er mwyn gallu datblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno allweddol. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan Gyd-Fwrdd y Cymedrolwyr (JBM) sy'n cynnwys Sefydliad y Peirianwyr Sifil, Sefydliad Peirianwyr Strwythurol, Sefydliad Peirianwyr Priffyrdd, Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant a'r Sefydliad Ffordd Barhaol ar ran y Cyngor Peirianneg at ddibenion bodloni'n llawn y gofyniad academaidd i gofrestru fel Peiriannydd Corfforedig (IEng) a bodloni'n rhannol y gofyniad academaidd i gofrestru fel Siarter  Peiriannydd (CEng). Rhaid i ymgeiswyr gynnal gradd meistr neu ddoethuriaeth wedi'i achredu fel dysgu pellach i CEng i ddal cymwysterau achrededig ar gyfer cofrestru CEng.

Gweler www.jbm.org.uk am ragor o wybodaeth a manylion am raglenni Dysgu Pellach ar gyfer CEng.

Lleoliadau 

Mae ein cysylltiadau cryf yn golygu y cewch gyfleoedd i ymweld â safleoedd, lleoliadau diwydiannol ac, i fyfyrwyr ar gyrsiau rhyngosod, mentora ymarferwyr. 

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Teithiau Maes 

Byddwch yn cael cyfle i fynd ar deithiau maes cyffrous i adeiladu ar eich gwybodaeth (mae costau ychwanegol yn berthnasol). Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae myfyrwyr wedi teithio i Beijing i ymweld â'r strwythurau Olympaidd, Wal Fawr Tsieina, ac Arddangosfa Ryngwladol Tsieina o Ddeunyddiau Adeiladu ac Adeiladu Gwyrdd. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 

Cyfleusterau 

Mae gan ein labordai peirianneg sifil y peiriannau diweddaraf gyda chymorth cyfrifiadur a rheolaeth. 

Darlithwyr 

Gweler ein Hymchwil Peirianneg 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBB i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall (mae hyn yn cyfateb i 120 o bwyntiau tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar Lefel A i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall (mae hyn yn cyfateb i 120 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod mewn pwnc Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg (mae hyn yn cyfateb i 120 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg / Gwyddoniaeth a chael o leiaf 120 o bwyntiau tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni grand cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £15260 
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau
 • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn rhagorol. Mae graddedigion ein gradd Peirianneg Sifil yn sicrhau gwaith gyda pheirianwyr ymgynghori, contractwyr peirianneg sifil ac awdurdodau lleol, gydag ystod o gwmnïau sy'n cynnwys Capita Symonds, BAM Nuttall, Hyder Consulting, Alun Griffiths (Contractors) Ltd, Morgan Est, Carillion, Mott MacDonald, Atkins, Network Rail, United Utilities, a chwmnïau rhyngwladol amrywiol. 

Efallai y cewch gyfle hefyd i symud ymlaen i'r cwrs Peirianneg Sifil MEng sy'n cyfuno'r radd israddedig (BEng) â chymhwyster lefel Meistr. Mae'r flwyddyn ychwanegol yn rhoi gwybodaeth dechnegol uwch i chi, ac yn caniatáu ichi gymhwyso'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu eisoes i brosiect unigol. Rydych chi'n cofrestru ar y radd israddedig, ac yn cael cyfle i symud ymlaen i MEng os ydych chi'n cyflawni graddau boddhaol yn eich asesiadau yn ystod eich dwy flynedd gyntaf o astudio. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. Mae hyn yn cynnwys: penodiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.