BENG Electrical Engineering

BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig

Wrth i'r diwydiant electroneg barhau i dyfu ledled y byd, mae'r galw am raddedigion peirianneg drydanol ac electronig yn uchel. 

Mae'r cwrs gradd BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig hon yn IET achredig ac yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng theori ac ymarfer, gyda'r nod o gynhyrchu graddedigion sy'n gallu chwarae rolau blaenllaw mewn diwydiant. 

Rydym yn cyfuno peirianneg dechnegol â sgiliau rheoli a busnes, ac yn ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys cyfrifiadura gwreiddio, pŵer, peirianneg drydanol, electronig a chyfathrebu. 

Erbyn i chi raddio, byddwch yn barod am rôl flaenllaw yn natblygiad system drydanol ac electronig fodern yn ymchwilio, dylunio, adeiladu a marchnata'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion. Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael drwy Rhwydwaith75, llwybr gwaith ac astudio cyfun. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H601 Amser Llawn 3 blynedd Medi Trefforest A
Pencadlys Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H601 Amser Llawn 3 blynedd Medi Trefforest A
Pencadlys Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae blynyddoedd un a dau yn darparu gwybodaeth a sgiliau hanfodol i'ch paratoi ar gyfer blynyddoedd olaf y cwrs peirianneg drydanol. Ymhlith y meysydd astudio mae electroneg analog a digidol, systemau gwreiddio, mathemateg, pŵer, peiriannau a rheolaeth, a signalau a chyfathrebu digidol. 

Mae darlithoedd yn cael eu cryfhau gan aseiniadau labordy ymarferol, sy'n defnyddio ystod o offer meddalwedd modern gyda systemau caledwedd ymarferol. Mae hyn yn caniatáu ichi wireddu'r theori mewn ffordd ymarferol. Bydd gwaith grŵp a phrosiect trwy gydol y cwrs yn atgyfnerthu gwaith tîm ac yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy. 

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn ymdrin â dylunio electroneg, dylunio system reoli, electroneg pŵer a gyriannau, telathrebu a dylunio systemau gwreiddio. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect ymarferol mawr. 

Blwyddyn Un: Gradd Peirianneg Drydanol ac Electronig 

 • Mathemateg i Beirianwyr - 20 credyd 

 • Egwyddorion Trydanol - 20 credyd 

 • Ceisiadau Peirianneg - 20 credyd 

 • Cyflwyniad i raglennu C a Systemau Gwreiddio - 20 credyd 

 • Electroneg Analog a Digidol 1-20 credyd 

 • Diogelwch Iechyd a Datblygiad Proffesiynol - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Drydanol ac Electronig 

 • Cyfathrebu Analog a Digidol - 20 credyd 

 • Pŵer, Peiriannau a Dyfeisiau Electronig Pwer - 20 credyd 

 • Egwyddorion Trydanol a Dulliau Dadansoddol - 20 credyd 

 • Ffurfweddu a Rhaglennu Systemau Gwreiddio - 20 credyd 

 • Electroneg Analog a Digidol 2 - 20 credyd 

 • Prosiect a Rheolaeth Grŵp ar gyfer Peirianwyr - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Peirianneg Drydanol ac Electronig 

 • Peirianneg Cyfathrebu a Chymhwyso - 20 credyd 

 • Dyluniad System Reoli - 20 credyd (Dewisol) 

 • Electroneg a Gyriannau Pwer - 20 credyd 

 • Systemau Gwreiddio Uwch - 20 credyd (Dewisol) 

 • Dylunio Electroneg - 20 credyd 

 • Rheoli Prosiect a Phrosiect Singleton (40) 

 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd  

Dysgu 

Gallwch astudio gradd BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig fel cwrs tair blynedd, amser llawn neu dros bedair blynedd i gynnwys lleoliad gwaith rhyngosod. 

Addysgir y rhaglen beirianneg hon trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Trwy gydol eich hyfforddiant peirianneg drydanol, byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n eich helpu i ddod yn hunan-ddibynnol, yn hunan-ysgogol ac yn ddyfeisgar, yn ogystal â datblygu rhinweddau arweinyddiaeth ac arbenigedd rheoli. 

Efallai y cewch gyfle hefyd i symud ymlaen i'r Cwrs Peirianneg Drydanol ac Electronig MEng sy'n cyfuno'r radd israddedig (BEng) â chymhwyster lefel Meistr. Mae'r flwyddyn ychwanegol yn rhoi gwybodaeth dechnegol uwch i chi, ac yn caniatáu ichi gymhwyso'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu eisoes i brosiect unigol. Rydych chi'n cofrestru ar y radd israddedig, ac yn cael cyfle i symud ymlaen i MEng os ydych chi'n cyflawni graddau boddhaol yn eich asesiadau yn ystod eich dwy flynedd gyntaf o astudio. 

Asesiad 

Mae yna ystod o ddulliau asesu. Mae dwy flynedd gyntaf y radd beirianneg hon yn cyfuno arholiadau ac asesiadau yn seiliedig ar waith labordy, ond yn y blynyddoedd diweddarach mae arholiadau ar gyfer opsiynau technegol a gwaith cwrs neu adroddiadau ar gyfer gwaith rheoli a phrosiect. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig wedi'i hachredu gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) fel rhan sy'n bodloni'r sylfaen addysgol ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig (CEng) yn rhannol. Mae hyn yn golygu bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn cwrdd â safonau'r diwydiant, felly byddwch chi'n graddio gyda'r gallu peirianneg a'r sgiliau busnes rheolaethol i lwyddo. Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster MEng wedi ennill sylfaen addysgol lawn ar gyfer datblygiad proffesiynol i ddod yn Beiriannydd Siartredig (statws CEng). 

Lleoliadau 

Rydym yn eich annog i ennill profiad yn y gweithle fel rhan o'ch gradd peirianneg. Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau blwyddyn gydag ystod o gwmnïau, gan gynnwys Tata Steel, 3M, Renesas, Airbus UK, Renishaw, GlaxoSmithKline, Panasonic, Bosch, ac IBM. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau o safon diwydiant yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i leoliad cyflogaeth. Mae gennym dair ystafell sy'n cynnwys labordy systemau gwreiddio, labordy electroneg gyffredinol, a labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy.

Mae ein labordy systemau gwreiddio yn cynnwys terfynellau pen uchel sy'n rhedeg offer datblygu blaengar sydd wedi'u cynllunio ar y cyd â'n noddwr, Renesas - prif gyflenwr microcontrolwyr y byd. Mae'r nawdd hwn yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ddefnyddio'r technolegau a'r offer datblygu mwyaf diweddar. 

Mae'r labordy electroneg cyffredinol wedi'i rannu'n dair adran - Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a systemau gwreiddio, electroneg ymarferol, a pheirianneg cyfathrebu. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd o safon diwydiant, adeiladu prototeipiau, adeiladu a phrofi byrddau cylched printiedig a defnyddio ystod o offer fel osgilosgopau a generaduron signal. Yn yr adran peirianneg cyfathrebu, byddwch yn ymgymryd â gosodiadau arbrofol i gefnogi eich dealltwriaeth o egwyddorion damcaniaethol. Mae'r trefniadau hyn yn cynnwys cynlluniau modiwleiddio analog a digidol, antenau microdon, amlblecsio rhannu amser ac amledd, codio, llinellau trosglwyddo ac opteg ffibr. 

Y labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy yw lle byddwch chi'n dysgu am y cydrannau allweddol a'r sgiliau adeiladu sy'n gysylltiedig â chynllunio, dylunio, adeiladu a phrofi cylchedau electronig a ddefnyddir mewn systemau ynni adnewyddadwy meicro. Byddwch yn dylunio ac yn efelychu'ch systemau adnewyddadwy eich hun, yn dadansoddi perfformiadau ac yn cynhyrchu adroddiadau dichonoldeb. Mae'r offer y byddwch chi'n eu defnyddio eich hun yn cynnwys uned ynni solar ffotofoltäig, uned ynni gwynt a gorsafoedd labordy-folt. 

Darlithwyr 

Gweler ein Ymchwil Peirianneg >> 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn eu hystyried cyn gwneud cynnigcynnig ynddynt. Mae'r mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar gais ac mae ymgeiswyr yn derbyn cynnig wedi'i bersonoli. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gallai cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys Mathemateg a phwnc rhifog fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg neu Ddaearyddiaeth (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys Mathemateg a phwnc rhifog fel Ffiseg, Cemeg, Bioleg, Daearyddiaeth (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS. ). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg a Pheirianneg neu Wyddoniaeth (mae hyn yn cyfateb i bwyntiau tariff 112-80 UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall yn Leve Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg / Gwyddoniaeth a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi  cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfleoedd gyrfa yn bodoli mewn ystod eang o sectorau peirianneg gan gynnwys dylunio a datblygu peirianneg electronig, a rheoli a chynhyrchu systemau a chydrannau electronig ar gyfer ystod eang o gymwysiadau. Gall graddedigion sydd â gradd mewn peirianneg drydanol ac electronig hefyd ddatblygu a chynhyrchu systemau cyfathrebu a chyfrifiadurol, gan gynnwys agweddau caledwedd, meddalwedd a phrosesu signal. Gallech weithio ym maes meddygaeth, cyfathrebu, awyrofod neu'r fyddin, tra bydd eich sgiliau trosglwyddadwy yn cael eu gwerthfawrogi mewn sawl sector, yn enwedig busnes. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i a PhD neu radd ymchwil. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr peirianneg drydanol ac electronig PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL