Os nad oes gennych y cymwysterau iawn i ddechrau ein gradd Peirianneg Drydanol ac Electronig , fe allech chi ddewis cychwyn ar eich astudiaethau gyda chwrs sylfaen mewn peirianneg drydanol ac electronig. 

Byddwch yn astudio modiwlau rhagarweiniol sy'n berthnasol i'r cwrs gradd wrth ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer astudio academaidd. Bydd cwblhau'r flwyddyn sylfaen ragarweiniol yn llwyddiannus yn caniatáu ichi symud ymlaen i'r radd mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig. 

Wrth i'r diwydiant electroneg barhau i dyfu ledled y byd, mae'r galw am raddedigion peirianneg drydanol ac electronig yn uchel. Mae'r cymhwyster Peirianneg Drydanol ac Electronig hwn yn cynnig cydbwysedd iach rhwng theori ac ymarfer, gyda'r nod o gynhyrchu graddedigion sy'n gallu chwarae rolau blaenllaw mewn diwydiant. 

Rydym yn cyfuno peirianneg dechnegol â sgiliau rheoli a busnes, ac yn ymdrin â maes eang o'r ddisgyblaeth hon, gan gynnwys cyfrifiadura gwreiddio, pŵer, peirianneg drydanol, electroneg a chyfathrebu. 

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H613 Amser Llawn 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H613 Amser Llawn 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae blynyddoedd un a dau yn darparu gwybodaeth a sgiliau hanfodol i'ch paratoi ar gyfer blynyddoedd olaf y cwrs. Mae'r meysydd astudio yn cynnwys electroneg analog a digidol, systemau gwreiddio, mathemateg, pŵer, peiriannau a rheolaeth, a signalau a chyfathrebu digidol. 

Mae darlithoedd yn cael eu cryfhau gan aseiniadau labordy ymarferol, sy'n defnyddio ystod o offer meddalwedd modern gyda systemau caledwedd ymarferol. Mae hyn yn caniatáu ichi wireddu'r theori mewn ffordd ymarferol. Bydd gwaith grŵp a phrosiect trwy gydol y cwrs yn atgyfnerthu gwaith tîm ac yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy. 

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn ymdrin â dylunio electroneg, dylunio system reoli, electroneg pŵer a gyriannau, telathrebu a dylunio systemau gwreiddio. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect ymarferol mawr. 

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Peirianneg Drydanol ac Electronig 

Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi dealltwriaeth dda i chi o'n cyrsiau peirianneg ac yn rhoi cefndir rhifiadol da i chi i'ch cefnogi trwy gydol gweddill y radd. Yn dilyn eich blwyddyn sylfaen gychwynnol, byddwch yn symud ymlaen i'r modiwlau a astudiwyd fel rhan o'ch dyfarniad.

 • Sylfeini Mathemateg - 20 credyd 
 • Mathemateg Sylfaen Bellach i Beirianwyr - 20 credyd 
 • Sgiliau Peirianneg Hanfodol - 20 credyd 
 • Prosiect Peirianneg - 20 credyd 
 • Egwyddorion Peirianneg Sylfaen - 20 credyd 
 • Saesneg ar gyfer Peirianneg (dewisol) - 20 credyd 
 • Gwyddoniaeth Drydanol (dewisol) - 20 credyd 

Blwyddyn Un: Gradd Peirianneg Drydanol ac Electronig 

 • Mathemateg i Beirianwyr - 20 credyd 
 • Egwyddorion Trydanol - 20 credyd 
 • Ceisiadau Peirianneg - 20 credyd 
 • Cyflwyniad i raglennu C a Systemau Gwreiddio - 20 credyd 
 • Electroneg Analog a Digidol 1 - 20 credyd 
 • Diogelwch Iechyd a Datblygiad Proffesiynol - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd Peirianneg Drydanol ac Electronig 

 • Cyfathrebu Analog a Digidol - 20 credyd 
 • Pwer, Peiriannau a Rheolaeth - 20 credyd 
 • Egwyddorion Trydanol a Dulliau Dadansoddol - 20 credyd 
 • Ffurfweddu a Rhaglennu Systemau Gwreiddio - 20 credyd 
 • Electroneg Analog a Digidol 2 - 20 credyd 
 • Prosiect a Rheolaeth Grŵp ar gyfer Peirianwyr - 20 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Peirianneg Drydanol ac Electronig 

 • Peirianneg Cyfathrebu a Chymhwyso - 20 credyd 
 • Dyluniad System Reoli - 20 credyd (Dewisol) 
 • Electroneg a Gyriannau Pŵer - 20 credyd 
 • Systemau Gwreiddio Uwch - 20 credyd (Dewisol) 
 • Dylunio Electroneg - 20 credyd 
 • Rheoli Prosiect a Phrosiect Singleton (40) 
 • Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (SWE) - 120 credyd 

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, a gefnogir gan diwtorialau, sesiynau ymarferol a grwpiau seminar. Lle bynnag y bo modd, bydd eich gwaith yn seiliedig ar brosiectau byw ac astudiaethau achos, gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. 

Mae'r cwrs Peirianneg Drydanol ac Electronig yn cynnwys gweithgareddau sy'n eich helpu i ddod yn hunan-ddibynnol, yn hunan-ysgogol ac yn ddyfeisgar, yn ogystal â datblygu rhinweddau arweinyddiaeth ac arbenigedd rheoli. 

Darllenwch am ein Ymchwil Peirianneg >> 

Asesiad 

Mae yna ystod o ddulliau asesu. Mae'r ddwy flynedd gyntaf yn cyfuno arholiadau ac asesiadau yn seiliedig ar waith labordy, ond yn y blynyddoedd diweddarach mae arholiadau ar gyfer opsiynau technegol a gwaith cwrs neu adroddiadau ar gyfer gwaith rheoli a phrosiect. 

Achrediadau 

Mae'r radd hon mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig wedi'i hachredu gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) fel rhan sy'n bodloni'r sylfaen addysgol ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig (CEng) yn rhannol. Mae hyn yn golygu bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn cwrdd â safonau'r diwydiant, felly byddwch chi'n graddio gyda'r gallu peirianneg a'r sgiliau busnes rheolaethol i lwyddo. Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster MEng wedi ennill sylfaen addysgol lawn ar gyfer datblygiad proffesiynol i ddod yn Beiriannydd Siartredig (statws CEng). 

Lleoliadau 

Rydym yn eich annog i ennill profiad yn y gweithle fel rhan o'ch gradd peirianneg. Mae ein myfyrwyr wedi cwblhau lleoliadau blwyddyn gydag ystod o gwmnïau, gan gynnwys Tata Steel, 3M, Renesas, Airbus UK, Renishaw, GlaxoSmithKline, Panasonic, Bosch, ac IBM. 

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau o safon diwydiant yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i leoliad cyflogaeth. Mae gennym dair ystafell sy'n cynnwys labordy systemau gwreiddio, labordy electroneg gyffredinol, a labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy. 

Mae ein labordy systemau gwreiddio yn cynnwys 25 o derfynellau pen uchel sy'n rhedeg offer datblygu blaengar sydd wedi'u cynllunio ar y cyd â'n noddwr, Renesas - prif gyflenwr microcontrolwyr y byd. Mae'r nawdd hwn yn golygu bod ein myfyrwyr yn cael eu haddysgu gan ddefnyddio'r technolegau a'r offer datblygu mwyaf diweddar. 

Mae'r labordy electroneg cyffredinol wedi'i rannu'n dair adran - Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) a systemau gwreiddio, electroneg ymarferol, a pheirianneg cyfathrebu. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd o safon diwydiant, adeiladu prototeipiau, adeiladu a phrofi byrddau cylched printiedig a defnyddio ystod o offer fel osgilosgopau a generaduron signal. 

Yn yr adran peirianneg cyfathrebu, byddwch yn ymgymryd â gosodiadau arbrofol i gefnogi eich dealltwriaeth o egwyddorion damcaniaethol. Mae'r trefniadau hyn yn cynnwys cynlluniau modiwleiddio analog a digidol, antenau microdon, amlblecsio rhaniad amser ac amledd, codio, llinellau trawsyrru ac opteg ffibr. 

Y labordy pŵer ac ynni adnewyddadwy yw lle byddwch chi'n dysgu am y cydrannau allweddol a'r sgiliau adeiladu sy'n gysylltiedig â chynllunio, dylunio, adeiladu a phrofi cylchedau electronig a ddefnyddir mewn systemau ynni adnewyddadwy meicro. Byddwch yn dylunio ac yn efelychu'ch systemau adnewyddadwy eich hun, yn dadansoddi perfformiadau ac yn cynhyrchu adroddiadau dichonoldeb. Mae'r offer y byddwch chi'n eu defnyddio eich hun yn cynnwys uned ynni solar ffotofoltäig, uned ynni gwynt a gorsafoedd labordy-folt. 

Darlithwyr 

Dr Ben Mehenni 

Dr Ali Roula 

Gweler ein Ymchwil Peirianneg >> 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS.

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pas Pas Diploma 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,  gwnewch gais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Erbyn i chi raddio o'ch cwrs Peirianneg Drydanol ac Electronig, byddwch yn barod am rôl flaenllaw yn natblygiad systemau trydanol ac electronig modern: ymchwilio, dylunio, adeiladu a marchnata'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchion. 

Mae cyfleoedd gyrfa yn bodoli mewn ystod eang o sectorau peirianneg gan gynnwys dylunio a datblygu peirianneg electronig, a rheoli a chynhyrchu systemau a chydrannau electronig ar gyfer ystod eang o gymwysiadau. Gallwch hefyd ddatblygu a chynhyrchu systemau cyfathrebu a chyfrifiaduron, gan gynnwys agweddau caledwedd, meddalwedd a phrosesu signal. Gallech weithio ym maes meddygaeth, cyfathrebu, awyrofod neu'r fyddin, tra bydd eich sgiliau trosglwyddadwy yn cael eu gwerthfawrogi mewn sawl sector, yn enwedig busnes. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr peirianneg drydanol ac electronig USW, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.