Mae'r radd BEng Peirianneg Fecanyddol hon yn caniatáu ichi ddefnyddio'ch sgiliau dadansoddol a mathemategol i ddatrys problemau bywyd go iawn. 

Mae galw mawr am beirianwyr mecanyddol ym mhob math o ddiwydiannau, o brosesu bwyd i weithgynhyrchu fferyllol, yn ogystal ag mewn sectorau proffil uchel fel ceir ac awyrofod.  

Wedi'i achredu gan y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), a'r Cyngor Peirianneg, mae hon yn radd peirianneg fecanyddol fodern sy'n berthnasol i ystod o ddiwydiannau. Fe allech chi ddylunio, dadansoddi, ymchwilio a phrofi unrhyw beth o dyrbinau gwynt i beiriannau turbojet. 

Fe'i datblygwyd gyda gweithwyr proffesiynol peirianneg ac mae'n ffurfio'r sylfaen addysgol ar gyfer statws Peiriannydd Siartredig, gyda chyfnod o ddysgu pellach. Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant ac rydym yn rhoi cryn bwyslais ar brosiectau myfyrwyr. Rydym hefyd yn annog lleoliadau diwydiannol fel rhan o opsiwn blwyddyn rhyngosod. Mae'r cwrs hwn hefyd ar gael drwy Rhwydwaith75, llwybr gwaith ac astudio cyfun. 

2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H300 Amser Llawn 3 blynedd Medi Treforest A
H303 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H300 Amser Llawn 3 blynedd Medi Treforest A
H303 Rhyngosod 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae'r radd Peirianneg Fecanyddol hon yn cynnwys y gwyddorau cyfrifiadurol, mathemategol a ffisegol sy'n ofynnol i ddylunio, datblygu a chynhyrchu ystod o systemau peirianneg. Byddwch yn astudio'r meysydd craidd sy'n sail i beirianneg fecanyddol, sef gwyddoniaeth ddeunydd, mecaneg peirianneg, thermofluidau, systemau gweithgynhyrchu a dylunio peirianneg. Mae hyn yn cynnwys profiad labordy helaeth, felly gallwch chi ennill y sgiliau sydd eu hangen i brofi systemau rydych chi wedi'u dadansoddi a'u hadeiladu. 

Byddwch hefyd yn astudio modiwl rheoli, busnes ac ymarfer proffesiynol. Bydd hyn yn datblygu eich menter, a'ch sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol e ff eithiol, i gyflawni'r lefel uchel o arweinyddiaeth dechnegol sy'n ofynnol mewn amgylchedd peirianneg modern. Bydd eich sgiliau newydd yn cael eu profi ymhellach trwy brosiectau ymchwil a dylunio grŵp ac unigol. 

Blwyddyn Un: gradd Peirianneg Fecanyddol 

 • Mathemateg ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol ac Awyrennol - 20 credyd 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Ceisiadau Cyfrifiadura Peirianneg - 20 credyd 

 • Mecaneg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Gwyddoniaeth Drydanol - 20 credyd 

 • Thermofluidau 1 - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: gradd Peirianneg Fecanyddol 

 • Mathemateg Bellach ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol ac Awyrennol - 20 credyd 

 • Dylunio Peirianneg Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Mecaneg Peirianneg 2 - 20 credyd 

 • Rheolaeth ac Offeryniaeth - 20 credyd 

 • Thermofluidau 2 - 20 credyd 

 • Deunyddiau Peirianneg - 20 credyd 

Dewisol 

Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (blwyddyn allan mewn diwydiant) - 120 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Peirianneg Fecanyddol 

 • Prosiect Unigol (BEng) - 40 credyd 

 • Thermofluidau 3 - 20 credyd 

 • Dylunio a Dadansoddi - 20 credyd 

 • Rheolaeth Ddiwydiannol - 20 credyd 

 • Mecaneg a Rheolaeth - 20 credyd 

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a seminarau. Yn ogystal â hyn, byddwch yn treulio amser yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion cyfredol yn y diwydiant peirianneg. Byddwch hefyd yn dysgu trwy waith ymarferol, prosiectau grŵp a phrosiect blwyddyn olaf, ynghyd ag ymweliadau diwydiant â chwmnïau fel GE Aircraft Engine Services, The Royal Mint a busnesau lleol. 

Mae gennym gysylltiadau rhagorol â chyflogwyr yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Trwy ymgynghori'n rheolaidd â gweithwyr proffesiynol gweithredol, rydym yn cadw ein cyrsiau peirianneg fecanyddol yn gyfoes â safonau'r diwydiant. Mae ein cysylltiadau cryf hefyd yn golygu y cewch gyfleoedd i ymweld â safleoedd, lleoliadau diwydiannol ac, i fyfyrwyr ar gyrsiau rhyngosod, mentora ymarferwyr. Mae ein darlithwyr yn arbenigwyr yn eu meysydd pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, a hysbysu'ch astudiaethau gyda'r mewnwelediadau diweddaraf. Nid yn unig y cewch eich dysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, ond byddwch hefyd yn elwa o siaradwyr gwadd o'r byd peirianneg. 

Fel rhan o'r radd hon mewn Peirianneg Fecanyddol, mae gennych hefyd yr opsiwn i dreulio blwyddyn yn gweithio mewn diwydiant. Bydd yn rhoi golwg fewnol i chi ar y diwydiant, yn rhoi hwb i'ch cyflogadwyedd a gallai helpu'ch graddau. 

Efallai y cewch gyfle hefyd i symud ymlaen i'r cwrs Peirianneg Fecanyddol MEng sy'n cyfuno'r radd israddedig (BEng) â chymhwyster lefel Meistr. Mae'r flwyddyn ychwanegol yn rhoi gwybodaeth dechnegol uwch i chi, ac yn caniatáu ichi gymhwyso'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu eisoes i brosiect unigol. Rydych chi'n cofrestru ar y radd israddedig, ac yn cael cyfle i symud ymlaen i MEng os ydych chi'n cyflawni graddau boddhaol yn eich asesiadau yn ystod eich dwy flynedd gyntaf o astudio. 

Darganfyddwch fwy am ymchwil peirianneg fecanyddol yn PDC. 

Asesiad 

Asesir y radd peirianneg fecanyddol trwy aseiniadau, gwaith cwrs, profion dosbarth parhaus ac arholiadau. Cynhwysir cyflwyniadau fel elfennau o asesiadau mewn rhai modiwlau, er mwyn gallu datblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno allweddol. 

Achrediadau 

Mae gradd Peirianneg Fecanyddol CCC wedi'i hachredu'n llawn gan y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), i ennill statws Peirianneg Gorfforedig. Bydd myfyrwyr sy'n symud ymlaen i'r MEng yn ennill y gofynion academaidd ar gyfer statws Peirianneg Siartredig. 

Lleoliadau 

Rydym yn annog pob myfyriwr i gwblhau lleoliad fel rhan o'u cymhwyster peirianneg fecanyddol. Ar leoliad rhyngosod, gallwch dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant i gymhwyso'ch gwybodaeth newydd a dysgu sgiliau newydd - mae'n hwb mawr i'ch CV a gall arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau Peirianneg Fecanyddol yn rhagorol. Maent yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd cyfrifiadurol â chyfarpar da gan ddefnyddio meddalwedd dylunio a dadansoddi o'r radd flaenaf (safon diwydiant). (SolidWorks, Ansys, FEA a CFD, LS-Dyna, SolidCAM, Simul8, ac ati), gyda chlwstwr (Super Computer) i'w ddefnyddio ar weithgareddau cyfrifiadol pen uchel. 

 • Ystafelloedd prosiect pwrpasol ar gyfer pob carfan, mynediad at dorrwr laser a llwybrydd CNC pedair echel. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu cyfansawdd, gan gynnwys awtoclafau. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D), sganiwr laser, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd helaeth, yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu ym mhob pwnc craidd, mecaneg, dynameg, deunyddiau, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 

 • Cyfleusterau profi annistrywiol (NDT). 

 • Mynediad at staff technegol yn ein gweithdai sy'n cynnwys canolfan beiriannu CNC, turnau a pheiriant melino, driliau, ac ati, i'w defnyddio ar yr holl waith prosiect a wneir. 

 • Ardal fawr aml-ddisgybledig mynediad agored ar gyfer prosiectau.

 • Offer da "Formula Student" ac ardal adeiladu. 


Darlithydd dan Sylw:  

Dr Joao Ramos

Joao Ramos - Mechanical Engineering lecturer

"Gall peiriannydd mecanyddol wneud ychydig o bopeth. Dyma'r pynciau peirianneg mwyaf hyblyg o bell ffordd. Nid yw'n anghyffredin gweld peiriannydd mecanyddol yn symud allan o'u parth cysur ac yn canghennu i mewn i fath arall o beirianneg, ac weithiau hyd yn oed yn fusnes. . Y gallu hwn i addasu i ddiwydiant sy'n newid yn barhaus yw'r hyn sy'n gosod peirianwyr mecanyddol ar wahân i'r gystadleuaeth. Gall y byd ddod yn lle gwell trwy beirianneg. "  

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn.  

Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BBB i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall. 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Llwyddo yn y Diploma Bagloriaeth Uwch Cymreig gyda Gradd B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BB ar Lefel A i gynnwys Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall. 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod mewn pwnc Mathemateg, Gwyddoniaeth neu Beirianneg perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Mathemateg. 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Mathemateg ac un pwnc Gwyddoniaeth arall ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol. 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg / Gwyddoniaeth a chael o leiaf 120 o bwyntiau tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

Fel rheol, mae'r Brifysgol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.  

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd cyffredinol IELTS  o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi, cysylltwch â ni. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall,  gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae gan ein gradd Peirianneg Fecanyddol enw da mewn diwydiant, ac mae ein graddedigion wedi llunio gyrfaoedd llwyddiannus mewn meysydd gan gynnwys ymchwil a datblygu, dylunio, rheoli gweithgynhyrchu, gwerthu technegol, a pheirianneg planhigion. 

Gall graddedigion hefyd symud ymlaen i Beirianneg PhD neu radd ymchwil.