Mechanical Engineering

BEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddol (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

Os nad oes gennych y graddau cywir i gofrestru'n uniongyrchol ar y BEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddolgradd, fe allech chi ddewis dechrau eich astudiaethau gyda blwyddyn sylfaen. Bwriad y flwyddyn ychwanegol yw rhoi'r paratoad gorau posibl i chi ar gyfer llwyddiant ar y llwybr gradd. Fe'i cynlluniwyd i ddatblygu eich sgiliau mewn mecaneg a mathemateg - mae'r rhain yn feysydd astudio pwysig a fydd yn sail i'ch dysgu ar y cwrs gradd. 

Byddwch yn astudio modiwlau rhagarweiniol sy'n berthnasol i'r cwrs gradd wrth ddatblygu sgiliau allweddol ar gyfer astudio academaidd. Bydd cwblhau'r flwyddyn sylfaen ragarweiniol yn llwyddiannus yn caniatáu ichi symud ymlaen i'r radd Peirianneg Fecanyddol sydd wedi'i hachredu gan y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), a'r Cyngor Peirianneg

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H307 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H307 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Mae'r radd peirianneg fecanyddol hon yn cynnwys y gwyddorau cyfrifiadurol, mathemategol a ffisegol sy'n ofynnol i ddylunio, datblygu a chynhyrchu ystod o systemau peirianneg. 

Byddwch yn astudio'r meysydd craidd sy'n sail i beirianneg fecanyddol, sef gwyddoniaeth ddeunydd, mecaneg peirianneg, thermofluidau, systemau gweithgynhyrchu a dylunio peirianneg. Mae hyn yn cynnwys profiad labordy helaeth, felly gallwch chi ennill y sgiliau sydd eu hangen i brofi systemau rydych chi wedi'u dadansoddi a'u hadeiladu. 

Byddwch hefyd yn astudio modiwl rheoli, busnes ac ymarfer proffesiynol. Bydd hyn yn datblygu eich menter, a sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol effeithiol, i gyflawni'r lefel uchel o arweinyddiaeth dechnegol sy'n ofynnol mewn amgylchedd peirianneg modern. Bydd eich sgiliau newydd yn cael eu profi ymhellach trwy brosiectau ymchwil a dylunio grŵp ac unigol. 

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Peirianneg Fecanyddol 

 • Sylfeini Mathemateg - 20 credyd  

 • Mathemateg Sylfaen Bellach i Beirianwyr - 20 credyd 

 • Cydweithio mewn Peirianneg - 40 credyd 

 • Saesneg ar gyfer Peirianneg - 20 credyd (dewisol) 

 • Hanfodion Peirianneg Fecanyddol - 20 credyd (dewisol) 

 • Egwyddorion Peirianneg Sylfaen - 20 credyd  

Blwyddyn Un: Gradd Peirianneg Fecanyddol 

 • Mathemateg ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol ac Awyrennol - 20 credyd 

 • Dylunio a Gweithgynhyrchu - 20 credyd 

 • Ceisiadau Cyfrifiadura Peirianneg - 20 credyd 

 • Mecaneg Peirianneg 1 - 20 credyd 

 • Gwyddoniaeth Drydanol - 20 credyd 

 • Thermofluidau 1 - 20 credyd 

Blwyddyn Dau: Gradd Peirianneg Fecanyddol 

 • Mathemateg Bellach ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol ac Awyrennol - 20 credyd 

 • Dylunio Peirianneg Cynaliadwy - 20 credyd 

 • Mecaneg Peirianneg 2 - 20 credyd 

 • Rheolaeth ac Offeryniaeth - 20 credyd 

 • Thermofluidau 2 - 20 credyd 

 • Deunyddiau Peirianneg - 20 credyd 

Dewisol 

Profiad Gwaith dan Oruchwyliaeth (blwyddyn allan mewn diwydiant) - 120 credyd 

Blwyddyn Tri: Gradd Peirianneg Fecanyddol 

 • Prosiect Unigol (BEng) - 40 credyd 

 • Thermofluidau 3 - 20 credyd 

 • Dylunio a Dadansoddi - 20 credyd 

 • Mecaneg a Rheolaeth - 20 credyd 

 • Rheolaeth Ddiwydiannol - 20 credyd 

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a seminarau. Yn ogystal â hyn, byddwch yn treulio amser yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion cyfredol yn y diwydiant peirianneg. Byddwch hefyd yn dysgu trwy waith ymarferol, prosiectau grŵp a phrosiect blwyddyn olaf, ynghyd ag ymweliadau diwydiant â chwmnïau fel GE Aircraft Engine Services, The Royal Mint a busnesau lleol. 

Mae gennym gysylltiadau rhagorol â chyflogwyr yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Trwy ymgynghori'n rheolaidd â gweithwyr proffesiynol gweithredol, rydym yn cadw ein cyrsiau peirianneg fecanyddol yn gyfoes â safonau'r diwydiant. Mae ein cysylltiadau cryf hefyd yn golygu y cewch gyfleoedd i ymweld â safleoedd, lleoliadau diwydiannol ac, i fyfyrwyr ar gyrsiau rhyngosod, mentora ymarferwyr. 

Mae ein darlithwyr yn arbenigwyr yn eu meysydd pwnc, ar ôl gweithio mewn, neu gyda, diwydiant, cynnal ymchwil, cyflwyno mewn cynadleddau, cyhoeddi eu gwaith, a hysbysu'ch astudiaethau gyda'r mewnwelediadau diweddaraf. Nid yn unig y cewch eich dysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, ond byddwch hefyd yn elwa o siaradwyr gwadd o'r byd peirianneg. 

Asesiad 

Asesir y radd peirianneg fecanyddol trwy aseiniadau, gwaith cwrs, profion dosbarth parhaus ac arholiadau. Cynhwysir cyflwyniadau fel elfennau o asesiadau mewn rhai modiwlau, er mwyn gallu datblygu sgiliau cyfathrebu a chyflwyno allweddol. 

Achrediadau 

Mae ein gradd BEng Peirianneg Fecanyddol wedi'i hachredu'n llawn gan y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), i ennill statws Peirianneg Gorfforedig. Bydd myfyrwyr sy'n symud ymlaen i'r MEng yn ennill y gofynion academaidd ar gyfer statws Peirianneg Siartredig. 

Lleoliadau 

Rydym yn annog pob myfyriwr i gwblhau a lleoliad fel rhan o'u cymhwyster peirianneg fecanyddol. Ar leoliad rhyngosod, gallwch dreulio hyd at flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant i gymhwyso'ch gwybodaeth newydd a dysgu sgiliau newydd - mae'n hwb mawr i'ch CV a gall arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth pan fyddwch chi'n graddio. 

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau Peirianneg Fecanyddol yn rhagorol. Maent yn cynnwys: 

 • Ystafelloedd cyfrifiadurol â chyfarpar da gan ddefnyddio meddalwedd dylunio a dadansoddi o'r radd flaenaf (safon diwydiant). (SolidWorks, Ansys, FEA a CFD, LS-Dyna, SolidCAM, Simul8, ac ati), gyda chlwstwr (Super Computer) i'w ddefnyddio ar weithgareddau cyfrifiadol pen uchel. 

 • Ystafelloedd prosiect pwrpasol ar gyfer pob carfan, mynediad at dorrwr laser a llwybrydd CNC pedair echel. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu cyfansawdd, gan gynnwys awtoclafau. 

 • Cyfleusterau gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D), sganiwr laser, twnnel gwynt, cyfleusterau profi deunydd helaeth, yn ogystal â labordai gydag offer ar gyfer ategu addysgu ym mhob pwnc craidd, mecaneg, dynameg, deunyddiau, thermodynameg, dynameg hylif a rheolaeth. 

 • Cyfleusterau profi annistrywiol (NDT). 

 • Mynediad at staff technegol yn ein gweithdai sy'n cynnwys canolfan beiriannu CNC, turnau a pheiriant melino, driliau, ac ati, i'w defnyddio ar yr holl waith prosiect a wneir. 

 • Ardal fawr aml-ddisgybledig mynediad agored ar gyfer prosiectau. 

 • Offer da Myfyriwr Fformiwla adeiladu ardal. 

Darlithwyr 

Mae'r meini prawf mynediad yn manylu ar gynigion nodweddiadol ond PDC yn ystyried pob cais yn unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. 

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol 

EE 

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

BTEC Pas Pas Pas Diploma Estynedig neu BTEC Pas Pas Diploma 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 80 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasiwch y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Ychwanegol 

Mynediad Uwch: Mae ymgeiswyr mewnol (USW a Cholegau Partner) sy'n cymryd Peirianneg Fecanyddol HND sy'n cyflawni proffil gwahaniaeth gyda mwy na 70% mewn gwyddoniaeth fecanyddol a hylifau thermo yn cael eu hystyried ar gyfer mynediad 3edd flwyddyn i Beirianneg Fecanyddol BEng. Gall ymgeiswyr sy'n cael HND o brifysgolion neu golegau eraill sydd â phroffiliau gradd is ymuno â 3edd flwyddyn y BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni cyffredinol IELTS gradd o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg IELTS efallai na fydd angen, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw os gwelwch yn dda cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau

 

Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Gallai graddedigion sydd â gradd mewn Peirianneg Fecanyddol BEng sefydlu gyrfa beirianneg mewn meysydd fel trafnidiaeth, iechyd, amddiffyn, gweithgynhyrchu, adloniant, dylunio neu gyllid. Yn ogystal â sgiliau ac egwyddorion peirianneg, byddwch yn ennill sgiliau allweddol ychwanegol mewn rheoli, cyfrifiaduron, gwaith tîm, dylunio, rheoli prosiectau a chyfathrebu, a fydd yn eich gwneud yn ddeniadol i gyflogwyr mewn unrhyw sector. Gallech hefyd symud ymlaen i PhD Peirianneg neu Radd Ymchwil. Darllenwch am Ymchwil Peirianneg yn PDC. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL