Mae'r radd BSc (Anrh) Gofal Acíwt a Chritigol rhan-amser hon ar gyfer Parafeddygon, Ymarferwyr Adran Llawdriniaethau (ODPs) a nyrsys sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth am gleifion sydd â salwch acíwt neu salwch critigol.

Mae'n anochel y bydd poblogaeth sy'n heneiddio a disgwyliadau uwch gan y cyhoedd yn golygu mwy o alwadau ar wasanaethau'r GIG yn seiliedig ar ddirywiad acíwt ac anghenion gofal critigol yn y dyfodol. Mae angen i weithwyr proffesiynol gofal iechyd fod yn addas at y diben a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. 

Bydd y cwrs Gofal Acíwt a Chritigol yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i chi i asesu, gofalu am a rheoli cleifion gan ddefnyddio ymarfer cyfredol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a ffisioleg gymhwysol, wrth dynnu ar yr agweddau cyfreithiol a phroffesiynol sy'n effeithio ar eich rôl a'ch cyfrifoldebau. 

Byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad mwy crwn a chanolbwyntiedig o'ch ymarfer clinigol wrth ddelio â chleifion sydd â salwch acíwt neu salwch critigol mewn amgylcheddau cyn-ysbyty neu gymunedol a wardiau ysbyty, gan gynnwys wardiau cyffredinol, theatrau, anaestheteg ac adferiad, gofal critigol ac adran achosion brys. 

Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 2 flynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Un: Cwrs Gofal Acíwt a Chritigol 

Ffisioleg gymhwysol salwch acíwt a chritigol - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ddadansoddi'n feirniadol effaith pathoffisioleg ar gleifion sy'n oedolion acíwt ac yn ddifrifol wael ac i ddeall ffisioleg wedi'i newid. Byddwch yn archwilio canlyniadau salwch acíwt a beirniadol ar homeostasis gan ddefnyddio sylfaen wybodaeth eang o ffisioleg normal a newidiol i ddeall triniaethau allweddol. Bydd y modiwl hefyd yn canolbwyntio ar ffisioleg cardio-anadlol, rheolaeth niwrolegol a chyflyrau meddygol acíwt. 

Gofal a rheolaeth y rhai sydd â salwch acíwt a chritigol- 20 credyd 

Byddwch yn gwerthuso'n feirniadol gymhlethdod materion gofal mewn perthynas â chleifion sydd â salwch difrifol ac yn ddifrifol wael ac yn dadansoddi cyd-destun y gofal hwnnw. Dadansoddir effeithiolrwydd gweithredu gofal ar draws ystod o gyflwyniadau cleifion gan roi ystyriaeth i'r prosesau asesu, monitro ac ymyrraeth. 

Materion cyfreithiol a phroffesiynol wrth ofalu am y rhai sydd â salwch acíwt a chritigol- 20 credyd 

Yn y modiwl hwn byddwch yn cynnal gwerthusiad beirniadol o systemau darparu gwasanaeth o safbwyntiau cyfreithiol a phroffesiynol. Mae hyn yn cynnwys yr hawl i ofal iechyd; cynnal hawliau dynol; dyletswydd a safonau gofal; esgeulustod proffesiynol a chymhwyso'r rhain i ymarfer proffesiynol mewn cyd-destunau gofal acíwt a chritigol. Mae pynciau fel bywyd a marwolaeth, ewthanasia, diffiniadau cyfreithiol o farwolaeth, rhoi organau a meinwe hefyd yn cael eu hystyried o ran y goblygiadau ar ymarferwyr sy'n gofalu am gleifion acíwt a chritigol. Blwyddyn Dau: Cwrs Gofal Acíwt a Chritigol 

Canlyniadau seicolegol salwch acíwt a chritigol - 20 credyd 


Gellir ystyried goblygiadau seicolegol salwch acíwt a chritigol yn eilradd i asesu a rheoli anghenion corfforol eich cleifion. Yn y modiwl hwn rydym yn trafod ac yn dadlau rhai o'r canlyniadau seicolegol sy'n wynebu cleifion, perthnasau, a chi fel ymarferwyr gofal iechyd. 

Traethawd Hir yn seiliedig ar ymarfer - 40 credyd 


Byddwch yn dewis pwnc sy'n gysylltiedig â gofal acíwt neu gratigol ac yn cynnal adolygiad llenyddiaeth hyd at 12,000 o eiriau. 

Dysgu 

Byddwch yn astudio trwy gymysgedd o ddarlithoedd, gwaith grŵp, senarios cleifion, sesiynau tiwtorial rhyngweithiol a chyflwyniadau seminar. Byddwch yn mynychu'r Brifysgol un diwrnod yr wythnos. Addysgir myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar ddydd Gwener 9am-5pm ac addysgir myfyrwyr ail flwyddyn ar ddydd Iau 9 am-5pm. 


Asesu

Asesir modiwlau trwy draethawd hir yn seiliedig ar ymarfer, cwestiynau amlddewis, viva voce, OSCEs (Arholiadau Clinigol Gwrthrychol Strwythuredig) a thystiolaeth ysgrifenedig o ddatblygiad personol a phroffesiynol. 

Bydd yr OSCEs yn cael eu cynnal ym mis Mai bob blwyddyn ac yn cael eu cwblhau fel rhan o fodiwl Gofal a Rheolaeth y Modiwl Acíwt a Chritigol ac yn cynnwys ymgymryd â hanes cynhwysfawr i gleifion, archwilio system gorfforol benodol, a nodi cynllun rheoli a thriniaeth ar gyfer yr unigolyn. 


Asesiadau 

Blwyddyn Un  

Ffisioleg gymhwysol y rhai sydd â salwch critigol
MCQ un awr (Mawrth) 
Papur ateb byr dwy awr (Ebrill) 

Materion cyfreithiol a phroffesiynol wrth ofalu am y rhai sydd â salwch critigol 
Viva yn seiliedig ar aseiniad (Mai) 

Gofal a rheolaeth y rhai sydd â salwch critigol  

OSCE s (Arholiadau Clinigol Gwrthrychol Strwythuredig) - asesiad sylfaenol 10 munud ac asesiad clinigol 25 munud sy'n benodol i'ch rôl (Mai) 

Blwyddyn Dau 

Canlyniadau Seicolegol salwch acíwt a chritigol
Cyflwyniad poster gydag ymarfer ffug (Mawrth) 

Traethawd Hir 
Archwiliad o bwnc y cytunwyd arno yn glinigol berthnasol (Mai) 

Cyfleusterau 

Mae ein  Canolfan Efelychu Clinigol o’r radd flaenaf yn efelychu amgylchedd gofal acíwt GIG, gan ddarparu cyfleusterau clinigol realistig i'n myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwys. 

Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae angen i ymgeiswyr fod wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), neu'r HCPC (y Cyngor Proffesiynau Gofal a Iechyd) ac mae angen iddynt fod â Diploma AU neu dystiolaeth o RPL (Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig). Rhaid i chi eisoes fod yn gyflogedig ac yn ymarfer mewn amgylchedd gofal acíwt a chritigol. 

Mae ffioedd amser llawn fesul flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022   

  •  Rhan-amser y DU: £700  fesul 20 credyd  

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023    

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Byddwch yn datblygu'n bersonol ac yn broffesiynol yn eich maes clinigol arbenigol. Bydd y cwrs BSc (Anrh) Gofal Acíwt a Chritigol hefyd yn datblygu lefel uchel o sgil wrth drosglwyddo gwybodaeth ddamcaniaethol gymhleth i ymarfer clinigol cynhwysfawr sy'n canolbwyntio ar y claf. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.