acute and critical care

BSc (Anrh) Gofal Acíwt a Chritigol

Mae'r radd BSc (Anrh) Gofal Acíwt a Chritigol rhan-amser hon ar gyfer Parafeddygon, Ymarferwyr Adran Llawdriniaethau (ODPs) a nyrsys sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth am gleifion sydd â salwch acíwt neu salwch critigol.


Mae'n anochel y bydd poblogaeth sy'n heneiddio a disgwyliadau uwch gan y cyhoedd yn golygu mwy o alwadau ar wasanaethau'r GIG yn seiliedig ar ddirywiad acíwt ac anghenion gofal critigol yn y dyfodol. Mae angen i weithwyr proffesiynol gofal iechyd fod yn addas at y diben a darparu gwasanaeth o ansawdd uchel. 


Bydd y cwrs Gofal Acíwt a Chritigol yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i chi i asesu, gofalu am a rheoli cleifion gan ddefnyddio ymarfer cyfredol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a ffisioleg gymhwysol, wrth dynnu ar yr agweddau cyfreithiol a phroffesiynol sy'n effeithio ar eich rôl a'ch cyfrifoldebau. 

Byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad mwy crwn a chanolbwyntiedig o'ch ymarfer clinigol wrth ddelio â chleifion sydd â salwch acíwt neu salwch critigol mewn amgylcheddau cyn-ysbyty neu gymunedol a wardiau ysbyty, gan gynnwys wardiau cyffredinol, theatrau, anaestheteg ac adferiad, gofal critigol ac adran achosion brys. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Rhan-amser 2 flynedd Medi Glyn-taf A

Blwyddyn Un: Cwrs Gofal Acíwt a Chritigol 

Ffisioleg gymhwysol salwch acíwt a chritigol - 20 credyd 
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ddadansoddi'n feirniadol effaith pathoffisioleg ar gleifion sy'n oedolion acíwt ac yn ddifrifol wael ac i ddeall ffisioleg wedi'i newid. Byddwch yn archwilio canlyniadau salwch acíwt a beirniadol ar homeostasis gan ddefnyddio sylfaen wybodaeth eang o ffisioleg normal a newidiol i ddeall triniaethau allweddol. Bydd y modiwl hefyd yn canolbwyntio ar ffisioleg cardio-anadlol, rheolaeth niwrolegol a chyflyrau meddygol acíwt. 

Gofal a rheolaeth y rhai sydd â salwch acíwt a chritigol- 20 credyd 

Byddwch yn gwerthuso'n feirniadol gymhlethdod materion gofal mewn perthynas â chleifion sydd â salwch difrifol ac yn ddifrifol wael ac yn dadansoddi cyd-destun y gofal hwnnw. Dadansoddir effeithiolrwydd gweithredu gofal ar draws ystod o gyflwyniadau cleifion gan roi ystyriaeth i'r prosesau asesu, monitro ac ymyrraeth. 

Materion cyfreithiol a phroffesiynol wrth ofalu am y rhai sydd â salwch acíwt a chritigol- 20 credyd 

Yn y modiwl hwn byddwch yn cynnal gwerthusiad beirniadol o systemau darparu gwasanaeth o safbwyntiau cyfreithiol a phroffesiynol. Mae hyn yn cynnwys yr hawl i ofal iechyd; cynnal hawliau dynol; dyletswydd a safonau gofal; esgeulustod proffesiynol a chymhwyso'r rhain i ymarfer proffesiynol mewn cyd-destunau gofal acíwt a chritigol. Mae pynciau fel bywyd a marwolaeth, ewthanasia, diffiniadau cyfreithiol o farwolaeth, rhoi organau a meinwe hefyd yn cael eu hystyried o ran y goblygiadau ar ymarferwyr sy'n gofalu am gleifion acíwt a chritigol. Blwyddyn Dau: Cwrs Gofal Acíwt a Chritigol 

Canlyniadau seicolegol salwch acíwt a chritigol - 20 credyd 


Gellir ystyried goblygiadau seicolegol salwch acíwt a chritigol yn eilradd i asesu a rheoli anghenion corfforol eich cleifion. Yn y modiwl hwn rydym yn trafod ac yn dadlau rhai o'r canlyniadau seicolegol sy'n wynebu cleifion, perthnasau, a chi fel ymarferwyr gofal iechyd. 

Traethawd Hir yn seiliedig ar ymarfer - 40 credyd 


Byddwch yn dewis pwnc sy'n gysylltiedig â gofal acíwt neu gratigol ac yn cynnal adolygiad llenyddiaeth hyd at 12,000 o eiriau. 

Dysgu 

Byddwch yn astudio trwy gymysgedd o ddarlithoedd, gwaith grŵp, senarios cleifion, sesiynau tiwtorial rhyngweithiol a chyflwyniadau seminar. Byddwch yn mynychu'r Brifysgol un diwrnod yr wythnos. Addysgir myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar ddydd Gwener 9am-5pm ac addysgir myfyrwyr ail flwyddyn ar ddydd Iau 9 am-5pm. 


Asesu

Asesir modiwlau trwy draethawd hir yn seiliedig ar ymarfer, cwestiynau amlddewis, viva voce, OSCEs (Arholiadau Clinigol Gwrthrychol Strwythuredig) a thystiolaeth ysgrifenedig o ddatblygiad personol a phroffesiynol. 

Bydd yr OSCEs yn cael eu cynnal ym mis Mai bob blwyddyn ac yn cael eu cwblhau fel rhan o fodiwl Gofal a Rheolaeth y Modiwl Acíwt a Chritigol ac yn cynnwys ymgymryd â hanes cynhwysfawr i gleifion, archwilio system gorfforol benodol, a nodi cynllun rheoli a thriniaeth ar gyfer yr unigolyn. 


Asesiadau 

Blwyddyn Un  

Ffisioleg gymhwysol y rhai sydd â salwch critigol
MCQ un awr (Mawrth) 
Papur ateb byr dwy awr (Ebrill) 

Materion cyfreithiol a phroffesiynol wrth ofalu am y rhai sydd â salwch critigol 
Viva yn seiliedig ar aseiniad (Mai) 

Gofal a rheolaeth y rhai sydd â salwch critigol  

OSCE s (Arholiadau Clinigol Gwrthrychol Strwythuredig) - asesiad sylfaenol 10 munud ac asesiad clinigol 25 munud sy'n benodol i'ch rôl (Mai) 

Blwyddyn Dau 

Canlyniadau Seicolegol salwch acíwt a chritigol
Cyflwyniad poster gydag ymarfer ffug (Mawrth) 

Traethawd Hir 
Archwiliad o bwnc y cytunwyd arno yn glinigol berthnasol (Mai) 

Cyfleusterau 

Mae ein  Canolfan Efelychu Clinigol o’r radd flaenaf yn efelychu amgylchedd gofal acíwt GIG, gan ddarparu cyfleusterau clinigol realistig i'n myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cymwys. 

Darlithwyr 

Mae angen i ymgeiswyr fod wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC), neu'r HCPC (y Cyngor Proffesiynau Gofal a Iechyd) ac mae angen iddynt fod â Diploma AU neu dystiolaeth o RPL (Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig). Rhaid i chi eisoes fod yn gyflogedig ac yn ymarfer mewn amgylchedd gofal acíwt a chritigol. 

 


Mae ffioedd amser llawn fesul flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.  

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021   

  •  Rhan-amser y DU: £ 680 fesul 20 credyd  

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022    

  • Rhan-amser y DU: I'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul y myfyriwr ei hun. 

 

Byddwch yn datblygu'n bersonol ac yn broffesiynol yn eich maes clinigol arbenigol. Bydd y cwrs BSc (Anrh) Gofal Acíwt a Chritigol hefyd yn datblygu lefel uchel o sgil wrth drosglwyddo gwybodaeth ddamcaniaethol gymhleth i ymarfer clinigol cynhwysfawr sy'n canolbwyntio ar y claf. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL