Aircraft Engineering

BSc (Anrh) Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen)

Os nad oes gennych y cymwysterau cywir i ddechrau ein Gradd BSc (Anrh) Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau, fe allech chi ddechrau eich astudiaethau gyda blwyddyn sylfaen. Bydd y flwyddyn ychwanegol yn rhoi'r paratoad gorau posibl i chi ar gyfer llwyddiant ar y rhaglen radd.

Mae'r sector hedfan wedi gweld twf digynsail yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac erbyn hyn mae prinder sylweddol o bersonél sy'n gymwys i weithio yn y diwydiant. Nid yw hyn yn berthnasol i beilotiaid yn unig, ond i staff cynnal a chadw a chymorth sy'n cadw'r awyrennau hyn i hedfan.

Mae marchnad gynyddol ar gyfer cynnal a chadw, atgyweirio ac ailwampio awyrennau masnachol sy'n gofyn am arbenigedd mewn rheoli, cynllunio a threfnu amserlennu cynnal a chadw.

Bydd y radd Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen) yn eich cymhwyso i weithio yn y meysydd hyn tra hefyd yn rhoi'r opsiwn i chi astudio tuag at Drwydded Cynnal a Chadw Awyrennau Sylfaenol EASA Rhan-66 carlam.

Gan fod PDC yn sefydliad Rhan-147 cymeradwy EASA, ar ôl graddio a darparu ichi gymryd y gofynion addysg gwreiddio ar gyfer y drwydded Rhan-66, byddwch wedi cwblhau cwrs wedi'i achredu gan y CAA, EASA a GCAA. Mae hyn yn golygu y bydd gennych y gofynion academaidd a'r hyfforddiant ymarferol angenrheidiol i ennill y drwydded sylfaenol lawn gyda dwy flynedd yn unig o brofiad diwydiannol priodol yn lle'r pum mlynedd arferol. Mae'r cymeradwyaethau lluosog hyn gan yr awdurdodau rheoleiddio llywodraethol yn caniatáu i'n myfyrwyr gychwyn ar yrfaoedd ym Mhrydain, Ewrop a'r Emiradau Arabaidd Unedig.

Mae'r rhaglen hedfan hon yn cynnig cyfleoedd gyrfa rhagorol ledled y byd. Bydd y radd hon yn eich galluogi i gael gwaith ledled y byd gyda chwmnïau gweithgynhyrchu, cwmnïau hedfan masnachol, gweithredwyr tacsis awyr, ysgolion hedfan a'r lluoedd arfog.


Diweddariad 2022/23: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC.

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd pandemig Covid-19, gall y dulliau cyflwyno a’r gweithgareddau a gynigir fel rhan o’n cyrsiau yn y flwyddyn i ddod, fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich cyfnod astudio, os oes angen eu newid oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. P'un a ydych chi ar y campws yn llawn amser, yn rhan-amser gydag astudio ar-lein, neu'n llawn amser ar-lein, mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a llawer o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol.  

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H400 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi dealltwriaeth dda i chi o'n cyrsiau peirianneg ac yn rhoi cefndir rhifiadol da i chi i'ch cefnogi trwy gydol gweddill y radd. Yn dilyn eich blwyddyn sylfaen gychwynnol, byddwch yn symud ymlaen i'r modiwlau a astudiwyd fel rhan o'r Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau BSc (Anrh) (Gan gynnwys y Flwyddyn Sylfaen).

Blwyddyn Sylfaen: Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau

Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi dealltwriaeth dda i chi o'n cyrsiau peirianneg ac yn rhoi cefndir rhifiadol da i chi i'ch cefnogi trwy gydol gweddill y radd. Yn dilyn eich blwyddyn sylfaen gychwynnol, byddwch yn symud ymlaen i'r modiwlau a astudiwyd fel rhan o'ch dyfarniad.

 • Sylfeini Mathemateg
 • Cymhwyso Sgiliau Mathemategol
 • Sgiliau Peirianneg Hanfodol
 • Prosiect Peirianneg
 • Egwyddorion Peirianneg Sylfaen
 • Saesneg ar gyfer Peirianneg (dewisol)
 • Cyflwyniad i Astudiaethau Academaidd Cynnal a Chadw Awyrennau (dewisol)

Blwyddyn Un: Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau

Mae awyrennau yn beiriannau cymhleth sy'n ymgorffori llu o ddisgyblaethau peirianneg. Archwilir dealltwriaeth o wyddoniaeth gyffredinol, mathemateg a phynciau sy'n seiliedig ar dechnoleg i ddarparu'r sylfeini sy'n angenrheidiol i symud ymlaen i'r pynciau mwy cymhleth sy'n gysylltiedig ag awyrennau masnachol. Y modiwlau a astudiwyd yn ystod blwyddyn 1 yw:

 • Mecaneg Awyrofod
 • Hanfodion Trydanol ac Electronig ar gyfer Peirianwyr Cynnal a Chadw
 • Deunyddiau Awyrofod a Chaledwedd
 • Technegau Peirianneg Proffesiynol
 • Dulliau Dadansoddol ar gyfer Peirianwyr

Bydd y flwyddyn astudio hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gaffael 6 o'r 13 modiwl EASA sy'n ofynnol i ennill cymhwyster Cat B1.1 Rhan-66 EASA.

Gall myfyrwyr sy'n cwrdd â'r meini prawf a bennir gan y CAA drosglwyddo i flwyddyn 2 o'r Peirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau BSc (Anrh), a fydd yn caniatáu ichi gwblhau'r wobr hon a enwir ynghyd â'r modiwlau EASA sy'n weddill o dan gymeradwyaeth Rhan-147 CAA y Brifysgol. Bydd y llwybr hwn yn galluogi myfyrwyr i wneud cais am eu trwydded awyren EASA mewn dwy flynedd yn unig, sydd fel arfer yn gofyn am bum mlynedd o brofiad proffesiynol. Mae costau ychwanegol yn debygol o fod yn berthnasol i'r profiad proffesiynol gofynnol. *

Blwyddyn Dau: Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau

Eleni bydd yn datgelu myfyrwyr i systemau mecanyddol ac electronig cyffredin a geir ar awyrennau. Mae hefyd yn eu cyflwyno i Ffactorau Dynol a Deddfwriaeth sy'n ddyledus yn y diwydiant cynnal a chadw awyrennau. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth sylfaenol o'r arferion busnes yn y diwydiant hedfan. Mae'r modiwlau'n cynnwys:

 • Hanfodion Peirianneg a Rheolaeth Busnes
 • Dadansoddiad Ffactor Dynol
 • Deddfwriaeth Cynnal a Chadw Hedfan
 • Hanfodion Digidol
 • Dylunio Systemau Rheoli Hydrolig
 • Prosiect Grŵp

 

Blwyddyn Tri: Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau

Mae'r flwyddyn olaf yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect sylweddol sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw hedfan a fydd yn tynnu ar yr astudiaeth flaenorol a gynhaliwyd. Bydd hefyd yn cyflwyno'r cysyniad o dechnolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiant hedfan, ochr yn ochr â chynllunio a rheoli adnoddau gweithgareddau cynnal a chadw.

 • Prosiect Unigol
 • Rheoli Prosiectau Peirianneg
 • Technolegau Awyrofod sy'n Dod i'r Amlwg
 • Rheoli Adnoddau a Chynllunio Cynnal a Chadw Hedfan
 • Datblygiadau mewn Gyriant Awyrofod

 

Dysgu

Mae'r dulliau addysgu yn cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, arddangosiadau, dosbarthiadau a gweithdai ymarferol ac ymweliadau allanol, yn ogystal â chyfarwyddyd (gan gynnwys dysgu ar-lein) ac astudio annibynnol.

Yn ystod yr ail flwyddyn, bydd pob myfyriwr yn astudio oddeutu 27 awr yr wythnos. Yn y drydedd a'r bedwaredd flwyddyn, bydd yn 12-14 awr oni bai bod myfyrwyr yn penderfynu dilyn, a pharhau i fodloni gofynion y cwrs Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau a gymeradwywyd gan CAA. Bydd gofyn i fyfyrwyr sy'n dilyn y cwrs AME astudio am 27 awr yr wythnos.


Asesiad

Asesir myfyrwyr trwy arholiad MCQ allanol, arholiadau, gwaith cwrs a thasgau ymarferol.

Lleoliadau

Er mwyn helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer yr amgylchedd gwaith, anogir myfyrwyr i geisio profiad gwaith o fewn sefydliadau cynnal a chadw Rhan-145 EASA ar gyfer Peirianwyr Cynnal a Chadw Awyrennau a phersonél cymorth / cynllunio sy'n trefnu'r gweithgareddau cynnal a chadw.

Teithiau Maes

Mae cwmnïau'n awyddus i ysbrydoli ein myfyrwyr i weithio iddynt ac mae gennym wahoddiadau rheolaidd i ymweld â sefydliadau Atgyweirio a Chynnal a Chadw (MRO).

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Cyfleusterau

Mae'r diwydiant awyrofod wedi dod yn fwyfwy cystadleuol ac wrth gydnabod hyn, mae'r Brifysgol wedi buddsoddi £ 3.3m arall yn ddiweddar yn ei chyfleusterau awyrofod presennol. Mae estyniad Canolfan Awyrofod deulawr yn ychwanegu 1,000m2 o ofod ymarferol mewn gweithdy a labordy ar gyfer myfyrwyr peirianneg. Mae hyn yn cynnwys dau hangar awyren gydag awyrennau sifil a milwrol, ac efelychydd hedfan peirianneg MP521.

Mae'r Ganolfan Awyrofod yn gartref i awyren Jetstream 31 Twin Turboprop, wedi'i chydosod ag Honeywell TPE331 Engines a Rockwell-Collins Proline II Avionics, ochr yn ochr â jet hyfforddi milwrol Jet Provost T-Mk 3.

Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnwys gweithdy cynnal a chadw tyrbinau nwy, man rhybedio cregyn awyrennau efelychiedig, gweithdai offer llaw a bae weldio, ynghyd â gweithdai cyfansawdd glân a budr ar gyfer sbesimenau ac atgyweiriadau. Mae gofod labordy pwrpasol ar gyfer tasgau ymarferol electronig, systemau afioneg, hydroleg a niwmateg hefyd yn nodwedd sy'n darparu profiad ymarferol ymarferol i chi.

Defnyddir ein twneli gwynt is-sonig ar gyfer cyfarwyddyd, profi ac arddangosiadau aerodynamig sylfaenol ar wahanol siapiau a chyfluniadau aerofoil. Er y gellir rhaglennu ein efelychydd hedfan peirianyddol Merlin MP521 tair echel, ac efelychu unrhyw fath o awyren sy'n bodoli eisoes.

Mae'r Brifysgol wedi cymeradwyo statws Sefydliad Hyfforddiant Cynnal a Chadw. Mae hyn yn golygu bod ein Canolfan Awyrofod ar y campws yn cael ei thrin fel amgylchedd awyrennau byw, ac yn cynnal yr un rheolaeth ansawdd hedfan fasnachol y byddech chi'n ei disgwyl yn y diwydiant ledled y byd. Mae'r dull hwn nid yn unig yn cwrdd â rheoliadau EASA, ond bydd hefyd yn eich helpu i drosglwyddo o'r ystafell ddosbarth i gyflogaeth. Bydd gennych hefyd yr opsiwn i ymgymryd â hyfforddiant yn y swydd ledled y byd gydag unrhyw sefydliad Cynnal a Chadw, Atgyweirio ac Ailwampio (MRO) a gymeradwyir gan y Brifysgol.

Darlithwyr

Jason Blackwell (Arweinydd Cwrs)
Pravin Krishnan
Bethan Llewellyn
Ian Collins
Martin Sims
Gary Dornan
Lalita Gandhi
Emily Simba
Adrian Pitman
Michael Bates
Cwnstabl Paul
Alun Griffiths
Craig Thomas
Jon McGee
Undeb Stephen
Richard Grant


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol

EE

Cynnig BACC Cymreig nodweddiadol

Amherthnasol

Cynnig nodweddiadol BTEC

Tocyn Pas Pas Diploma Estynedig BTEC neu Docyn Diploma BTEC

Cynnig IB nodweddiadol

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu.

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog.

Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu.

Awst 2021 - Gorffennaf 2022 Ffioedd 

 • Amser Llawn DU: £9,000
 • Llawn Amser Rhyngwladol: £13,800

Awst 2022 - Gorffennaf 2023 Ffioedd

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Costau Ychwanegol

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun.

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae ymgysylltu â chwmnïau hedfan fel Ryanair, British Airways a JMC wedi cynhyrchu nifer fawr o gyfleoedd cyflogaeth i'n myfyrwyr.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.

GWYBODAETH DEFNYDDIOL