Mae'r cwrs atodol Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau wedi'i anelu'n benodol at y rhai a hoffai adeiladu ar y cymwysterau a'r profiad diwydiant sydd ganddynt eisoes (megis ardystiad EASA Rhan-66 priodol) a'r rhai sy'n dal HND perthnasol , neu gymhwyster cyfatebol, i ennill gradd mewn peirianneg.

Mewn llawer o achosion, oherwydd rhesymau fel gweithio'n llawn amser, ni all pobl a hoffai astudio am radd yn eu dewis yrfa wneud hynny.

Felly, mae'r cwrs yn cynnig sawl dull astudio, gyda'r fersiwn amser llawn yn cymryd un flwyddyn academaidd yn unig. Mae'r llwybr rhan-amser yn cymryd dwy flynedd academaidd, sy'n cynnwys 60 credyd bob blwyddyn ar lefel 6.

Bydd y cwrs rhan-amser yn cael ei gyflwyno mewn dwy ffordd - dull traddodiadol, lle mae myfyrwyr yn mynychu am un neu (o bosibl) dau ddiwrnod yr wythnos a chyflwyniad dysgu o bell ar-lein yn unig heb unrhyw ofyniad i fynychu'r brifysgol yn llawn amser.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H406 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
N/A Rhan amser 2 flynedd Chwefror Ar-lein 8
N/A Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
N/A Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
H406 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
Llawn amser 1 flwyddyn Chwefror Trefforest A
N/A Rhan amser 2 flynedd Chwefror Ar-lein 8
N/A Rhan amser 2 flynedd Medi Trefforest A
N/A Rhan amser 2 flynedd Medi Ar-lein 8

Mae'r flwyddyn academaidd hon yn gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect sylweddol sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw hedfan a fydd yn tynnu ar astudio / profiad blaenorol. Bydd hefyd yn cyflwyno'r cysyniad o dechnolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiant hedfan, ochr yn ochr â chynllunio a rheoli adnoddau gweithgareddau cynnal a chadw. 

Prosiect Unigol 

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â phrosiect sylweddol sy'n gofyn iddynt gynnal ymchwil manwl neu ddangos sgiliau datrys problemau priodol sy'n gysylltiedig â phroblem peirianneg cynnal a chadw awyrennau. 

Rheoli Prosiectau Peirianneg 

Bydd myfyrwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o reoli prosiectau cynnal a chadw awyrennau gan ddefnyddio modelau safonedig ar gyfer rheoli prosiectau. 

Technolegau Awyrofod Newydd

Bydd myfyrwyr yn cael mewnwelediad i dechnolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg ac yn gallu gwerthuso'r datblygiadau hyn o safbwynt peirianneg. 

Rheoli Adnoddau a Chynllunio Cynnal a Chadw Hedfan 

Yn ystod y sesiwn academaidd hon, bydd myfyrwyr yn gallu cynllunio a gwerthuso amserlenni cynnal a chadw yn seiliedig ar yr adnoddau sydd ar gael, er mwyn sicrhau gweithrediadau cynnal a chadw awyrennau diogel, effeithlon ac ariannol hyfyw. 

Datblygiadau mewn Gyriant Awyrofod 

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i ddatblygiadau diweddar a rhai sydd ar y gweill mewn technolegau gyriant awyrennau, gan gynnwys ymchwilio i'r ffactorau y tu ôl i'r datblygiadau hyn. 


Dysgu 

Mae'r dulliau addysgu yn cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, arddangosiadau ac ymweliadau allanol, yn ogystal ag astudio dan gyfarwyddyd (gan gynnwys dysgu ar-lein) ac astudio annibynnol. 

Ar gyfartaledd gallwch ddisgwyl bod mewn gweithgareddau ystafell ddosbarth am oddeutu 12-14 awr yr wythnos 

Yn amodol ar argaeledd, bydd darlithoedd gan siaradwyr hefyd yn cael eu cynnal. 


Cefnogaeth 

Mae'r academi hedfan yn gweithredu polisi drws agored wrth ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr. Dyrennir Cynghorydd Academaidd Personol (PAC) i fyfyrwyr. 


Asesiad 

Asesir myfyrwyr trwy arholiadau a gwaith cwrs. 

Lleoliadau

Darganfod mwy am Leoliadau Peirianneg yn PDC

Cyfleusterau 

Yn ddiweddar, mae'r Brifysgol wedi buddsoddi £3.3m arall yn ei chyfleusterau awyrofod presennol. Mae estyniad Canolfan Awyrofod deulawr yn ychwanegu 1,000m2 o ofod gweithdy a labordy ymarferol ar gyfer myfyrwyr peirianneg. Mae hyn yn cynnwys dau hangar awyren gydag awyrennau sifil a milwrol, ac efelychydd hedfan peirianneg MP521. 

Mae'r Ganolfan Awyrofod yn gartref i awyren Jetstream 31 Twin Turboprop, wedi'i chydosod ag Honeywell TPE331 Engines a Rockwell-Collins Proline II Avionics, ochr yn ochr â jet hyfforddi milwrol Jet Provost T-Mk 3. 

Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnwys gweithdy cynnal a chadw tyrbinau nwy, man rhybedio cregyn awyrennau efelychiedig, gweithdai offer llaw a bae weldio, ynghyd â gweithdai cyfansawdd glân a budr ar gyfer sbesimenau ac atgyweiriadau. Mae gofod labordy pwrpasol ar gyfer tasgau ymarferol electronig, systemau afioneg, hydroleg a niwmateg hefyd yn cynnwys darparu profiad ymarferol i fyfyrwyr. 

Defnyddir ein twneli gwynt is-sonig ar gyfer cyfarwyddo, profi ac arddangos aerodynamig sylfaenol ar wahanol siapiau a chyfluniadau aerofoil. Gellir rhaglennu ein efelychydd hedfan peirianyddol Merlin MP521 tair echel, ac efelychu unrhyw fath o awyren sy'n bodoli eisoes. 

Mae ein cyfleusterau a gymeradwywyd gan EASA hefyd wedi'u cymeradwyo'n llawn gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) ac Awdurdod Hedfan Sifil Cyffredinol Emiradau Arabaidd Unedig (GCAA). 


Darlithwyr 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Bydd mynediad i gwrs atodol Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau ar gael i ymgeiswyr sydd wedi cwblhau Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Peirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau neu gyfwerth. Bydd ceisiadau gan Beirianwyr Cynnal a Chadw Awyrennau cymwysedig EASA sydd â phrofiad diwydiannol perthnasol (o leiaf 2 flynedd) hefyd yn cael eu hystyried yn unigol. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2023 - Gorffennaf 2024

  • DU llawn amser: £9000 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £14400
  • DU rhan amser: £740 per 20 credit

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau 
  • DU rhan amser: i'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

  • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau 
  • DU rhan amser: i'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs hwn yn mynd i'r afael â gofynion y farchnad i gael gwybodaeth arbenigol yn agweddau rheolaethol cynnal a chadw awyrennau. Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar reoli a chynllunio amserlennu cynnal a chadw llinell a thrwm, nad sydd fel arfer gan Beirianwyr Cynnal a Chadw Awyrennau. 

Mae ymgysylltu â chwmnïau hedfan fel Ryanair, British Airways a JMC wedi cynhyrchu nifer fawr o gyfleoedd cyflogaeth i'n myfyrwyr.