Dywedodd myfyrwyr Peirianneg Awyrenegol ac Awyrofod fod PDC ymhlith y 10 uchaf yn y DU am asesu, cymorth academaidd, trefniadaeth, adnoddau dysgu a llais myfyrwyr (ACF 2023)

Os nad oes gennych y cymwysterau cywir i ddechrau ein BSc (Anrh) Peirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau, gallech ddechrau eich astudiaethau gyda blwyddyn sylfaen. Bydd y flwyddyn ychwanegol yn rhoi'r paratoad gorau posibl i chi ar gyfer llwyddiant ar y rhaglen radd.

Enillwch radd yn y brifysgol orau yng Nghymru ar gyfer peirianneg awyrofod (Guardian University Guide 2023) – ynghyd â’r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer trwydded cynnal a chadw awyrennau sylfaenol Rhan-66 B1.1, a enillir trwy brofiadau’r byd go iawn a fydd yn helpu i roi hwb i’ch gyrfa.

Byddwch yn ymuno â'n cymuned gefnogol ar gwrs hynod ymarferol a achredir gan Awdurdod Hedfan Sifil y DU (CAA) ac Asiantaeth Diogelwch Hedfan Ewrop (EASA). Fe'i cynlluniwyd i roi popeth sydd ei angen arnoch i ddechrau gweithio ar ôl i chi raddio. Mae galw mawr am y sgiliau y byddwch chi'n eu datblygu ar hyn o bryd, felly byddwch chi'n gallu gweithio naill ai yn y DU neu'n rhyngwladol.

Ar hyn o bryd, ein cwrs ni yw'r unig gwrs yn y DU sy'n cyflwyno'r radd a'r drwydded Rhan-66 B1.1 a gymeradwywyd gan EASA ar yr un campws. Mae gennym ni gysylltiadau rhagorol gyda’r cwmnïau hedfan mwyaf adnabyddus – gan gynnig cyfleoedd gyrfa i’ch helpu i roi cychwyn ar eich gyrfa a chael trwydded carlam cynnal a chadw awyrennau Rhan-66 sylfaenol.

Eisoes â chymwysterau Rhan-66 neu HND mewn pwnc sy'n seiliedig ar hedfan ac eisiau uwchsgilio, efallai ar gyfer rôl goruchwylio neu reoli? Gallwch gael eich gradd o fewn blwyddyn gyda'n BSc (Anrh) Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau (Top-up)

2024 Cod UCAS Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
H404 4 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Hyd Dyddiad Cychwyn Campws Cod Campws
H404 4 blynedd Medi Trefforest A

Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi dealltwriaeth dda i chi o'n cyrsiau peirianneg ac yn rhoi cefndir rhifiadol da i chi i'ch cefnogi trwy gydol gweddill y radd. Yn dilyn eich blwyddyn sylfaen gychwynnol, byddwch yn symud ymlaen i’r modiwlau a astudiwyd fel rhan o’r BSc (Anrh) Systemau Peirianneg a Chynnal a Chadw Awyrennau (gan gynnwys Blwyddyn Sylfaen).

Blwyddyn Sylfaen: Peirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau

Bydd y Flwyddyn Sylfaen yn rhoi dealltwriaeth dda i chi o'n cyrsiau peirianneg ac yn rhoi cefndir rhifiadol da i chi i'ch cefnogi trwy gydol gweddill y radd. Yn dilyn eich blwyddyn sylfaen gychwynnol, byddwch yn symud ymlaen i'r modiwlau a astudiwyd fel rhan o'ch dyfarniad.

 • Sylfeini Mathemateg
 • Cymhwyso Sgiliau Mathemategol
 • Sgiliau Peirianneg Hanfodol
 • Prosiect Peirianneg
 • Egwyddorion Peirianneg Sylfaen
 • Saesneg ar gyfer Peirianneg (opsiynol)
 • Cyflwyniad i Astudiaethau Academaidd Cynnal a Chadw Awyrennau (opsiynol)


Blwyddyn Un: Peirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau

Mae awyrennau yn beiriannau cymhleth sy'n ymgorffori llu o ddisgyblaethau peirianneg. Archwilir dealltwriaeth o wyddoniaeth gyffredinol, mathemateg, a phynciau sy'n seiliedig ar dechnoleg i ddarparu'r sylfeini angenrheidiol i symud ymlaen i'r pynciau mwy cymhleth sy'n ymwneud ag awyrennau masnachol.

Mecaneg Awyrofod (20 Credyd)

Bydd cynnwys y modiwl hwn yn darparu'r sylfaen hanfodol i ddeall yr erodynameg a'r ffiseg sy'n gysylltiedig â hedfan a'r mecanweithiau rheoli a ddefnyddir i gynnal uchder, cyflymder a chyfeiriad.

Hanfodion Electronig ar gyfer Peirianwyr Cynnal a Chadw (20 Credyd) a Hanfodion Trydanol ar gyfer Peirianwyr Cynnal a Chadw (20 Credyd)

Bydd y modiwlau hyn yn eich arfogi â'r sylfeini mewn peirianneg Drydanol ac Electronig sydd eu hangen i symud ymlaen i systemau afioneg mwy cymhleth.

Deunyddiau a Chaledwedd Awyrofod (20 Credyd)

Trwy astudio'r modiwl hwn, byddwch yn ennill dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol o'r gofynion deunyddiau a chaledwedd ar gyfer dylunio, gweithgynhyrchu a chynnal a chadw awyrennau.

Technegau Peirianneg Proffesiynol (20 Credyd)

Byddwch yn ymchwilio i'r sgiliau meddal sy'n nodwedd hanfodol i unrhyw beiriannydd yn y dyfodol, gan gynnwys sgiliau cyfathrebu, cynllunio datblygiad proffesiynol a dadansoddi beirniadol.

Dulliau Dadansoddol ar gyfer Peirianwyr (20 Credyd)

Bydd y modiwl hwn yn darparu'r egwyddorion mathemategol i danategu eich astudiaethau parhaus. Y ffocws yw sicrhau bod gennych ddigon o wybodaeth a dealltwriaeth i gymhwyso atebion mathemategol i broblemau peirianneg awyrennau.

Mae Blwyddyn 1 yn ymgorffori 6 o'r 13 modiwl sydd eu hangen i gael trwydded Rhan-66 Cat B1.1.


Blwyddyn Dau: Peirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau

Bydd eleni yn eich amlygu i systemau mecanyddol ac electronig cyffredin a geir ar awyrennau. Mae hefyd yn eich cyflwyno i Ffactorau Dynol ynghyd â gwybodaeth greiddiol o arferion busnes o fewn y diwydiant hedfan.

Yr Arferion Cynnal a Chadw ar gyfer Trwydded B1 (40 Credyd)

Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd ei hangen arnoch i gyflawni tasgau cynnal a chadw awyrennau a'r wybodaeth i gwblhau'r gwaith papur deddfwriaethol gofynnol, sy'n ofynnol at ddibenion archwilio ac atebolrwydd.

Systemau Offeryniaeth Awyrennau

Yn ystod y gweithgaredd hwn, byddwch yn dod i gysylltiad â thechnegau dylunio systemau digidol, o systemau rhesymeg sylfaenol i ddylunio system wedi'i fewnosod. Byddwch yn dysgu am wahanol synwyryddion a geir yn nodweddiadol ar systemau awyrennau ac yn deall y gweithrediad, y broses brofi a sut i'w rhyngwynebu â system ddigidol.

Hanfodion Rheoli Trafnidiaeth Awyr

Mae’r modiwl hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth i chi o heriau cwmnïau hedfan wrth gynnal a gweithredu awyrennau mewn amgylchedd masnachol cystadleuol iawn.

Ffactorau Dynol

Gan ddefnyddio astudiaethau achos hanesyddol, dangosir i chi sut mae'r ymchwil i Ffactorau Dynol (HF) wedi dylanwadu ar y prosesau a'r gweithdrefnau a fabwysiadwyd ar un adeg fel arferion safonol a'u newid.

Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Systemau Propelwyr Awyrennau

Byddwch yn ennill gwybodaeth fanwl am yr agweddau damcaniaethol ar adeiladu, rheoli, gweithredu, cynnal a chadw a storio propelor.

Mae Blwyddyn 2 yn ymgorffori 4 o'r 13 modiwl sydd eu hangen i ennill cymhwyster Rhan-66 Cat B1.1.


Blwyddyn Tri: Peirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau

Cynlluniwyd blwyddyn olaf y cwrs i ganolbwyntio sylw'r myfyriwr ar y technolegau newydd a'r technolegau sy'n dod i'r amlwg a ddefnyddir mewn MROs a'r heriau sy'n ymwneud ag arferion cynnal a chadw gweithredu yn y sefydliadau hyn.

Cyflogaeth mewn sefydliad RHAN-145 (20 credyd dewisol)

Bydd y modiwl hwn yn rhoi'r ddealltwriaeth angenrheidiol i chi o weithrediad sefydliad MRO RHAN-145. Bydd yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o ofynion MOE a rôl yr awdurdod wrth oruchwylio'r sefydliad, a gofynion cyfreithiol y sefydliad. Mae'r cwrs hefyd yn anelu at wella eich cyflogadwyedd trwy ddarparu hyfforddiant hedfan gorfodol mewn Ffactorau Dynol, Diogelwch Tanciau Tanwydd a Systemau Cydgysylltu Gwifrau Trydanol sydd eu hangen ar gyfer gweithio yn y diwydiant.

Prosiect Grŵp – RHAN-145 Yr Amgylchedd Efelychu (20 credyd dewisol)

Byddwch yn cael cipolwg ar weithio mewn sefydliad MRO Rhan-145 a reoleiddir trwy baratoi a chynnal gweithgareddau cynnal a chadw o ran y gofynion Adnoddau Cynnal a Chadw a Rheoli Cynllunio. Byddwch yn gweithio fel tîm, gan gymryd yr awenau mewn cylchdro ar weithgaredd cynnal a chadw trwy drefnu'r gweithlu, cynllunio prosiectau a pharatoi'r dogfennau deddfwriaethol gan gydymffurfio â'r awdurdodau priodol.

Systemau Gyrru Tyrbinau Awyrofod (20 Credyd)

Byddwch yn parhau i ddatblygu sgiliau peirianneg cynnal a chadw trwy ymchwilio i systemau gyrru, eu heffaith amgylcheddol ac atebion cynaliadwy amgen.

Ero-strwythurau, Erodynameg a Systemau (20 Credyd)

Y modiwl hwn yw'r mwyaf o ran cynnwys a'i nod yw cyfuno ehangder y wybodaeth a enillwyd ar draws yr holl fodiwlau a chyfnerthu hyn i adolygu cynnal a chadw awyrennau yn gyfannol.

Prosiect Unigol (40 Credyd dewisol)

Mae'r prosiect unigol dewisol blwyddyn olaf hwn yn eich galluogi i gynnal astudiaeth hunangyfeiriedig sy'n cwmpasu'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol a enillwyd yn ystod y cwrs. Disgwylir i chi lunio cynllun prosiect a fyddai'n eich galluogi i gynnal adolygiad manwl o broblem peirianneg awyrennau. Bydd hyn yn eich galluogi i wneud ymchwil manwl mewn cynnal a chadw awyrennau neu ddylunio datrysiad peirianyddol i broblemau awyrennau.

Mae Blwyddyn 3 yn ymgorffori'r 3 modiwl sy'n weddill sydd eu hangen i ennill cymhwyster Rhan-66 Cat B1.1.


Modiwlau a chyfleusterau dan sylw 

Byddwch yn cwblhau ymarferion ymarferol yn ein hawyrendai Hyfforddiant Sylfaenol Rhan 147 o'r radd flaenaf - hyb bywiog o awyrennau sifil ac efelychydd Boeing 747. Yma byddwch yn darparu atebion i broblemau'r byd go iawn ac yn dysgu am gyfrifoldebau'r peiriannydd wrth gyflawni'r tasgau cynnal a chadw. Mae cynnwys ymarferol y cwrs yn dwysáu'n gynyddol ar draws y lefelau, sef y rhannau y mae ein myfyrwyr yn eu hoffi fwyaf. 

Ymdrinnir â'r holl arferion cynnal a chadw ac archwilio safonol hefyd, felly byddwch yn cwblhau tasgau yn unol â safonau'r diwydiant o'r cychwyn cyntaf. Ym mlwyddyn tri, byddwch naill ai'n cyfuno modiwlau sy'n ymgorffori cyflogadwyedd a thasgau grŵp ymarferol yn ein hamgylchedd Rhan-145 efelychiedig – neu'n cwblhau traethawd ymchwil estynedig mewn Prosiect Unigol yn lle hynny. Fel hyn, gallwch chi siapio'ch gradd yn dibynnu a fyddai'n well gennych chi fynd i rôl reoli, ymchwil neu ymarferol.

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs yn llawn amser ar y campws. Mae'r Awdurdodau yn gofyn i fyfyrwyr dderbyn 2400 awr o addysg a hyfforddiant dros y tair blynedd o astudio, sy'n cyfateb i 27 awr/wythnos o amser cyswllt. Bydd myfyrwyr mewn darlithoedd/gweithdai am 4.5 diwrnod yr wythnos. Byddwch yn astudio 120 o gredydau prifysgol a chyfran o'r 13 modiwl Rhan-66 ar bob lefel. Mae'r math o weithgareddau'n amrywio, ond wrth i chi symud ymlaen drwy'r blynyddoedd, bydd agwedd ymarferol fwy dwys yn cael ei mabwysiadu, gan ganiatáu i chi gael profiad gwerthfawr wrth gynnal systemau awyrennau cymhleth.

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu trwy aseiniadau, gwaith cwrs, profion dosbarth parhaus ac arholiadau. Mae'r asesiadau Rhan-66 yn cyfrannu at farc cyffredinol y modiwl y maent wedi'u hymgorffori ynddo. Mae'r cyfraniad hwn yn amrywio yn dibynnu ar y lefel academaidd.

 • Blwyddyn 1: 40%
 • Blwyddyn 2: 30%
 • Blwyddyn 3: 20%

Cyfleusterau 

Buddsoddodd y Brifysgol £3.3m yn ei chyfleusterau awyrofod presennol. Mae estyniad deulawr i'r Ganolfan Awyrofod yn ychwanegu 1,000m2 o weithdy ymarferol a gofod labordy ar gyfer myfyrwyr peirianneg. Mae hyn yn cynnwys dau awyrendy awyren sy'n gartref i awyrennau sifil ac efelychwyr hedfan.

Mae'r Ganolfan Awyrofod yn gartref i awyren Jetstream 31 Twin Turboprop, wedi'i hadeiladu â Pheiriannau Honeywell TPE331 a Rockwell-Collins Proline II Avionics, ochr yn ochr â rhan o gorff awyren Airbus A320.

Mae’r efelychydd hedfan llawn Boeing 747 yn galluogi myfyrwyr i efelychu rhediadau tir a gweithgareddau cynnal a chadw trwy archwilio systemau cynnal a chadw ar fwrdd yr awyren. Gall myfyrwyr hefyd roi cynnig ar esgyn a glanio'r awyren enfawr hon.

Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnwys gweithdy cynnal a chadw tyrbinau nwy, ardal rhybedu corff awyrennau efelychiedig, gweithdai offer llaw, bae weldio, a gweithdai cyfansawdd glân a budr ar gyfer sbesimenau ac atgyweiriadau. Mae gofod labordy pwrpasol ar gyfer tasgau electronig ymarferol, systemau afioneg, hydroleg a niwmateg hefyd yn nodwedd, gan roi profiad ymarferol i fyfyrwyr.

Defnyddir ein twneli gwynt is-sonig ar gyfer cyfarwyddyd erodynameg sylfaenol, profi ac arddangosiadau ar wahanol siapiau a chyfluniadau eroffoil.

Gellir rhaglennu ein hefelychydd hedfan peirianneg Merlin MP521 un sedd, symudiad llawn, tair-echel i efelychu unrhyw fath o awyren sy'n bodoli eisoes.

Mae ein cyfleusterau MTO Rhan-147 wedi'u cymeradwyo'n llawn gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) ac Asiantaeth Diogelwch Hedfan yr Undeb Ewropeaidd (EASA).

Darlithwyr 

Cymorth

Mae’r maes pwnc cynnal a chadw awyrennau yn canolbwyntio ar y myfyriwr, gan ddarparu cyfoeth o fecanweithiau cymorth i sicrhau bod ein myfyrwyr yn llwyddo ac yn mwynhau pob agwedd ar y cwrs. Rydym yn gweithredu polisi drws agored ac yn neilltuo hyfforddwr academaidd personol i bob myfyriwr. Trefnir cyfarfodydd cynnydd i drafod cynnydd y myfyriwr, ac rydym yn cynnig cymorth mewn meysydd a allai fod yn peri pryder.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

DD, 48 pwynt Tariff UCAS.

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Pas Pas Diploma Estynedig BTEC neu Bas Pas Diploma BTEC

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol

Pasio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol gyda chymwysterau cyfatebol.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 5.5 gydag isafswm sgôr o 5.0 ym mhob cydran.

Mae’r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae’r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich cyfnod astudio ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

 • Amser Llawn DU: I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol: I'w gadarnhau

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • Amser Llawn DU I'w gadarnhau
 • Llawn Amser Rhyngwladol I'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati.

*Rhwymedig 

Eitem 

Lleoliad  

Cost 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n sicrhau hyfforddiant swydd mewn diwydiant yn llwyddiannus i weithio tuag at gymhwyso ar gyfer y drwydded carlam, dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd y gost yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr wedi dewis talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. Bydd unrhyw ffioedd eraill a godir am yr hyfforddiant ymarferol yn ôl disgresiwn cwmni EASA Rhan-145 a chyfrifoldeb y myfyriwr fydd hynny. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl). 

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r rhaglen Peirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau hon yn cynnig cyfleoedd gyrfa rhagorol ledled y byd. Mae'r Drwydded Rhan-66 yn cymhwyso ei deiliaid i gael eu dewis ar gyfer awdurdodiad math o awyren arall cyn cael caniatâd i gymeradwyo awyrennau ar gyfer hedfan. Gallwch gael gwaith ledled y DU a ledled y byd gyda chwmnïau gweithgynhyrchu, cwmnïau hedfan masnachol, gweithredwyr tacsis awyr, ysgolion hedfan, y lluoedd arfog a theithiau awyrennau pell masnachol. Mae marchnad gynyddol ar gyfer cynnal a chadw, atgyweirio ac ailwampio awyrennau milwrol a masnachol, neu efallai y byddwch yn dewis gwaith is-gontract.

Dylai myfyrwyr sydd am gychwyn ar yrfa fel peiriannydd cynnal a chadw awyrennau fod â ffocws, cymhelliant ac yn barod i ymrwymo i raglen astudio academaidd ddwys.

Rhaid iddynt fod yn ddiwyd, yn weithgar, ac wedi ymrwymo i ddarparu atebion yn effeithlon ac yn ddiogel. Rhaid iddynt fod yn atebol am eu gwaith ac ymdrin â phob gweithgaredd ymarferol yn gyfrifol, gan fod llawer o fywydau yn dibynnu ar eu safonau.

Rhaid i fyfyrwyr fod yn angerddol am weithio yn y diwydiant hedfan a mwynhau teithio rhyngwladol.

Dylech allu addasu, meddwl yn rhesymegol, meddu ar sgiliau datrys problemau eithriadol, a'r gallu i ddysgu sgiliau newydd yn gyflym.

Opsiynau Gyrfa Posibl

Peirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau

Amserlennu a Chynllunio Cynnal a Chadw

Gweithgynhyrchu Awyrennau

Peirianneg Gyffredinol

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr peirianneg, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud ceisiadau. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.