applied-biosciences.jpg

BSc (Anrh) Biowyddorau Cymhwysol

Mae Biowyddorau Cymhwysol yn radd unigryw a newydd a fydd yn eich paratoi ar gyfer swydd yn y Gwyddorau Bywyd a Biotechnoleg. Mae'r radd hon ar gyfer pobl sy'n mwynhau profiadau ymarferol yn y labordy. Mae'r nifer o sgiliau a thechnegau y byddwch chi'n eu dysgu wedi'u cyd-ddylunio gyda phartneriaid diwydiannol fel eu bod yn berthnasol iawn mewn swydd yn y dyfodol. 

Mae strwythur unigryw y radd yn cynnwys dysgu'r pethau sylfaenol yn y flwyddyn gyntaf, ennill profiad labordy prosiect yn yr ail a lleoliad gwaith proffesiynol yn y flwyddyn olaf. 


Diweddariad 2020/21: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff o'r pwys mwyaf i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
Llawn amser 3 blynedd Medi Glyntaff A

Blwyddyn Un: Biowyddorau Cymhwysol 

 • Geneteg ac Esblygiad 

 • Micro-organebau a'r Gell Dynamig 

 • Cemeg fiolegol 

 • Anatomeg Dynol a Ffisioleg 

 • Eich sgiliau, eich dyfodol 

 • Sgiliau ymchwil biolegol 

Blwyddyn Dau: Biowyddorau Cymhwysol 

 • Bioleg Foleciwlaidd Dynol 

 • Metabolaeth a Biocemeg 

 • Microbioleg Feddygol 

 • Cynllunio prosiect 

 • Iechyd, diogelwch a'r amgylchedd 

 • Prosiect Ymchwil a Datblygu go iawn gyda phartneriaid yn y diwydiant 

Blwyddyn Tri: Biowyddorau Cymhwysol 

 • Lleoliad Gwaith Proffesiynol 

Dysgu 

Bydd myfyrwyr ar BA (Anrh) Biowyddorau Cymhwysol yn dysgu trwy gymysgedd o weithdai, sesiynau ymarferol, sesiynau tiwtorial, prosiectau a darlithoedd gwadd. 

Asesiad 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio ystod o ddulliau yn dibynnu ar eich dewis modiwl a'ch blwyddyn astudio a allai gynnwys adroddiadau labordy o'ch gwaith eich hun; traethodau; profion yn y dosbarth; cyflwyniadau llafar; cynigion ymchwil ac arholiadau diwedd blwyddyn. 

Yn y flwyddyn olaf, asesir traethawd hir am y lleoliad. 

Lleoliadau 

Mae profiad gwaith a sgiliau gyrfa wedi'u hintegreiddio i'r radd. Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn gweithio ar brosiect go iawn gan ein partneriaid diwydiant. Bydd hyn yn cynnwys siarad â'r partner i drafod y prosiect a chyflwyno'r canfyddiadau. 

Yn yr un flwyddyn, bydd yn rhaid i chi wneud cais am eich lleoliad gwaith proffesiynol yn y drydedd flwyddyn. Bydd gennych gymorth gan ein gwasanaethau gyrfa i sicrhau eich bod yn llwyddiannus yn y broses ymgeisio hon. 

Cyfleusterau 

Mae ein labordai George Knox yn rhan o fuddsoddiad o £15m mewn gwyddoniaeth i'r Brifysgol, sy'n golygu y cewch eich dysgu mewn lleoedd newydd sydd ag offer da. 

Byddwch yn elwa o sawl labordy ag offer da ar gyfer gwaith ymarferol a phrosiect. 

Mae ein cyfleusterau'n cynnwys: 

 • Labordy microbioleg sy'n gallu trin pathogenau (categori 2) 

 • Labordy DNA a genom ar gyfer ynysu a dadansoddi DNA 

 • Cyfleusterau labordy 'glân' ar gyfer meithrin meinwe a mwyhau DNA 

 • Microsgopau taflunio yn y labordai microbioleg a microsgopeg ar gyfer addysgu grŵp 

 • Labordai bioleg cyffredinol ar gyfer addysgu, gan gynnwys ystod o sgerbydau ar gyfer sŵoleg asgwrn cefn 

Darlithwyr 

Dr Jeroen Nieuwland, arweinydd cwrs 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n sefyll  Gwyddoniaeth Lefel A yn Lloegr basio'r elfen ymarferol ochr yn ochr â chyflawni'r radd(au) y gofynnwyd amdani. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC - CDD i gynnwys Bioleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A i gynnwys Bioleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Rhagoriaeth Teilyngdod Teilyngdod - Teilyngdod Teilyngdod Pas mewn pwnc perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Bioleg (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasiwch Ddiploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm o 29 yn gyffredinol gan gynnwys sgôr o 5 mewn Bioleg ar Lefel Uwch. Bydd angen i chi hefyd gael sgôr o 5 neu uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Nodweddiadol Mynediad  i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Mathemateg / Gwyddoniaeth a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2020 - Gorffennaf 2021  

 • DU llawn amser: £9000 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13500 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

 • DU llawn amser: i'w cadarnhau 

 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Eitem 

Pecyn / Offer 

Cost 

Anogir myfyrwyr i brynu côt labordy cotwm, sy'n addas ar gyfer gweithio mewn labordy cemegol, a phâr o gogls labordy diogelu personol, er bod yr Ysgol yn darparu'r eitemau hyn. 

Eitem 

Lleoliad 

Cost 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n llwyddo i gael lleoliad mewn diwydiant i gwblhau eu prosiect, dalu eu costau teithio eu hunain yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd y costau hyn yn amrywio wrth reswm, ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Efallai y bydd myfyrwyr ar y radd BA (Anrh) Biowyddorau Cymhwysol yn symud ymlaen i swyddi technegol mewn gwyddorau bywyd a biotechnoleg. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL