Ar y brig yng Nghymru a 10 Uchaf yn y DU am Dechnoleg Gwybodaeth a Systemau - Complete University Guide 2023

Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu holl faes cyfrifiadura proffesiynol. Mae iddo elfen ymarferol gref a llawer o feysydd y mae modd i chi arbenigo ynddynt ac ennill arbenigedd. 

Gwnaethom ddatblygu'r radd hon gyda mewnbwn gan gyflogwyr, myfyrwyr a chyrff proffesiynol. Mae hyn yn golygu bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn berthnasol i'r hyn y byddwch chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n graddio, a bydd eich sgiliau'n cwrdd â'r safonau y mae cyflogwyr yn eu disgwyl. 

Mae cyfrifiaduron yn sylfaenol i lawer o ddiwydiannau, felly gallwch gymhwyso'ch sgiliau mewn sawl maes. Mae cwmnïau o bob maint angen rheolwyr prosiect, peirianwyr meddalwedd, datblygwyr meddalwedd, rheolwyr gwybodaeth, datblygwyr gwefannau, cefnogaeth dechnegol, a mwy. Mae'r cwrs hwn yn cynnig sylfaen drylwyr i'r sgiliau angenrheidiol i agor y drws i yrfa hyblyg mewn cyfrifiadura. Byddwch yn gallu gweithio mewn amrywiaeth eang o sectorau busnesau ac mewn sawl rôl wahanol.

Ar y brig yng Nghymru ar gyfer Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth (Canllaw Prifysgolion y Guardian 2024).

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
I105 Llawn amser 1 blynedd Medi Trefforest A
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
I105 Llawn amser 1 blynedd Medi Trefforest A

Mae'r modiwlau y byddwch chi'n eu hastudio yn cynnwys: 

  • Prosiect Unigol - Gwybodeg
  • Cronfeydd Data a Modelu Uwch
  • Y Gweithiwr Cyfrifiadura Proffesiynol ar Waith

Mae modiwlau dewisol yn cynnwys:

  • Cyfrifiadura Rhyngrwyd a Symudol Uwch
  • GIS a'r We Ofodol
  • Dyfeisiau Cyfrifiadura Integredig Uwch

Dysgu 

Bydd gennych tua 16 awr o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Mae angen i chi hefyd dreulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl ar eich gwaith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoi arall. 

Asesiad 

Mae'r mathau o asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau bywyd go iawn. 

Cyfleusterau 

Mae gennym ystod lawn o labordai cyfrifiadurol o’r safon uchaf  a rhaglen fuddsoddi barhaus i sicrhau bod ein cyfleusterau yn aros ar flaen y gad o ran datblygiadau cyfrifiadurol. 

Darlithwyr


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

HND neu Radd Sylfaen mewn Cyfrifiadura neu TGCh 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni.


Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn.

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025

  • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

  • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
  • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau  

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych yn Ymgeisydd sy'n preswylio yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda  gwneais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ddeinamig mewn busnes neu TG. Byddwch yn gwybod am agweddau technegol a masnachol byd busnes modern, felly bydd llu o gyfleoedd proffesiynol ar gael ichi ar ôl graddio. Byddwch mewn sefyllfa dda i ymgymryd â rolau mewn TG, rheoli busnes neu ymgynghori, yn y sectorau cyhoeddus neu breifat. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.