computing.jpg

BSc (Anrh) Cyfrifiadura Cymhwysol (Ychwanegol)

Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu holl faes cyfrifiadura proffesiynol. Mae iddo elfen ymarferol gref a llawer o feysydd y mae modd i chi arbenigo ynddynt ac ennill arbenigedd. 

Gwnaethom ddatblygu'r radd hon gyda mewnbwn gan gyflogwyr, myfyrwyr a chyrff proffesiynol. Mae hyn yn golygu bod yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn berthnasol i'r hyn y byddwch chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n graddio, a bydd eich sgiliau'n cwrdd â'r safonau y mae cyflogwyr yn eu disgwyl. 

Mae cyfrifiaduron yn sylfaenol i lawer o ddiwydiannau, felly gallwch gymhwyso'ch sgiliau mewn sawl maes. Mae cwmnïau o bob maint angen rheolwyr prosiect, peirianwyr meddalwedd, datblygwyr meddalwedd, rheolwyr gwybodaeth, datblygwyr gwefannau, cefnogaeth dechnegol, a mwy. Mae'r cwrs hwn yn cynnig sylfaen drylwyr i'r sgiliau angenrheidiol i agor y drws i yrfa hyblyg mewn cyfrifiadura. Byddwch yn gallu gweithio mewn amrywiaeth eang o sectorau busnesau ac mewn sawl rôl wahanol. 

Mae'r cwrs hwn yn destun dilysiad.


Diweddariad 2021/22: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd y pandemig, gall y dulliau a'r gweithgareddau a fabwysiadwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich astudiaeth os oes angen newid o'r fath oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. Mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a chyfoeth o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol. 

2021 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
I105 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A
2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
I105 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Mae'r modiwlau y byddwch chi'n eu hastudio yn cynnwys: 

 • Prosiect Unigol - Gwybodeg 

 • Rheoli IS Strategol 

 • Cronfeydd Data a Modelu Uwch 

 • Rhyngrwyd Uwch a Chyfrifiadura Symudol 

 • Cyfrifiaduron a'r Gyfraith 

Mae'r modiwlau dewisol yn cynnwys: 

 • GIS a'r We Ofodol 

 • Y Gweithiwr Cyfrifiadura  Proffesiynol ar Waith 

Dysgu 

Bydd gennych tua 16 awr o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. Mae angen i chi hefyd dreulio pedair awr yr wythnos, fesul modiwl ar eich gwaith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoi arall. 

Asesiad 

Mae'r mathau o asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau bywyd go iawn. 

Cyfleusterau 

Mae gennym ystod lawn o labordai cyfrifiadurol o’r safon uchaf  a rhaglen fuddsoddi barhaus i sicrhau bod ein cyfleusterau yn aros ar flaen y gad o ran datblygiadau cyfrifiadurol. 

HND neu Radd Sylfaen mewn Cyfrifiadura neu TGCh 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion.

Gofynion Saesneg

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • DU llawn amser: £9000

 • Rhyngwladol Llawn Amser: £13800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 • DU llawn amser: I'w cadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych yn Ymgeisydd sy'n preswylio yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda  gwneais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa ddeinamig mewn busnes neu TG. Byddwch yn gwybod am agweddau technegol a masnachol byd busnes modern, felly bydd llu o gyfleoedd proffesiynol ar gael ichi ar ôl graddio. Byddwch mewn sefyllfa dda i ymgymryd â rolau mewn TG, rheoli busnes neu ymgynghori, yn y sectorau cyhoeddus neu breifat. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL