Gyda'r soffistigedigrwydd cynyddol o fygythiadau i'r dirwedd seiber ynghyd â'r cynnydd cyflym mewn ymdrechion i darfu ar ein systemau beirniadol ac ennill data masnachol a phersonol, mae galw cynyddol am raddedigion seiberddiogelwch medrus iawn i amddiffyn unigolion a sefydliadau rhag amrywiol ystod o seiberdroseddau.

Mae gradd Seiberddiogelwch Cymhwysol BSc (Anrh) yn unigryw ei natur, gan ei fod yn cynnig lefel uchel o ddysgu ymarferol i ategu ei sylfaen academaidd. Dyluniwyd ein cyrsiau mewn cydweithrediad â phartneriaid diwydiant fel y byddwch yn elwa o'r cyfle i weithio ochr yn ochr â diwydiant gan eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn y gweithle. Trwy ystod o brofiadau dysgu, byddwch yn ennill y wybodaeth am sut i gadw systemau cyfrifiadurol yn rhydd o ymyrraeth trwy eu profi a'u gwerthuso am wendidau ac archwilio'r data tystiolaethol y maent yn ei ddarparu yn fforensig, i ddod o hyd i atebion i broblemau bywyd go iawn.

Trwy gydol y cwrs, cewch gyfle i weithio ar brosiectau a briffiau byw a osodwyd gan ddiwydiant, felly bydd eich gwybodaeth a'ch sgiliau yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i chi yn y gweithle.

Bydd y dull ymarferol hwn nid yn unig yn eich galluogi i ennill cysylltiadau diwydiant ond bydd hefyd yn rhoi cipolwg i chi o'r hyn a ddisgwylir gennych pan fyddwch yn graddio. Mae hyn yn cael ei wella ymhellach gan sgyrsiau rheolaidd gan y diwydiant a fydd yn eich helpu i ddeall yr ystod eang o rolau seiber sydd ar gael i chi ac yn eich helpu i ganolbwyntio ar eich dewisiadau gyrfa.

Mae'r cwrs seiberddiogelwch hwn yn rhan o'r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol, sy'n dod â'r Brifysgol, Llywodraeth Cymru ac arbenigwyr diwydiant ynghyd i fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau a chreu arbenigwyr a all ymladd yn erbyn seiberdroseddu. Mae PDC wedi cael ei enwi’n Brifysgol Seiber y Flwyddyn am bedair blynedd yn olynol yn y Gwobrau Seiber Cenedlaethol ac rydym yn un o ddim ond 8 Prifysgol yn y DU i ennill Aur gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol fel Canolfan Ragoriaeth Academaidd.

BCS Logo CISCO Logo

Prifysgol Seiber y Flwyddyn am Bedair Blynedd yn Rhedeg

Cyber awards 2022 Welsh edited
2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
7B9P Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
7B9P Llawn amser 3 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae tair prif thema i’r radd Seiberddiogelwch Cymhwysol: Diogelwch System, Fforensig Ddigidol a Risg a Llywodraethu ac mae strwythur unigryw’r cwrs yn eich galluogi i gael sylfaen dda yn y pynciau craidd hyn. Yn ystod dwy flynedd gyntaf y cwrs, byddwch yn astudio pob un o’r tri maes pwnc seiber ac ar ôl i chi symud ymlaen i’r flwyddyn olaf, byddwch yn dewis arbenigo mewn naill ai Diogelwch neu Fforensig. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ymgymryd â gweithgareddau yn ein labordai pwrpasol fel y Ganolfan Gweithrediadau Diogel (SOC), sydd i gyd yn cynnwys meddalwedd a chaledwedd seiberddiogelwch arbenigol.

Mae’r ‘amgylchedd dysgu yn y gweithle’ hwn yn efelychu sut beth yw gweithio ym maes seiberddiogelwch. Fel y cyfryw, mae'n wahanol i ddysgu traddodiadol a yrrir gan ddarlithoedd. O ystyried natur y radd hon, nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol â chyfyngiad amser ac mae asesiadau yn gymysgedd o ymchwil academaidd sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac asesiadau ymarferol sy'n seiliedig ar brosiectau.

Blwyddyn Un: Gradd Seiberddiogelwch Cymhwysol

 • Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd* 20 credyd
 • Offer a Phrosesau Seiber 20 credyd
 • Ffurfweddu Rhwydwaith 20 credyd
 • Rhaglennu 20 credyd
 • Diogelwch Gwybodaeth a Llywodraethu 20 credyd
 • Systemau Cyfrifiadurol 20 credyd

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Blwyddyn Dau: Gradd Seiberddiogelwch Cymhwysol

 • Cydymffurfiaeth a Rheoli Risg 20 credyd
 • Ymchwilio i Droseddau Digidol 20 credyd
 • Cymwysiadau Gwe a Diogelwch Cwmwl 20 credyd
 • Systemau Diogel 30 credyd
 • Prosiect Ymchwil Seiberdroseddu* 10 credyd
 • Seilwaith Systemau Critigol 20 credyd

*Gallwch astudio 50% o’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Blwyddyn Tri: Gradd Seiberddiogelwch Cymhwysol

 • Technegau Ymchwilio Digidol (Dewisol) 40 credyd
 • Gweithrediadau Diogelwch a Gweithrediadau Diogelwch a Phrofi Treiddiad (Dewisol) 40 credyd
 • Gweithrediadau Diogel a Rheoli Digwyddiad 40 credyd
 • Prosiect Traethawd Hir Seiber* 40 credyd

*Gallwch astudio 25% o’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Dysgu 

Bydd myfyrwyr ar ein gradd Seiberddiogelwch Cymhwysol yn astudio ar Gampws Casnewydd ac yn elwa o leoedd gwaith o ansawdd uchel a labordai seiber arbenigol.

Trwy weithio'n uniongyrchol ar brosiectau a briffiau diwydiant, bydd eich gwybodaeth a'ch sgiliau yn parhau i fod yn berthnasol ac yn mynd i'r afael â materion a bygythiadau cyfredol yn y dirwedd Seiberddiogelwch. Bydd y dull ymarferol hwn a gefnogir gan dîm cwrs academaidd o safon uchel, hefyd yn eich galluogi i ennill cysylltiadau diwydiant a deall yr hyn a ddisgwylir gennych yn y gweithle pan fyddwch yn graddio.


Asesiad 

Nid oes unrhyw arholiadau ffurfiol ar y cwrs. Mae asesiadau yn gymysgedd o ymchwil academaidd yn seiliedig ar dystiolaeth ac asesiadau ymarferol yn seiliedig ar brojectau.


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Achrediadau

Mae'r radd hon wedi'i hachredu gan BCS, Y Sefydliad Siartredig TG. Mae achrediad yn arwydd o sicrwydd bod y radd yn bodloni'r safonau a osodwyd gan BCS. Mae gradd achrededig yn rhoi'r hawl i chi gael aelodaeth broffesiynol o BCS, sy'n rhan bwysig o'r meini prawf ar gyfer cyflawni statws Gweithiwr TG Siartredig Proffesiynol (CITP) drwy'r Sefydliad.

Lleoliadau 

Ymhlith y cwmnïau sy’n ymwneud â’r cwrs seibrddiogelwch ar hyn o bryd mae Airbus, General Dynamics, Alert Logic, Information Assurance, QinetiQ, Silcox Information Security, Westgate Cyber Security a Wolfberry Cyber Security. 

Cyfleusterau 

Mae ein hamgylcheddau dysgu wedi’u cynllunio i efelychu amgylcheddau gweithleoedd diwydiant a bydd myfyrwyr yn dysgu mewn labordai seiberddiogelwch arbenigol o’r radd flaenaf sy’n cynnwys pecynnau cymorth safonol y diwydiant. Mae'r dull hwn yn hyrwyddo amgylchedd dysgu proffesiynol a throchi sy'n helpu i gynhyrchu graddedigion sy'n barod am waith.

Mae ein Canolfan Hyfforddi Gweithrediadau Diogelwch (SOC) yn cynnig profiad uniongyrchol i fyfyrwyr o ymateb i fygythiadau seiberddiogelwch trwy efelychu ymarferion trin digwyddiadau seiberddiogelwch y byd go iawn. Mae Prifysgol De Cymru yn un o’r ychydig brifysgolion yn unig sy’n cynnig y gallu hwn a hon oedd y gyntaf yn y rhanbarth i gael SOC o fewn amgylchedd dysgu Prifysgol.

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Cynnig Lefel A nodweddiadol 

BCC (mae hyn yn cyfateb i 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C/B yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CC Lefel A (mae hyn yn gyfwerth â 104 pwynt tariff UCAS).

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio y Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 104 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGUA: Fel rheol, mae'r Brifysgol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 


Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob un o'r pedair elfen o ddarllen, ysgrifennu, siarad a gwrando. 
Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein  gwefan rynghwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad wedi'i nodi,  cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i talu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol hunan-ariannu. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • Llawn amser y DU a'r UE:  I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026  

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Eitem 

Taith faes 

Cost 

Bydd nifer o ddigwyddiadau, megis sgyrsiau gyrfaoedd, darlithoedd gwadd ac ati ar gael i fyfyrwyr a gallant gael eu cynnal mewn lleoliadau heblaw campws Casnewydd. Disgwylir i fyfyrwyr dalu cost cludo i'r digwyddiadau hyn, a fydd wrth gwrs yn dibynnu ar ble mae myfyrwyr yn byw. 

Eitem 

Taith faes * 

Cost 

Mae'r cwrs yn cynnwys rhai gweithgareddau sy'n cael eu cynnal mewn lleoliadau arbenigol fel y Crime Scene House ar gampws Glyn-taf. Disgwylir i fyfyrwyr dalu cost cludo i'r digwyddiadau hyn, a fydd wrth gwrs yn dibynnu ar ble mae myfyrwyr yn byw. Mae tua phedwar digwyddiad o'r math hwn trwy gydol y flwyddyn. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae rhagolygon graddedigion mewn seiberddiogelwch yn gryf iawn. Mae seiberddiogelwch yn un o heriau mawr yr 21ain ganrif, ond mae prinder arbenigwyr. Mae ymchwilwyr yn amcangyfrif y bydd angen 4.5 miliwn o arbenigwyr seiber erbyn 2019 i gwrdd â'r bygythiad cynyddol o ymosodiadau diogelwch. Bydd y sgiliau a'r ethos gwaith y byddwch chi'n eu datblygu yn ystod y radd seiber arbenigol hon yn eich gwneud chi'n hynod gyflogadwy ac yn barod i ddechrau gyrfa fel gweithiwr proffesiynol seiberddiogelwch. 

Canllaw Cyflogadwyedd Cyfrifiadura a Seiber

Mae ein Canllaw Cyflogadwyedd yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i baratoi ar gyfer gyrfa mewn cyfrifiadura a seiber.

O brofiad gwaith ymarferol a chysylltiadau diwydiant i'n hacademyddion angerddol a'n gwahanol lwybrau astudio, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi.

Clywch gan raddedigion PDC wrth i chi ddysgu sut y gallwch chi ddechrau eich gyrfa, gan gynnwys sut y byddwch chi'n datblygu sgiliau yn ôl y galw gan ddefnyddio'r holl feddalwedd a thechnoleg ddiweddaraf.

Gweld neu lawrlwytho'r canllaw.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gyda Chynghorwyr Gyrfa’r gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae hefyd gennym adnoddau helaeth ar-lein  i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth â cheisiadau. Mae gan ein cronfa ddata o gyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC. Gallwch dderbyn hysbysiadau wythnosol am swyddi drwy e-bost.

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy’n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.