Dechreuwch eich gyrfa gydag addysg seiberddiogelwch arbenigol yn gweithio ar brosiectau seiberddiogelwch yn y byd go iawn tra'n ennill sgiliau a phrofiad hynod werthfawr, gyda chyfle ychwanegol i ymgymryd ag ardystiad arbenigol. Gyda tharfu cynyddol ar ein systemau hanfodol a’n data personol, mae arnom angen graddedigion seiberddiogelwch medrus iawn nawr yn fwy nag erioed.

Byddwch yn ymuno â ni i ddysgu sut i amddiffyn ein cymunedau rhag seiberdroseddu trwy ein Hacademi Seiberddiogelwch Genedlaethol sydd wedi ennill sawl gwobr, sy’n cynnwys amgylcheddau dysgu blaengar gan gynnwys Academi Rhwydweithio CISCO, Canolfan Gweithrediadau Diogel, a Labordy Fforensig Digidol.

Gan ganolbwyntio ar ystod o bynciau seiber fel diogelwch system, ymchwiliad fforensig digidol, a risg a llywodraethu, byddwch yn ennill ystod eang o sgiliau seiberddiogelwch mewn amgylchedd ymarferol, dilys, gyda'r cyfle i weithio tuag at fod yn Gydymaith Gweithrediadau Seiber Ardystiedig, cyn arbenigo mewn naill ai fforensig digidol neu ddiogelwch.

2024 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
7B9F Llawn amser 4 blynedd Medi Dinas Casnewydd C
2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
7B9F Llawn amser 4 blynedd Medi Dinas Casnewydd C

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rheini sydd â diddordeb brwd mewn seiberddiogelwch, profion hacio, ymchwilio i droseddau digidol, seiberlywodraethu, risg a chydymffurfiaeth, ac ymateb i ddigwyddiadau.

Blwyddyn Sylfaen: Seibrddiogelwch Cymhwysol

Mae'r flwyddyn Sylfaen yn gyffredin i bob dyfarniad Seiber ac fe'i cynlluniwyd i roi blas i fyfyrwyr o bob un o'r disgyblaethau penodol. Mae’r deunydd wedi’i gynllunio i bontio eu gwybodaeth i’w galluogi i symud ymlaen i Lefel 4 ar ôl cwblhau Lefel 3.

 • Fforensig Digidol a Diogelwch Cyfrifiadurol
 • Hanfodion Rhaglennu Diogel
 • Hanfodion Systemau Cyfrifiadurol
 • Sylfeini Mathemateg ar gyfer Seiber
 • Prosiect Seiber

Blwyddyn Un: Seiberddiogelwch Cymhwysol

Byddwch yn cael eich addysgu yn y Ganolfan Ragoriaeth Academaidd gyntaf i dderbyn Aur gan Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol y DU (NCSC) – sydd bellach yn un o ddim ond deg yn genedlaethol. Byddwch yn cael y technegau diweddaraf gan ein gweithwyr proffesiynol seiberddiogelwch a phartneriaid yn y diwydiant – mewn gweithdai ymarferol sy’n cyd-fynd â Cyber Security Body of Knowledge (CyBOK) Chorff Gwybodaeth Seiberddiogelwch yr NCSC. Yna byddwch chi'n cymhwyso'r sgiliau hyn i broblemau'r byd go iawn, gan weithio ar senarios a phrosiectau gyda'n partneriaid yn y diwydiant. Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf byddwch yn archwilio tair thema allweddol – Diogelwch System, Fforensig Digidol a Risg a Llywodraethu – defnyddio offer seiberddiogelwch, ymchwilio i leoliadau trosedd, dysgu sut i sicrhau rhwydweithiau, cymwysiadau gwe, a chyfleoedd i gymryd rhan mewn cystadlaethau cyffrous ‘Capture the Flag’.

 • Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd
 • Offer ac Arferion Seiberddiogelwch
 • Systemau Cyfrifiadurol a Diogelwch
 • Ffurfweddiad Rhwydwaith
 • Rhaglennu
 • Diogelwch Gwybodaeth a Llywodraethu

Blwyddyn Dau: Seiberddiogelwch Cymhwysol

Wrth i chi symud i mewn i ail flwyddyn eich cwrs byddwch yn ymgymryd â gweithgareddau byd go iawn yn ein labordai ymroddedig, fel ein SOC o'r radd flaenaf, Canolfan Gweithrediadau Diogel, sy'n cynnwys y meddalwedd a'r caledwedd arbenigol diweddaraf ar gyfer dadansoddi a chaledwedd diogel peirianneg gwrthdroi bygythiadau. Boed yn datblygu llyfr chwarae seiberddiogelwch ar gyfer amddiffyn rhag bygythiad meddalwedd wystlo, neu’n helpu cymunedau lleol i ddeall pwysigrwydd hylendid seiber yn y cartref fel rhan o’n Prosiect Seiber-Glinig, nid yn unig y byddwch yn datblygu eich sgiliau i helpu i amddiffyn pobl rhag seiberdroseddu – byddwch hefyd yn darganfod pa rôl seiberddiogelwch yr hoffech ei dilyn a’ch helpu i ennill yr hyder i fynd i’w chael ac agor y drws i’ch gyrfa nesaf mewn seiberddiogelwch.

 • Cymwysiadau Gwe a Diogelwch Cwmwl
 • Rheoli Safle Troseddau Digidol
 • Systemau Diogel
 • Cydymffurfiaeth a Rheoli Risg
 • Prosiect Ymchwil Seiberdroseddu
 • Systemau a Seilwaith Hanfodol

Blwyddyn Tri: Seiberddiogelwch Cymhwysol

Yn eich blwyddyn olaf, bydd gennych y dewis i arbenigo naill ai mewn Fforensig Digidol neu Ddiogelwch System. Trwy gydol eich astudiaethau byddwch yn cael y cyfle i astudio ar gyfer cymhwyster Cydymaith Gweithrediadau Seiber ac ym Mlwyddyn Tri, gall arbenigwyr diogelwch astudio ardystiad yr EC Council mewn hacio moesegol a phrofion hacio, tra bod y rhai sy'n dymuno arbenigo mewn Fforensig Digidol yn derbyn hyfforddiant tystion arbenigol a thystysgrifau gan Bond Solon, yn eich paratoi ar gyfer croesholi yn y llys yn ogystal â derbyn hyfforddiant ar sut i ysgrifennu adroddiad tyst arbenigol.

 • Gweithrediadau Diogelwch a Phrofi Hacio
 • Technegau Fforensig Digidol
 • Prosiect Traethawd Estynedig Seiber
 • Gweithrediadau Diogelwch a Rheoli Digwyddiadau
 • Y Gweithiwr Proffesiynol Seiber ar Waith

Dysgu

Byddwch yn treulio rhwng 12-16 awr yr wythnos ar ddarlithoedd, tiwtorialau, a sesiynau ymarferol. Byddwch hefyd yn treulio tua phedair awr yr wythnos, fesul modiwl, ar waith cwrs, darllen cyffredinol, a pharatoi arall. Byddwch yn cael eich hyfforddi mewn sgiliau ystafell llys ac yn dysgu sut i roi tystiolaeth mewn llys barn gan ymgynghoriaeth hyfforddi cyfreithiol Bond Solon. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gasglu, ysgrifennu, a chyflwyno tystiolaeth dan groesholiad yn ein hystafell llys ffug. Ar ôl cwblhau'r cwrs Bond Solon yn llwyddiannus, mae myfyrwyr yn derbyn tystysgrif gan Bond Solon ar “Excellent in Report Writing, Written Evidence”. Yn ogystal, bydd meddalwedd Fforensig Digidol sy'n arwain y diwydiant yn cael ei ddefnyddio trwy gydol y cwrs a fydd yn datblygu'r sgiliau craidd hyn ar gyfer diwydiant.

Achrediadau

Enillwyr Prifysgol Seiber y Flwyddyn yn y Gwobrau Seiber Cenedlaethol yn 2019, 2020, 2021 a 2022.

Mae'r cwrs wedi'i achredu gan y British Computer Society, y Chartered Institute for IT. Mae’r adran wedi’i dyfarnu gan Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol y DU fel Canolfan Ragoriaeth Safon Aur mewn Addysg Seiberddiogelwch.

Lleoliadau a phrofiad gwaith

Mae gan y Brifysgol berthynas ardderchog â diwydiant, gyda myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau gyda'r Financial Services Authority (FSA), Cangen Ymchwil Datblygu Gwyddonol y Swyddfa Gartref (Llundain), GCHQ, Qinetiq, Cy4or, gwasanaethau ariannol, banciau rhyngwladol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol, cwmnïau Fforensig Digidol ac amrywiol adrannau'r llywodraeth. Mae gennym hefyd gysylltiadau cryf ag asiantaethau diogelwch, sefydliadau ymateb i ddigwyddiadau sy'n ymdrin ag ymosodiadau seiber a heddluoedd lleol.

Cyfleusterau 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran addysg seiber, sy’n golygu y byddwch yn defnyddio’r technolegau a’r meddalwedd diweddaraf yn ein labordai manyleb uchel. Mae yna Ganolfan Gweithrediadau Diogel (SOC), wedi’i modelu ar SOCs diwydiant a gynlluniwyd i ddarparu cymorth wedi’i reoli i sefydliadau sydd angen monitro eu gweithgaredd digidol neu sy’n wynebu digwyddiad seiber. Mae ein Labordy Ymchwilio Digidol yn gyfleuster Fforensig Digidol, sy'n nodweddiadol o'r rhai a ddefnyddir gan asiantaethau gorfodi'r gyfraith a sefydliadau corfforaethol i ddadansoddi ffeiliau digidol a chyfryngau i'w defnyddio i gefnogi ymchwiliadau corfforaethol a throseddol.

Mae Prifysgol De Cymru wedi dod yn rhan o brosiect i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr Seiberddiogelwch. Gallwch ymuno â’r frwydr yn erbyn seiberdroseddu yn ein Hacademi Seiberddiogelwch Genedlaethol a dod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf honno o Arbenigwyr Seiberddiogelwch. Ymhlith y dulliau a ddefnyddir i gyflawni hyn bydd defnyddio offer meddalwedd Fforensig Digidol blaenllaw, ymgysylltu â diwydiant o fewn partneriaid arbenigol ar draws ystod o’n modiwlau a byddwch hefyd yn defnyddio ein labordai arbenigol i ddeall cymhlethdod rhwydweithio ac efelychu’r amgylchedd gwaith.

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynnig Cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu/fynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi i wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn anos i gael mynediad i brifysgol. Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad arall:

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad Blwyddyn Un, neu fynediad uwch i Flwyddyn Dau neu Dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm derbyniadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


Lefel A

DD

Bagloriaeth Cymru

Amherthnasol

BTEC

Pasio Pasio Pasio mewn Diploma Estynedig BTEC neu Pasio Pasio mewn Diploma BTEC

Mynediad i AU

Pasio mewn Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 48 pwynt tariff UCAS

TGAU

Mae’r Brifysgol fel arfer angen o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg Gradd C neu Radd 4 neu uwch, neu eu cyfwerth, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol.


Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod wedi cyflawni gradd IELTS gyffredinol o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran.

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio trwy gyfrwng y Saesneg yn flaenorol efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan rhyngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw eich gwlad wedi’i gynnwys yno, cysylltwch â ni.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • Llawn amser y DU a'r UE:  I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026  

 • Llawn amser y DU a'r UE: I'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.

Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol ar gyfer y cwrs hwn.  

Datganiad derbyn

Mae rhagolygon cyflogaeth ar ôl graddio o Seiberddiogelwch PDC yn rhagorol. Mae gyrfaoedd mewn Diogelwch Gwybodaeth, Profion Hacio, Fforensig Digidol, i enwi dim ond rhai, ar gael yn aml gyda chanolfannau gweithrediadau diogelwch a reolir, asiantaethau gorfodi'r gyfraith, sefydliadau corfforaethol, sefydliadau ymateb i ddigwyddiadau, asiantaethau cudd-wybodaeth milwrol a llywodraeth, a chwmnïau diogelwch preifat ac ymgynghori gyda chynnydd yn y galw i barhau.

Llwybrau gyrfa posibl

 • Profion Hacio
 • Dadansoddwr Diogelwch Gwybodaeth
 • Gweithredwr neu ddadansoddwr y Ganolfan Gweithrediadau Diogelwch (SoC)
 • Swyddog Llywodraethu Seiber, Risg a Chydymffurfiaeth
 • Ymchwilydd Fforensig Digidol gorfodi'r gyfraith
 • Personél Seiberddiogelwch Milwrol
 • Asiantaethau Cudd-wybodaeth y Llywodraeth
 • Cwmnïau Fforensig Preifat a Chwmnïau Ymgynghorol Diogelwch
 • Ymchwilydd Fforensig Digidol
 • Dadansoddwr Ymateb i Ddigwyddiadau
 • Dadansoddwr Malware

Canllaw Cyflogadwyedd Cyfrifiadura a Seiber

Mae ein Canllaw Cyflogadwyedd yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i baratoi ar gyfer gyrfa mewn cyfrifiadura a seiber.

O brofiad gwaith ymarferol a chysylltiadau diwydiant i'n hacademyddion angerddol a'n gwahanol lwybrau astudio, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi.

Clywch gan raddedigion PDC wrth i chi ddysgu sut y gallwch chi ddechrau eich gyrfa, gan gynnwys sut y byddwch chi'n datblygu sgiliau yn ôl y galw gan ddefnyddio'r holl feddalwedd a thechnoleg ddiweddaraf.

Gweld neu lawrlwytho'r canllaw.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae hyn yn cynnwys apwyntiadau un-i-un gan Gynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran, yn bersonol, dros y ffôn, neu hyd yn oed trwy Teams ac e-bost trwy'r gwasanaeth “Gofyn Cwestiwn”. Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i helpu i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno eich hun yn dda i gyflogwyr. Mae adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth i wneud cais. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy’n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn rhybuddion e-bost wythnosol ar gyfer swyddi.

Mae gan ein gwasanaeth gyrfaoedd dimau ymroddedig - tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen gyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniadau busnes newydd ac entrepreneuriaeth.