Nid yw'r cwrs hwn bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer mynediad Blwyddyn 1. Fodd bynnag, gallwch barhau i wneud cais am fynediad uwch i Flwyddyn 2 a Blwyddyn 3 y cwrs, os ydych yn bodloni'r gofynion mynediad angenrheidiol.

 Os hoffech wneud cais am fynediad uwch i Flwyddyn 2 neu Flwyddyn 3, cysylltwch â’n Tîm Ymholiadau a Mynediadau a fydd yn hapus i’ch arwain drwy’r broses ymgeisio ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych:

Myfyrwyr y DU:

Ffoniwch: 03455 76 77 78

E-bost: [email protected]

SgwrsFyw: Cliciwch yma i siarad â ni trwy SgwrsFyw

 

Myfyrwyr Rhyngwladol ac UE:

Ffoniwch: 01443 654450

E-bost: [email protected]

SgwrsFyw: Cliciwch yma i siarad â ni trwy SgwrsFyw


Fel arall, mae gennym ystod eang o gyrsiau y gallech fod â diddordeb eu hastudio. Gweler y rhestr lawn o gyrsiau a gynhelir yn 2023/24 trwy ein tudalen gwefan Graddau Cyfrifiadureg.

Mae Gwell yfory yn dechrau heddiw yn PDC.

 >> Porwch holl gyrsiau'r sy'n rhedeg yn 2023/24

>> Angen help i ddod o hyd i gwrs tebyg? Siaradwch â ni trwy SgwrsFyw neu neilltuwch lle ar ddiwrnod agored.

2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G800 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A
2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G800 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Mae'r radd Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg wedi'i strwythuro o amgylch chwe phrif thema, neu bileri, sy'n cael eu datblygu trwy flwyddyn astudio, yn benodol: 
 
Rhaglennu prif ffrwd wedi'i deilwra i gynhyrchu datrysiadau meddalwedd sy'n cwmpasu deallusrwydd artiffisial a'i sylfeini: 

 • Blwyddyn 1: Cyflwyniad i Raglennu 

 • Blwyddyn 2: Systemau Seiliedig ar Asiantau 

 • Blwyddyn 3: Roboteg a Systemau Annibynnol 

Rhaglennu rhesymeg a dulliau dysgu peirianyddol sydd wedi'u gwreiddio mewn dealltwriaeth a chymhwyso dulliau, offer a phecynnau sy'n briodol i gynulleidfa gyffredinol: 

 • Blwyddyn 1: Rhaglennu Rhesymeg a Chynrychiolaeth Gwybodaeth 

 • Blwyddyn 2: Systemau Cefnogi Penderfyniadau Deallus 

 • Blwyddyn 3: Dysgu Peirianyddol a Deallusrwydd Naturiol 

Datblygu system wybodaeth a chronfa ddata sydd yn y pen draw yn arwain at gymhwyso technegau Gwyddor Data ar gyfer cloddio am wybodaeth: 

 • Blwyddyn 1: Rheoli Gwybodaeth, Sicrwydd a Diogelwch 

 • Blwyddyn 2: Datblygu Cronfa Ddata 

 • Blwyddyn 3: Cloddio Data 

Cysyniadau System Gyfrifiadurol sy'n mynd i'r afael â chaledwedd, meddalwedd, systemau gweithredu a rhwydweithio: 

 • Blwyddyn 1: Cysyniadau System Gyfrifiadurol 

 • Blwyddyn 2: Cysyniadau System Weithredu 

 • Blwyddyn 3: Rhwydweithiau Cyfrifiadurol 

Gwaith prosiect sy'n fodd i ddatblygu rheolaeth, cynllunio, datblygu ac adolygu atebion a ddatblygwyd mewn timau ac yn unigol: 

 • Blwyddyn 1: Prosiect Tîm Dysgu Trochi 

 • Blwyddyn 2: Prosiect Tîm Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd 

 • Blwyddyn 3: Prosiect Unigol 

Sylfeini mathemategol ar gyfer deallusrwydd cyfrifiadurol a chyfrifiadureg: 

 • Blwyddyn 1: Offer Mathemategol ar gyfer Cyfrifiant 

 • Blwyddyn 2: Mathemateg Gyfrifiadurol 

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs cyfrifiadurol israddedig hwn mewn fformat traddodiadol. 

Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn treulio 12 awr mewn dosbarthiadau a 24 awr y tu allan i ddosbarthiadau bob wythnos. 

Os dewiswch astudio rhan-amser, bydd hyn yn cael ei leihau i tua chwe awr bob wythnos. Byddwch yn astudio trwy gyfrwng darlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol, seminarau a phrosiectau. 

Bydd angen i chi dreulio cryn dipyn o amser yn gweithio'n annibynnol, yn darllen ac yn paratoi ar gyfer asesiadau. 

Gwneir yr asesiad yn bennaf trwy waith cwrs, yn amrywio o bapur neu draethawd ar ffurf ymchwil i aseiniadau ymarferol. Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol o'ch dewis eich hun, lle bydd sgiliau meddylfryd annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 

Asesiad 

Gwneir yr asesiad yn bennaf trwy waith cwrs, yn amrywio o bapur neu draethawd ar ffurf ymchwil i aseiniadau ymarferol i gyflwyniadau a gwaith prosiect tîm. 

Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol o'ch dewis eich hun, lle bydd sgiliau meddylfryd annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 

Cyfleusterau 

Mae ymarfer mor bwysig wrth ddod i ddeall technegau cymhwysol, a dyna pam fod gennym ystod o labordai cyfrifiadurol o’r safon uchaf gan gynnwys ystafelloedd gwaith yn unswydd i fyfyrwyr ein meistri. 

Mae'r rhain yn hwyluso amgylchedd dysgu lle gallwch weithio'n unigol neu mewn grwpiau ac maent yn agos at swyddfeydd y staff. 

Darlithwyr

Gellir dod o hyd i wybodaeth am eich prif dîm addysgu a'u diddordebau ymchwil ar wefan Paradeimau Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (CSAIP). 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Mae'r meini prawf mynediad isod yn dangos yr ystod cymwysterau y bydd y Brifysgol yn gwneud cynigion ynddynt. Mae gan y Brifysgol Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol, felly, er bod y mwyafrif o gynigion a wnawn ar frig yr ystod, o dan y Polisi rydym yn ystyried rhai agweddau ar gais a gall ymgeiswyr cymwys UCAS dderbyn cynnig wedi'i bersonoli neu gael canlyniadau wedi'u hystyried yn unigol pan rydych chi'n eu derbyn.  Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd fod yn dderbyniol.

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Cynnig Lefel A  nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod - Tocyn Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Llawn amser y DU: £9000

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: £13800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 •  Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid 

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfleoedd Erasmus ar gael ar gyfer mynychu ysgolion haf mewn Gwelediad Cyfrifiadurol Uwch a Dysgu Peirianyddol. 

Partneriaid: TEI Creta, Prifysgol Patras, Prifysgol Burgundy, Prifysgol Dechnoleg Cyprus, Prifysgol De Cymru, Sefydliad Polytechnig Porto, Prifysgol Salento. 

Ymhlith yr opsiynau gyrfa posib mae: Deallusrwydd Artiffisial, Deallusrwydd Cystadleuol, Deallusrwydd Busnes, Deallusrwydd Bygythiad, Seiber-ddeallusrwydd, Deallusrwydd Cyfrifiadol, Deallusrwydd Cwsmer a Deallusrwydd Marchnata oedd yn 8% o swyddi gwag yn ôl Jobswatch IT UK dros y chwe mis diwethaf. Mae'r rolau hyn yn gofyn am amrywiaeth o  sgiliau penodol ac mae eu cyfran o'r farchnad wedi cynyddu. Ymhlith enghreifftiau o deitlau swyddi mae Peiriannydd Dysgu Peirianyddol, Peiriannydd Deallusrwydd Artiffisial a Pheiriannydd Data Deallusrwydd Busnes.