Artificial Intelligence - Getty Images

BSc (Anrh) Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg

Bydd y radd Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg yn eich galluogi i gynnig atebion i broblemau'r byd go iawn sy'n gofyn am gael gafael ar wybodaeth, gwybodaeth a deallusrwydd a’u cynrychioli o fewn prosesau cyfrifiadurol, sy'n sail i systemau cyfrifiadurol deallus sy'n cael eu gyrru gan Ddeallusrwydd Artiffisial. 

Mae myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau sy'n benodol i adnabod patrymau, i fodelu prosesau neu gamau gweithredu sy'n gysylltiedig â'r patrymau hynny a defnyddio technegau dysgu peirianyddol sy'n awtomeiddio'r broses hon ochr yn ochr â phynciau cyfrifiadurol prif ffrwd sy'n ffurfio sylfaen ar gyfer gweithio gyda DA. 

Mae gwraidd datblygiad y radd Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg yng ngwybodaeth a phrofiad aelodau uned ymchwil Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (CSAIP), eu profiadau gyda phrosiectau cydweithredol ers dros ugain mlynedd ac adborth gan fyfyrwyr y gorffennol a'r presennol yn ymwneud â'u profiadau addysgol a’u dewisiadau sy'n gysylltiedig â darparu Deallusrwydd Artiffisial. 


Diweddariad 2022/23: Dull dysgu cyfunol ar gyfer cyrsiau PDC. 

[Nid yw'r diweddariad yn cynnwys cyrsiau sy'n cael eu cynnig ar-lein yn unig].

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein holl gyrsiau a gwasanaethau mor ddiogel â phosibl. Oherwydd pandemig Covid-19, gall y dulliau cyflwyno a’r gweithgareddau a gynigir fel rhan o’n cyrsiau yn y flwyddyn i ddod, fod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol a gallant fod yn destun newid pellach yn ystod eich cyfnod astudio, os oes angen eu newid oherwydd pryderon iechyd y cyhoedd, canllawiau iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i Ganllawiau'r Llywodraeth. P'un a ydych chi ar y campws yn llawn amser, yn rhan-amser gydag astudio ar-lein, neu'n llawn amser ar-lein, mae PDC wedi ymrwymo i ddarparu profiad myfyriwr gwych i chi a llawer o gefnogaeth, a gallwch glywed sut mae myfyrwyr wedi elwa o'r dull hwn yma: Dysgu mwy am ddysgu cyfunol.  

2022 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G800 Llawn amser 3 blynedd Medi Trefforest A

Mae'r radd Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg wedi'i strwythuro o amgylch chwe phrif thema, neu bileri, sy'n cael eu datblygu trwy flwyddyn astudio, yn benodol: 
 
Rhaglennu prif ffrwd wedi'i deilwra i gynhyrchu datrysiadau meddalwedd sy'n cwmpasu deallusrwydd artiffisial a'i sylfeini: 

 • Blwyddyn 1: Cyflwyniad i Raglennu 

 • Blwyddyn 2: Systemau Seiliedig ar Asiantau 

 • Blwyddyn 3: Roboteg a Systemau Annibynnol 

Rhaglennu rhesymeg a dulliau dysgu peirianyddol sydd wedi'u gwreiddio mewn dealltwriaeth a chymhwyso dulliau, offer a phecynnau sy'n briodol i gynulleidfa gyffredinol: 

 • Blwyddyn 1: Rhaglennu Rhesymeg a Chynrychiolaeth Gwybodaeth 

 • Blwyddyn 2: Systemau Cefnogi Penderfyniadau Deallus 

 • Blwyddyn 3: Dysgu Peirianyddol a Deallusrwydd Naturiol 

Datblygu system wybodaeth a chronfa ddata sydd yn y pen draw yn arwain at gymhwyso technegau Gwyddor Data ar gyfer cloddio am wybodaeth: 

 • Blwyddyn 1: Rheoli Gwybodaeth, Sicrwydd a Diogelwch 

 • Blwyddyn 2: Datblygu Cronfa Ddata 

 • Blwyddyn 3: Cloddio Data 

Cysyniadau System Gyfrifiadurol sy'n mynd i'r afael â chaledwedd, meddalwedd, systemau gweithredu a rhwydweithio: 

 • Blwyddyn 1: Cysyniadau System Gyfrifiadurol 

 • Blwyddyn 2: Cysyniadau System Weithredu 

 • Blwyddyn 3: Rhwydweithiau Cyfrifiadurol 

Gwaith prosiect sy'n fodd i ddatblygu rheolaeth, cynllunio, datblygu ac adolygu atebion a ddatblygwyd mewn timau ac yn unigol: 

 • Blwyddyn 1: Prosiect Tîm Dysgu Trochi 

 • Blwyddyn 2: Prosiect Tîm Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd 

 • Blwyddyn 3: Prosiect Unigol 

Sylfeini mathemategol ar gyfer deallusrwydd cyfrifiadurol a chyfrifiadureg: 

 • Blwyddyn 1: Offer Mathemategol ar gyfer Cyfrifiant 

 • Blwyddyn 2: Mathemateg Gyfrifiadurol 

Dysgu 

Cyflwynir y cwrs cyfrifiadurol israddedig hwn mewn fformat traddodiadol. 

Bydd myfyrwyr amser llawn fel arfer yn treulio 12 awr mewn dosbarthiadau a 24 awr y tu allan i ddosbarthiadau bob wythnos. 

Os dewiswch astudio rhan-amser, bydd hyn yn cael ei leihau i tua chwe awr bob wythnos. Byddwch yn astudio trwy gyfrwng darlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol, seminarau a phrosiectau. 

Bydd angen i chi dreulio cryn dipyn o amser yn gweithio'n annibynnol, yn darllen ac yn paratoi ar gyfer asesiadau. 

Gwneir yr asesiad yn bennaf trwy waith cwrs, yn amrywio o bapur neu draethawd ar ffurf ymchwil i aseiniadau ymarferol. Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol o'ch dewis eich hun, lle bydd sgiliau meddylfryd annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 

Asesiad 

Gwneir yr asesiad yn bennaf trwy waith cwrs, yn amrywio o bapur neu draethawd ar ffurf ymchwil i aseiniadau ymarferol i gyflwyniadau a gwaith prosiect tîm. 

Byddwch hefyd yn gweithio ar brosiect ymchwil sylweddol o'ch dewis eich hun, lle bydd sgiliau meddylfryd annibynnol, dadansoddi beirniadol a rheoli prosiect yn bwysig. 

Cyfleusterau 

Mae ymarfer mor bwysig wrth ddod i ddeall technegau cymhwysol, a dyna pam fod gennym ystod o labordai cyfrifiadurol o’r safon uchaf gan gynnwys ystafelloedd gwaith yn unswydd i fyfyrwyr ein meistri. 

Mae'r rhain yn hwyluso amgylchedd dysgu lle gallwch weithio'n unigol neu mewn grwpiau ac maent yn agos at swyddfeydd y staff. 

Darlithwyr

Gellir dod o hyd i wybodaeth am eich prif dîm addysgu a'u diddordebau ymchwil ar wefan Paradeimau Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (CSAIP). 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Cynnig Lefel A  nodweddiadol 

BCC - CDD (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Bagloriaeth Uwch Cymru gyda Gradd C / D yn y Dystysgrif Her Sgiliau a BC - CD ar Lefel A (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Teilyngdod Rhagoriaeth Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod - Tocyn Teilyngdod Teilyngdod (mae hyn yn cyfateb i 112-80 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag isafswm sgôr o 29 yn gyffredinol gan gynnwys 5 neu'n uwch yn Saesneg ar lefel safonol 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Pasio Diploma Mynediad i AU a chael o leiaf 80 pwynt tariff UCAS 

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022

 • Llawn amser y DU: £9000

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: £13800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023

 •  Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 


Costau Ychwanegol 

Mae gan fyfyrwyr fynediad at ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle mae costau ychwanegol, naill ai'n orfodol neu'n ddewisol, manylir ar y rhain isod. Wrth gwrs gall myfyrwyr ddewis prynu eu hadnoddau / offer personol ychwanegol eu hunain yn ychwanegol at y rhai a restrir i gefnogi eu hastudiaethau ar eu traul eu hunain. Mae holl gostau deunydd ysgrifennu ac argraffu ar draul myfyriwr ei hun. 

Myfyrwyr y DU a'r UE

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU / UE, yn gwneud cais am flwyddyn 1 o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais yn uniongyrchol

Myfyrwyr rhyngwladol

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU / UE.

Ymgeisiwch nawr

Mae cyfleoedd Erasmus ar gael ar gyfer mynychu ysgolion haf mewn Gwelediad Cyfrifiadurol Uwch a Dysgu Peirianyddol. 

Partneriaid: TEI Creta, Prifysgol Patras, Prifysgol Burgundy, Prifysgol Dechnoleg Cyprus, Prifysgol De Cymru, Sefydliad Polytechnig Porto, Prifysgol Salento. 

Ymhlith yr opsiynau gyrfa posib mae: Deallusrwydd Artiffisial, Deallusrwydd Cystadleuol, Deallusrwydd Busnes, Deallusrwydd Bygythiad, Seiber-ddeallusrwydd, Deallusrwydd Cyfrifiadol, Deallusrwydd Cwsmer a Deallusrwydd Marchnata oedd yn 8% o swyddi gwag yn ôl Jobswatch IT UK dros y chwe mis diwethaf. Mae'r rolau hyn yn gofyn am amrywiaeth o  sgiliau penodol ac mae eu cyfran o'r farchnad wedi cynyddu. Ymhlith enghreifftiau o deitlau swyddi mae Peiriannydd Dysgu Peirianyddol, Peiriannydd Deallusrwydd Artiffisial a Pheiriannydd Data Deallusrwydd Busnes. 

GWYBODAETH DEFNYDDIOL