Mae'r deallusrwydd artiffisial (DA) sy'n cael ei hybu gan y cynnydd mewn pŵer prosesu cyfrifiadurol, y toreth o ddata, a datblygu technegau fel 'Dysgu peirianyddol' yn cael ei drawsnewid yn sylweddol. Mae'r flwyddyn sylfaen hon yn rhan o'r cwrs Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg a gynigir gan Brifysgol De Cymru ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd am gofrestru ar y cwrs hwn ond sydd heb y graddau gofynnol. 

Mae'r radd Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg wedi'i achredu gan BCS ac fe'i cynlluniwyd yn unol â safonau proffesiynol. Mae'r radd hon yn gwarantu eich cam cyntaf tuag at yrfa ar un o'r llwybrau gyrfa cyfredol sy'n talu'n dda. Mae ein cwrs gradd yn seiliedig ar offer, ac mae'r arddull addysgu yn cynnig sylfaen gysyniadol i'r myfyrwyr mewn systemau DA, ac yna'n rhoi cyfle iddynt gymhwyso eu gwybodaeth ddamcaniaethol mewn lleoliad ymarferol. 

Byddwch yn gweithio ar broblemau fel sydd yn y byd go iawn er mwyn bod yn barod ar gyfer cael swydd, gan feithrin sgiliau beirniadol a fydd yn eich helpu i ddatblygu ar yr un cyflymder  â'r maes hwn sy'n newid mor gyflym. Os ydych chi am ddod yn arbenigwr DA, yna dyma'r cwrs cywir i chi. 

2022 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G801 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A
2023 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
G801 Llawn amser 4 blynedd Medi Trefforest A

Blwyddyn Sylfaen: Gradd Deallusrwydd Artiffisial gyda Cyfrifiadureg 

Gall y flwyddyn sylfaen fod yn rhinwedd go iawn i lwyddiant cyffredinol gradd myfyrwyr a bydd yn darparu sylfaen gadarn i sefydlu gyrfa academaidd lwyddiannus arni. Yn ystod y flwyddyn sylfaen, byddwch yn ymgymryd â modiwlau craidd fel a ganlyn: 

 • Hanfodion Datblygu Meddalwedd 

 • Dyfeisiau Cyfrifiadura Integredig 

 • Hanfodion Datblygu Gwe 

 • Systemau Gwybodaeth 

 • Seiberddiogelwch a Fforensig 

 • Sylfeini Mathemateg ar gyfer Cyfrifiadura 


Mae'r radd Deallusrwydd Artiffisial gyda Chyfrifiadureg wedi'i strwythuro o amgylch chwe phrif thema, neu bileri, sy'n cael eu datblygu trwy flwyddyn astudio. Mae'r pileri hyn yn ymdrin â modiwlau sy'n gysylltiedig â DA, modiwlau Cyfrifiadureg a modiwlau Gwybodeg. Mae pob modiwl yn cyfrannu i fodiwl y flwyddyn nesaf yn y piler ac yn ategu modiwlau a gynigir yn yr un flwyddyn astudio academaidd. 

 Mae gan ein cwrs gydbwysedd rhwng sgiliau academaidd gofynnol, sy'n cryfhau addasrwydd ein myfyrwyr i gael swydd. Mae modd mesur y cynnydd yn y wybodaeth a geir bob blwyddyn ar sail y technegau ymarferol a'r offer a ddysgwyd. Nid ydym yn disgwyl bod gan fyfyrwyr gefndir cadarn mewn pynciau fel Mathemateg, Rhaglennu neu Gwybodeg. Felly, rydym yn cynnig modiwlau i gwmpasu'r wybodaeth angenrheidiol a nodwyd gan ganolbwyntio ar DA. 

 Yn ein modiwlau DA canolog, rydym yn cwmpasu'r holl sgiliau angenrheidiol sy'n ofynnol ar lwybr gyrfa “Dadansoddi Data” hyd at yr ail flwyddyn. Ac fe wnaethom gynnwys yr holl sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer llwybr gyrfa “Peiriannydd Data”, sy'n rhoi cychwyn da i'n graddedigion yn y farchnad swyddi. 

Blwyddyn Un: Gradd Deallusrwydd Artiffisial gyda Cyfrifiadureg 

 • Modiwlau cysylltiedig â deallusrwydd artiffisial 

 • Cyflwyniad i Raglennu 

Modiwlau cysylltiedig â chyfrifadureg a gwybodeg 

 • Rheoli Gwybodaeth, Sicrwydd a Diogelwch 

 • Cysyniadau System Gyfrifiadurol 

 • Prosiect Tîm Dysgu Trochi 

 • Offer Mathemategol ar gyfer Cyfrifiant 

Blwyddyn Dau: Gradd Deallusrwydd Artiffisial gyda Cyfrifiadureg 

Modiwlau sy'n gysylltiedig â deallusrwydd artiffisial 

 • Systemau Seiliedig ar Asiant 

 • Systemau Cefnogi Penderfyniadau Deallus 

Modiwlau cysylltiedig â gwyddoniaeth gyfrifiadurol a gwybodeg 

 • Cysyniadau System Gyfrifiadurol 

 • Datblygu Cronfa Ddata 

 • Cysyniadau System Weithredu 

 • Prosiect Tîm Ymarfer Proffesiynol a Chyflogadwyedd 

 • Mathemateg Gyfrifiadurol 

Blwyddyn Tri: Gradd Deallusrwydd Artiffisial gyda Cyfrifiadureg 

Modiwlau cysylltiedig â deallusrwydd artiffisial 

 • Dysgu Peirianyddol a Deallusrwydd Naturiol 

 • Cloddio Data 

 • Modiwlau cysylltiedig â chyfrifiadureg a gwybodeg 

 • Rhwydweithiau Cyfrifiadurol 

 • Roboteg a Systemau Annibynnol

 • Prosiect Unigol 

Dysgu 

Addysgir y cwrs gan academyddion profiadol, sy'n ymwneud llawer iawn ag ymchwil ac sydd â phrofiad o gydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant. Mae'r academyddion hyn hefyd yn gallu trosglwyddo eu gwybodaeth a'u sgiliau i'r myfyrwyr. 

 Mae'r flwyddyn sylfaen yn cael ei thrin fel unrhyw flwyddyn academaidd arall. Os yw'r myfyriwr wedi cofrestru ar gwrs amser llawn, yna bydd yn disgwyl cael 12 awr o ymgysylltiad dosbarth wyneb yn wyneb ar ffurf darlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol bob wythnos. A bydd y lefel honno o ymgysylltu yn gofyn am 24 awr o astudio annibynnol, dylai hyn gynnwys eich gwaith cwrs, darllen cyffredinol a gwaith paratoi arall. 

Rydym hefyd yn cynnig blwyddyn rhyngosod, sy'n caniatáu i fyfyrwyr gael eu cyflogi am flwyddyn yn y diwydiant a fydd yn darparu sgiliau sy'n cael eu hannog gan y diwydiant ac a fydd yn hybu eu rhagolygon gyrfa, sy'n aml yn arwain at gyfleoedd gwaith gyda'ch cyflogwr ar leoliad. 

Rydym yn cynnig y cwrs hwn fel gradd ran-amser hefyd oherwydd ein bod yn credu mewn cynnig cyfle cyfartal i fyfyrwyr sydd eisoes wedi ymgymryd â swyddi. Os dewiswch astudio’n rhan-amser, eich cyfnod cyswllt wyneb yn wyneb fydd chwe awr bob wythnos. Byddwch yn astudio trwy gyfrwng darlithoedd, sesiynau tiwtorial, sesiynau ymarferol, seminarau a phrosiectau. A byddwch yn gweithio ar eich gwaith cwrs ac yn darllen yn gyffredinol yn ystod eich amser astudio annibynnol. 


Asesiad 

Mae'r mathau o asesu yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs ac ymarferion yn seiliedig ar broblemau bywyd go iawn. 

Cyfleusterau 

Mae ymarfer mor bwysig wrth ddod i ddeall technegau cymhwysol, a dyna pam rydym wedi buddsoddi mewn cyfleusterau o ansawdd uchel i hwyluso'ch dysgu. 

Mae ein cyfleusterau ar flaen y gad o ran datblygu cyfrifiaduron, sy'n golygu y byddwch yn defnyddio'r technolegau diweddaraf mewn labordai o’r radd flaenaf. Mae mannau pwrpasol hefyd ar y campws ar gyfer myfyrwyr cyfrifiadurol, gan gynnwys ystafelloedd Windows, Apple Mac, Linux a Rhwydweithio, pob un â'r feddalwedd ddiweddaraf. 

Darlithwyr 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am eich prif dîm addysgu a'u diddordebau ymchwil ar y Paradeimau Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial (CSAIP) gwefan.

Mae'r meini prawf mynediad hyn yn manylu ar gynigion nodweddiadol, fodd bynnag, mae gan PDC  Bolisi Derbyniadau Cyd-destunol ac yn ystyried ymgeiswyr cymwys yn unigol. O dan y Polisi gallem wneud cynnig wedi'i bersonoli yn seiliedig ar agweddau ar y cais UCAS neu ystyried canlyniadau yn unigol pan fyddwch chi'n eu derbyn. Dyma ddolen i'n Datganiad Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd.

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig nodweddiadol BTEC 

Tocyn Pas Pas Diploma Estynedig BTEC neu Docyn Diploma BTEC 

Cynnig IB nodweddiadol 

Pasio Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol gydag o leiaf 32 pwynt tariff UCAS o Lefelau Uwch 

Cynnig Mynediad Nodweddiadol i AU 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Mae ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl cofrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

 •  Llawn amser y DU: £9000

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: £13800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023  

 •  Llawn amser y DU: I'w cadarnhau 

 •  Rhyngwladol Llawn Amser: I'w cadarnhau 


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwneud cais yn uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r EU

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae datblygu technolegau DA wedi creu galw am sgiliau newydd. Bydd cynllun ein cwrs yn rhoi cyfle i raddedigion adeiladu a datblygu portffolio yn ystod eu gradd. A bydd hefyd yn rhoi cyfle iddynt gael profiadau addas i gyflwyno sgiliau ymarferol â gogwydd y diwydiant i gyflogwyr. 

 Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu hannog a'u cefnogi i ddilyn eu prosiectau eu hunain a chreu eu gyrfa yn hytrach na dod o hyd i un; os mai dyma yw eu dymuniad. 

 Bydd y sgiliau trosglwyddadwy fel datrys problemau, dadansoddi, modelu, datblygu datrysiadau a gwerthuso a gynigir yn y cwrs hwn yn paratoi ein graddedigion ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd. 

 Y meysydd mwyaf cyffredin y gwelir twf yn gyflogaeth ynddynt yw datblygu atebion robotig a chlyfar ar gyfer gweithgynhyrchu, gofal iechyd, trafnidiaeth, ynni, amddiffyn, ymchwil, ac ati.

Gallai rolau graddedigion gynnwys: 

• Arbenigwr Dylunio Roboteg 

• Peiriannydd / datblygwr meddalwedd 

• Pensaer Systemau Deallus 

• Dadansoddwr mewn Cyllid 

• Dadansoddwr mewn Iechyd 

• Dadansoddwr mewn Chwaraeon 

Astudiaeth bellach 

• Gradd Meistr Rheoli Busnes 

• Dadansoddwr deallusrwydd mewn amrywiaeth o sectorau fel Gradd Meistr Cyllid 

• Gradd Meistr deallusrwydd artiffisial 

• Gradd Meistr deallusrwydd artiffisial 

• Doethuriaeth mewn ymchwil