Hoffech chi ychwanegu at eich cymhwyster HND i ennill gradd Anrhydedd mewn bancio, cyllid a buddsoddi? Os oes gennych gefndir academaidd presennol mewn maes pwnc cysylltiedig fel busnes, cyfrifeg neu gyllid, mae'r cwrs ysgogol hwn yn gyfle delfrydol i ddatblygu'ch sgiliau ymhellach a gwella'ch rhagolygon swydd. 

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Bancio, Cyllid a Buddsoddi yn helpu i'ch paratoi ar gyfer gyrfa mewn amrywiaeth o sefydliadau ariannol gan gynnwys banciau, rheoli buddsoddiad, ymgynghori a masnachu ecwiti. 

Gan gwmpasu tair thema wahanol: Bancio, Cyllid a Buddsoddi, bydd y radd hon yn rhoi cyfle i chi ennill gwybodaeth fanwl mewn amrywiaeth o gyd-destunau, o fuddsoddi a masnachu mewn marchnadoedd ecwiti, marchnadoedd ariannol rhyngwladol, theori cyllid corfforaethol a bancio mewn cyd-destun rhyngwladol. 

Bydd gennych fynediad i'n cyfleusterau rhagorol, gan gynnwys cyfleusterau ystafell fasnachu, meddalwedd efelychu a data y farchnad a ddefnyddir yn y sector cyllid gan ddarparu dimensiwn ychwanegol i'ch dysgu. 

2025 Cod UCAS Modd Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
N301 Llawn amser 1 flwyddyn Medi Trefforest A

Byddwch yn astudio chwe modiwl sydd wedi'u cynllunio i roi dealltwriaeth uwch i chi o fancio, cyllid a buddsoddi gyda phersbectif rhyngwladol. Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Bancio mewn Cyd-destun Rhyngwladol 

Llywodraethu Corfforaethol mewn Sefydliadau Ariannol 

Egwyddorion Cyllid Corfforaethol 

Rheolaeth Ariannol Ryngwladol 

Theori ac Ymarfer Masnachu Gwarantau 

Dyled, Buddsoddiad a Risg 

Dysgu 

Mae ein dull sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr yn ffordd wych o ymgysylltu â'r pwnc, y tiwtoriaid a'ch cyd-fyfyrwyr. Cewch eich dysgu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys dosbarthiadau ymarferol, gweithdai a sesiynau labordy cyfrifiadurol sy'n cael eu harwain gan natur ymarferol y meysydd pwnc a astudiwyd. Bydd myfyrwyr yn cael mynediad at nifer o offer yn gysylltiedig â chyllid a ddefnyddir i archwilio data empirig ar warantau a phortffolios ariannol, a defnyddio efelychiad masnachu cyfranddaliadau a nwyddau er mwyn ennill profiad o ddehongli gwybodaeth am y farchnad. 

Asesiad 

Cewch eich asesu trwy aseiniadau ysgrifenedig ac ymarferol ac ymarferion penodol sydd â chyfyngiadau amser. 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Gradd Sylfaen neu gymhwyster HND neu gyfwerth ag elfen gyfrifeg a / neu gyllid. 

Bydd cais am fynediad gyda Safle Uwch yn cael ei ystyried gan fyfyrwyr sydd â chymwysterau proffesiynol perthnasol, er enghraifft, Diploma Rheoledig CII mewn Cynllunio Ariannol. Lle bo hynny'n berthnasol, mae cymwysterau rhyngwladol cyfatebol yn dderbyniol. 

Bydd myfyrwyr sydd â chymwysterau cyfrifeg a chyllid proffesiynol eraill yn cael eu hystyried yn unigol. 

Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau sy'n gymwys uchod fod wedi cael eu haddysgu a'u hasesu yn Saesneg, neu ruglder Saesneg i TOEFL 550 neu'n uwch, neu IELTS 6 neu'n uwch. 

Sylwch, er nad oes angen Gwiriad DBS ar gyfer y cwrs hwn ar gyfer mynediad, ni fydd rhai proffesiynau'n ystyried ymgeiswyr sydd â rhai mathau o euogfarnau troseddol. Felly, os oes gennych euogfarn droseddol a'ch bod yn ystyried llwybr gyrfa penodol, byddem yn argymell eich bod yn gwirio gyda'r corff proffesiynol perthnasol neu'n cyfeirio at eu polisi recriwtio i sicrhau na fydd eich euogfarn yn eich rhoi dan anfantais. 

Mae'r ffioedd amser llawn fesul blwyddyn. Mae'r ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022 

Llawn amser y DU: £9000

Rhyngwladol Llawn Amser: £13500

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

Llawn amser y DU: I'w gadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: I'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

* Rhwymedig 

Arall: Gwerslyfrau - £300

Costau bras. Mae llyfrau testun yn ddewisol. Mae testunau hefyd ar gael yn y llyfrgell. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwneud cais yn uniongyrchol os gwelwch yn dda.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE 

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r cwrs BSc (Anrh) Bancio, Cyllid a Buddsoddi yn helpu i'ch paratoi ar gyfer gyrfa mewn amrywiaeth o sefydliadau ariannol gan gynnwys banciau, rheoli buddsoddiad, ymgynghori a masnachu ecwiti. Byddwch yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau allweddol y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi fel sgiliau cyfathrebu, rhifiadol a meintiol. 

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Mae Gyrfaoedd PDC yma i'ch annog, eich tywys a'ch cynorthwyo trwy gydol eich amser fel myfyriwr PDC ac am hyd at dair blynedd ar ôl i chi raddio. 

Gallwch wirio'ch CV, archebu ffug gyfweliad, archwilio'ch opsiynau llawrydd, sicrhau lleoliad gwaith, adeiladu eich profiad, datblygu'ch rhwydwaith, dod yn fwy cyflogadwy a chael eich ysbrydoli ar gyfer y dyfodol. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i'ch gyrfa ddewisol gyda'n Cynghorwyr Gyrfa yn y gyfadran trwy apwyntiadau un i un, naill ai'n bersonol, dros y ffôn neu hyd yn oed trwy Skype a thrwy e-bost gyda'n gwasanaeth 'gofyn cwestiwn'. Yn ogystal, mae gennym adnoddau ar-lein helaeth felly mae gennych yr holl wybodaeth a'r offer sydd eu hangen arnoch i greu effaith gadarnhaol ar eich llwybr gyrfa eich hun. 

Yn PDC, mae gennych gyfle i ddatblygu ystod eang o alluoedd academaidd, rhinweddau personol a sgiliau trosglwyddadwy - rydyn ni'n galw'r rhain yn nodweddion graddedigion. 

Dewch o hyd i ni ar Facebook, Twitter a Instagram