Os ydych chi wedi'ch swyno gan y byd o'ch cwmpas ac eisiau deall sut mae bywyd ar y ddaear yn esblygu, yn addasu ac yn rhyngweithio, yna mae'r radd Bioleg hon ar eich cyfer chi. Bioleg yw gwyddor bywyd, sy'n ymchwilio i lefelau trefniadaeth fiolegol o foleciwlau hyd at ecosystemau. Mae’r edefyn o theori esblygiadol yn rhedeg drwy bob lefel o’r cwrs hwn, gan esbonio ‘pam’ a ‘sut’ strwythur, swyddogaeth ac ymddygiad organeb.

Mae'r radd Bioleg hon sydd wedi'i hen sefydlu yn ddelfrydol os ydych chi eisiau gwybodaeth gyffredinol am fioleg. Mae'r cwrs yn darparu sylfaen ddamcaniaethol gref a llawer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau a phrofiadau ymarferol. Mae gan ein myfyrwyr fynediad i labordai ymchwil o’r radd flaenaf, a gallant ddysgu sgiliau ymchwil maes yn y cynefinoedd amrywiol yma yn ne Cymru a thu hwnt.

Mae ein gradd Bioleg wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Bioleg, y corff proffesiynol ar gyfer biolegwyr, felly gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y cwrs hwn yn darparu’r paratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ym maes bioleg.

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C100 Llawn amser 3 flwyddyn Medi Glyn-taf A
C104 Rhyngosod 4 flwyddyn Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
C100 Llawn amser 3 flwyddyn Medi Glyn-taf A
C104 Rhyngosod 4 flwyddyn Medi Glyn-taf A

Ym mlwyddyn gyntaf eich gradd Bioleg byddwch yn adeiladu sylfaen gref mewn meysydd allweddol mewn bioleg, gan gynnwys microbioleg, geneteg ac ecoleg. Byddwch yn datblygu'r technegau a'r sgiliau i wneud gwaith yn y labordy ac yn y maes. Byddwch hefyd yn dechrau datblygu eich sgiliau trosglwyddadwy fel y gallu i gyfathrebu'n effeithiol.

Bydd yr ail flwyddyn yn ehangu eich gwybodaeth mewn meysydd pwnc craidd fel sŵoleg, geneteg, ac ymddygiad, ac yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu, datrys problemau a gwaith tîm ymhellach. Bydd ein seminar pwrpasol ar Fioleg Esblygiadol yn eich ymgyfarwyddo â thestunau bioleg glasurol ac yn eich gwahodd i archwilio materion cyfoes yn y maes. Bydd gennych hefyd yr opsiwn ar gyfer astudiaeth bellach yn y labordy neu yn y maes yn yr ail flwyddyn.

Yn ystod trydedd flwyddyn eich gradd Bioleg, gallwch arbenigo hyd yn oed ymhellach drwy ddewis y meysydd pwnc sy'n gweddu orau i'ch cynlluniau gyrfa a'ch diddordebau. Byddwch yn cynnal prosiect ymchwil manwl ar bwnc penodol o dan oruchwyliaeth aelod o staff ac yn cyflwyno eich ymchwil capfaen mewn sesiwn poster arddull cynhadledd academaidd.

Blwyddyn Un: Gradd Bioleg 

 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 1* – 20 credyd
 • Geneteg ac Esblygiad - 20 credyd
 • Amrywiaeth Bywyd Cellog - 20 credyd
 • Anatomeg, Ffisioleg, a Biocemeg - 20 credyd
 • Bioamrywiaeth - 20 credyd
 • Egwyddorion Ecoleg - 20 credyd

*Gallwch astudio’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Blwyddyn Dau: Gradd Bioleg 

 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 2* – 20 credyd
 • Seminar Bioleg Esblygiadol – 20 credyd
 • Geneteg Foleciwlaidd Ddynol - 20 credyd
 • Sŵoleg Fertebrat Cymharol - 20 credyd
 • Ecoleg Ymddygiadol

*Gallwch astudio’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Ynghyd ag un o:

 • Cadwraeth Drofannol Gymhwysol - 20 credyd
 • Y Byd Anweledig - 20 credyd

Blwyddyn Tri: Gradd Bioleg 

 • Prosiect Ymchwil a Datblygu Gyrfa - 40 credyd
 • Amrywiad Bodau Dynol - 20 credyd
 • Bodau Dynol ac Archesgobion Eraill – 20 credyd

Yna naill ai:
Ynghyd ag un o:

 • Heriau Iechyd Byd-eang - 20 credyd
 • Heriau Ecolegol Byd-eang - 20 credyd
 • Bioleg Dyfrol - 20 credyd
 • Ecoleg Swyddogaethol - 20 credyd
 • Cynnydd Moleciwlaidd Modern - 20 credyd

Dysgu 

Rydym yn addysgu gan ddefnyddio cyfuniad o weithgareddau grŵp, darlithoedd, sesiynau labordy, tiwtorialau, dysgu dan gyfarwyddyd, gweithgareddau ar-lein, a theithiau maes yn y DU a thramor. Bydd nifer yr oriau cyswllt yr wythnos yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis o fodiwl a blwyddyn astudio, ond ar gyfartaledd gallwch ddisgwyl 10-12 awr cyswllt dros bum diwrnod yr wythnos. Bydd angen i chi hefyd dreulio cryn dipyn o amser bob wythnos ar baratoi ar gyfer dosbarthiadau, darllen cefndirol, adolygu, neu weithio ar aseiniadau.

Mae eich darlithwyr yn arbenigwyr pwnc, sy'n addysgu yn eu maes arbenigol ar draws nifer o fodiwlau a chyrsiau. Mae yna hefyd y Gyfres Siaradwyr Bioleg, sy'n dod ag amrywiaeth o siaradwyr allanol i amlygu ehangder y llwybrau gyrfa posibl o radd mewn bioleg.

ADDYSGU HYSBYS YMCHWIL

Rydym yn dîm ymchwil gweithredol. Mae aelodau'r tîm addysgu bioleg yn cyfrannu at ddwy brif thema ymchwil o fewn y brifysgol: Ymchwil Genetig a Moleciwlaidd ac Ecoleg Bywyd Gwyllt. Nid yn unig y mae ymchwilwyr yn dod â’u gwybodaeth a’u hangerdd i mewn i’w haddysgu yn yr ystafell ddosbarth, ond mae myfyrwyr yn cael y cyfle i weithio ar broblemau gwirioneddol, cyfredol gyda gwyddonwyr ymchwil gweithredol yn eu prosiect blwyddyn olaf.

Asesiad 

Mae ein myfyrwyr yn cael eu hasesu gan ddefnyddio ystod o ddulliau yn dibynnu ar ddewis modiwl a blwyddyn astudio. Gall y dulliau asesu hyn gynnwys adroddiadau labordy a maes, traethodau, profion yn y dosbarth, cyflwyniadau llafar, cynigion ymchwil, llyfrau nodiadau maes, ac arholiadau diwedd blwyddyn.

Achrediadau 

Mae gradd Bioleg PDC wedi'i hachredu gan y Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn dilyn asesiad annibynnol a thrylwyr. Mae rhaglenni gradd achrededig yn cynnwys sylfaen academaidd gadarn mewn gwybodaeth fiolegol a sgiliau allweddol, ac yn paratoi graddedigion i fynd i'r afael ag anghenion cyflogwyr. Mae'r meini prawf achredu yn gofyn am dystiolaeth bod graddedigion o raglenni achrededig yn cwrdd â setiau diffiniedig o ganlyniadau dysgu, gan gynnwys gwybodaeth bwnc, gallu technegol a sgiliau trosglwyddadwy. 

Teithiau Maes 

Mae nifer o deithiau maes lleol undydd wedi'u cynnwys fel rhan o'r radd bioleg. Mae yna hefyd gwrs maes tramor dewisol, Cadwraeth Drofannol Gymhwysol, lle bydd myfyrwyr yn yr ail flwyddyn yn cael cyfle i ddysgu deifio sgwba ac i ddatblygu eu gwybodaeth am ecosystemau trofannol, daearol a morol. 

Mae rhai elfennau gwaith maes yn dod â rhai gofynion corfforol. Os oes gennych anabledd sy'n debygol o gael ei effeithio gan ofynion corfforol, cysylltwch ag arweinydd y cwrs  Tracie McKinney mor fuan â phosib. Anogir pob ymgeisydd i fynychu Diwrnod Ymgeisydd Prifysgol i drafod y cyrsiau maes gyda'n staff, gan gynnwys costau ychwanegol cyfredol a natur y gweithgareddau sy'n cael eu cynnal. 

Cyfleusterau 

Mae ein labordai George Knox yn rhan o fuddsoddiad o £15m mewn gwyddoniaeth i'r Brifysgol, sy'n golygu y cewch eich dysgu mewn lleoedd newydd sydd ag offer da. Maent yn ymuno ag adeilad Alfred Russel Wallace rhestredig Gradd II a ddefnyddir hefyd ar gyfer addysgu. 

Byddwch yn elwa o sawl labordy ag offer da ar gyfer gwaith ymarferol a phrosiect. Mae ein cyfleusterau'n cynnwys: 

 • Labordy microbioleg sy'n gallu trin pathogenau (categori 2) 
 • Labordy bioleg foleciwlaidd ar gyfer DNA ynysu a dadansoddi 
 • Microsgopau taflunio yn y labordai microbioleg a microsgopeg ar gyfer addysgu grŵp 

 • Labordai bioleg cyffredinol ar gyfer addysgu, gan gynnwys ystod o sgerbydau ar gyfer sŵoleg asgwrn cefn 
 • Ystafelloedd cyfrifiadurol gydag meddalwedd GIS arbenigol i gefnogi'ch dysgu 

Darlithwyr 

Dr Darren Johnson, Arweinydd cwrs gradd Bioleg 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd 

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory. 

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.  

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol. Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC i gynnwys Bioleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A i gynnwys Bioleg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Gofynion Gwyddoniaeth Nodweddiadol 

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n sefyll  Gwyddoniaeth Lefel A yn Lloegr basio'r elfen ymarferol ochr yn ochr â chyflawni'r radd(au) y gofynnwyd amdani 

Cynnig BTEC nodweddiadol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Bioleg (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Gwyddoniaeth a chael o leiaf 96 pwynt tariff UCAS 

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Mae'r Brifysgol fel rheol yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod â gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 


Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025  

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026 

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau 
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Eitem 

Pecyn / Offer * 

Cost 

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas, esgidiau / esgidiau garw a het / menig. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad / esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn ar ddechrau eu hastudiaethau. Nodwch y gallai dillad / esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn sybsideiddio cost gwaith maes gorfodol yn y DU a thramor. Er ei fod yn cael ei gadw i'r lleiafswm, mae'n bosibl y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â rhywfaint o waith maes tramor gorfodol. Mae modiwlau gwaith maes dewisol fel arfer ar gost i'r myfyriwr. Yn gyffredinol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn benodol yn y daith maes. Bydd angen i fyfyrwyr gyflenwi llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau / nodiadau yn ystod teithiau maes. Sylwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost i'r myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. 

Eitem 

Taith maes 

Cost 

£ 2200 - £ 2500 

Hyd at bythefnos a hanner mewn lleoliad trofannol gan gynnwys safleoedd astudio morol a daearol. Mae canolfannau astudio diweddar wedi cynnwys Mecsico, Honduras a Borneo. £ 350 ar gyfer hyfforddiant deifio sgwba fel opsiwn ychwanegol. 

Eitem 

Lleoliad * 

Cost 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n sicrhau lleoliad mewn diwydiant yn llwyddiannus i gwblhau eu prosiect ymchwil mawr dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, os gwelwch yn dda gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae galw mawr am raddedigion Bioleg. Mae graddedigion ein gradd bioleg wedi dod o hyd i waith mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys ymgynghoriaeth amgylcheddol, labordai ysbytai, y diwydiant bwyd a diod, ac addysgu. Mae llawer o israddedigion bioleg yn symud ymlaen i gyrsiau MSc yn y gwyddorau biolegol. Gallwch hefyd ddewis rhaglen ymchwil ôl-raddedig, fel Meistr trwy Ymchwil neu PhD.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr o PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadrannol, wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.