Os ydych chi wedi'ch swyno gan y byd o'ch cwmpas ac eisiau deall sut mae bywyd ar y ddaear yn esblygu, yn addasu ac yn rhyngweithio, yna mae'r radd Bioleg hon ar eich cyfer chi. Bioleg yw gwyddor bywyd, sy'n ymchwilio i lefelau trefniadaeth fiolegol o foleciwlau hyd at ecosystemau. Mae’r edefyn o theori esblygiadol yn rhedeg drwy bob lefel o’r cwrs hwn, gan esbonio ‘pam’ a ‘sut’ strwythur, swyddogaeth ac ymddygiad organeb.

Mae'r radd Bioleg hon sydd wedi'i hen sefydlu yn ddelfrydol os ydych chi eisiau gwybodaeth gyffredinol am fioleg. Mae'r cwrs yn darparu sylfaen ddamcaniaethol gref a llawer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau a phrofiadau ymarferol. Mae gan ein myfyrwyr fynediad i labordai ymchwil o’r radd flaenaf, a gallant ddysgu sgiliau ymchwil maes yn y cynefinoedd amrywiol yma yn ne Cymru a thu hwnt.

Mae ein gradd Bioleg wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Frenhinol Bioleg, y corff proffesiynol ar gyfer biolegwyr, felly gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y cwrs hwn yn darparu’r paratoad delfrydol ar gyfer gyrfa ym maes bioleg.

2023 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3W6M Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A
2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
3W6M Llawn amser 4 blynedd Medi Glyntaff A

Ym mlwyddyn gyntaf eich gradd Bioleg byddwch yn adeiladu sylfaen gref mewn meysydd allweddol mewn bioleg, gan gynnwys microbioleg, geneteg ac ecoleg. Byddwch yn datblygu'r technegau a'r sgiliau i wneud gwaith yn y labordy ac yn y maes. Byddwch hefyd yn dechrau datblygu eich sgiliau trosglwyddadwy fel y gallu i gyfathrebu'n effeithiol.

Bydd yr ail flwyddyn yn ehangu eich gwybodaeth mewn meysydd pwnc craidd fel sŵoleg, geneteg, ac ymddygiad, ac yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu, datrys problemau a gwaith tîm ymhellach. Bydd ein seminar pwrpasol ar Fioleg Esblygiadol yn eich ymgyfarwyddo â thestunau bioleg glasurol ac yn eich gwahodd i archwilio materion cyfoes yn y maes. Bydd gennych hefyd yr opsiwn ar gyfer astudiaeth bellach yn y labordy neu yn y maes yn yr ail flwyddyn.

Yn ystod trydedd flwyddyn eich gradd Bioleg, gallwch arbenigo hyd yn oed ymhellach drwy ddewis y meysydd pwnc sy'n gweddu orau i'ch cynlluniau gyrfa a'ch diddordebau. Byddwch yn cynnal prosiect ymchwil manwl ar bwnc penodol o dan oruchwyliaeth aelod o staff ac yn cyflwyno eich ymchwil capfaen mewn sesiwn poster arddull cynhadledd academaidd.

Blwyddyn sylfaen: Gradd Bioleg 

Llythrennedd Data Gwyddonol 

Sgiliau Allweddol a Datblygiad Proffesiynol

Bioleg Sylfaenol 

Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg 

Cemeg Sylfaenol 

Gwyddor Ffisegol 

Blwyddyn Un: Gradd Bioleg 

Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 1 – 20 credyd

 • Geneteg ac Esblygiad - 20 credyd
 • Amrywiaeth Bywyd Cellog - 20 credyd
 • Anatomeg, Ffisioleg, a Biocemeg - 20 credyd
 • Bioamrywiaeth - 20 credyd
 • Egwyddorion Ecoleg - 20 credyd

Blwyddyn Dau: Gradd Bioleg 

 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 2 – 20 credyd
 • Seminar Bioleg Esblygiadol – 20 credyd
 • Geneteg Foleciwlaidd Ddynol - 20 credyd
 • Sŵoleg Fertebrat Cymharol - 20 credyd
 • Ecoleg Ymddygiadol

Ynghyd ag un o:

 • Cadwraeth Drofannol Gymhwysol - 20 credyd
 • Y Byd Anweledig - 20 credyd

Blwyddyn Tri: Gradd Bioleg 

 • Prosiect Ymchwil a Datblygu Gyrfa - 40 credyd
 • Amrywiad Bodau Dynol - 20 credyd
 • Bodau Dynol ac Archesgobion Eraill – 20 credyd

Yna naill ai:
Ynghyd ag un o:

 • Heriau Iechyd Byd-eang - 20 credyd
 • Heriau Ecolegol Byd-eang - 20 credyd
 • Bioleg Dyfrol - 20 credyd
 • Ecoleg Swyddogaethol - 20 credyd
 • Cynnydd Moleciwlaidd Modern - 20 credyd

Dysgu 

Rydym yn addysgu gan ddefnyddio cyfuniad o weithgareddau grŵp, darlithoedd, sesiynau labordy, tiwtorialau, dysgu dan gyfarwyddyd, gweithgareddau ar-lein, a theithiau maes yn y DU a thramor. Bydd nifer yr oriau cyswllt yr wythnos yn amrywio yn dibynnu ar eich dewis o fodiwl a blwyddyn astudio, ond ar gyfartaledd gallwch ddisgwyl 10-12 awr cyswllt dros bum diwrnod yr wythnos. Bydd angen i chi hefyd dreulio cryn dipyn o amser bob wythnos ar baratoi ar gyfer dosbarthiadau, darllen cefndirol, adolygu, neu weithio ar aseiniadau.

Mae eich darlithwyr yn arbenigwyr pwnc, sy'n addysgu yn eu maes arbenigol ar draws nifer o fodiwlau a chyrsiau. Mae yna hefyd y Gyfres Siaradwyr Bioleg, sy'n dod ag amrywiaeth o siaradwyr allanol i amlygu ehangder y llwybrau gyrfa posibl o radd mewn bioleg.

ADDYSGU HYSBYS YMCHWIL

Rydym yn dîm ymchwil gweithredol. Mae aelodau'r tîm addysgu bioleg yn cyfrannu at ddwy brif thema ymchwil o fewn y brifysgol: Ymchwil Genetig a Moleciwlaidd ac Ecoleg Bywyd Gwyllt. Nid yn unig y mae ymchwilwyr yn dod â’u gwybodaeth a’u hangerdd i mewn i’w haddysgu yn yr ystafell ddosbarth, ond mae myfyrwyr yn cael y cyfle i weithio ar broblemau gwirioneddol, cyfredol gyda gwyddonwyr ymchwil gweithredol yn eu prosiect blwyddyn olaf.

Asesiad 

Mae ein myfyrwyr yn cael eu hasesu gan ddefnyddio ystod o ddulliau yn dibynnu ar ddewis modiwl a blwyddyn astudio. Gall y dulliau asesu hyn gynnwys adroddiadau labordy a maes, traethodau, profion yn y dosbarth, cyflwyniadau llafar, cynigion ymchwil, llyfrau nodiadau maes, ac arholiadau diwedd blwyddyn.

Achrediadau 

Mae gradd Bioleg PDC wedi'i hachredu gan y Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn dilyn asesiad annibynnol a thrylwyr. Mae rhaglenni gradd achrededig yn cynnwys sylfaen academaidd gadarn mewn gwybodaeth fiolegol a sgiliau allweddol, ac yn paratoi graddedigion i fynd i'r afael ag anghenion cyflogwyr. Mae'r meini prawf achredu yn gofyn am dystiolaeth bod graddedigion o raglenni achrededig yn cwrdd â setiau diffiniedig o ganlyniadau dysgu, gan gynnwys gwybodaeth bwnc, gallu technegol a sgiliau trosglwyddadwy.

Teithiau Maes 

Yn ogystal ag astudio’r cynefinoedd amrywiol sydd ar gael yn ne Cymru, mae gan ein myfyrwyr gyfle i ddysgu technegau deifio gwyddonol a datblygu sgiliau ymchwil maes yng nghoedwigoedd trofannol a riffiau cwrel naill ai Asia, Canol neu Dde America (mae costau ychwanegol yn berthnasol). 

Mae'r cwrs Bioleg yn cynnwys modiwlau sydd ag elfennau gwaith maes sylweddol, sy'n dod â rhai gofynion corfforol. Os oes gennych anabledd sy'n debygol o gael ei effeithio gan ofynion corfforol, cysylltwch ag arweinydd y cwrs  Tracie McKinney mor fuan â phosib. Anogir pob ymgeisydd i fynychu Diwrnod Ymgeisydd Prifysgol i drafod y teithiau maes gyda'n staff, gan gynnwys costau ychwanegol cyfredol a natur y gweithgareddau sy'n cael eu cynnal. 

Efallai y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn 


Cyfleusterau 

Mae ein labordai George Knox yn rhan o fuddsoddiad o £15m mewn gwyddoniaeth i'r Brifysgol, sy'n golygu y cewch eich dysgu mewn lleoedd newydd sydd ag offer da. Maent yn ymuno ag adeilad Alfred Russell Wallace rhestredig Gradd II a ddefnyddir hefyd ar gyfer addysgu. 

Byddwch yn elwa o sawl labordy ag offer da ar gyfer gwaith ymarferol a phrosiect. Mae ein cyfleusterau'n cynnwys: 

Labordy microbioleg sy'n gallu trin pathogenau (categori 2) 

Labordy bioleg foleciwlaidd ar gyfer ynysu a dadansoddi DNA 

Microsgopau taflunio yn y labordai microbioleg a microsgopeg ar gyfer addysgu grŵp 

Labordai bioleg cyffredinol ar gyfer addysgu, gan gynnwys ystod o sgerbydau ar gyfer sŵoleg asgwrn cefn 

Ystafelloedd cyfrifiadurol gydag meddalwedd GIS arbenigol i gefnogi'ch dysgu 


Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd 

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory. 

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da.  


Mae’r meini prawf mynediad isod yn adlewyrchu ein gofynion mynediad safonol ar gyfer y cwrs ar gyfer mis Medi 2023. Fodd bynnag, caiff pob cais a dderbynnir gan y Brifysgol ei adolygu’n gyfannol ac yn unigol. Mae meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn newid a byddant yn cael eu cyhoeddi ar ucas.com o 8fed Mai 2023. Bydd meini prawf mynediad ar gyfer Medi 2024 yn cael eu diweddaru ar ein gwefan o ddiwedd mis Hydref 2023.

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

EE i gynnwys pwnc Gwyddoniaeth perthnasol ond eithrio Astudiaethau Cyffredinol 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Amherthnasol 

Cynnig BTEC nodweddiadol 

Diploma Estynedig BTEC Pasio Pasio Pasio neu Diploma BTEC Pasio Pasio mewn pwnc perthnasol 

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Llwyddo Mynediad i Ddiploma AU mewn Gwyddoniaeth gydag o leiaf 48 pwynt Tariff UCAS.

Gofynion Ychwanegol 

TGAU: Fel rheol, mae'r Brifysgol yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ar Radd C / Gradd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol 


Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. 

Os nad yw'ch cymwysterau presennol yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 o'ch dewis radd israddedig, rydym yn cynnig Rhaglenni Sylfaen Rhyngwladol blwyddyn trwy ein partneriaeth llwybr gyda QAHE i'ch helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer dilyniant. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n gwefan Pathway.

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod â gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych chi wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng y Saesneg, efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol am yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael ei nodi cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd dysgu yn llawn neu drwy gynllun talu. 

Mae'r cwrs hwn yn gymwys o dan y Cynllun Credydau Dysgu Gwell ar gyfer personél y Lluoedd Arfog. 

Mae Ysgoloriaethau Rhyngwladol ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n hunan-ariannu. 


Ffioedd Awst 2021 - Gorffennaf 2022  

DU llawn amser: £9000

Rhyngwladol Llawn Amser: £13800

Ffioedd Awst 2022 - Gorffennaf 2023 

DU llawn amser: i'w cadarnhau 

Rhyngwladol Llawn Amser: i'w cadarnhau 

Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 

Eitem 

Pecyn / Offer * 

Cost 

Rhaid i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau sy'n cynnwys elfennau o waith maes awyr agored wisgo dillad awyr agored priodol, sy'n cynnwys gêr tywydd gwlyb addas, esgidiau / esgidiau garw a het / menig. Bydd y lleoliad a'r tywydd yn pennu natur y dillad / esgidiau a wisgir, ac felly'r gost, a bydd myfyrwyr yn cael gwybod am y gofynion hyn ar ddechrau eu hastudiaethau. Nodwch y gallai dillad / esgidiau amhriodol atal myfyrwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd. Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymhwysol yn sybsideiddio cost gwaith maes gorfodol yn y DU a thramor. Er ei fod yn cael ei gadw i'r lleiafswm, mae'n bosibl y bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â rhywfaint o waith maes gorfodol tramor. Mae modiwlau gwaith maes dewisol fel arfer ar gost i'r myfyriwr. Yn gyffredinol, bydd disgwyl i fyfyrwyr dalu am eu bwyd oni bai eu bod wedi'u cynnwys yn benodol yn y cwrs maes. Bydd angen i fyfyrwyr gyflenwi llyfrau nodiadau maes addas er mwyn cymryd arsylwadau / nodiadau yn ystod cyrsiau maes. Nodwch y gallai fod angen fisas a brechiadau ar gyfer rhywfaint o waith maes, sydd ar gost i'r myfyriwr ac a fydd yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. 

Eitem 

Taith maes 

Cost 

£ 2200 - £ 2500 

Hyd at bythefnos a hanner mewn lleoliad trofannol gan gynnwys safleoedd astudio morol a daearol. Mae canolfannau astudio diweddar wedi cynnwys Mecsico, Honduras a Borneo. £ 350 ar gyfer hyfforddiant deifio sgwba fel opsiwn ychwanegol. 

Eitem 

Lleoliad * 

Cost 

Byddai disgwyl i fyfyrwyr sy'n sicrhau lleoliad mewn diwydiant yn llwyddiannus i gwblhau eu prosiect ymchwil mawr dalu eu costau teithio eu hunain i'r lleoliad ac oddi yno yn ystod cyfnod y lleoliad. Bydd cost hyn wrth gwrs yn amrywio ac mae rhai myfyrwyr hefyd wedi talu am lety yn agos at eu gweithle trwy gydol eu lleoliad. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Myfyrwyr y DU

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae galw mawr am raddedigion Bioleg. Mae graddedigion ein gradd bioleg wedi dod o hyd i waith mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys ymgynghoriaeth amgylcheddol, labordai ysbytai, y diwydiant bwyd a diod, ac addysgu. Mae llawer o israddedigion bioleg yn symud ymlaen i gyrsiau MSc yn y gwyddorau biolegol. Gallwch hefyd ddewis rhaglen ymchwil ôl-raddedig, fel Meistr trwy Ymchwil neu PhD.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio. 

Mae hyn yn cynnwys: apwyntiadau un i un gan Gynghorwyr Gyrfa cyfadrannol, wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu hyd yn oed ar Skype a thrwy e-bost trwy'r gwasanaeth "Gofynnwch Gwestiwn". Mae gennym hefyd adnoddau ar-lein helaeth i gael help i ystyried eich opsiynau gyrfa a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau'n cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, adeiladwr CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cymhwysiad. Mae gan ein cronfa ddata cyflogwyr dros 2,000 o gyflogwyr cofrestredig sy'n targedu myfyrwyr PDC, gallwch dderbyn negeseuon e-bost wythnosol am swyddi. 

Mae gan ein gwasanaeth Gyrfaoedd dimau ymroddedig: Tîm profiad gwaith canolog i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter yn canolbwyntio ar syniadau busnes ac entrepreneuriaeth newydd.