Mae Gwyddor Fiofeddygol yn bwnc rhyngddisgyblaethol cyffrous sy'n archwilio gweithrediad arferol y corff ar lefelau organeb foleciwlaidd, cellog ac organeb gyfan a sut mae deall y prosesau hyn yn galluogi datblygiadau arloesol wrth drin clefyd dynol a gwella iechyd. 

Gan roi pwyslais sylweddol ar dechnegau labordy a chyfathrebu gwyddonol o ysgrifennu adroddiadau labordai, gwerthuso data gwyddonol yn feirniadol a datrys problemau ymchwil, mae'r cwrs gwyddor fiofeddygol hwn yn darparu sgiliau hanfodol sy'n ofynnol ar gyfer ystod eang o yrfaoedd gwyddonol. 

2024 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B902 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
B904 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A
2025 Cod UCAS Dull Astudio Hyd Dyddiad cychwyn Campws Cod Campws
B902 Llawn amser 3 blynedd Medi Glyn-taf A
B904 Rhyngosod 4 blynedd Medi Glyn-taf A

Mae'r cwrs Gwyddor Biofeddygol yn ddewis delfrydol os oes gennych ddiddordeb yn y sail wyddonol o sut mae'r corff dynol yn gweithredu fel arfer, sut y gall newidiadau patholegol arwain at afiechyd a sut y gellir trin y clefydau hyn.

Byddwch yn datblygu sgiliau labordy mewn gwyddoniaeth fiofeddygol, ochr yn ochr â dysgu i werthuso gwybodaeth wyddonol yn feirniadol i gyfleu'r wybodaeth hon i ystod o wahanol gynulleidfaoedd.

Blwyddyn Un: Gradd Gwyddor Biofeddygol

Bydd blwyddyn gyntaf y radd Gwyddor Biofeddygol hon yn eich cyflwyno i dechnegau labordy sylfaenol sy'n sylfaenol i yrfa mewn gwyddoniaeth fiofeddygol, geneteg, microbioleg, bioleg celloedd, anatomeg, ffisioleg a biocemeg, datblygiad dynol, a bydd yn adeiladu sylfaen ar gyfer ymholiad gwyddonol.

 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 1*
 • Twf a Datblygiad Dynol
 • Sgiliau ar gyfer Gwyddonwyr Biofeddygol
 • Anatomeg, Ffisioleg a Biocemeg
 • Amrywiaeth Bywyd Cellog
 • Geneteg ac Esblygiad

*Gallwch astudio’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Blwyddyn Dau: Gradd Gwyddor Biofeddygol

Yn yr ail flwyddyn byddwch yn adeiladu ar eich gwybodaeth a'ch sgiliau a enillwyd yn y flwyddyn gyntaf i gael cipolwg ar brosesau clefydau a sut mae'r corff dynol yn addasu.

 • Sgiliau a Datblygiad Proffesiynol 2*
 • Anatomeg, Ffisioleg a Ffarmacoleg
 • Micro-organebau a chlefydau
 • Patholeg Cellog a Phrosesau Clefydau
 • Geneteg Foleciwlaidd Ddynol

*Gallwch astudio’r modiwl hwn yn Gymraeg.

Blwyddyn Tri: Gradd Gwyddor Biofeddygol

Eich blwyddyn olaf yw eich cyfle i ddilyn eich maes diddordeb arbenigol trwy gynnal prosiect ymchwil dan oruchwyliaeth sy'n cyfuno'ch holl wybodaeth a sgiliau labordy. Byddwch hefyd yn gallu dewis modiwl sy'n cymryd eich addysg mewn llwybr arbenigol neu sy'n dod i'r amlwg o bwyslais biofeddygol neu anthropolegol.

 • Prosiect Ymchwil a Datblygu Gyrfa
 • Heriau Iechyd Byd-eang
 • Cynnydd Moleciwlaidd Modern
 • Mainc i Ochr y Gwely

Gydag opsiynau Biofeddygol o:-

 • Meddyginiaeth Adfywiol NEU
 • Tocsicoleg Fforensig Gymhwysol

Neu opsiwn anthropoleg:

 • Amrywiad Dynol

Dysgu 

Byddwch yn dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a dosbarthiadau ymarferol. Fel arfer byddwch yn treulio 15 - 20 awr yr wythnos mewn dosbarthiadau wedi'u hamserlennu, a disgwylir i chi dreulio'r un faint o amser yn darllen cefndir ac yn gweithio ar aseiniadau.

Mae pwyslais cryf ar ddysgu cymhwysol, ymarferol trwy gydol pob blwyddyn o'r cwrs, sy'n arwain at bob myfyriwr yn ymgymryd â phrosiect helaeth yn eu blwyddyn olaf. Mae ystod eang o brosiectau ar gael o ficrobioleg, bioleg canser, bioleg atgenhedlu a geneteg.

Asesiad 

Mae dulliau asesu yn amrywio yn ôl modiwl ac yn cynnwys gwaith cwrs fel adroddiadau labordy, traethodau, cyflwyniadau llafar, datrys problemau a phrofion yn y dosbarth neu ar-lein yn ogystal ag arholiadau ysgrifenedig. 

Cyfleusterau 

Mae ein campws Glyn-taf yn darparu ystod o gyfleusterau labordy modern gan gynnwys 

 • Labordai microbioleg Categori II ar gyfer twf a dadansoddiad micro-organebau 

 • Labordai dadansoddi moleciwlaidd ar gyfer dadansoddi a dilyniannu uwch DNA  
 • Cyfleusterau diwylliant meinwe ar gyfer twf celloedd 
 • Labordai bioleg gydag ystod eang o fodelau anatomegol a microsgopau
 • Ystafell Sgiliau Clinigol gyda mannequins efelychu o'r radd flaenaf ar gyfer addysgu ffisioleg gymhwysol. 
 • Labordy ceulo ar gyfer dadansoddi ceulo gwaed 

Cefnogaeth 

Arweinydd eich cwrs yw eich pwynt cyswllt cyntaf i drafod unrhyw gwestiynau cyffredinol sydd gennych. Bydd arweinwyr y modiwl yn gallu eich helpu chi gyda materion penodol ar fodiwl penodol, er enghraifft mewn perthynas ag asesiadau. 

Neilltuir aelod staff academaidd i bob myfyriwr ar ddechrau eu hastudiaethau i ddarparu cymorth mwy cyffredinol, er enghraifft ar ddatblygu gyrfa a bywyd academaidd yn gyffredinol 

Darlithwyr 

Rydym yn ailddilysu cyrsiau ar gyfer sicrhau ansawdd a gwella ansawdd yn rheolaidd

Yn PDC, rydym yn adolygu ein cyrsiau yn rheolaidd ar mwyn ymateb i batrymau newidiol y galw am gyflogaeth a sgiliau i sicrhau ein bod yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory.

Os bydd cynnwys cwrs yn cael ei newid yn sylweddol yn ystod proses adolygu, byddwn yn ysgrifennu i'ch hysbysu ac yn trafod y newidiadau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ond beth bynnag fydd y canlyniad, ein nod yw arfogi ein myfyrwyr â'r sgiliau a'r meddylfryd i lwyddo beth bynnag a ddaw yfory. Eich dyfodol, mewn dwylo da. 

Cynigion cyd-destunol

Mae’n bosibl y byddwn yn gwneud cynnig is i chi yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys eich cefndir (ble rydych chi’n byw a’r ysgol neu goleg y buoch yn ei mynychu er enghraifft), eich profiadau a’ch amgylchiadau unigol (fel rhywun sy’n gadael gofal, er enghraifft). Cyfeirir at hyn fel cynnig cyd-destunol ac rydym yn derbyn data gan UCAS i’n cefnogi wrth wneud y penderfyniadau hyn. Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo yn ei phrofiad myfyrwyr ac rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i gyflawni eu nodau a dod yn raddedigion llwyddiannus. Mae’r dull hwn yn ein helpu i gefnogi myfyrwyr sydd â’r potensial i lwyddo ac a allai fod wedi wynebu rhwystrau sy’n ei gwneud yn fwy anodd i gael mynediad i brifysgol.  Dyma ddolen i'n Polisi Derbyniadau Cyd-destunol.

Cymwysterau a phrofiad eraill

Gallwn hefyd ystyried cyfuniadau o gymwysterau, ac efallai y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Weithiau gallwn ystyried credydau a enillwyd mewn prifysgolion eraill a'ch profiad gwaith/bywyd trwy asesiad o ddysgu blaenorol. Gall hyn fod ar gyfer mynediad blwyddyn un, neu fynediad uwch i flwyddyn dau neu dri o gwrs lle bo hyn yn bosibl.

I ddarganfod pa gymwysterau sydd â phwyntiau tariff, cyfeiriwch at gyfrifiannell tariff UCAS.

Os oes angen mwy o help neu wybodaeth arnoch neu os hoffech siarad â'n tîm mynediadau cyfeillgar, cysylltwch â ni yma.


TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 5 TGAU gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg ar Radd C neu Radd 4 neu'n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. 

Cynnig Lefel A nodweddiadol 

CCC i gynnwys Bioleg ac un Wyddoniaeth arall megis Cemeg neu Ffiseg ond i eithrio Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 96 pwynt tariff UCAS). 

Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol 

Pasio Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda Gradd C yn y Dystysgrif Her Sgiliau a CC Lefel A i gynnwys Bioleg ac un Wyddoniaeth arall megis Cemeg neu Ffiseg ond heb gynnwys Astudiaethau Cyffredinol (mae hyn yn cyfateb i 104-80 pwynt tariff UCAS).

Gofynion Gwyddoniaeth Nodweddiadol 

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n sefyll Lefel A Gwyddoniaeth yn Lloegr basio'r elfen ymarferol ochr yn ochr â chyflawni'r radd(au) y gofynnwyd amdani 

Cynnig BTEC nodweddiadol 

Diploma Estynedig BTEC Teilyngdod Teilyngdod mewn pwnc perthnasol y mae'n rhaid iddo gynnwys modiwlau Bioleg (mae hyn yn gyfwerth â 96 pwynt tariff UCAS).

Cynnig Mynediad i AU nodweddiadol 

Pasio Diploma Mynediad i AU mewn Gwyddoniaeth a chael o leiaf 96 pwynt tariff UCAS.

Gofynion Mynediad Rhyngwladol 

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngwladol sydd â chymwysterau cyfatebol. Ewch i'r tudalennau gwlad-benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. 

Gofynion Saesneg 

Yn gyffredinol, bydd angen i ymgeiswyr rhyngwladol fod â gradd gyffredinol IELTS o 6.0 gydag isafswm sgôr o 5.5 ym mhob cydran. 

Fodd bynnag, os ydych wedi astudio o'r blaen trwy gyfrwng Saesneg efallai na fydd angen IELTS, ond ewch i'r dudalen gwlad benodol ar ein gwefan ryngwladol i gael yr union fanylion. Os nad yw'ch gwlad yn cael sylw, cysylltwch â ni. 

Mae ffioedd amser llawn y flwyddyn. Mae ffioedd rhan-amser fesul 20 credyd. Ar ôl ymrestru, bydd y ffi yn aros ar yr un gyfradd trwy gydol eich astudiaeth ar y cwrs hwn. 

Ffioedd Awst 2024 - Gorffennaf 2025 

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: £15260

Ffioedd Awst 2025 - Gorffennaf 2026

 • DU llawn amser: i'w gadarnhau
 • Rhyngwladol Llawn Amser: i'w gadarnhau


Manteision Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n buddsoddi mewn cymaint mwy na dim ond gradd. Rydym yn ymdrechu i roi'r profiad gorau posibl i'n myfyrwyr, ni waeth beth y dewiswch ei astudio. Boed yn fynediad i lyfrau Mac a Chyfrifiaduron Personol o’r radd flaenaf, cyfleusterau o’r radd flaenaf yn llawn offer a meddalwedd sy’n arwain y diwydiant, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau dan arweiniad arbenigwyr yn y diwydiant, neu amrywiaeth eang o glybiau a chymdeithasau i gwrdd â phobl o’r un anian, mae gwell yfory yn dechrau gyda manteision ychwanegol.

Mae gan bob cwrs hefyd eu buddion myfyrwyr unigryw eu hunain i'ch paratoi ar gyfer y byd go iawn, a gellir dod o hyd i fanylion y rhain ar ein tudalennau cwrs. O deithiau maes byd-eang, profiad gwaith integredig ac adnoddau rhad ac am ddim yn ymwneud â chyrsiau, i fentrau a ariennir, prosiectau sy'n gweithio gyda chyflogwyr go iawn, a chyfleoedd ar gyfer cymwysterau ac achrediadau ychwanegol - yn PDC mae eich dyfodol yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am fanteision myfyrwyr yn PDC.


Costau Ychwanegol 

Fel myfyriwr PDC, bydd gennych fynediad at lawer o adnoddau am ddim i gefnogi'ch astudiaethau a'ch dysgu, megis gwerslyfrau, cyhoeddiadau, cyfnodolion ar-lein, gliniaduron, a digon o adnoddau mynediad o bell. Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r adnoddau hyn yn fwy na digon i'ch cefnogi i gwblhau eich cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol, yn orfodol ac yn ddewisol, ar gyfer teithio, aelodaeth, diwrnodau profiad, deunydd ysgrifennu, argraffu neu offer ac ati. 


Cyllid

Cyllid i helpu i dalu am (neu orchuddio) ffioedd dysgu cwrs a chostau byw

Tra byddwch yn astudio, bydd gennych ddau brif rwymedigaeth ariannol – ffioedd dysgu a chostau byw. Mae llawer o gymorth ariannol ar gael gan Brifysgol De Cymru a ffynonellau cyllid allanol, a all ddarparu benthyciadau (sy’n rhaid eu talu’n ôl) a grantiau, ysgoloriaethau a bwrsarïau (nad oes rhaid eu talu'n ôl).

I ddysgu am ffioedd cyrsiau, opsiynau ariannu, ac i weld a ydych yn gymwys i gael cymorth ariannol, ewch i'n tudalennau Ffioedd a Chyllid.

Bwrsariaeth Teithio Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth

Mae'r Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth yn cynnig bwrsari teithio o £500 sydd ar gael i bob myfyriwr sy'n dilyn gradd ryngosod israddedig. Darganfod mwy.

Myfyrwyr y DU 

Ymgeisiwch trwy UCAS os ydych chi'n ymgeisydd preswyl yn y DU, yn gwneud cais am flwyddyn un o radd israddedig amser llawn, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND ac nad ydych wedi gwneud cais trwy UCAS o'r blaen. Os ydych chi'n gwneud cais i astudio yn rhan-amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i PDC o sefydliad arall, gwnewch gais uniongyrchol.

Myfyrwyr rhyngwladol a'r UE

Gwnewch gais yn uniongyrchol i'r Brifysgol os ydych chi'n byw y tu allan i'r DU.

Ymgeisiwch nawr

Mae'r radd BSc (Anrh) Gwyddor Fiofeddygol hon yn darparu'r sylfaen wyddonol ar gyfer gyrfa mewn ystod o feysydd, gan gynnwys ymchwil biofeddygol, addysgu a diwydiannau biotechnoleg, yn ogystal ag astudio ôl-raddedig (ee MSc neu PhD). Gall graddedigion hefyd ddewis symud ymlaen i yrfaoedd ym maes gofal iechyd, er enghraifft, fel Cydymaith Meddygol neu weithio ym maes Iechyd y Cyhoedd.